Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 278

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  utrwalanie zywnosci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Bakterie fermentacji mlekowej (LAB) wytwarzają związki antagonistyczne, które mogą kontrolować wzrost niepożądanej mikroflory powodującej psucie się produktów spożywczych. Większość badań dotyczących przeciwdrobnoustrojowej aktywności LAB skupia się na ich działaniu przeciwbakteryjnym. Wiadomo jednak, że odpowiednio dobrane szczepy LAB mogą hamować wzrost toksynotwórczych grzybów strzępkowych oraz biosyntezę mikotoksyn, dzięki temu wydłużyć okres przechowywania niektórych produktów spożywczych oraz zmniejszyć ryzyko narażenia zdrowia człowieka na potencjalne działanie mikotoksyn. Użycie LAB do ograniczenia rozwoju pleśni może okazać się interesującą alternatywą dla fizycznych, a szczególnie chemicznych metod przedłużania trwałości żywności. Inną cenną właściwością niektórych szczepów LAB jest zdolność wiązania mikotoksyn, prowadząca do obniżonej biodostępności wtórnych metabolitów pleśni, co może stać się w przyszłości nowym rozwiązaniem służącym detoksykacji żywności i pasz.
EN
Lactic acid bacteria (LAB) produce antagonistic compounds that can control the growth of unwanted food spoilage microorganisms. Most studies of the antimicrobial activity of the LAB focused on their antibacterial action. It is known, however, that properly selected LAB strains can inhibit the growth of toxinogenic filamentous fungi and mycotoxin biosynthesis, extend the shelf-life of certain products and reduce the risk of the negative effects of mycotoxins on human health. The use of LAB to reduce growth of mould may be an interesting alternative to physical and chemical methods of extending the food stability. Another valuable property of certain strains of LAB is the ability to bind mycotoxins, leading to reduced bioavailability of secondary metabolites of mould, which can become in the future, the new solution for detoxification of food and feed.
PL
Utrwalanie żywności przy użyciu procesów cieplnych takich jak: podgrzewanie, pasteryzacja czy sterylizacja nie tylko ma za zadanie zabezpieczenie żywności przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, rozwojem niepożądanej mikroflory i procesami obniżającymi przydatność produktu do spożycia, ale nierzadko wpływa na poprawę właściwości reologicznych i sensorycznych gotowych wyrobów. W artykule przedstawiono stosowane obecnie na świecie metody obróbki termicznej żywności porównując procesy konwencjonalne wykorzystujące bezpośrednio lub pośrednio dostępne czynniki grzewcze z procesami wykorzystującymi przemiany energii elektrycznej na ciepło określanymi jako obróbka elektro-termiczna oraz ich zastosowanie w procesach przetwarzania żywności.
EN
Different thermal processes used in food production are presented in the paper. In compresion to the conventional methods, the electro - thermal heating has been discussed due to his valouable advantages in practical application.
PL
Zamrażanie mięsa uważane jest za najwłaściwszą metodę jego utrwalania. W wyniku tego procesu następuje maksymalne wydłużenie trwałości. Zamrażanie hamuje rozwój drobnoustrojów, reakcje enzymatyczne i chemiczne. Proces zamrażania nie jest obojętny dla jakości mięsa i może negatywnie wpływać na jego strukturę. Charakterystyczną cechą produktów zamrożonych jest występowanie zawartej w nich wody w przeważającym procencie w stanie krystalicznym (powyżej 80% jej zawartości). Pojęcie żywności mrożonej jest stosowane do ograniczonej grupy produktów (zasadniczo mięsa i drobiu), które w czasie przechowywania i sprzedaży przetrzymywane są w stałej temperaturze –10°C i niższej. Zamrażanie żywności jest powszechne, ponieważ przy ogromnej liczbie asortymentów, zapewnia konieczną elastyczność procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych. Dlatego też ciągle poszukuje się nowych możliwości techniczno-technologicznych w procesach zamrażania i rozmrażania żywności w celu zminimalizowania ich niekorzystnych następstw. Obok stosowanych od dawna technik zamrażania: owiewowego, immersyjnego, kontaktowego i fluidyzacyjnego, dla których to metod tworzy się także nowe, doskonalsze urządzenia i techniki, ogromny postęp realizuje się w przypadku zamrażania kriogenicznego. Celem tych działań innowacyjnych jest dalsza minimalizacja zmian jakości mięsa w czasie zamrażania i rozmrażania.
