Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Digitizing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zarządzanie zasobami cyfrowymi na przykładzie muzeów bałtyckich
100%
XX
W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania zasobami cyfrowymi w organizacji w oparciu o narzędzia i technologie IT. Zaproponowano strukturę nowego systemu zarządzania zasobami cyfrowymi. Cechą charakterystyczną zaproponowanych rozwiązań jest ich ukierunkowanie na integrację dostępnych narzędzi software'owych i technologii IT oraz ich ukierunkowanie i funkcjonowanie w cyberprzestrzeni. Punktem wyjścia do zaproponowania nowego systemu Zarządzania Zasobami Cyfrowymi były problemy zarządzania kolekcją cyfrowych informacji stanowiących zasoby cyfrowe muzeów bałtyckich, które stanowiły przedmiot badań w ramach realizowanych projektów BalticMuseums 2.0 i 2.0+. (abstrakt autora)
EN
The paper presents some aspects of digital asset management in the organization on the basis of IT tools and technologies. Structure of the new digital asset management system was proposed. A characteristic feature of the proposed solutions is their focus on the integration of available software tools and IT technologies and their orientation and functioning in cyberspace. The starting point to propose a new digital asset management system are problems in management of digital information that is provided as an collection digital resources of Baltic museums, which were the subject of research in the context of projects BalticMuseums 2.0 and 2.0+. (author's abstract)
XX
Jednym z narzędzi służących implementacji celów transformacji energetycznej jest digitalizacja, która bezpośrednio łączy się ze wzrostem stopnia komplikacji systemu energetycznego - pojawia się w nim bowiem coraz więcej podmiotów wytwarzających energię elektryczną na skutek postępującego rozproszenia źródeł energii o nieregularnej częstotliwości wytwórczej. Digitalizacja jest koniecznym elementem zarządzania inteligentnymi sieciami przesyłu energii i inteligentnymi licznikami, służącym kontroli całego systemu energetycznego, a także gwarancji sprawiedliwości dystrybucji, co stanowi m.in. element walki z ubóstwem energetycznym. Zaleta procesu digitalizacji, polegająca na scalaniu państwowego systemu energetycznego, podnosi jednocześnie jego wrażliwość na potencjalne zagrożenia związane z działalnością przestępczą i terrorystyczną. Wyzwania z tym związane obejmują takie zagadnienia jak: ochrona przepływu i przechowywania danych, ataki mające na celu zakłócenie działań systemów i wywołanie przerw w dostawach czy też przejęcie kontroli nad mechanizmami dostaw energii, która stanowi konieczny element systemu komunikacyjnego we współczesnym świecie. Z uwagi na rosnące - adekwatnie do stopnia implementacji - znaczenie digitalizacji systemu energetycznego, warto przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i wyzwaniom, jakie ze sobą niesie. Analiza istniejącego prawodawstwa krajowego i unijnego oraz dotychczasowych działań Polski w obszarze digitalizacji energetyki pozwoli na wyodrębnienie najważniejszych elementów tego procesu, którego jednym z głównych założeń jest gwarancja bezpieczeństwa energetycznego, a w szerszym ujęciu - dyktowanym przez znaczenie energii elektrycznej dla funkcjonowania państwa - także ogólnego bezpieczeństwa narodowego.(abstrakt oryginalny)
EN
The transformation of the energy sector is one of today's global megatrends. The main aim of this process includes shifting energy production to renewable sources, decarbonizing the economy, and improving energy efficiency, especially in the most energy-intensive sectors. These changes lead the energy sectors of different states to ensure security and maintain environmental protection in order to guarantee the civilization's progressive development. One of the tools for the implementation and development of a new model of the energy sector is digitization, which is a direct consequence of the increasing complexity of the energy system. Digitization is an essential element in the management of smart grids and smart meters and for controlling the entire energy system, as well as guaranteeing fair distribution. The digitization process integrates the state energy system; however, it also increases its vulnerability to potential cyber-threats. The aim of this paper is to analyze the cybersecurity challenges facing the Polish power sector in light of the energy transition policy promoted in the EU with a particular focus on the latest legislation presented in the Clean Energy Package. The Polish energy sector is on the verge of structural changes; therefore the main question is: How to implement them to avoid errors? The paper provides a glimpse into the most venerable areas, which should be taken into consideration by political decision-makers. (original abstract)
|
|
nr nr 3
1-14
XX
