Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  masaż
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Tensegration massage
100%
PL
Masaż stanowi jedną z podstawowych form terapii wykorzystywaną w różnego rodzaju dysfunkcjach organizmu, szczególnie występujących w obrębie układu ruchu. Pomimo że jest powszechnie zalecany i stosowany nie do końca znane są mechanizmy jego działania, co sprawia, że nie zawsze wykonywany jest w sposób usystematyzowany i co za tym idzie nie zawsze spełnia wymogi działania medycznego. W pracy przedstawiono metodę masażu tensegracyjnego opartą na koncepcji zależności strukturalnych pomiędzy mięśniami, podwięziami i więzadłami, zwaną zasadą tensegracji. Autorzy dokonali przeglądu literatury dotyczącej wykorzystania zjawiska tensegracji w fizjoterapii ze szczególną uwagą skierowaną na założenia teoretyczne i możliwości jego wykorzystania w masażu.
EN
Massage is one of the basic forms of therapy used in different kinds of dysfunctions of the body, particularly those occurring within the motor system. Although it is commonly recommended and used, its mechanisms have not been fully recognized therefore it is not always performed in a systematized way and thus, it not always fulfils the requirements of medical activity. The study presents the method of tensegration massage based on the concept of structural relation between muscles, fascia and ligaments called the tensegration rule. The authors reviewed references related to the use of tensegration phenomenon in physiotherapy with particular attention paid to theoretical assumptions and the possibility of its use in massage.
2
75%
PL
Masaż pozytywnie wpływa na organizm człowieka, niezależnie od wieku. Wspomaga pracę serca, układu oddechowego i odporność organizmu. W masażu poprzez dotyk stymulujemy receptory czucia powierzchownego zlokalizowane w skórze i dzięki temu możemy zainicjować rozwój motoryki dziecka. Rodzice powinni wykonywać masaż Shantala, ponieważ w prosty sposób mogą wspomóc prawidłowy rozwój swojego dziecka. Prezentowany w artykule rodzaj masażu polega na stosowaniu wyłącznie techniki głaskania powierzchownego na poszczególnych częściach ciała, które masuje się w odpowiedniej kolejności, we właściwym kierunku i w określonym tempie. Ruchy są proste i łatwe do odtworzenia dla rodzica. Masaż Shantala wykonywany systematycznie i prawidłowo pozytywnie oddziałuje na psychikę dziecka. Uspokaja, ułatwia zasypianie, zmniejsza objawy kolki. Przede wszystkim pomaga w wytworzeniu więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem, dając poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Cechą charakterystyczną tego rodzaju masażu jest fakt, iż odbiorca, czyli dziecko, i wykonawca, czyli rodzic, czerpią pozytywne doznania płynące z dotyku i bliskości. Masaż umożliwia obu stronom wyciszenie, uspokojenie i chwilę relaksu.
EN
A massage has a positive influence upon human body irrespective of age. It supports the activity of the heart, respiratory system and body immunity. During the massage the superficial skin receptors are stimulated by the touch, therefore, it enables us to initiate physical development of a child. Parents should perform the Shantal’s massage as it can help their children grow correctly. The massage presented in the study involves superficial, gentle stroking applied to specific parts of the body in the appropriate sequence, correct direction and speed. The moves are easy to repeat for any parent. The Shantal’s massage performed correctly and systematically influences a child’s psychological growth, too. It soothes the spirit, makes falling asleep easier and relieves the colic pain in children. What is more, it creates positive family ties and the feeling of safety. Both a parent and a child benefit from being close to each other and the intimacy which enables them to relax and calm down during the day.
3
75%
EN
Physiological processes characteristic of the fatigue of legs mainly appear when the worker’s activity requires standing. If the processes are intensive and regular, various diseases of legs, such as varicose veins and musculoskeletal disorders of legs and feet, can develop. Therefore, methods of reducing the fatigue of legs are important in occupational health protection. Air jet massage technology was developed and an appropriate massage device was built by the authors. The massage head turning around the lower leg and moving up and down gradually covers the leg’s surface. To determine the efficiency of the massage, fatigue processes were studied. These studies showed that jet massage effectively reduces both the subjective and objective fatigue symptoms. The device is convenient for use in industry, services, and at home.
