Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1797

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  e-commerce
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
1
Content available remote E-commerce - transakcje handlu elektronicznego
100%
EN
The paper presents the issue of electronic commerce. Classification and characteristics of electronic transactions are described. The most common e-commerce forms like: electronic shops, trade passages, internet auctions, advertising services, electronic markets and virtual stock-exchanges are discussed.
2
Content available Obsługa logistyczna obszaru e-commerce
71%
PL
Kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw narzuca konieczność stworzenia zaawansowanego systemu magazynowego, odpowiedniego zaplecza technologicznego i informatycznego. Profesjonalna obsługa logistyczna obszaru e-commerce najczęściej jest związana z dostosowaniem dostępnej infrastruktury do wymagań charakterystycznych w tej gałęzi handlu. Operatorzy logistyczni muszą konsekwentnie i sukcesywnie inwestować w szkolenie własnej kadry, co pozwoli im na realizację trudnych projektów, które zapewnią długookresową współpracę z klientami. Na rozwój kadry mają wpływ przede wszystkim rosnące wymagania klientów. Wynika to głównie z ogromnej konkurencji na rynku usług logistycznych. Branża e-commerce jest prężnie rozwijającą się branżą również na rynku polskim i dlatego czeka nas wiele zmian na rynku logistycznym.
EN
Comprehensive supply chain management necessitate the creation of an advanced storage system, adequate technological facilities and it. Professional logistic support area of e-commerce is concerned mostly with the adaptation of the infrastructure available to meet the needs of this branch of trade. Logistics operators must consistently and successfully invest in the training of its own staff, to enable them to carry out difficult projects that ensure the long-term cooperation with the clients. On the development of human resources have an impact first and foremost the growing requirements of the clients. This is mainly due to the enormous competition in the market for logistics services. E-commerce industry is rapidly growing industry also on the Polish market and, therefore, waiting for us a lot of changes on the logistics market.
PL
Dynamiczny rozwój systemów e-commerce oraz systemów teleinformatycznych powoduje aktywizację małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w sferze e-biznesu. Prawidłowa analiza i interpretacja wskaźników efektywności pozwala na badanie stopnia realizacji założonej strategii oraz w razie potrzeby – zdiagnozowanie koniecznych zmian procesów biznesowych, technologii czy działań promocyjnych. Właściwa ocena i identyfikacja problemów funkcjonowania sklepów internetowych jest warunkiem koniecznym uzyskania w przyszłości przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku konsumenta. Stąd potrzeba identyfikacji kluczowych wskaźników oceny różnych obszarów funkcjonowania sklepu internetowego. Stąd, celem artykułu jest prezentacja wybranych kluczowych wskaźników efektywności handlu elektronicznego oraz kluczowych obszarów mających wpływ na rozwój przedsiębiorstw e-commerce.
EN
The dynamic development of e-commerce and ICT system activates the small and medium-sized enterprises operating in the field of e-business. Appropriate analysis and interpretation of performance indicators allows the study of the degree of implementation of the adopted strategy and, if necessary - to diagnose the necessary changes to business processes, technologies and promotional activities. Proper evaluation and identification of problems functioning of online stores is a necessary to obtain a competitive advantage in the future on the demanding consumer market. Hence, the main goal of this paper is an identification of key performance indicators to assess the different areas of the online store. Hence, the aim of this article is to present some key performance indicators of electronic commerce and the key areas affecting the development of e-commerce enterprises.
XX
Przerobiliśmy już absolutnie wszystko w ciągu ostatnich pięciu lat - od konkretnych usług (click & collect), przez zakupy subskrypcyjne, wieloletni rok mobile, a ostatnio omnichannel. W samej branży od czasów boomu na zakupy grupowe nie pojawiło się nic, co by nią w sposób znaczący wstrząsnęło i sprowokowało właścicieli biznesów do przepisywania raz jeszcze modeli biznesowych. Natomiast bez wątpienia da się dostrzec rosnącą siłę specjalizacji. Rynek ma dość sklepów o szerokiej ofercie i tworząc kolejny brand ze wszystkim, trudno jest postawić na unikalne wartości czy wypracować jakiś wyróżnik. Dlatego też wiele nowo powstających firm e-commerce stawia na zrozumiałą, prostą ofertę w bardzo konkretnych branżach. Definicyjnie jednak znowu nie dzieje się tutaj nic poza poszukiwaniem nieobsadzonych jeszcze nisz. I tak zapewne będzie w kolejnych latach. Wzrost naszego rynku wciąż jest dwucyfrowy, a to oznacza, że przy obecnej dynamice przez najbliższą dekadę wiele jeszcze ulegnie zmianie. (fragment tekstu)
5
Content available remote Czy handel elektroniczny wydłuża czas życia produktu?
