Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie ruchem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Skuteczne zarządzanie i sterowanie ruchem realizowane z wykorzystaniem technologii ITS jest efektywne w przypadkach powiązania ze sobą strategii sterowania wraz z krótkookresowymi prognozami zmian natężenia ruchu oraz warunkami ruchu w sieci. Stosowanie jedynie urządzeń zliczających pojazdy nie jest rozwiązaniem wystarczającym, ponieważ system musi dobierać odpowiednią strategię z wyprzedzeniem w stosunku do stanu istniejącego. W tym celu powstają systemy, które wykorzystują dane zbierane w czasie rzeczywistym do wykonywania prognoz ruchu i warunków ruchu przed podjęciem decyzji o realizacji strategii.
EN
The effective management and steering of traffic by means of ITS technologies is only then effective when combined with steering strategies and shortperiod forecasts of traffic intensity fluctuations and traffic conditions in network. The use of appliances counting the vehicles exclusively is not enough, because the system must choose an appropriate strategy in advance. To that end the systems are being created, which use the data gathered in the real time for making the traffic forecast and traffic conditions before deciding which strategy to realize.
PL
Postępujące w ostatnich latach procesy budowy efektywnej sieci transportowej pozwalają na coraz śmielsze inwestowanie w zakresie nowoczesnych technologii ITS (Intelligent Transportation System) w zarządzaniu ruchem na drogach pozamiejskich oraz w miastach. Dzięki dostępności profesjonalnych narzędzi inżynierskich istnieje możliwość przeprowadzenia kompleksowej analizy rozwiązań systemowych, zanim zostaną one wdrożone w warunkach rzeczywistych, począwszy od sterowania ruchem po systemy informacji dla podróżnych, zobrazowania przyszłych efektów w środowisku mikrosymulacyjnym i wyboru optymalnych parametrów do wdrożenia. Ponadto istnieje możliwość kontroli i przeprowadzenia bezpiecznej implementacji poszczególnych algorytmów systemowych dopuszczanych do ruchu.
EN
The recently progressive processes of developing effective transport network make possible daring investments in advanced technology of ITS (Intelligent Transportation System) in the traffic management on roads both inside and outside urban areas. With the availability of professional engineering tools, it is possible to carry out a comprehensive analysis of systemic solutions before being implemented in reallife conditions, ranging from traffic control to information systems for passengers. Thus illustrating the future effects in micro-simulation environment and selecting optimal parameters to be implemented. It is also possible to carry out safety checks and the implementation of various algorithms, the system put into service.
3
Content available remote Nowe systemy w zarządzaniu ruchem kolejowym w Polsce
100%
PL
Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych oraz techniki mikroprocesorowej, mikrokomputerów i sterowników programowalnych PLC do zarządzania ruchem pociągów przyczyniło się do powstania nowych systemów sterowania ruchem kolejowym, które zapewniają wysoką niezawodność, mały pobór mocy, stabilność pracy i bezpieczeństwo przemieszczania się pociągów. Również bardzo ważną kwestią dla zarządów kolejowych państw europejskich jest ujednolicenie systemów transportowych kolejowych, a w szczególności unifikacja systemów sygnalizacyjnych i sterowania ruchem kolejowym. Dobrym rozwiązaniem jest jak najszybsze wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS), który łączy w sobie system bezpiecznego prowadzenia pociągów ETCS i system cyfrowej łączności komórkowej GSM R przeznaczonej dla kolejnictwa.
EN
The new computer’s solutions and microprocessor technology, microcomputers and the programmable controllers (PLC) for management of train traffic, which are implemented, contribute to the creation of modern rail traffic control systems. These systems provide high reliability, low power consumption, stability and safety of the trains’ movement. One of the most important things for the boards of railway European countries is unification the systems of rail transport, in particular unification the signaling systems and control of the rail traffic. A good solution is as soon as possible implementation the European Rail Traffic Management System (ERTMS), which connect the system of safe operation of trains ETCS and the digital Global System for Mobile Communications - Railways GSM-R.
PL
W środowisku drogowym coraz częściej dyskutuje się o potrzebie wprowadzenia rozwiązań wspierających administrację drogową w procesie zarządzania drogami. Najczęściej poruszane zagadnienia dotyczą przede wszystkim kwestii finansowania, w niniejszym artykule natomiast nacisk został położony na zagadnienia organizacyjne. Przedstawiono rozwiązania stosowane w Niemczech, we Francji oraz w Portugalii, a także na Bliskim Wschodzie oraz omówiona jest możliwość wprowadzenia standardów zarządzania w Polsce.
