Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1206

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  globalizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
EN
The article is a slightly altered version of an inauguration lecture presented at the 4th Central European Forum of Doctoral Students of Art History ‘Art History in the Age of Globalisation’, which took place in Wrocław on 5-8 November 2008 thanks to the efforts of the Institute of Art History at the University of Wrocław and Doctoral Students Council of the University of Wrocław. The starting point was the fruit of the 32nd Congress of the Comité International d’Histoire de l’Art (CIHA) entitled ‘Crossing Cultures: Conflict, Migration and Convergence’, which was held on 13-18 January 2008 at the University of Melbourne. In the author’s opinion the congress was of an exceptional significance: firstly, it was carried on in Australia, on the continent latest included in ‘global’ cultural communication, secondly, for the first time the ‘global’ dimension of history of art was stressed so strongly. This discipline is practised nowadays all over the world, moreover it improves making use of modern methods of gathering knowledge and rendering it accessible. What it is all about is to break down ethnical, political or religious prejudices, still present here and there, with the aim of these new information tools to build up gradually the truly all-human, ‘global’ history of art.
EN
In the author's opinion, the progressing globalisation may lead to the emergence, among humans, of structures known in nature. The author ponders the question whether, assuming full success of such globalisation, the name Homo sapiens still be adequate.
3
Content available remote Czym jest globalizacja?
63%
Chemik
|
2000
|
tom Nr 7
198-199
PL
Przedstawiono w zarysie pogląd na przemiany zachodzące w gospodarce światowej. Omówiono znaczenie i wpływ globalizacji na rozwój państw, regionów i firm oraz zagrożenia, jakie niesie ten proces.
EN
A view on transformations taking place In the world economy is outlined. The significance and influence of the globalizatlon on the development of countries, regions and companies are discussed, as well as dangers the process is followed by.
PL
Wyraźne zmniejszanie nowych odkryć złóż ropy przy nadal rosnącym jej zużyciu nasila tendencje światowej globalizacji gospodarki. Nie odpowiada to interesom szeregu państw, stąd inicjatywa gospodarczego zrzeszenia rafinerii Środkowej Europy. Przedstawione informacje przemawiają za analizą tego problemu w strategii polskiej petrochemii i podjęcia decyzji o sprzedaży naszych rafinerii koncernom zagranicznym bądź, włączając się w zrzeszenie, zachować decyzyjną pozycją skarbu państwa.
EN
A visible decrease in new discoveries of oil reserves with the on-going consump-tion of oil contributes to growing trend of its management globalisation. It does not conform to the interests of a number of countries and therefore the initiative of economic association of the refineries from the Central Europe. The informa-tion presented indicate to the necessity of analysing the problem in the strategy of Polish petrol-chemistry and taking decisions on sale of our refineries to fore-ign concerns or, while entering the associations, preserve a decisive position of the State Treasury.
PL
Globalizację można współcześnie definiować i rozumieć na wiele sposobów. Początkowo polegała ona głównie na koncentracji kapitałów w celu rozszerzania konkurencyjnych rynków. Dziś z pewnością możemy mówić, iż jest to jeden z najszybciej rozwijających się systemów gospodarczych światowej ekonomii.
6
Content available Warsztaty samochodowe w warunkach globalizacji
63%
EN
The subject of paper is the issue of car service market in Poland. The development and organizational structure of car service has been presented. The main differences in car service in Poland and Germany have been pointed out. Discussion on global changes in economy linked to the car service market was undertaken.
EN
The article concerns the problems of poverty in the contemporary world and tries to present the issue against the background of globalization processes. Apart from showing the symptoms of globalization, the author draws attention to the cause-and effect relations between globalization and poverty. These problems are discussed more extensively, and an attempt is made to show various aspects of contemporary poverty as well as to indicate the most important features of this phenomenon.
EN
The subject of the research presented in this article is evaluation of competence of Geography and Entrepreneurship teachers and students who are teachers-to-be. In the teacher training process the crucial role is played by competences, developed mainly in the course of studies and during school practice. The author of this article has for over ten years conducted research on the students’ development of subject competence and didactic competence including the research on Geography teacher-trainees. Personal and interpersonal competencies of graduates of higher education significantly affect their chances on the ever-changing labour market. The presented research results should become an impulse for further analyses and reflection concerning the development of competence in teacher-trainees. Research in this area should successfully contribute to optimization of the teacher-training process, including Geography and Entrepreneurship teachers (not only in Poland), and to the development of an effective and efficient model of education and competence acquisition by graduates.