63%
PL
W pierwszej części artykułu omówiono zagadnienia dotyczące cyklu życia produktu oraz scharakteryzowano te cechy handlu elektronicznego, które w zasadniczy sposób wpływają na wydłużenie cyklu. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących zależności, jakie zachodzą między wiekiem danego produktu a jego dostępnością w sklepach działających na rynku tradycyjnym w porównaniu ze sklepami wirtualnymi. Ostatnia część artykułu zawiera prezentację wniosków z przeprowadzonych badań.
EN
In the first part of article the theory of product lifecycle were presented. Then the main features of e-commerce which have the influence on lengthening the product lifecycle were analyzed. In the next part of the article the results of undertaken research about relationship between the age of products and their accessibility in internet and brick and mortal shops were shown. The last part of article presents the conclusions.
XX
Rokrocznie wzrasta liczba zastosowań handlu elektronicznego w biznesie. Coraz więcej firm stara się wkroczyć na rynek rządzący się regułami biznesu elektronicznego w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej. Handel elektroniczny wpływa na proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, obniża jego koszty operacyjne oraz zwiększa poziom satysfakcji klientów. Z drugiej strony wymaga on od organizacji zmiany dotychczasowych modeli, a także procesów biznesowych. Majed Al-Mashari, pracownik naukowy Wydziału Systemów Informacyjnych na Uniwersytecie im. Króla Sauda w Arabii Saudyjskiej, zbadał 8 wielkich organizacji biznesowych pod kątem doświadczenia w handlu elektronicznym
XX
E-commerce, czyli handel elektroniczny, pomimo że stanowi stosunkowo młodą gałąź gospodarki, sprawił, że coraz więcej procesów biznesowych przenoszonych jest do Internetu. O dynamicznym rozwoju e-commerce świadczy coroczny kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby jego użytkowników. Artykuł przedstawia zarys rynku e-commerce w Turcji. Zaprezentowano w nim istotę e-commerce, historię jego rozwoju w Turcji oraz aktualny stan e-commerce w tym kraju w porównaniu z innymi krajami. Zwrócono również uwagę na uwarunkowania tworzące dobre perspektywy jego wzrostu.(abstrakt oryginalny)
EN
E-commerce (electronic commerce), although it is a relatively young branch of the economy, has caused that more and more business processes are transferred to the Internet. The dynamic development of e-commerce is evidenced by the several-dozen-percent increase in its users every year. The article presents the outline of the e-commerce market in Turkey. It presents the essence of E-commerce, the history of its development in Turkey and the current state of e-commerce in this country, in comparison with other countries. Attention was also paid to con-ditions that create good prospects for its growth.(original abstract)
XX
W artykule poruszono temat dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest e-commerce. Opisane zostały podstawowe uwarunkowania wpływające na rozwój tego obszaru oraz przedstawiono podstawowe wskaźniki potencjału handlu elektronicznego. W dalszej części skupiono się na zaprezentowaniu obecnego stanu rozwoju e-commerce w Polsce oraz w Danii na tle innych, wybranych krajów. W końcowej części dokonano krótkiej oceny odnośnie do sytuacji w zakresie wykorzystywania e-commerce w dwóch badanych krajach.(abstrakt autora)
EN
The article touches on the rapidly growing field which is e-commerce. At first it describes the basic conditions affecting the development of this area and the main indicators of its potential. The next part focuses on presenting the current state of e-commerce development in Poland and in Denmark on the background of other, selected countries. In the final part, a brief assessment on the situation regarding the use of e-commerce in the two, surveyed countries was done.(author's abstract)
9
Content available remote Funkcjonowanie e-handlu w Polsce
63%
XX
Internet zmienia oblicze handlu w Polsce. E-handel staje się coraz popularniejszy. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród klientów bez względu na płeć, wiek czy dochód. Decydują o tym konkurencyjne ceny, oszczędność czasu i wygoda zakupów. Jednak w sieci należy być bardzo ostrożnym. Nie każdy podmiot jest uczciwy i rzetelny.(abstrakt oryginalny)
EN
Internet is changing trade in Poland. E-commerce is becoming increasingly popular and has a lot of interest among customers, regardless of sex, age or income. This results from the competitive prices, saving time and convenience shopping. However, one should be very careful in the network. Not every seller is a fair and equitable.(original abstract)
EN
Logistics systems in e-commerce create extensive distributive- storage network optimizing and facilitating supplies of ordered goods. In the present paper the authors attempted at presenting logistics in e-commerce. The first part of the article is an analysis of development of Polish e-commerce as compared to other European countries, then there have been presented various forms of logistics services, specifics and meaning of logistics and information technologies in e-business.