Rozwój nowych technik informacyjnych i telekomunikacyjnych jest źródłem przemian dokonujących się we współczesnej gospodarce. Zachodzące zmiany mają kilka wymiarów: technologiczny, społeczny i humanistyczny. Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence - AI) jest zdolnością maszyny do wykonywania funkcji poznawczych, kojarzonych dotąd jedynie z ludzkimi umysłami, takich jak postrzeganie, rozumowanie, uczenie się i samodzielne rozwiązywanie problemów. Uczące się maszyny wpłyną na liczne rozwiązania techniczne stosowane w biznesie. Cel: Celem pracy była diagnoza i ocena społecznych, prawnych i marketingowych konsekwencji rozwoju technologii informatycznej kreującej samodzielność sztucznej inteligencji. Materiały i metody: W pracy wykorzystano metodę dokumentacyjną, dokonano kwerendy publikacji z zakresu prawa i nauk ekonomicznych. Wyniki: Wskazano, że sztuczna inteligencja i auto-algorytmy, powstałe w wyniku samodzielnej kreacji przez maszyny same analizują i mogą inicjować nowe sytuacje na rynku. Digital marketing polega na identyfikacji potrzeb potencjalnych nabywców, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, poprzez poznanie preferencji potencjalnych nabywców pozostawiających swój ślad w przestrzeni sieci. Wnioski: Podkreślono brak uregulowań prawnych, pozwalających na precyzyjne określenie odpowiedzialności za pracę autonomicznie działających urządzeń. Powstające nowe regulacje powinny mieć na celu ochronę praw podstawowych, jak i ochrony przed niczym nie skrępowaną aktywnością rynkową i marketingową organizacji, również tą dotyczącą marketingu politycznego. (abstrakt oryginalny)
XX
Coraz wydajniejsze technologie digitalizacji umożliwiają udostępnianie praktycznie całemu światu dzieł kultury zamkniętych do tej pory w archiwach, muzeach i galeriach. W dobie cyfryzacji studiów radiowych i telewizyjnych powstające w nich utwory są już od razu produkowane i emitowane w postaci cyfrowej, rośnie też udział dzieł natywnie cyfrowych, nazywanych born digital i będących efektem innowacyjnego stosowania przez twórców narzędzi i technik teleinformatycznych. Konglomeraty mediów elektronicznych, zdigitalizowanych mediów "tradycyjnych" oraz obszary nowych zastosowań technik informacyjnych w edukacji, turystyce czy rozrywce zyskały już nazwę przemysłów kreatywnych, korzystających z dóbr kultury do tworzenia nowych produktów. Generują one liczące się, kilkuprocentowe udziały w gospodarkach krajowych.(fragment tekstu)
EN
In this paper, a draft model is presented. The aim of the proposed model is a cost-benefit analysis of opening cultural assets and resources with a purpose of their re-use by creative industries. The result in the case of Poland is a general benefit of approximately 312 million PLN (78 million EUR) in the years 2014-2020 - although additional benefits from the educational and promotional impact of opening cultural assets could not be reliably estimated.(original abstract)
EN
The overall purpose of this paper is to describe and explain the strategic sponsorship program of Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) and, specifically, the partnership of its U.S. subsidiary, BBVA Compass (BBVAC), with the American National Basketball Association (NBA) using a case study method. This paper demonstrates how BBVA, initially through the transformational leadership of former BBVA Group Executive Chairman Francisco González, has leveraged digital transformation and strategic sponsorship to increase its brand equity and revenue. BBVA's effective sponsorship strategy represents an innovative, agile, and digitally focused model for marketing executives and sport marketers considering a long-term investment in strategic sponsorship. By developing digital assets, leveraging a client-focused business model, and partnering with sport enterprises, BBVA has increased its brand equity and emerged as a leading global financial institution with offices in over 30 countries. BBVAC's strategic sport and cultural sponsorships, especially its partnership with the NBA from 2010 to 2016, are synergistic with its digital initiatives. This research and its practical implications should enable sport business and marketing professionals to understand the implications of the digital transformation of enterprises for strategic sport sponsorship and provide alternative methods to engage consumers and enhance integrated marketing communications. This case study also should provide insight and direction for further digital transformation and sport management research.(original abstract)
XX
Opracowanie przedstawia opis przebiegu realizacji projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych". Projekt ten był dla Biblioteki Śląskiej kluczowym zarówno ze względu na aspekt finansowy (około 40% rocznego budżetu instytucji, największy projekt od 1998 roku), jak również na efekty. Zrealizowanie projektu pozwala Bibliotece Śląskiej na zachowanie i umocnienie wiodącej pozycji w zakresie rozwiązań dotyczących bibliotek cyfrowych. Podczas realizacji przedsięwzięcia napotkano na wiele problemów, które doprowadziły nawet do przedłożenia wniosku o rezygnację z dofinansowania UE. Jednak wdrożone działania naprawcze pozwoliły zarówno na ukończenie projektu, jak również na wypracowanie rozwiązań i rekomendacji dotyczących modelu zarządzania projektami w instytucjach kultury oraz podejścia do zagrożonych projektów. (fragment tekstu)