10
Content available Globalizacja i jej przeciwnicy
63%
PL
One of the results of the accelerated economic and social development over the last thirty years involves the emergence of social movements that are opposed to globalization. The objective of this paper is to present the main demands of the opponents of globalization, in particular in the context of the asymmetrical development of the parties in international relations. Anti-globalists and alter-globalists oppose the increasing importance of transnational corporations and the gradual shift of the point of gravity in the global economy from sovereign states to institutions of a regional, supraregional or global character. Anti-globalists note the progressing global crisis of legitimization of the democratic system of governance and the threat that it will be replaced by highly institutionalized technocratic structures (WTO, IMF, World Bank, European Commission). The role of anti-globalist and alter-globalist movements is of profound significance at present as they provide opposition to neoliberalism as the binding doctrine in global economy. Calling for the establishment of mechanisms that would provide for fair distribution of goods between the ‘North’ and the ‘South’ they contribute to the internationalization of the idea of collaboration between states thus ensuring that order be maintained in the global economy. Therefore, these movements support the ‘weaker party’ in international business relations – the developing countries. However, there is a negative aspect of their activity, namely they perceive globalization as a process of subordinating the weak by the strong, or – in other words – they refer to the idea of class struggle in the global economic system.
11
Content available remote Wpływ globalizacji na gospodarkę państw postsocjalistycznych
63%
PL
W artykule przedstawiono definicję globalizacji ekonomicznej. Omówiono przyczyny i warunki rozwoju globalizacji dla wybranych krajów postsocjalistycznych, e szczególności Białorusi. Przeprowadzono analizę przejawów procesów globalizacji i jej wpływ na gospodarkę tych państw. Artykuł zakończono podsumowaniem.
EN
The definition of economic globalization has been presented in the article. Reasons and conditions of the development of globalization for chosen post socialist countries, especially .Belarus, have been discussed. An analysis of the aspects of globalization processes has been carried out as the influence of the economy of these countries.
PL
Miasto globalne nie tworzy struktury zwartej, wręcz przeciwnie - „wyspy" dryfujące w strukturze istniejącej, w przestrzeni przedprzemysłowej i przemysłowej, zapełniają one jej luki, uzupełniają niedobory funkcjonalne, łączą się pomiędzy sobą siecią „inteligentnych" instalacji i dróg kołowych. W końcu dopuszczają do swego wnętrza intruzów ze świata minionego. Wszak to dzięki nim miasto globalne funkcjonuje ekonomicznie czerpiąc swe zyski lub korzystając z jego potencjału, stąd coraz częstsze poglądy, iż samo w sobie stanowi "drapieżnika" żerującego na istniejącym organizmie. Jego twory: osiedla strzeżone, kompleksy handlowe i kulturalne, obiekty transportu i biurowce w swych wewnętrznych strukturach usiłują nawiązywać do miasta znanego z przeszłości, usiłują je „odnaleźć" w swej nowoczesnej strukturze.
EN
The global city does not create any dense structure, to the contrary- isles dryfting in the existing structure, in pre-industrial and industrial space. They fill its gaps, complete funcional deficiency and are interconnected by a network of „inteligent" installations and roads. Finally they let inside intruders from a bygone world. After all thanks to them a global city functions economically, deriving profits or using its potential, hence a growing number of people say that in fact the city becomes a kind of „predator" on the existing organizm. Its structures: gated communities, commercial and cultural centers, transport facilities and office buildings in their inner structures try to refer to the city known from the past, to „find" it in their modern structure.
13
Content available remote Globalna gospodarka a GIS w ujęciu ontologicznym
63%
EN
After analysing of the main goals of globalization, there was clear, that the globalization tendencies having contemporary form are quite unable to build the new worldwide stable reality. The global cooperation has been assumed as the general principle of globalization. GIS as a large database is capable to collect information of any global events, than the structure of GIS should be determined properly from methodological point of view. The ontological methodology can classify any global events and conclude the adequate GIS structure.