PL
Systemy logistyczne w e-handlu tworzą rozbudowaną sieć dystrybucyjno-magazynową optymalizującą usprawniającą dostawy zamawianych towarów. W artykule autorzy podjęli próbę przedstawienia znaczenia logistyki w e-handlu. W pierwszej części artykułu omówiono rozwój polskiego e-handlu na tle innych krajów europejskich, następnie przedstawiono różne formy usług logistycznych, specyfikę oraz znaczenie logistyki i technologii informacyjnych w e-biznesie.
11
Content available Czynniki wpływające na dyspersję cen na e-rynkach
54%
PL
Artykuł ma na celu przestawienie wyników badań nad dyspersją cen homogenicznych dóbr sprzedawanych w Internecie. Dotychczas uważano, że wzrost liczby sprzedawców, a przede wszystkim wzrost stopnia poinformowania konsumentów kupujących w Internecie spowodują, że spadnie średni poziom cen oferowanych dóbr oraz zmniejszy się dyspersja cen. Autor prezentuje szeroki przegląd badań, w których próbowano po pierwsze sprawdzić empirycznie, czy dyspersja cen jest niższa w Internecie, a po drugie starano się wyodrębnić czynniki, które mogą mieć wpływ na wspomnianą dyspersję. Badania przeprowadzane były w dość dużym odstępie czasu i w różnych krajach, co daje obraz, jak wyniki zmieniały się w czasie i przestrzeni. Wyniki tych badań często są sprzeczne ze sobą i niezgodne co do kierunku wpływu poszczególnych czynników na dyspersję cen w sieci. Artykuł ma charakter przeglądu literatury i jest wstępem do własnych badań nad dyspersją cen w polskich sklepach internetowych.
EN
The article is aimed at presentation of findings of surveys on dispersion of prices of homogeneous goods sold on Internet. So far, it has been considered that growth of the number of salespeople and, first of all, growth of the degree of advising consumers buying on Internet will cause that there will be decreased the average level of prices of the goods offered and the price dispersion will decline. The author presents a wide review of surveys in which there were made attempts, first, to verify empirically whether the price dispersion is lower on Internet, and, second, tried to single out the factors that might have affected the said dispersion. The surveys were carried out in a quite big time interval and in different countries, what provides a picture how the results were changing over time and in space. Those surveys findings are often conflicting and inconsistent as to the direction of impact of individual factors on the price dispersion on the net. The article is of the nature of literature review and is an introduction to own surveys on the price dispersion at Polish Internet shops.
Logistyka
|
2016
|
tom nr 1
384--388, CD1
PL
Infrastruktura procesów logistycznych to kluczowy czynnik sukcesu rynku e-commerce. Zaufanie, które buduje się na doświadczeniu relacji między partnerami jest szczególnie ważne w transakcjach online. Obietnica dotrzymania umowy kupna – sprzedaży jest zależna całkowicie od systemu logistycznego, który determinuję jakość i gwarancję obsługi klienta. Nie można budować zaufania do rynku e-commerce, bez sprawnie działającej logistyki. Artykuł miał na celu przedstawienie wpływu infrastruktury systemów logistycznych na budowanie zaufania klientów do wirtualnej sprzedaży.
EN
The logistics infrastructure is a success’s key factor for e-commerce. The trust is built on the experience of the relationship between the partners is especially important in online transactions. Keep promise of sale - purchase agreement depends entirely on the logistics system, which determines the quality and guarantee of customer service. You cannot build confidence in e-commerce market, without a functioning logistics. The article was to present the impact of infrastructure logistics systems to building customer confidence virtual sale.