PL
Porcje wędzonej makreli, śledzia surowego, śledzia w oleju, śledzia solonego i śledzia przygotowanego do solenia, zamknięte w opakowaniach z foli PAPE poddawano działaniu wysokiego ciśnienia i przechowywano w temperaturze 4°C do czasu wystąpienia wyraźnych objawów zepsucia. W określonych odstępach czasu pobierano część przechowywanych próbek i poddawano badaniom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Takim samym badaniom poddawano próby kontrolne - podobnie przygotowane i przechowywane, lecz nie poddane działaniu wysokiego ciśnienia. Próbki poddane działaniu wysokiego ciśnienia znacznie dłużej zachowywały przydatność do spożycia, a ich cechy organoleptyczne były bardziej korzystne, niż w przypadku prób kontrolnych. Działanie wysokiego ciśnienia powodowało całkowite zniszczenie bakterii Escherichia coli, oraz obniżenie ogólnej liczby bakterii o 1-2 cykle logarytmiczne.
EN
Samples of smoked mackerel, raw hering, hering in oil, salted hering, and hering prepared for salting were vacuum-sealed in PAPE foil, pressed for 10-20 min in isostatic press at 400 MPa, and stored at 4°C until visible symptoms of deterioration. At definite time intervals parts of the stored pressed samples and controls were subjected to sensoric, physicochemical and microbiological assay. Pressed samples remained consummable for much longer times than did the non-pressed controls stored under identical conditions. The action of high pressure resulted in complete disactivation of Escherichia coli and reduced total bacteria count by 1-2 log cycles.
EN
The possibilities of using of three innovative methods of preservation of fruit and vegetable products have been discussed: High Pressure Processing (HPP), High Pressure Carbon Dioxide (HPCD) and High Pressure Homogenization (HPH). These methods exploit the biocidal and destructive for enzymes effect of high pressure. Due to lack or limited thermal treatment products preserved with these tech­niques retain fresh taste, odour and natural colour, as well as most of valuable thermolabile nutrients. HPP is used on an industrial scale since 90s of 20th cen­tury and its popularity is constantly growing: two other techniques still remain mainly in the area of research and are applicable solely for liquid products. The advantages and limitation of these three pressurizing techniques have been pre­sented and their influence on the quality of some fruit and vegetable products.
PL
Omówiono możliwości zastosowania trzech innowacyjnych metod utrwalania produktów owocowych i warzywnych: wysokie ciśnienia hydrostatyczne (HPP), ditlenek węgla pod wysokim ciśnieniem (HPCD) i homogenizacja wysokociśnienio­wa (HPH). Są to metody wykorzystujące mikrobójczy i destrukcyjny dla białek enzymatycznych efekt wysokiego ciśnienia. Ze względu na brak lub ograniczoną obróbkę cieplną utrwalane w ten sposób produkty zachowują świeży smak, zapach, naturalną barwę i większość termolabilnych cennych składników odżyw­czych. Technika HPP jest stosowana na skalę przemysłową od lat 90. XX w. i jej popularność stale rośnie; dwie pozostałe techniki pozostają nadal głównie w sfe­rze badań i mają zastosowanie jedynie do produktów płynnych. Przedstawiono zalety i ograniczenia tych trzech technik ciśnieniowania i ich wpływ na jakość wybranych produktów owocowych i warzywnych.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.