Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1198

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
EN
Celem przeprowadzonych badań była analiza funkcjonowania pamięci prospektywnej w życiu codziennym, w zależności od trybu życia i typu zadania prospektywnego. W badaniu 1 udział wzięło 50 osób studiujących oraz pracujących z wyższym wykształceniem. Zadaniem badanych było wygenerowanie zamiarów na najbliższy tydzień, ich zaklasyfikowanie do trzech typów zamiarów (zdarzeniowe, czasowe, aktywnościowe), a następnie ocena wykonania tych zamiarów po tygodniu. Zgodnie z oczekiwaniami studenci planowali więcej zadań prospektywnych z kontekstem czasowym niż pozostałych, ale całkowicie nieoczekiwanie i wbrew wynikom dotychczasowych badań laboratoryjnych również wykonywali zadania czasowe lepiej niż zdarzeniowe. W celu replikacji tego drugiego, nieoczekiwanego wyniku przeprowadzono badanie 2, w którym udział wzięło 43 studentów. Podobnie jak w badaniu 1, studenci lepiej radzili sobie z wykonaniem zamiarów czasowych niż zdarzeniowych. Wyniki sugerują, że różnice w poziomie trudności podstawowych typów zadań prospektywnych, stwierdzane dotąd w badaniach laboratoryjnych, nie generalizują się na wykonanie własnych zamiarów osób badanych w życiu codziennym. Słowa kluczowe: pamięć prospektywna, planowanie, zadania prospektywne z kontekstem zdarzeniowym, czasowym i aktywnościowym
8
Content available remote Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
80%
PL
W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach przywiązuje się dużą wagę do planowania, w tym również do planowania zasobów ludzkich. W części pierwszej artykułu omówiono istotę, etapy i elementy planowania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie oraz zaprezentowano różne aspekty podejścia do tych kwestii. Część drugą poświęcono planowaniu potrzeb i planowaniu ich pokrycia. Omówiono też plany cząstkowe, składające się na globalny plan zasobów ludzkich i zachodzące między nimi powiązania i zależności. W części trzeciej przedstawiono problemy związane z planowaniem rozwoju zawodowego pracowników.
EN
In enterprises run in a modern manner, great attention is paid to planning, among others, to planning of human resources. The frist part of the paper covers the essence, stages and elements of planning of human resources together with the presentation of different approaches to these problems. The second part has been devoted to the planning of needs and of their fulfilment. Partial plans, making up the overall plan of human resources with connections and dependences occurring among these plans, have also been discussed. The third part deals with the problems connected with the planning of professional development of workers.
9
Content available remote Planistyczne mechanizmy humanizacji przestrzeni architektonicznej
80%
PL
Humanizacja przestrzeni to złożony i czasochłonny proces dostosowywania przestrzeni do szeroko pojętych potrzeb człowieka, tworzenia przyjaznej struktury miejskiej oraz ochrony wartości społeczno-kulturowych. Praca omawia wybrane mechanizmy planistyczne stosowane w zapisach planów miejscowych, w szczególności regulacje służące zwiększaniu użyteczności terenów łączących zróżnicowane funkcje, ochronie walorów jakościowych rozwiązań architektonicznych oraz indywidualizacji zapisów planu w stosunku do dominant przestrzennych i funkcjonalnych. Przedstawione przykłady zostały wdrożone w planach miejscowych realizowanych przez zespół badawczy na terenie Wielkopolski.
EN
Humanisation of urban space is a complex and time-consuming process of shaping the space for widely understood human needs, which aim at creating a friendly, safe and valuable city structure and also at protecting of social and cultural values. The essay aims at discussing chosen spatial-planning mechanisms related to area utility, the quality values of architectural solutions and individualisation of plan records in relation to localisation areas of spatial and functional dominants.
PL
Artykuł przedstawia wyniki pracy naukowo-badawczej, w której podjęta została próba określenia zgodności elementów ujętych w wybranych wojewódzkich planach zarządzania kryzysowe go z obowiązującymi przepisami, czyli ustawą z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U nr 89, poz. 590 z późn. zm.). Omówiono krótko planowanie jako proces określania celów i sposobów realizacji, a tak że przedstawiono planowanie występujące w zarządzaniu kryzysowym rozumiane jako całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, mających na celu przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowe go. W dalszej części artykułu opisano elementy planu zarządzania kryzysowego i wyniki analizy treści pięciu wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego zgromadzone w okresie badawczym od kwietnia do września 2011 r. Zaakcentowano problem niekompatybilności planów.