PL
Celem artykułu jest rozstrzygnięcie, w jaki sposób zastosować model mieszanki marketingowej w działaniach e-commerce w zakresie świadczenia usług kurierskich realizowanych dla sklepów internetowych. Dla realizacji tak przyjętego celu pracy, po pierwsze, określono istotę mieszanki marketingowej, w szczególności modele stosowane na rynku usług. Po drugie, dokonano charakterystyki rynku e-commerce w zakresie świadczenia usług kurierskich i obsługi paczkomatów w Polsce. Przedstawiono strukturę relacji między podmiotami rynku e-commerce. Po trzecie, dokonano charakterystyki poszczególnych elementów marketingu mix przyjętych w modelu 7P marketingu mix (Booms, Bitner, 1981) i podano ich przykłady, odwołując się do aktywności marketingowych wybranego przedsiębiorstwa świadczącego usługi e-commerce w zakresie usług kurierskich. Po czwarte, dokonano analizy poszczególnych metod i narzędzi stosowanych w ramach zintegrowanej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Wskazano kierunek dalszych prac badawczych prowadzących do ujednolicenia terminologii, charakterystyki i interpretacji poszczególnych elementów modelu marketingu mix oraz ich praktycznego wykorzystania na rynku usług logistycznych. Działania badawcze pracy przeprowadzono za pomocą metody monograficznej.
EN
The main objective of this paper is to indicate how to apply the marketing mix model in the e-commerce activities of online store carrier services. In order to realize such a research objective, first, the marketing mix concept, particularly in services marketing, was clarified. Second, the e-commerce in the field of carrier services and parcel locker services in the Polish market was characterized. The e-commerce market entities’ relationship structure was presented. Third, based on the 7P model of marketing mix (Booms, Bitner, 1981), the elements of marketing mix were conceptualized and presented on the example of the marketing strategy within a selected logistics services company. Fourth, the methods and tools of integrated marketing communication of the company were analyzed. Directions for future studies include research on terminology unification, conceptualization and interpretation of the marketing mix elements, and their application in the logistics service market. The research results presented in this paper were conducted according to the monographic method and involved a case study of a selected logistics service company.
PL
Przedsiębiorstwom świadczącym usługi logistyczne przyszło działać w otoczeniu e-biznesowym, które nastawione jest na szersze wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Stwarza to nowe wyzwania dla usługodawców, umożliwiając im jednocześnie przejęcie roli dostawcy pełnego zakresu usług w łańcuchu dostaw.
EN
Nowadays logistics' services have its activity in an e-business environment . E-business is pointed on Internet Communication Technology (ICT) usage. E-logistic creates new challenges for servers and take them possibilities to give customers a full assortment of services in a supply chain.
15
Content available remote Problem lokalizacji paczkomatów
54%
PL
W artykule opisano pojęcie e-commerce oraz najczęściej spotykane formuły handlu elektronicznego działające na rynku. Przedstawiono analizy statystyczne: czynników motywujących do robienia zakupów, form dostaw i inne. Na podstawie przeprowadzonych analizy okazało się, że coraz większym zaufaniem klientów cieszą się zakupy z wykorzystaniem paczkomatów. Wśród wad tej formy działalności znalazły się brak paczkomatów w dogodnej dla klienta lokalizacji. W dalszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące lokalizacji, w tym: podział metod lokalizacyjnych, metod oceny wielokryterialnej. Zaproponowano zbiór ograniczeń dotyczących lokalizacji paczkomatów oraz kryteria oceny.
EN
The paper describes e-commerce concept and the most common forms of it at the market. Statistical analyses: shopping motivating factors, supply strategies, and others are presented. The analysis has shown that consumers are more and more interested in shopping with use of APM. The lack of APM in a convenient location for the client is the main disadvantage of that shopping form. The paper also presents issues related to location problems, including the division of location methods and methods for multi-criteria evaluation. A set of constraints for location APM and criteria for its evaluation were proposed.
PL
Coraz więcej sieci detalicznych w branży spożywczej decyduje się na rozszerzenie dystrybucji o kanał elektroniczny, upatrując w tym szansy na osiąganie efektów synergicznych. Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób integracja sieci detalicznej z kanałem e-commerce w obszarze działań logistyczno-marketingowych, systemu informatycznego oraz infrastruktury może przyczynić się do osiągania tych efektów, tworzyć nową wartość dla konsumentów i tym samym podnosić konkurencyjność sieci.
EN
There has been a common practice recently, that food retailers decide to go online, in order to achieve synergy. The aim of this paper is to demonstrate advantages of integrating traditional food retail chains with e-commerce channel, forming so called “e-groceries”. The synergistic effects are observed in many areas of integration, such as logistics, marketing, technological infrastructure, etc. This paper explains how these effects can result in creating new value for customers, which leads directly to the higher competitiveness of the integrated chains.