PL
Po przeanalizowaniu głównych celów globalizacji stało się oczywiste, że tendencje globalizacyjne w obecnej formie są całkowicie niezdolne zbudować nową światową stabilną rzeczywistość. Globalna współpraca została założona jako ogólna zasada globalizacji. GIS, jako ogromna baza danych jest zdolny do gromadzenia informacji o dowolnych zdarzeniach globalnych, zatem struktura GIS powinna być określona poprawnie z metodologicznego punktu widzenia. Ontologiczna metodologia potrafi klasyfikować globalne zdarzenia oraz określić adekwatną strukturę GIS.
PL
Działanie wielkich firm architektonicznych obejmuje dziś więcej niż jedno miasto czy kraj, a bywa że jest to działanie w skali całego świata. Architekci ci posługują się technikami marketingowymi dla reklamowania swojej pracy, ale najlepsza reklamą jest wysoka jakość produktów jakie oferują. Mimo tego istnieje niebezpieczeństwo, że działanie w skali globalnej, może spowodować zerwanie z wymaganiami konkretnych lokalizacji w zakresie dbania o tożsamość miejsca, w którym powstaje nowy „ globalny" obiekt. To nie jest reguła, ale takie niebezpieczeństwo istnieje. Paradoksalnie, powiększają je ci architekci, którzy działając wyłącznie na lokalnych rynkach, naśladują dzieła mistrzów. Szczególnie jest to widoczne w projektowaniu budynków wieżowych.
EN
Big architectural practices work within more then one city or country, usually the scale of such a work covers the world. Those practices use marketing strategies to advertise their works, but the best advertisement is the quality of offered products. However there is still a possibility that global engagement would cut understanding of local needs. It means self identity of the place could be lost. It is not a rule, but such danger exists. Paradoxically, it is enlarged by architects working on local markets, which are trying to follow the world masters uncritically. It is specially visible if sky scrapers are concerned.
PL
Fascynacja globalizacją napotyka na ostrą krytykę zbyt daleko idącego upodabniania się kultur, zachowań i stylów życia. Ale czy naprawdę procesy te nie uwypuklają różnic?
PL
Trzecia fala globalizacji jest pochodną postępu technicznego, standaryzacji procesów wytwarzania, wzrostu wydajności pracy, liberalizacji handlu i przepływu kapitału, upowszechniania się inwestycji zagranicznych oraz integracji regionalnej. Transformacja społeczno-gospodarcza rozpoczęta na początku lat 90. minionego wieku wpłynęła na zmianę postrzegania naszego państwa przez międzynarodowe instytucje polityczne i gospodarcze, inwestorów oraz przywódców państwowych. W minionym dziesięcioleciu Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO, MFW, WTO oraz OECD. Przed nami rysuje się członkostwo w Unii Europejskiej. Efektem ponad 10-letniej transformacji są wyraźne zmiany społeczne i gospodarcze. Bilans tych zmian zawiera zarówno pozytywne, jak i negatywne zdarzenia.
19
Content available Rola edukacji w procesach globalizacji
63%
EN
Globalization is changing determinants of socio-economic and cultural development, and causes significant changes in education, and it poses new challenges. Intellectual resources are developed in the educational process. They are the most important factor in socio-economic development of different scale of spatial systems. The importance of education also increases the chances of the individual in getting a high position on the labor market. The article presents the variation in the quality of human capital in the European space and also the opportunities and threats posed by globalization for education especially at the tertiary level. The increasing role of entrepreneurial attitudes and ethics for the proper functioning in a changing world and for the understanding and proper evaluation of the contemporary development of the socio- -economic processes was also noted.
20
Content available Szkolenie kierowców w warunkach globalizacji
63%
EN
The process of globalization makes it necessary to harmonize the regulations in various fields of economy, culture and education, including changes in the system of driver education. This paper presents the changes in Polish traffic law in the process of its adaptation to the international requirements and changes in driver training process in terms of improving road safety. It also identifies the areas of training that are undergoing the process of changes in conditions of globalization with emphasis on the role of instructor in the continuing education of drivers and improvement in their knowledge and skills.
first rewind previous Strona / 61 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.