EN
In the action crisis management of 26 April 2007 set out the tasks and principles of the state institutions responsible for carrying out tasks in the field of crisis management. One of the priority tasks is pre pa ring a cri sis management plan at the national, provincial, district and community level. The analysis led to conclusion that not all of the provincial disaster management plans has required elements or components under the law. For example: • the current structure of the plan in 40% of the analyzed plans is not maintained, • main plan in its components is a de script ion of the risks and the risk assessment event of this critical infrastructure however the risk assessment is different in each case, • not all provincial crisis management plans includes risk and hazard maps, • all of analyzed plans has a safety net specification of forces and resources together with their startup mode occur red in 20% of plans, • co-operation between the forces in the event of an emergency situation in 20% of cases was not completely defined. None of the provincial plans do not include all the attachments, the most common was the lack of a list of critical infra structure. Another conclusion is, unfortunately, that the compatibility of regional plans is not entirely preserved. Every region has its characteristic pattern. Unification of all emergency management plans would be appropriately choice so that the per sons involved in the planning process could speak the same language.
12
Content available remote Rowerowe planowanie w mieście na przykładzie doświadczeń Wrocławia
80%
PL
Artykuł przybliża zagadnienia ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej w mieście na przykładzie kilkuletnich doświadczeń Wrocławia. Pokazuje istotę tych zagadnień od etapu planowania przestrzennego do realizacji w terenie. Zwraca uwagę na potrzebę współpracy planistów i osób realizujących inwestycje rowerowe. Artykuł przedstawia także przykłady uwzględniania potrzeb infrastruktury rowerowej w planach miejscowych, studium i w realizacjach w terenie. Wskazuje również, na przykładzie Kopenhagi, jak rower jako środek transportu w mieście, może w korzystny sposób wpływać na miejskie przestrzenie publiczne. Prezentuje innowacyjne, w skali kraju, rozwiązania dla tras rowerowych między innymi takie jak: śluzy rowerowe, pasy rowerowe, kontrapasy, sygnalizatory rowerowe.
EN
The article introduces the issue of cycling based on several years of experience in Wroclaw. It shows the essence of these issues from the planning stage to implementation. Indicates the need for cooperation between planners and persons implementing cycle investment. The article presents examples take into account the needs of bicycle infrastructure in local area plans, studies and in implementation on the ground. The example of Copenhagen shows how bicycle, as a means of transport, has positive impact on urban public spaces. It presents innovative on a national scale, solutions for cycle routes include: advanced stop lines, bicycle lanes, contra flows lanes, bicycle lights.
EN
A recurrent disease may assume the form of a local relapse within the area of the removed tumor (or in the uterus after radiotherapy) or in the neighborhood through extension of the neoplastic process or metastasis. Recurrences are asymptomatic in approximately 30% of patients and diagnosed during a routine check-up. In 35–40% of patients, vaginal bleeding is the first symptom, whereas 16% of women complain about pelvic pain. It must be remembered that urinary disorders may also be the first manifestation of a local recurrence. Until recently, patients with recurrences in a previously irradiated site were not candidates for a repeated radiotherapy mainly because of organs at risk, and more precisely – because of the dose deposited in these organs during the primary treatment. Currently, the dynamic development of new planning and treatment techniques using external-beam radiation makes it possible to consider re-irradiation in selected cases. However, planning and conducting such a treatment is difficult and time-consuming. It requires highly specialized radiotherapy techniques and an individual approach. This article presents a patient with a disease recurrence in the vaginal stump after comprehensive treatment and discusses elements that need to be taken into consideration for repeated radiotherapy to be planned and conducted.
PL
Nawrót choroby może mieć charakter wznowy miejscowej w obszarze usuniętego guza (albo w samej macicy po radioterapii) bądź w najbliższym sąsiedztwie przez ciągłość szerzenia się procesu nowotworowego lub też przerzutu. U około 30% pacjentek nawrót jest bezobjawowy i rozpoznaje się go podczas rutynowych badań kontrolnych, u około 35–40% pierwszym objawem jest krwawienie z pochwy, a u 16% – dolegliwości bólowe w obszarze miednicy. Należy pamiętać, że pierwszym objawem nawrotu miejscowego mogą być zaburzenia mikcji. Do niedawna pacjentów z nawrotem w miejscu po uprzednim leczeniu promieniami nie kwalifikowano do powtórnej radioterapii, głównie ze względu na narządy krytyczne, a dokładniej – dawki, jakie zostały tam zdeponowane podczas pierwotnego leczenia. Obecnie dynamiczny rozwój nowych technik planowania i realizacji leczenia z wykorzystaniem zewnętrznej wiązki promieniowania pozwala w wybranych przypadkach na rozważenie powtórnej radioterapii danego obszaru. Jednak planowanie i realizacja takiego leczenia są trudne i żmudne, wymagają zastosowania wysokospecjalistycznych technik radioterapii oraz indywidualnego podejścia. W artykule przedstawiono opis przypadku pacjentki z nawrotem choroby w kikucie pochwy po kompleksowym leczeniu i omówiono elementy, które należy uwzględnić w trakcie planowania i realizacji powtórnej radioterapii.