17
Content available remote E-logistyka narzędziem rozwoju globalnych sieci dostaw
54%
PL
Rozwój aplikacji informatycznych związanych z obsługą procesów logistycznych umożliwia powstanie e-logistyki. Wirtualizacja procesów logistycznych zachodzących w fizycznej sieci daje możliwości analizy i modelowania optymalnych zachowań w sieciach globalnych. Wzrost zainteresowania handlem e-commerce stanowi bodziec rynkowy do rozwoju e-logistyki szczególnie w przestrzenie rozproszonych globalnych łańcuchach dostaw.
EN
Development of computer applications related to the operation of logistics processes enables the creation of e-logistics. Virtualization logistics processes occurring in the physical network provides opportunities for analysis and modeling of optimal behavior in global networks. The increased interest in e-commerce trading is a market incentive for the development of e-logistics, especially in spatially distributed global supply chains.
18
Content available remote E-commerce influence on changes in logistics processes
54%
LogForum
|
2015
|
tom 11
|
nr 2
129-138
EN
Background: The aim of this publication is to address the changes in retail trade, which have a direct influence on the development of e-commerce which in turn causes modifications to logistics chain management strategies and methods of flow control. Materials: The article has been written on the basis of an analysis of subject literature together with determining the influence of e-commerce to changes in logistics processes. The publications included in this study have been selected in order to present the subject of e-commerce development as well as evaluate changes in methods of flow control. The analysis has been prepared based on the author's experience and available reports and publications. Results: As a result of the conducted analysis, an assessment of the proficiency level of the changes in logistics processes on the local and international market as well as of the trends for these changes has been made. Conclusions: With the development of e-commerce, a new logistics chain management strategy began to appear, which covered both the process of handling the online and offline sales channel. Therefore, it can be concluded that properly adapted flow control methods will be the means for achieving the goal. Tasks will include: streamlining flow processes, improving the efficiency of logistic processes as well as adjusting them to market requirements.
PL
Wstęp: Tematem publikacji jest opracowanie tematyki zmian zachodzących w handlu detalicznym wpływających bezpośrednio na rozwoju handlu internetowego co przekłada się na zamiany w strategii zarządzania łańcuchem logistycznym i metod sterowania przepływami. Materiały: Artykuł został opracowany na podstawie analizy literatury przedmiotu wraz z określeniem wpływu handlu internetowego na zmiany w procesach logistycznych. Publikacje ujęte w opracowaniu zostały wyselekcjonowane w celu przedstawienia tematyki rozwoju handlu internetowego oraz oceny zmian w metodach sterowania przepływami. Analiza została opracowana w oparciu o doświadczenie autora oraz dostępne raporty i publikacje. Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano oceny poziomu zaawansowania zmian zachodzących w procesach logistycznych na rynku lokalnym i międzynarodowym oraz trendy tych zmian. Wnioski: Z rozwojem handlu internetowego pojawiała się nowa strategia zarządzania łańcuchem logistycznym, obejmująca swym zasięgiem zarówno proces obsługi kanału sprzedaży online jak i offline. Wnioskować zatem można, że środkiem służącym do realizacji celu będą właściwie dostosowane metody sterowania przepływami do zadań których będzie należało: usprawnienie procesów przepływu, poprawa efektywności oraz podporządkowanie procesów logistycznych wymaganiom rynku.
EN
Introduction/background: E-commerce has become one of the most important innovations in today's economy delivering significant economic value. It is not surprising, therefore, that businesses around the world operating in various industries are inclined to use e-commerce to optimise their performance. The use of e-commerce is fostered by the huge increase in internet accessibility. Businesses working on e-commerce models have the ability to deliver products to customers within a short period of time. These advantages have resulted in a high level of competition in the e-commerce industry today. Some online shops succeed and others fail. The paper looks at this problem from a business model perspective. Business models are generally oriented towards creating value for the customer, but the paper looks for its most valuable components in the context of e-commerce. Aim of the paper: The purpose of the study is to identify the business model of a successful e-commerce company. All its components are analysed, in particular the correlation between the selection factors of the online shop and the consumer values of the shop under study. The paper designs a process for creating a business model for e-commerce. Materials and methods: This paper uses materials from the master's thesis "Business models in ecommerce", defended at the Silesian University of Technology in 2022 by Justyna Koloch. A case study analysing the business model of an e-commerce company was used as the main research method. Results and conclusions: As a result, the paper shows the process of a design approach to building and testing an e-commerce business model. An overview of this process provides a glimpse into the problem of finding effective e-commerce business models. The design approach to creating a business model and the use of different schemes increases sales opportunities, attracts different types of customers and encourages collaboration to achieve success in the highly competitive e-commerce market.
