Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 407

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  firmy rodzinne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
1
100%
EN
Celem artykułu jest ocena rentowności firm rodzinnych województwa wielkopolskiego z sektora MSP. Rentowność firm rodzinnych będzie porównana z firmami nierodzinnymi działającymi w tych samych branżach, czemu towarzyszą hipotezy, że rentowność sprzedaży firm rodzinnych jest niższa od rentowności firm nierodzinnych (H1) oraz, że rentowność kapitałów własnych firm rodzinnych jest niższa niż pozostałych podmiotów (H2). W analizie uwzględniono również czas trwania firm rodzinnych, czemu z kolei towarzyszy hipoteza, że rentowność firm rodzinnych jest wprost proporcjonalna do czasu ich trwania (H3). Analiza oparta jest na danych z 447 firm rodzinnych, obejmuje wyniki finansowe z roku 2010. W badanej populacji dominują firmy rentowne, nierentownych było 49 podmiotów, tj. około 11% populacji. Wyniki badania pozwalają na potwierdzenie hipotez H2 i H3, tylko hipoteza H1 nie może zostać zweryfikowana pozytywnie.
PL
Przedsiębiorstwa rodzinne to przykłady podmiotów będących jednością ekonomicznego, społecznego i psychologicznego wymiaru prowadzenia działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono fragment wyników badań Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce – źródła konkurencyjności i bariery rozwoju, realizowanych w zespole prof. Romana Sobieckiego w ramach badań statutowych Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w 2011 roku.
EN
The traits and skills of a successful entrepreneur may differ between businesses. In family enterprises, where at least two systems – family and business – meet, the desirable characteristics of a good entrepreneur are different from those in non-family businesses. The main goal of this paper was to establish which features of an entrepreneur are considered more favourable in family businesses than in non-family businesses. Our results demonstrate that for family entrepreneurs, features connected with sustaining long-term survival are more vital than for non-family businesses. Moreover, skills which may be useful in developing social capital – for example, negotiation skills and creating business relations – are more important in non-family fims, which is contrary to the assumption provided in the literature review. however, the evaluation of the results gained in this study indicates that in order to sustain their competitive advantages, family fims should not downplay the role of social skills and should become less risk-averse, as risk-taking can sometimes be the only way to ensure survival in the market.
PL
Pożądane cechy i umiejętności dobrego przedsiębiorcy mogą się różnić w zależności od organizacji, w którą jest zaangażowany. W przedsiębiorstwach rodzinnych, w których spotykają się co najmniej dwa systemy: rodzina i przedsiębiorstwo – pożądane cechy przedsiębiorcy mogą być zupełnie inne niż w przypadku pozostałych przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu było ustalenie, które z tych cech są lepiej postrzegane przez firmy rodzinne, a które – przez firmy nierodzinne. Wyniki pokazują, że dla przedsiębiorców rodzinnych cechy związane z utrzymaniem długoterminowego przetrwania są ważniejsze niż dla firm nierodzinnych. Co więcej, umiejętności, które mogą być przydatne dla rozwoju kapitału społecznego (np. umiejętności negocjacyjne i tworzenie relacji biznesowych), są ważniejsze w firmach nierodzinnych. Ocena wyników uzyskanych w tym badaniu wskazuje, że w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy rodzinne nie powinny bagatelizować roli umiejętności społecznych i powinny być bardziej otwarte na podejmowanie ryzyka, ponieważ z czasem może się to okazać jedyną drogą do zapewnienia im przetrwania na rynku.
13
60%
EN
This paper sheds light on the capital structure and the dividend policy of family firms. From a  theoretical point of view it can be shown that agency conflicts in family firms and therefore their financing decisions are affected by family specific factors. Our analysis, however, shows no clear evidence that family influence leads to (1) more or less leverage and (2) higher or lower dividend payments by family firms compared to their non-family  counterparts. The same holds true for empirical studies which present mixed results concerning the leverage and payout propensity of these companies. Finally, factors are addressed which could be held responsible for this ambiguous empirical evidence.