EN
Wstęp: Pierwotny ból menstruacyjny dotyczy około 45–95% kobiet od 20. do 25. roku życia. Metodą nieinwazyjną w jego redukcji poprzez rozluźnienie mięśni jest masaż. Dzięki niemu dochodzi do normalizacji napięcia struktur oraz przywrócenia poprawnego ukrwienia w obrębie miednicy mniejszej. Cel pracy: Badanie miało na celu sprawdzenie przydatności automasażu w redukcji pierwotnego bólu menstruacyjnego. Materiał i metody: Spośród 180 studentek za pomocą ankiety wstępnej zakwalifikowano do badań 34 kobiety w wieku 19–30 lat. Do oceny przed terapią i po niej użyto kwestionariusza jakości snu Pittsburgh oraz wizualno- -analogową skalę bólu (VAS). Kobiety z grupy eksperymentalnej przez dwa cykle menstruacyjne wykonywały automasaż tensegracyjny kilka dni przed wystąpieniem krwawienia. Wyniki: Po zastosowaniu automasażu nastąpiło istotne zmniejszenie odczuwania bólu (p = 0,001) oraz liczby dni z bólem (p = 0,007) w grupie eksperymentalnej. Mediana w grupie eksperymentalnej przed terapią wynosiła w wizualno-analogowej skali bólu 6, a po terapii 2. W obrębie tej grupy różnicę zauważono u prawie wszystkich kobiet – z wyjątkiem jednej. Dodatkowo dokonano trzeciego pomiaru w celu sprawdzenia czasu trwania efektu automasażu. Średni ból i liczba dni z bólem po przedłużeniu były wyższe niż w drugiej ocenie, jednak istotnie niższe niż przed eksperymentem (p = 0,002 oraz liczby dni p = 0,03). Ocena jakości snu w grupie eksperymentalnej była znamiennie lepsza (p = 0,04) niż przed zastosowaniem terapii. Wnioski: Automasaż redukuje pierwotny ból menstruacyjny kobiet i może być stosowany jako forma autoterapii wspomaganej. Automasaż wpływa również korzystnie na jakość snu.
EN
This investigation was conducted to determine the effects of a massaging lumbar support system on low back muscle activity. The apparatus included a luxury-level automobile seat, six 10-mm diameter bipolar surface electrodes, an amplifier, an anaiog-to-digital conversion board, data acquisition software, and a personal computer. Six experimental conditions, each involving a variation of massage time, were considered. The dependent variable was the change in the root mean square variation of the EMG signal. One minute of lumbar massage every 5 min was found to have a beneficial effect on low back muscle activity (as compared to no massage). This may prove to be an extremely important result in the quest to combat low back pain attributable to automobile seating.
6
Content available Zastosowanie masażu w nadwrażliwości skóry
75%
PL
Wstęp: Zaburzenia dotyczące odbioru, analizy i odpowiedzi bodźców czuciowych mogą dotyczyć wielu obszarów: czucia powierzchniowego (skórnego), czucia głębokiego, temperatury i orientacji ruchu w przestrzeni. Nadwrażliwość czy niedowrażliwość może występować u dzieci chorych np. z zespołem Aspergera, lub u dzieci zdrowych. Dotyczy też osób dorosłych np. w przebiegu cukrzycy, w której jednym z powikłań może być nadwrażliwość na dotyk. Nieadekwatna, nadmierna odpowiedź organizmu na dotyk u dzieci uniemożliwia prawidłowy rozwój motoryki małej i dużej, u dorosłych prawidłowe wykonywanie czynności dnia codziennego, w innych przypadkach zaburza usprawnianie ruchowe. Materiał i metoda: U pacjentki z wieloma objawami, z różnorodnymi powikłaniami chorobowymi, wykonano zabieg masażu klasycznego. Metodyka masażu ograniczała się do wykonania głaskania, jednak najważniejsza była intensywność i kierunek ruchu. Celem zabiegu było zniesienie nadwrażliwości skóry na dotyk i redukcja bólu zlokalizowanego w obrębie stopy, stawu skokowego i łydki. Wyniki: Uzyskano zniesienie nadwrażliwości skóry na dotyk opracowywanego obszaru ciała oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. Wnioski: Masaż może stanowić skuteczną formą terapii stosowaną w zaburzeniach funkcji receptorów czucia powierzchownego zlokalizowanych w skórze. Przyczynia się do obniżenia odczuwania dolegliwości bólowych obszaru zmienionego chorobowo, w którym występuje zaburzone czucie. Zabieg masażu może stanowić część wstępną do usprawniania ruchowego zaplanowanego indywidualnie dla każdego pacjenta.