PL
Celem planowania sekwencji montażowych jest wyznaczenie różnych wariantów kolejności przebiegu operacji montażowych oraz ocena tych wariantów pozwalająca ustalić sekwencję optymalną. Przedstawiony artykuł prezentuje metodę wykorzystania algorytmów opartych na ewolucji populacji i dziedziczności jako efektywnego narzędzia przeszukiwania przestrzeni rozwiązań w automatyzacji generowania sekwencji montażowych.
EN
Process of assembly sequences planning determines different variants of sequences and evaluates them in order to find an optimal sequence. The paper presents an evolutionary algorithm as an effective method for automated assembly sequences planning.
15
Content available Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta
80%
PL
Współczesne miasta to złożone systemy funkcjonalno-przestrzenne. Ich struktura przestrzenna zdefiniowana jest przez układy komunikacyjne splatane z systemami zieleni miejskiej, a komponowana przez trójwymiarową formę zabudowy, przestrzeni publicznych i terenów zieleni. Ta forma urbanistyczna stanowi pewną całość, której wartości przestrzenne nie tylko kształtują funkcjonalność miasta, ale również jego tożsamość, której najważniejszym wyznacznikiem jest właśnie tkanka miejska. Tożsamość miasta jest natomiast istotnym elementem procesu umacniania lub czasem budowania jakości kulturowej, tworzącej system wartości będących ważnym elementem oceny skutków polityki przestrzennej miasta. Istotne dla procesu porządkowania czy też uczytelniania kompozycji urbanistycznej są dokumenty planistyczne, które powinny stanowić narzędzie do tworzenia nowych i ochrony istniejących wartości przestrzennych danego obszaru miasta.Działania podejmowane w miastach w zakresie planowania ich rozwoju przestrzennego w kontekście tworzenia wartości przestrzennych koncentrują się na kilku aspektach. Pierwszym z nich jest odnowa przestrzeni miejskiej realizowana w ramach projektów rewitalizacyjnych. Drugim są strategiczne projekty urbanistyczne, które wspomagają równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego na całym obszarze miasta. Trzecim aspektem, wspomagającym dwa poprzednie, są inicjatywy społeczne podejmowane w celu zagospodarowania niewielkich przestrzeni miejskich bądź też inspirowania lokalnych władz do realizacji inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności.
17
Content available remote Kamienista ścieżka doskonalenia
80%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych przeszkód towarzyszących działaniom doskonalącym takim, jak działania korygujące lub zapobigające. Podstawową myśl tych rozważań stanowi stwierdzenie, że bez aktywnego udziału kierownictwa doskonalenie ma niewielką szansę być skuteczne. Udział ten polega nie tylko na partonowaniu pracom. Dużo istotniejsze jest usuwanie przeszkód na ścieżce, którą poruszają się ludzie włączeni do prac doskonalących. Autor odwołuje się w artykule do fragmentu Projektu Badawczego nr 4113/B/H03/2011/40 "Systemowe bariery eliminowania błędów ludzkich w organizacji umiarkowanie wrażliwej na błędy", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
EN
This article aims to present major obstacles associated with improvement processes. The basic idea is that without active involvement of top management, improvement has little chance to be successful. The expected involvement consists in eliminating obstacles in the path used by people involved in the improvement task.
PL
W artykule przedstawiono interpretację analizy DPSIR (Driver – Pressure – State – Impact - Response) w odniesieniu do planowania ochrony przeciwpowodziowej. Interpretację tę oparto na doświadczeniach uzyskanych przy aplikacji analizy DPSIR na potrzeby „Studium ochrony przed powodzią województwa małopolskiego”, wykonanego w Instytucie Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej w roku 2006.
EN
The article presents the interpretation of the DPSIR (Driver - Pressure - State - Impact - Response) analysis in the context of flood protection planning. The interpretation is based on the results obtained in the course of DPSIR analysis' application for the purposes of the research project entitled “Study on the flood protection of Malopolskie Voivodship” carried out in 2006 by the Institute of Water Engineering and Water Management, Cracow University of Technology.
PL
Utrzymanie laboratorium działającego w ramach przedsiębiorstwa wod-kan wiąże się z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów. Zarządzający tymi przedsiębiorstwami niejednokrotnie zastanawiają się nad możliwościami obniżenia nadmiernych wydatków w obszarze działalności laboratoryjnej. W artykule zaprezentowano sprawdzone i skuteczne sposoby optymalizacji kosztów generowanych przez laboratorium.
first rewind previous Strona / 60 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.