EN
The road sector is increasingly discussing the need to introduce arrangements supporting the road administration in the management of roads. They usually concern the issue of financing. This paper focuses on organizational issues. The article presents the solutions used in Germany, France and Portugal, as well as in the Middle East, and discusses the possibility of introducing management standards in Poland.
PL
Artykuł przedstawia miejsce Centrów Zarządzania Ruchem w systemach zarządzania ruchem, przede wszystkim w organizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Krajowym Systemie Zarządzania Ruchem. W tekście wskazano podstawowe regulacje prawne dotyczące inteligentnych systemów transportowych, a także omówiono pojawiający się w związku z budową systemów zarządzania ruchem problem podatkowy.
6
Content available remote Innowacyjne oznakowanie skrzyżowań typu Yellow Box w Szczecinie
100%
Drogownictwo
|
2020
|
tom nr 7-8
231--232, III-IV okł.
PL
Aby sprostać wymaganiom mieszkańców miast, niezadowolonym z narastającego ruchu, powstały inteligentne systemy transportowe. Czy wdrażane rozwiązania w pełni wykorzystują swój potencjał i osiągają wyznaczony cel? Jakie korzyści odnoszą miasta w wyniku zastosowania ITS?
8
Content available remote Traffic management on secondary lines
100%
EN
Delegation of the interlocking system operation from particular intermediate, branch and junction station to one area control centre is a breakthrough in the quality of the transport processes control. There is also possibility of cost saving especially in case of secondary lines, where is possibility to have stations without personnel. This paper is focused on idea of traffic management on secondary railway lines, which brings either higher quality of the transport processes control and lower costs.
PL
Przekazanie działania systemu zależnościowego z danej pośredniej, odgałęźnej i węzłowej stacji do jednego regionalnego centrum sterowania stanowi przełom w jakości kontroli procesów transportowych. Istnieje również możliwość oszczędności kosztów, szczególnie w przypadku linii drugorzędnych, gdzie możliwe jest posiadanie stacji bez personelu. Referat ten koncentruje się na idei zarządzania ruchem na drugorzędnych liniach kolejowych, która podnosi jakość kontroli procesów transportowych, jednocześnie obniżając koszty.
9
Content available Cyclists traffic management on roundabout
75%
EN
Growth of motorization level leads to the necessity of crossroads modernization and this is reflected in the other movement participants. This article discusses and compares the methods of cyclists traffic management on roundabout in terms of security, efficiency of implementation, simplicity of organization and cost.
PL
Wzrost poziomu motoryzacji prowadzi do konieczności modernizacji skrzyżowań a to znajduje odzwierciedlenie u innych uczestników ruchu. Ten artykuł omawia i porównuje metody zarządzania ruchem rowerzystów na rondzie z punktu widzenia bezpieczeństwa, efektywności wdrożenia, prostoty organizacji i kosztów.
PL
Znaki o zmiennej treści są podstawowym narzędziem w dynamicznym zarządzaniu ruchem na autostradach i drogach dwujezdniowych. Zastosowanie tych znaków pozwala na bieżąco przekazywać kierowcom ostrzeżenia i informacje o aktualnej sytuacji na sieci drogowej, utrudnieniach oraz warunkach atmosferycznych, co wpływa na usprawnienie ruchu i poprawę jego bezpieczeństwa. Ponieważ rozwiązania stosowane w różnych krajach niekiedy znacznie się różnią, europejski projekt Mare Nostrum ma na celu harmonizację komunikatów VMS w krajach UE. W tym kontekście istnieje pilna potrzeba opracowania krajowych wytycznych dla projektowania systemów zarządzania ruchem z zastosowaniem znaków o zmiennej treści.
EN
Variable Message Signs are the main tool of dynamic traffic management on motorways and dual-carriageway roads. Using these signs allows the road operator to deliver warnings and to inform the drivers about traffic and weather conditions in real time. This helps to improve both traffic flow and safety. As the format and contents of VMS messages used in different countries can be quite different, the European Project “Mare Nostrum” was started with the aim of harmonising the VMS messages across the EU. In Poland, there is an urgent need to develop national guidelines for designing traffic management systems which make use of VMS.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
1208--1216, CD1
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące celu oraz sposobu badań przyczyn powstawania rezerwy taborowej dla pojazdów realizujących przewozy w grupie komunikacji zbiorowej. Rezerwa taboru to element jakościowy, który ma za zadanie zmniejszenie strat wynikających z sytuacji losowych i nie wykonania zadań przewozowych. W pierwszej części artykułu opisane została przyczyny wpływające na powstanie rezerwy taboru u przewoźnika transportu publicznego, natomiast w części drugiej przedstawiono rezerwę taboru i jej wpływ, na jakość świadczonych usług przewozowych dla mieszkańców miasta.