EN
Introduction: The dysfunction of the reception, analysis and responding to sensory impulses may refer to many areas such as superficial and deep cutaneous feeling, temperature and motor orientation in space. Over and under sensitivity can be found in healthy and sick children, for example, with Asperger’s syndrome. The symptom may also affect the adults with diabetes in whom oversensitivity to touch appears as a complication. Excessive reaction of the human body to touch is the reason of abnormal motor development in children. In adult persons this might disturb regular, every day activities. In other cases it can make physiotherapy impossible. Material and methods: The classical massage was performed to a patient with many disease symptoms and varied complications to reduce hypersensitivity to touch and decrease pain. We used superficial stroking but the most important was the intensiveness and the direction of the strokes. The purpose of the massage was to reduce the hyperesthesia of the skin and decrease pain in the area of the patient’s feet, ankles and calves. Results: After the massage the reduction of hyperesthesia and decrease in pain were achieved which made the continuation of another form of physiotherapy possible. Conclusions: We can use the massage, because it is an effective therapy in the dysfunction of the superficial receptors on the skin. After the massage we decrease the pain in the diseased area, where the disorder of feeling appears. The massage can serve as an introductory part to another kind of physiotherapy, individual for every patient.
PL
Celem podjętej pracy była ocena wybranych parametrów czynnościowych osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W wyniku bólów dolnej części kręgosłupa dochodzi do osłabienia mięśni kończyn dolnych oraz do ograniczenia długości mięśni biodrowo-lędźwiowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że znaczną poprawę wybranych parametrów czynnościowych obserwuje się w grupie leczonej kompleksowo, co wskazuje na celowość prowadzenia leczenia metodami skojarzonymi.
EN
The aim of this work was the evaluation of chosen functional parameters in patients with discopathy of the lumbar part of the spine. Pain in the lower part of the spine causes the weakness of the muscles of lower limbs and decreases the length of the iliolumbar muscles. In this study, the improvement of functional parameters was noticed in a group of patients that underwent a complex therapy.
PL
Mierzono i analizowano zmiany objętości strzyków oraz zmiany ciśnienia wewnątrz strzyków podczas doju symulowanego przy zastosowaniu aparatu udojowego z różnymi gumami strzykowymi (o kwadratowym, trójkątnym i owalnym przekroju poprzecznym części trzonowej gumy). Dla wariantów dojów z gumami o trójkątnym przekroju ich części trzonowych wartości zmiany objętości strzyków były niższe o ok. 15-20% w stosunku do wariantów z gumami owalnymi.
EN
The research involved measuring and analysis of changes in the volume of teats, and pressure changes inside teats during milking simulated using milking apparatus equipped with various teat rubbers (with square, triangular and oval rubber core cross-section). For milking variants with triangular cross-section of rubber core, the values of teat volume change were ca. 15-20% lower compared to variants with oval rubbers.