20
Content available Green logistics in e-commerce
54%
EN
Background: Along with the very dynamic development of e-commerce, the number of logistics operations involved in order fulfilment is increasing at a similar rate in B2C relationships. Each product must be completed, packed and shipped or handed over for collection by the customer. Although online shopping is very convenient for customers, it has a negative impact on the environment. The problem lays with the transportation of individual shipments, additional packaging and materials used for this purpose, and returns. The aim of this paper is to present the main logistics challenges related to ecofriendly e-commerce and examine the influence of the green logistics approach in e-commerce on customer satisfaction and loyalty. Methods: Both computer-assisted telephone interviews (CATI) and computer-assisted web interviews (CAWI) were applied to gather data. In total, 592 correctly completed questionnaires were received - 200 records from CATI and 392 interviews using CAWI. The Pearson correlation coefficient was used to determine the relationship between the variables. Results: The empirical study confirmed the relationship between green logistics, satisfaction, and loyalty. This means that the more attention online retailers pay to green delivery (parcel lockers, pick up drop off points, click & collect), packaging (environmentally friendly materials and sizing of the packaging) and returns (returnable packaging, return of used products), the more satisfied and willing to buy from the same retailers again the customers are. Conclusions: For online shoppers, not only price, and wide products selection as well as fast delivery are important, but also environmental aspects matter more and more often. Logistics is of particular importance. If it is not well planned and organised, it can have a negative impact on the environment. The winners are those who invest in ecological solutions. The presented research results encourage further scientific exploration, which would be devoted only to this issue, taking into account other e-commerce stakeholders, i.e. sellers, suppliers and complementors.
PL
Wstęp: Wraz z bardzo dynamicznym rozwojem e-commerce w relacjach B2C, w podobnym tempie rośnie liczba operacji logistycznych związanych z realizacją zamówień. Każdy produkt musi zostać skompletowany, zapakowany i wysłany lub przekazany do odbioru przez klienta. Choć zakupy online są bardzo wygodne dla klientów, mają negatywny wpływ na środowisko. Problemem jest transport poszczególnych przesyłek, dodatkowe opakowania i materiały użyte do tego celu oraz zwroty. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych wyzwań logistycznych związanych z ekologicznym e-handlem oraz zbadanie wpływu podejścia zielonej logistyki w e-handlu na satysfakcję i lojalność klientów. Metody: Do zebrania danych zastosowano zarówno wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), jak i wywiady internetowe wspomagane komputerowo (CAWI). W sumie otrzymano 592 poprawnie wypełnionych kwestionariuszów - 200 wywiady z CATI i 392 z wykorzystaniem CAWI. Do określenia zależności między zmiennymi wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona. Wyniki: Przeprowadzone badanie empiryczne potwierdziło istnienie zależności pomiędzy zieloną logistyką, satysfakcją i lojalnością. Oznacza to, że im więcej uwagi detaliści internetowi poświęcają ekologicznej dostawie (skrytki na paczki, punkty odbioru i odbioru, click & collect), pakowaniu (materiały przyjazne środowisku i wielkość opakowania) oraz zwrotom (opakowania zwrotne, zwrot zużytych produktów), tym bardziej klienci są zadowoleni i skłonni do ponownych zakupów. Wnioski: Dla kupujących w Internecie ważna jest nie tylko cena i szeroki wybór produktów oraz szybka dostawa, ale coraz częściej liczą się także aspekty środowiskowe. Szczególne znaczenie ma logistyka. Jeśli nie jest ona dobrze zaplanowana i zorganizowana, może mieć negatywny wpływ na środowisko. Wygrywają ci, którzy inwestują w ekologiczne rozwiązania. Przedstawione wyniki badań zachęcają do dalszych eksploracji naukowych, które byłyby poświęcone tylko temu zagadnieniu, z uwzględnieniem innych interesariuszy e-commerce, tj. sprzedawców,dostawców i komplementorów.
first rewind previous Strona / 90 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.