PL
Artykuł rzuca światło na strukturę kapitału i  politykę dywidend firm rodzinnych. Z  teoretycznego punktu widzenia można wskazać, że w  firmach rodzinnych występuje konflikt agencji, ponieważ na ich decyzje finansowe mają wpływ specyficzne czynniki rodzinne. Przedstawiona w  artykule analiza nie dowiodła jednak , że wpływ rodziny oddziałuje na (1) stosowanie większej lub mniejszej dźwigni finansowej ani na (2) wyższe lub niższe dywidendy wypłacane przez firmy rodzinne w  porównaniu do nierodzinnych konkurentów. Podobnie badania empiryczne dały mieszane rezultaty w  odniesieniu do dźwigni finansowej i  skłonności do wypłat w  tych firmach. W  zakończeniu wskazano czynniki, które mogą stanowić przyczynę uzyskiwania tak zróżnicowanych dowodów empirycznych.
EN
The article seeks to establish whether and why family firms listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE) are more likely to avoid paying taxes than other companies. The author examines the tax avoidance practices of listed firms, using a long-run measure of tax avoidance drawn from the literature: the so-called three-year cash effective tax rate (“cash tax paid divided by pre-tax book income”). The author demonstrates that family firms exhibit greater tax avoidance than their non-family counterparts, as shown by their lower cash effective tax rate. The difference in the effective tax rate between family and non-family firms is more than 4.0%, the author says. The research validates the hypothesis that family firms are ready to seek tax savings even at the expense of potential fines imposed by tax inspectors and reputation damage. The author also finds that diversified family firms and family firms that do not depend on external finance exhibit greater tax avoidance. Among family firms, a higher level of tax avoidance is characteristic of “opaque” firms and firms using dual-class shares, Kałdoński says. This indicates that diversification and financial independence tend to lower the costs of tax avoidance, while a lack of transparency and dual-class shares can be used for tax avoidance purposes, the author adds.
PL
Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy pomiędzy grupą spółek rodzinnych a grupą spółek nierodzinnych notowanych na GPW w Warszawie występują istotne różnice w zakresie skali oraz czynników wpływających na natężenie zjawiska ucieczki przed podatkiem. Wykorzystując długoterminową miarę natężenia unikania opodatkowania jaką jest trzyletnia gotówkowa stopa podatku dochodowego wykazano, że publiczne firmy rodzinne charakteryzują się większą skalą ucieczki przed podatkiem niż spółki nierodzinne. Podatek dochodowy płacony przez firmy rodzinne jest o ponad 4 punkty procentowe niższy niż podatek płacony przez spółki nierodzinne. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badań dostarczają argumentów na rzecz hipotezy, że w przypadku unikania opodatkowania przez firmy rodzinne oszczędności podatkowe oraz prywatne korzyści z kontroli przypadające akcjonariuszom sprawującym kontrolę są większe aniżeli koszty transakcyjne, potencjalne dyskonto w wycenie, kary nakładane przez administrację skarbową czy koszty utraty reputacji. W grupie firm rodzinnych, większą skalą ucieczki przed podatkiem charakteryzują się przede wszystkim spółki zdywersyfikowane oraz spółki niezależne od finansowania zewnętrznego. Wśród firm rodzinnych, relatywnie wysokim poziomem natężenia unikania opodatkowania charakteryzują się także spółki nieprzejrzyste i spółki wykorzystujące akcje ze zróżnicowanym prawem głosu. Dywersyfikacja oraz niezależność finansowa ograniczają koszty ucieczki przed podatkiem, z kolei brak transparentności i akcje ze zróżnicowanym prawem głosu sprzyjają osiąganiu prywatnych korzyści z kontroli pod pretekstem unikania opodatkowania.
18
Content available Barriers to the Development of Family Businesses
60%
PL
Przedsiębiorstwa rodzinne odgrywają znaczącą rolę we współczesnych procesach gospodarczych zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Są one podmiotami o znacznym potencjale gospodarczym i odgrywają ważną rolę społeczną. Jednak w swojej działalności napotykają różne bariery wewnętrzne i zewnętrzne. Głównym celem artykułu jest przedstawienie barier rozwoju rodzinnych firm działających na terenie województwa śląskiego. W artykule zaprezentowano analizę wyników badań empirycznych przeprowadzonych w formie badań jakościowych dotyczących identyfikacji barier rozwoju rodzinnych firm.
EN
Family businesses play a significant role in modern economic processes both in developed and developing countries. Family businesses are entities with substantial economic potential and an important social role to play. Irrespective of their core activity, they encounter a variety of both internal and external barriers. The prime goal of the article is to present the barriers to the development of family businesses operating in the Śląskie region. The article presents the analysis of the empirical study results concerning the identification of barriers to the development of family businesses. The article presents an analysis of the results of empirical research carried out in the form of qualitative research on the identification of barriers to family business development.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.