PL
Udar niedokrwienny mózgu jest trzecią co do częstości, po zawałach serca i nowotworach, przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Celem podjętych badań byta ocena wpływu zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Grupę badawczą stanowiło 40 osób, w wieku 41-73 lat. U wszystkich badanych przeprowadzono pomiary zakresów ruchów w stawach oraz obwodach kończyn górnych i dolnych. Badaną grupę osób poddano zabiegom z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Kompleksowy program zabiegów fizjoterapeutycznych wpłynął na poprawę ruchomości ocenianych stawów oraz przyrost masy mięśniowej kończyn górnych i dolnych. Większą poprawę czynnych i biernych zakresów ruchów w stawach zaobserwowano w grupie kobiet. Zastosowana metoda leczenia, wirfywając na poprawę stanu czyimościowego stawów oraz obwodów kończyn górnych i dolnych, umożliwiła pacjentom po udarze niedokrwiennym mózgu poprawę jakości życia.
EN
Ischemic cerebral stroke is the third most frequent, after myocardial infarctions and tumors, cause of death and the most frequent cause of disabilities in people after 40 years of age. The aim of the study was the assessment of effectiveness of applied physiotherapeutic treatment of patients after ischemic cerebral stroke. 40 people aged 41-73 years old comprised the study group. All patients have been measured with regards to: ranges of joints movement and cirumferences of upper and lower limbs. The study group has imdergone treatment in the scope of kinesiotherapy, physiotherapy and massage. The extensive programme of physiotherapeutic treatment sessions has improved mobility of the assessed joints as well as an increase of muscle mass of upper and lower limbs in both examined groups. A greater improvement of active and passive raises of joints movement has been observed in the group of women. By improving the functional condition of joints and circumferences of upper and lower limbs, the applied treatment method has enabled the patients who had suffered from ischemic cerebral stroke to improve their quality of life.
10
Content available remote Palpable evaluation of a patient in tensegration massage
63%
PL
Masaż tensegracyjny opiera swe założenia metodologiczne na zasadzie tensegracji - wzrost napięcia jednego elementu struktury powoduje analogiczny wzrost napięcia pozostałych jej elementów pozostających we wzajemnym kontakcie strukturalnym. W praktyce terapeutycznej przejawia się to tym, że wzrost napięcia spoczynkowego jednego mięśnia powoduje z czasem proporcjonalny wzrost napięcia innych mięśni pozostających z nim w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie strukturalnym. Wzrost napięcia tkanek miękkich objawia się zazwyczaj wzrostem ich wrażliwości uciskowej, co z kolei wykorzystuje się w ocenie i wykryciu przebiegających w nich zaburzeń. Terapeuta, dokonując oceny palpacyjnej wrażliwości uciskowej tkanek, uzyskuje odpowiedź na pytania: w jakich tkankach doszło do nadmiernego wzrostu napięcia spoczynkowego i jakie tkanki należy masować w celu przywrócenia prawidłowego napięcia. Oceny palpacyjnej tkanek można dokonywać na ich przyczepach kostnych lub w ich przebiegu. Ze względu na stosunkowo łatwą lokalizację i powtarzalność preferowana jest ocena na przyczepach kostnych.
EN
Tensegration massage is methodologically based on the tensegrity rule according to which the increased tension of one element of the structure causes analogical increase of tension of other elements remaining in mutual structural contact. In therapeutic practice it is manifested in such a way that the increase of the rest tonus of one muscle in time causes proportional increase of the tonus of other muscles remaining in direct or indirect structural contact with it. The increased tension of soft tissues is usually manifested by their increased pressure sensitivity which in turn is used for estimating and detecting disorders occurring in them. A therapist palpably evaluating pressure sensitivity of tissues gets the answer to the following questions: in which tissues there is excessive increase of the rest tonus and which tissues should be massaged to restore normal tonus Palpable evaluation of tissues can be performed on their osseous attachments or in their course. Owing to relatively easy location and repeatability the evaluation of osseous attachments is preferred.