EN
The article presents selected issues regarding the target and how to research the causes of reserves train for transport vehicles carrying a group of public transport. The reserve fleet is a qualitative element, which aims to reduce losses arising from the nonperformance of chance and transport tasks. In the first part of the paper described was the cause of influencing the cause of the reserve fleet with the carrier public transport, while in the second part presents the provision of rolling stock and its impact on the quality of transport services provided to residents of the city.
12
Content available Possibilities and duties of ITS for large events
75%
EN
In 2006, the FIFA World Soccer Championships was hosted by Germany. On that occasion new approaches on co-operative traffic management, new duties for ITS and new safety and transport strategies were developed and tested in and between the twelve hosting cities. Its success depended mainly on an actual and reliable information and guidance strategy as well as on a perfect operation of innovative ITS systems, on the way to the stadium and - maybe even more important - on the way back home. So traffic management with ITS played an important role in a suitable organization and operation of it. And the results would be good hints for other cites, regions or countries who will host similar events in the future.
EN
Na obszarze województwa pomorskiego stosowane są różne narzędzia prognozowania i analiz transportowych, które mogą być zasilane, kalibrowane i aktualizowane danymi, które będą zbierane i gromadzone w systemie TRISTAR. Katedra Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej wyszła z inicjatywą opracowania i wdrożenia zintegrowanego, hierarchicznego systemu prognoz i analiz transportowych MST (Wielopoziomowy Model Systemów Transportowych). Kluczowym elementem takiego modelu będzie możliwość pozyskiwania i wykorzystywania danych z systemu TRISTAR.
PL
Jednym z głównych przedsięwzięć, które Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza zrealizować w najbliższych latach jest budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR). Systemem tym zostaną objęte wszystkie autostrady i drogi ekspresowe oraz pozostałe drogi krajowe, które są objęte system elektronicznego poboru opłat. Jednym z głównych zadań systemu będzie wykonywanie zarządzania ruchem w trybie on-line na potrzeby którego będą wykonywane krótkoterminowe prognoz warunków ruchu w sieci drogowej. W artykule opisano i scharakteryzowano dylematy towarzyszące procesowi opracowywania wymagań w zakresie analizowania i prognozowania ruchu przed przyszłymi wykonawcami Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Przedstawiono również końcową wersję opracowanych wymagań.
EN
One of the major projects that the GDDKiA intends to implement in the coming years is the construction of the National Traffic Management System (KSZR). This system will be implemented on all motorways and expressways and other roads that are included in the electronic toll collection system. One of the main functions of the system will be execution of on-line traffic management. For that main purpose there will be a need for constant short-term traffic forecasts preparations. The dilemmas associated with the process of requirements preparation for analysis and forecasting in the National Traffic Management System have been described and characterized in the paper. The final version of developed requirements has been also given.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 4
3607--3612
PL
Artykuł przedstawia nowoczesne rozwiązania w logistyce miejskiej na przykładzie Warszawy. Wskazuje dostępne rozwiązania i możliwości rozwoju. Dotyczy udogodnień dla podróżujących zarówno komunikacją miejską, jak i samochodami osobowymi.
EN
This article presents a modern urban logistics solutions to the example of Warsaw. Indicates the available solutions and opportunities. Subject facilities for travelling by public transport and private cars.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy modelowania ruchu drogowego dla potrzeb zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym. Realizacja tego zadania jest jednym z największych wyzwań dla specjalistów zajmujących się modelowaniem ruchu. W artykule przedstawiono funkcje modeli ruchu, które są stosowane w krótkookresowych prognozach ruchu oraz ich podział na kategorie. Wykonano przeglądu wyników badań nad wpływem treści komunikatów VMS na zachowania kierowców. Przedstawiono przykład zastosowania modułu VMS w programie Paramics w zarządzaniu ruchem na obwodnicy miasta Maastricht w Holandii. Przedstawiono dwie koncepcje prognozowania i modelowania ruchu umożliwiającego uwzględnienie wpływu komunikatów VMS na rozkład ruchu na modelach sieci drogowych.