|
2011
|
nr nr 2
54-58
XX
Biblioteki cyfrowe to obecnie bardzo dynamicznie rozwijające się repozytoria wartościowych zasobów elektronicznych (zdigitalizowanych i tych, które powstały w postaci elektronicznej, tzw. born digital). Ważną kwestią jest wypracowanie standardów oceny ich jakości. W artykule przedstawiono wybrane aspekty, kryteria i wskaźniki takiej ewaluacji. (abstrakt oryginalny)
XX
Państwa członkowskie powinny wykorzystać szanse, jakie wiążą się z wdrożeniem kompleksowych e-zamówień, w ten sposób można usprawnić proces udzielania zamówień publicznych, a przez to przyczynić się do modernizacji administracji publicznej. W celu maksymalizacji korzyści konieczne jest przyjęcie strategicznego i całościowego podejścia, przewidującego określenie odpowiednich ram polityki i ram ustawodawczych oraz zapewnienie zarządzania procesem zmian i jego koordynacji. Koncepcja kompleksowych e-zamówień nie polega na wdrożeniu projektu informatycznego, który powieliłby jedynie przebieg procesów wykorzystujących dokumenty papierowe. Stanowi ona szanse na zasadnicze przeformułowanie sposobu organizacji administracji publicznej. Kompleksowe e-zamówienia stanowią zatem kluczowy środek służący realizacji priorytetów i mogą przyczynić się do osiągnięcia celów strategii Europa 2020 w zakresie zrównoważonego wzrostu gospodarczego(abstrakt oryginalny)
EN
The opportunities caused by the e-procurement implementation should be taken by EU member states. Therefore, the process of public procurement can be improved as well as public administration. In order to maximize benefits, the strategic and holistic approach is required. The appropriate policy framework and legislative framework should be ensured in order to manage the whole process effectively. The concept of comprehensive e-procurement does not involve the implementation of an IT project that would only duplicate processes using paper documents. It provides the opportunity to fundamentally reformulate the way public administration is organized. The comprehensive e-procurement is therefore a key measure to implement the priorities and can contribute to achieving the goals of the Europe 2020 strategy in the field of sustainable economic growth(original abstract)
XX
Digitalizacja archiwalnych zasobów telewizyjnych jest zjawiskiem stosunkowo nowym, biorąc pod uwagę historię istnienia telewizji jako nowego środka przekazu. Jest to jednak przedsięwzięcie kluczowe, jeśli telewizyjne materiały mają przetrwać dla przyszłych pokoleń. Realizowane od 1929 r. na świecie, a od 1952 r. w Polsce programy są nie tylko zapisem historii telewizji, ale przede wszystkim dokumentacją mijających czasów. Trwałość archiwalnym filmom zapisanym na różnorodnych nośnikach gwarantuje jedynie proces digitalizacji. W artykule pokazano podstawowe problemy dotyczące digitalizacji zasobów archiwalnych TVP oraz jak proces digitalizacji przebiega w archiwum Telewizji Katowice. To pionierski w kraju ośrodek, w którym digitalizację zbiorów prowadziły pod okiem specjalistów osoby niepełnosprawne. Dzięki ich pracy udało się ocalić i zachować tysiące metrów archiwalnych taśm filmowych i wizyjnych, zawierających unikatowe materiały dotyczące historii, kultury i dziedzictwa narodowego Śląska i Zagłębia.(abstrakt oryginalny)
EN
The digitization of archival resources of television is a relatively new phenomenon, taking into account the history of the existence of television as a new medium. But it is a crucial venture if the films made since the inception of the new media are to survive for future generations. Implemented since 1929 in the world and since 1952 in Poland TV footage is not only a record of the history of television, but above all the documentation of the passing of time. Persistence film archives stored on various media, only guarantees digitization process. The article shows how to proceed digitization of archive collections Television Katowice - a pioneering center in the country in which this process involved people with disabilities. Their efforts managed to save thousands of meters of film tapes containing unique materials on the history, culture and national heritage of Silesia region.(original abstract)
|
|
nr nr 4
817-825
EN
Motivation: Digitalisation as a continuous process of convergence of the real and virtual worlds is becoming the main driving force for innovations and changes in most sectors of the economy. What is especially important is that current changes are radical, and in some cases even disruptive, bringing completely different values to market players and consumers. In order to cope with these changes, individual enterprises and whole sectors, public administration, society and national economies need to undertake digital transformation. Aim: The aim of the article is to indicate areas of activity in which information technologies are most often implemented in enterprises in Poland as well as managers' strategic approach to this problem in the face of digital transformation. Results: In order to assess the degree of enterprises' engagement in the process of implementing modern information