EN
Introduction Upper crossed syndrome is a postural syndrome, with myofascial and functional imbalance within the shoulder girdle and the cervical spine. The therapy usually includes myofascial techniques or massage. The aim of this work was to indicate which of these forms of therapy is more effective in terms of myofascial release. Material and methods The study group consisted of 18 individuals (12 females and 6 males) with upper crossed syndrome who were randomly assigned to one of the two groups. In group 1 (8 females, 1 male), rehabilitation protocol involved myofascial techniques, while in group 2 (4 females, 5 males), massage was performed. In both groups, the therapy consisted of five 30-minute daily sessions. Prior to the therapy, on the 1st and the 5th day of the therapy immediately after the intervention as well as 14 days after the therapy completion, suprasternale height was measured and the cervical spine mobility was examined. Results It was revealed that both forms of the therapy resulted in an increase in the range of motion of the cervical spine, particularly in the case of the right flexion and right rotation. Effects were still present two weeks after the therapy. After 5 days of rehabilitation, both forms of the therapy led to a significant increase in suprasternale height (p<0.05). Conclusions Both myofascial techniques and massage result in an increase in the cervical spine and chest mobility in the longitudinal dimension in persons with upper crossed syndrome.
PL
Wstęp Zespół skrzyżowania górnego to zespół posturalny, w którym występuje nierównowaga strukturalna mięśniowo-powięziowa oraz funkcjonalna w obrębie obręczy barkowej i odcinka szyjnego kręgosłupa. Terapia w tym przypadku polega najczęściej na zastosowaniu techniki mięśniowo-powięziowych bądź masażu klasycznego. Celem pracy było wskazanie, która spośród wskazanych form terapii wykazuje większą skuteczność w rozluźnianiu kompleksu mięśniowo-powięziowego. Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 18 osób (12 kobiet, 6 mężczyzn) z zespołem skrzyżowania górnego, które w sposób losowy zostały przydzielone do jednej z dwóch grup. W Grupie I (8 kobiet, 1 mężczyzna) przeprowadzono rehabilitację za pomocą technik mięśniowo-powięziowych, zaś w Grupie II (4 kobiety, 5 mężczyzn) zastosowano masaż klasyczny. Terapia składała się z pięciu 30 minutowych sesji, odbywających się codziennie, przez 5 dni. Przed terapią, 1 dnia i 5 dnia bezpośrednio po terapii oraz 14 dnia od zakończenia terapii, zbadano wysokość punktu suprasternale klatki piersiowej ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa. Wyniki Wykazano, że obie formy terapii wpływają na zwiększenie zakresu ruchu odcinka szyjnego kręgosłupa, w szczególności skłonu bocznego w prawo oraz rotacji w prawo. Uzyskane efekty występowały również 2 tygodnie od zakończenia terapii. Po 5 dniach usprawniania, obie formy terapii wpłynęły na znamienne zwiększenie wysokości suprasternale.(p<0,05). Wnioski Zarówno techniki mięśniowo-powięziowe, jak i masaż klasyczny wpływają na zwiększenie ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz poprawę ruchomości klatki piersiowej w wymiarze długościowym u osób z zespołem skrzyżowania górnego.
12
51%
PL
Choroby naczyń mózgu, których najbardziej dramatycznym powikłaniem jest udar, od wielu lat są w centrum zainteresowania wielu badaczy. Celem pracy było określenie wpływu wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na kształtowanie się ruchomości i obwodów w obrębie kończyn górnych i dolnych u osób po udarze niedokrwiennym mózgu. Badaniami objęto 40 osób, mężczyzn i kobiet, w wieku 35-71 lat. Po zastosowanym leczeniu fizjoterapeutycznym zaobserwowano wyraźną poprawę ruchomości w stawach kończyn górnych i dolnych w obu grupach badawczych. Natomiast nie stwierdzono znaczącego przyrostu masy mięśniowej po 6 tygodniowym okresie usprawniania.
EN
Diseases of cerebral vessels, where ischemia is the most dramatic complication, have been studied for many years. The goal of this examination was to determine the influence of selected physiotherapeutic procedures on the changes of mobility and dimensions within the upper and lower limbs in patients after cerebral ischemia. Studies included 40 patients of 35-71 years of age; the individuals were divided into groups with regard to sex. A significant improvement of mobility in the upper and lower limbs* joints in both research groups was observed after the physiotherapeutic procedures. On the other hand, no significant muscle mass increase was observed after a 6-week period of re­habilitation.