EN
The traffic modelling for on-line traffic management has been considered in this paper. This task is one of the biggest challenges for specialists in traffic modelling. The functions of traffic models, which are used in the short-term traffic forecasts, and their categories have been presented. It contains also review of the results of studies performed on the effects of VMS message content on the drivers behaviour. One example of the application of VMS module in Paramics used for traffic management on the ring road in of one Dutch cities has been described.There are presented two concepts of traffic forecasting that enable including VMS messages impact on the of traffic assignment.
PL
Artykuł opisuje opracowanie określające propozycję warunków technicznych dotyczących drogowej sygnalizacji świetlnej, wykonane przez członków konsorcjum działającego pod przewodnictwem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Opisano w skrócie problemy związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów, jak również proponowane zmiany. Celem artykułu jest przybliżenie osobom zainteresowanym genezy zaproponowanych zmian oraz rozszerzenie wiedzy o opracowaniu.
EN
The paper encapsulates the elaboration defining proposed technical conditions concerning traffic lights, worked out by the members of the consortium under the leadership of the Road and Bridge Research Institute. The problems resulting from the application of the current legislation, as well as the proposed amendments, have been described. The main goal of the paper is to explain the origin of the proposed amendments to persons concerned and to increase the knowledge of the elaboration content.
18
Content available remote Systemy automatycznego wykrywania zdarzeń niepożądanych w miastach
75%
PL
Pierwsze systemy automatycznego wykrywania incydentów pojawiały się na amerykańskich drogach już w drugiej połowie ubiegłego wieku. Obecnie obserwujemy wiele przykładów wdrożeń metod Inteligentnych Systemów Transportu w Polsce, które także stwarzają szanse na zarządzanie zdarzeniami niebezpiecznymi i ich wykrywanie zarówno na drogach zamiejskich, jak i w sieciach ulicznych obszarów zurbanizowanych. W referacie przedstawiono przegląd metod wykrywania zdarzeń niepożądanych w obszarach miejskich. Przedstawiono ponadto metodykę opracowywania modeli, które posłużą do wykrywania zdarzeń niepożądanych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną natychmiast po wystąpieniu nietypowych zaburzeń w ruchu i wstępne wyniki badań.
EN
The first automatic incident detection systems appeared on American roads in the second half of the last century. We can find many examples of implementations of methods of Intelligent Transport Systems in Poland, which also offer opportunities to manage incidents and their detection on both rural roads and street networks in urban areas. The paper presents an overview of methods for detecting incidents in urban areas. The paper presents also the methodology for developing models that will be used for the detection of incidents at intersections with traffic lights immediately after the occurrence of unusual disturbances in traffic and preliminary results of researches.
PL
Omówiono zostały zasady działania protokołu MPLS oraz jego zastosowanie do zarządzania ruchem w sieciach IP. Zaprezentowano wykorzystanie algorytmu GRATE do optymalizacji sieci.
EN
The article presents basic of MPLS technology, and unique features of MPLS in case of traffic engineering for IP backbones. Also GRATE algorithm for network usage optimization was presented.
PL
Celem działań operacyjnych służb ratowniczych i zarządców ruchu jest maksymalne skrócenie czasu trwania procesu zarządzania zdarzeniami drogowymi w celu zmniejszenia ciężkości wypadku, zminimalizowania okresu ekspozycji na ryzyko wystąpienia zdarzeń wtórnych oraz zminimalizowania strat czasu podróżujących. Realizację celu, jakim jest skrócenie czasu zakłóceń spowodowanych zdarzeniem drogowym umożliwia zastosowanie środków i metod ITS. Wykorzystanie środków telematyki transportu pozwala na usprawnienie działań operacyjnych oraz stwarza możliwości gromadzenia informacji, które mogą posłużyć udoskonaleniu procesów planistycznych i organizacyjnych. W referacie przedstawiono propozycję usprawnienia procesu zarządzania zdarzeniami drogowymi poprzez włączenie w ten proces zarządców ruchu oraz systemów, które w sposób automatyczny informują kierowców o zaistnieniu utrudnienia. Przykładem takiego systemu jest Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego.
EN
The purpose of the operational activities of emergency services and traffic managers is to shorten the duration of the incident management process to reduce the traffic accident severity, to minimize the period of exposure to the risk of secondary accidents and minimize the loss of time.. The objective , which is to shorten the disruption caused by road incident allows the use of means and methods of ITS. The use of transport telematics allows to streamline operational activities and creates the possibility of collecting information that may help improve planning and organizational processes. The paper presents a proposal to streamline the process of managing traffic incidents by incorporating in the process of traffic managers and systems that automatically inform motorists of the obstacles existence.. An example of such a system is the Intelligent Traffic Control System of Podhale Region.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.