technologies, a survey was conducted. The survey questionnaire consisted of a dozen questions concerning the perception of the issue of digital transformation and its inclusion into key strategic and organisational documents, enterprises' readiness to implement modern technologies, organisational culture, ICT use and achieved effectiveness. Digitalisation of the economy and society is one of the most dynamic changes of our times, opening up new opportunities to create business models, while bringing uncertainty and various threats connected, among other things, with social consequences of the automation of production processes and security in a broad sense. The paper presents the level of Polish enterprises' engagement in the process of digital transformation and shows how the progress in terms of implementation of modern ICT. (original abstract)
EN
The primary goal of the article is to cover the implications of digital technologies for value chains. The hypothesis of the article is as follow digital technologies driving exponential growth translate into companies' efforts to be both lean and agile. The problem raised in the study is of being both lean and agile facing the digital disruption. The topic of the impact of digital technologies on value chains has gained an increasing attention from business practitioners. Scholars also have heavily discussed capabilities required for adaptation to technologies driving nonlinear growth. The applied methods encompasses the literature review combined with diagnostic participant action research. The understanding of lean and agile practices was a starting point to build a tool for covering impact of digital technologies on value chains. The literature review allows us to explain reasons for the fast progress in digitalization, defining the digital technologies driving the exponential growth, providing explanation of what is lean, agile and leagile supply chain. Building on the literature review the diagnostic participant action research was applied. The latter allows to verify the assumed hypothesis. While technology and the digital world grow exponentially, the manner in which we operate and organize ourselves is still based on linear models, hierarchical structures and bureaucratic processes. For a reason of this, the deployment of the lean and agile practices would be of benefit to build customer centric solutions. The article provides contribution to models of adaptation of multinationals supply chains towards digital technologies. Whilst the practical study proved that absorption of digital technology is in its infancy, the built diagnostic tool allows us to map the absorption of digital technologies with regards to logistics needs of customers. The conducted study proved existing more than two practices defined by covering logistics customers' requirements. As a recommendation for the further work would be covering transformation from linear to exponential organization. (original abstract)
EN
The Internet of Things is of great interest not only in the world of information technology, but also in business environments. The implementation of this solution leads to a significant change, and sometimes even to the displacement of previously established business models. Digital transformation is a challenge for some businesses. On the other hand, the implementation of the Internet of Things becomes necessary for companies to develop, have a competitive advantage and respond to customer needs. Thus, this thesis presents the use and application of the Internet of Things in the digital transformation of enterprises. Moreover, the aim of the work is to characterize digital transformation and the Internet of Things. The desk research method allowed for a theoretical overview of the researched issues and the literature on the above-mentioned concepts. In addition, considerations of the work will focus on answers to the following questions: What are the best innovative solutions in digital transformation? What are the benefits of using the Internet of Things by entrepreneurs? Moreover, what are the essential elements that will help determine at what stage of digital maturity the companies are? (original abstract)
XX
Digitalizacja wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstw intensyfikując konieczność poszukiwania nowych rozwiązań biznesowych. Z jednej strony zjawisko to powoduje powstanie szeregu nowych możliwości rynkowych z drugiej jednakże przyczynia się do tego, że organizacje muszą w sposób wyjątkowo elastyczny dostosowywać się do zmieniających się tendencji i uwarunkowań występujących zarówno w ich otoczeniu wewnętrznym jak i zewnętrznym. Digitalizacja wpływa zarówno na branże usługowej jak również, a może przede wszystkim na tradycyjne przemysłowe. Powoduje ona, że przedsiębiorstwa mają szansę wdrożyć nowe, innowacyjne modele biznesowe, uzyskać dostęp do nowych kanałów sprzedaży, a w szczególności w sposób mniej kapitałochłonny wejść na nowe, zagraniczne rynki zbytu.(abstrakt oryginalny)
EN