PL
Wprowadzenie i cel badania: Trening fiyczny jest często przyczyną dyskomfortu, który występuje pomiędzy 12 a 48 godziną po aktywności jako opóźniona bolesność mięśni. Czynniki stosowane w celu łagodzenia zmęczenia mięśnia, redukują jedynie jeden z kilku objawów, jakimi są: ból, obrzęk, ograniczenie funkcji sztywność i tkliwość mięśni. celem pracy była ocena skuteczności zabiegów fototerapii i masażu w łagodzeniu zmęczenia mięśni po wysiłku fiycznym. Materiał i metoda: W badaniu wzięło udział 40 zdrowych ochotników, którzy zostali podzieleni na cztery grupy. W grupie I zastosowano naświetlania mięśnia brzuchatego łydki wiązką niskoenergetyczną (LLLT), w grupie II naświetlania wiązką wysokoenergetyczną (HILT), w grupie III zastosowano naświetlania placebo, a w grupie IV masaż klasyczny podudzia. Zabiegi wykonywano przez 3 kolejne dni, a następnie przeprowadzono trening fiyczny mięśnia brzuchatego łydki. Badanie mięśnia obejmowało: tradycyjne badanie elektrodiagnostyczne, ocenę progu czucia i bólu przy aplikacji prądów diadynamicznych (MF). Oceniano poziom bólu wysiłkowego w skali VAS. Badanie wykonywano 3- krotnie: przed zabiegami (badanie 1), po zabiegach (badanie 2), 48 godzin po treningu (badanie 3).Wyniki: Po wykonaniu zabiegów (badanie1–2) największy wzrost wartości reobazy oraz największy wzrost poziomu bólu ocenianego przy aplikacji prądu MF odnotowano w grupie masażu. W całym okresie badawczym (badanie 1–3) w grupie LLLT nastąpił istotny statystycznie wzrost wartości progowej akomodacji. W drugiej dobie po treningu (badanie 2–3) we wszystkich grupach odnotowano obniżenie wartości chronaksji z wyjątkiem grupy placebo, a różnice pomiędzy grupami były istotne statystycznie. Wnioski: Masaż klasyczny poprzez wzrost wartości reobazy i podwyższenie progu bólu może podnosić odporność zdrowego mięśnia na działanie czynników zewnętrznych i redukować objawy opóźnionej bolesności mięśni szkieletowych. Laseroterapia niskoenergetycznna (LLLT) zastosowana przed treningiem mięśnia pozwala na utrzymanie jego odporności na czynniki zewnętrzne i może być przydatna w ograniczaniu objawów opóźnionej bolesności mięśni szkieletowych.
EN
introduction and the aim of the study: Physical training is often the cause of discomfort that occurs between 12 and 48 hours after the activity has delayed muscle soreness. The factors used to relieve muscle fatigue reduce only one of several symptoms which are pain, swelling, stiffess, functional limitation and muscle tenderness. The aim of the study was to evaluate the efficy of phototherapy treatments and massage to alleviate muscle fatigue after physical exertion. Material and Methods: The study involved 40 healthy volunteers who were divided into four groups. Group I had gastrocnemius exposed to a low level laser therapy (LLLT), group II had high intensity laser therapy (HILT), group III had placebo radiation therapy, group IV had classical massage of the lower leg. All procedures were performed for three consecutive days, followed by a physical training of gastrocnemius. The muscle tests included: traditional electrodiagnostic testing, assessment of sensory and pain threshold for application of diadynamic currents (MF). The level of exertion-induced pain was assessed in VAS. The tests were performed 3 times: before the treatment (test 1), after the treatment (test 2), 48 hours after training (test 3). results: After treatment (tests 1–2) the most signifiant increase in the value of rheobase and the largest increase in the level of pain assessed at MF current application were reported in the group who had massage. In the entire test period (test 1–3) in the group who had LLLT there was a statistically signifiant increase in the threshold value of accommodation. In the second day after the training (test 2–3) all groups had a decrease in the value of chronaxie with the exception of the placebo group and the diffrences between the groups were statistically signifiant. conclusions: Classic massage by increasing the value of rheobase and increasing the pain threshold can raise resistance of a healthy muscle to external factors and reduce the symptoms of delayed onset muscle soreness. Low level laser therapy (LLLT) applied before muscle workout helps to keep its resistance to external factors and may be useful in reducing the symptoms of delayed onset muscle soreness.