Digitization affects the aspect of enterprise competitiveness by intensifying the need to search for new business solutions. On the one hand, this phenomenon gives rise to a number of new market opportunities, on the other hand, it contributes to the fact that organizations have to be extremely flexible in adapting to the changing tendencies and conditions in their internal and external environment. Digitization affects both services as well as traditional industry. It means that enterprises have the chance to implement new, innovative business models, gain access to new sales channels, and in particular less capital-intensive to enter new, foreign markets.(original abstract)
|
|
tom 28
|
nr nr 3
127-148
EN
Purpose: The increasing role of digitalization in the operation of enterprises actualizes the implementation of the basic methods of proper digitalization processes. The selection of an appropriate method to introduce digitalization is crucial, as it affects the optimization level of the business processes. Methodology: Specific multicriteria selection method includes five steps to identify these approaches, considering the relative error for each approach, as it affects the outcome with the performance indicator of business process digitalization. The strongest criterion value is used to identify the optimal approach. The evaluation of the methods showed that the performance of the logistic, administrative, and innovative methods is not worse than the Pareto principle. Findings: Introducing digitalization in the administrative method has the biggest impact. The chosen method showed that Human Resources processes require modification to reduce costs. A mechanism to digitalize the personnel management processes using artificial intelligence was developed. Implications: The results of multivariate multicriteria analysis show that the implementation of artificial intelligence minimizes human factors and optimizes time and costs. Originality: The main contribution is the development of the method for the selection of an appropriate digitalization approach, which encompasses an implementation mechanism that can be adapted to enterprises' needs. (original abstract)
|
2019
|
nr nr 2 (52)
175-184
XX
Otoczenie współczesnych organizacji cechuje zmienność i niepewność. Można w nim zaobserwować wiele zjawisk, które wpływają na ich strategie, modele biznesowe i struktury organizacyjne. Jednym z takich zjawisk jest rozwój nowych technologii i powiązana z nimi digitalizacja. W artykule podjęto próbę oceny wpływu digitalizacji na funkcję personalną, a przede wszystkim na strukturę organizacyjną i procesy HR w grupach kapitałowych działających w krajach niemieckojęzycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The contemporary macro-environment is characterized by volatility and uncertainty. We may observe many phenomena that affect corporate strategies, business models and organizational structures. Technological disruption and digital transformation impact contemporary organizations. The article attempts to assess the impact of digitization on the HR function, especially on its architecture and HR processes in capital groups operating in German-speaking countries.(original abstract)
EN
The paper addresses application of digitazation of production processes, which is part of organizational digitization, also known as Industry 4.0. It deals with modernization and optimization of production systems by creating models in simulation software via digital engineering. For our analysis, 8 real assembly lines were used, with an average of 15 workplaces, which were integrated into one universal line by means of simulation. The aim of our research was to create a digital twin of the real assambly lien and to analyse effectiveness of the proposed modernization universal assembly line using the generated statistical data. (original abstract)
EN
This article aims to examine how the theory of co-production can be connected with servitization and digitalisation and used together for the public service development with the help of discrete-event simulation modelling to highlight time-related deficiencies of a complex public service process, which is most commonly used by patchwork families. Data was taken from the Guardianship Office in Győr (Hungary), based on which in-depth interviews were conducted. Based on the legal background and the interviews, the authors of the article created the process model of the contacting procedure. Based on the model, discrete-event simulation was used to identify the process elements for potential improvement through servitization. Discrete-event simulation showed the insufficiency of national regulation regarding the whole process and weaknesses of the contacting procedures in terms of quality and success. Basic reasons were found for the dissatisfaction expressed by participants of the procedures (administrators and customers). The increasing customer demand for high quality and efficient public services and failures in the New Public Management (NPM) in Eastern European countries require other approaches to advance. The paper connects the theory of co-production and servitization in a public service context and demonstrates how a complex public service can be examined with this approach to find possible improvements. The government must change the process regulation considering the number of the cases, the workload of administrators and family types (divorced or patchwork). The emphasis should be placed on the training and experience of administrators. (original abstract)
18
Content available remote Public Procurement in Linked Open Data Paradigm
51%
EN
The paper presents a conversion process of public contracts notices from XML files to RDF triples. The linked data approach has several advantages over classical databases: navigation between data, and enrichment of possessed datasets by linking to external information. It allows new application areas for enterprise like semantic search for offers and precise matching of tenders to interested contractors. Specific vocabulary has also been developed to make integration possible. (original abstract)
XX
Globalizacja oraz digitalizacja gospodarki zmieniają dotychczasowe modele biznesowe. Jest to widoczne w dynamicznym rozwoju sektora e-commerce, czego przejawem jest wzrost liczby firm dostarczających towary i usługi zdalnie do odbiorców na całym świecie. Znaczenie e-handlu jest szczególnie widoczne obecnie, a świadczy o tym m.in. wprowadzenie przez rządy dodatkowych środków w celu ułatwienia handlu elektronicznego w okresie pandemii. W wymiarze europejskim rozwój e-handlu jest kluczowym elementem urzeczywistniania zasady jednolitego rynku, na którym aspekt fiskalny jest istotny. Różnice w zasadach opodatkowania oraz brak naliczania VAT zaburzają konkurencję i nierzadko dyskryminują przedsiębiorców unijnych. Sytuacja ta prowadzi także do uszczuplenia dochodów budżetowych państw członkowskich. Realizując zapowiedzi działań nakierowanych na usuwanie barier w transgranicznym e-handlu, Komisja Europejska zaproponowała pakiet zmian regulacji unijnych w zakresie opodatkowania VAT e-handlu. W efekcie państwa członkowskie są zobowiązane do stosowania nowych regulacji VAT w zakresie e-commerce od 1.06.2021 r. Artykuł przybliża przyczyny zmian unijnych reguł VAT, sygnalizuje najważniejsze zmiany legislacyjne, podkreśla szczególną rolę platform elektronicznych, przedstawia kluczowe regulacje w tym zakresie i ich praktyczne aspekty. Autor dostrzega także obszary mogące stwarzać ryzyko dla efektywnego funkcjonowania nowych przepisów i wymagać wprowadzenia kolejnych rozwiązań legislacyjnych w celu dalszego usprawnienia systemu VAT w e-handlu. (abstrakt oryginalny)
EN
Globalization and digitalization of the economy have been changing the existing business models. This is visible in the dynamic growth of the e-commerce sector, which can be seen in the increasing number of companies supplying goods and services remotely to customers all over the world The importance of e-commerce is particularly noticeable now, as demonstrated by governments introducing additional measures to facilitate e-commerce during the pandemic. In the European dimension, development of e-commerce is a key element of realizing the principle of the single market, where the fiscal aspect matters. Differences in taxation principles and lack of input VAT distort competition and often discriminate entrepreneurs from the EU. This situation also leads to depletion of budget revenue in the Member States. In an effort to implement the announced measures aiming to remove barriers to cross-border e-commerce, the European Commission proposed a package of amendments to EU regulations on VAT on e-commerce. Consequently, the Member States are obligated to apply new VAT rules in the field of e-commerce from 1 June 2021. The paper discusses the reasons for changes in EU VAT rules, indicates the most important legislative amendments, stresses the special role of electronic platforms, presents the key regulations in this field and their practical aspects. The author also notices the areas where risks to effective functioning of the new provisions may arise and where more legislative solutions to further streamline the system of VAT on e-Commerce may be needed. (original abstract)
|
|
nr nr 3
5-8
EN
This article is devoted to the interpretation and implementation of digital technologies in the field of administrative services. The article analyzes the laws and by-laws that regulate the use of digital technologies in the field of administrative services. The problematic aspects of the legislative system development are suggested. The legal regulation of providing electronic services and the role of Administrative Service Centers in this process are investigated. The quality of provided digital services is one of the most important factors that will affect the effectiveness of change and build public confidence in local governments and public authorities. The article is devoted to perspective directions of work on introduction and use of information and telecommunication technologies in the sphere of administrative services. There is a need in legislative regulation and protection of e-identification tools.(original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.