EN
Fibromyalgia is estimated to affect almost 3% of the population. In developed countries this particular disorder is assumed to be growing social problem. Psychosomatic and chronic character of fibromyalgia creates many problems for patients suffering of it in normal social activity and decreases the quality of their life. The symptomatic treatment is oriented on the pharmacological methods mainly. Non-pharmacological treatment seems to be new therapeutic and research problem. In this work the actual knowledge in subject of the physical activity, biological renewal, physiotherapy as well as methods of the relaxing and education therapy was presented in aspect of the fibromyalgia treatment
PL
Publikacja przedstawia rozmieszczenie gabinetów odnowy biologicznej w granicach miasta Tarnowa oraz zróżnicowanie oferty ich zabiegów (m.in. masaże, sauna, groty solne, hydroterapia, solaria). Na wybranych przykładach omawia też wady i zalety korzystania z nich na tle ogólnych zasad właściwego stosowania środków odnowy biologicznej. Zasadnicze wnioski, wynikające z pracy to stwierdzenie, iż w końcu 2008 r. działało w Tarnowie 56 obiektów oferujących zabiegi odnowy biologicznej. Z tej liczby 18 ośrodków oferowało masaż leczniczy, 7 saunę, 2 korzystanie z grot solnych oraz 30 z solarium, a w 12 ośrodkach można było skorzystać z zabiegów fizykoterapeutycznych, takich jak: światłolecznictwo, elektroterapia, ultradźwięki, magnetoterapia i laseroterapia. Punkty zabiegowe rozmieszczone są głównie w centrum miasta, a dzielnice peryferyjne mają zdecydowanie słabszą ofertę.
EN
The paper presents the location of health and fitness centers in Tarnow and the diversity of their offers (e.g. massages, sauna, salt caves, hydrotherapy, solaria). It also describes their benefits and flaws on beneficiaries regarding the main rules of the connected use of health and fitness means. The conclusion shows that until the year 2008 in Tarnow there had been 56 active fitness and health centers. The number included 18 centers offering curative massages, 7 - sauna centers, 2 - salt caves, 30 - solaria and 12 - physiotherapy rooms as: phototherapy, electrotherapy, ultrasounds, magneto therapy and laser therapy. The centers are mainly located in the city center and inhabitants of peripheral quarters have a less attractive offer.
Physiotherapy
|
2010
|
tom 18
|
nr 3
15-24
PL
Opierając się na własnym doświadczeniu fizjoterapeutycznym, autorka analizuje ontologiczne, metodologiczne i humanistyczno-behawioralne aspekty masażu relaksacyjnego o charakterze oddziaływania komplementarnego w odniesieniu do relacji pacjent-terapeuta.
EN
Basing on her own physiotherapeutic experience the author analyses the ontological, methodological as well as humanistic and behavioural aspects of relaxing massage as complementary treatment in the patient-therapist relationship.
17
Content available remote Vibratory massage for complementing training in sports and physiotherapy
51%
PL
W ostatnim czasie na polskim rynku pojawiło się wiele nowych urządzeń służących do masażu wibracyjnego. W instrukcjach obsługi zazwyczaj brak bliższych informacji na temat częstotliwości i natężenia stosowanej wibracji. W piśmiennictwie polskim trudno też znaleźć artykuły naukowe traktujące o sposobach, zastosowaniu i działaniu masażu wibracyjnego. Autorzy niniejszego doniesienia zabrali dane z piśmiennictwa naukowego na temat zastosowania wibracji dla celów treningu sportowego, odnowy biologicznej i w fizjoterapii.
EN
Recently many new devices used for vibratory massage have become available on the Polish market. Manuals usually lack information concerning frequency and intensity of the vibration to be used. Scientific papers on application and effects of vibratory massage are hard to find in Polish references. The authors of this paper gathered the available reports on using vibratory massage in sports, biological renewal and physiotherapy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.