Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 134

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura rynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
2
88%
PL
Polski przemysł żywnościowy przeszedł głębokie przemiany strukturalne. W niektórych branżach wystąpiła bardzo silna koncentracja struktur podmiotowych. Powodem tego były zarówno bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jak i regulacje rynkowe. Oligopolistyczne struktury występują w branżach: cukrowniczej, tytoniowej, olejarskiej i browarniczej. Duża koncentracja struktur występuje także w produkcji napojów bezalkoholowych i słodyczy. Oligopole w polskim przemyśle spożywczym funkcjonują w bardzo zróżnicowanych uwarunkowaniach rynkowych i regulacyjnych. Omawiane branże charakteryzują się wyższą od przeciętnej w przemyśle spożywczym rentownością netto i rentownością kapitału własnego.
3
Content available Konkurencja w sektorze bankowym w Rosji
88%
Opakowanie
|
2010
|
tom 55
|
nr 04
18-19
PL
Pomimo że udział procentowy opakowań metalowych systematycznie maleje w strukturze rynku, nie oznacza to, że maleje na rynku ilość tych opakowań. Ich liczba systematycznie rośnie, a asortyment wzbogaca się. Większość stanowią opakowania jednostkowe zaliczane do grupy opakowań lekkich.
EN
In spite of the fact that the percentage share of metal packaging in the market structure has been dropping consistently, it does not mean that the number of such packages diminishes on the market. Their quantity has been growing systematically and their range has been expanding. The majority makes consumer packages ranked to the light packaging group.
PL
W latach 90. nastąpiły istotne zmiany w strukturze i zasadach funkcjonowania przemysłu spożywczego, w tym także przetwórstwa mięsnego. Sektor mięsny zaczął funkcjonować według mechanizmu rynkowego. Doszło do zmian strukturalnych przetwórstwa mięsnego, głównie rozdrobnienie struktury rynku mięsa. W kraju jest 8 tysięcy rzeźni i zakładów przetwórstwa. Od 1995 roku następuje wyraźna konsolidacja branży mięsnej poprzez rozwój holdingów oraz integrację zakładów przemysłu mięsnego. Polityka rolna powinna wyprzedzać i przewidywać zmiany zewnętrzne i wewnętrzne, i być skierowana na popyt. Konsumpcja żywności zależy od przyzwyczajeń, tradycji, gustów a przede wszystkim czynników ekonomicznych. Mimo pewnych zmian w strukturze spożycia, udział mięsa a w szczególności wieprzowiny przez wiele następnych lat będzie utrzymywał się na wysokim poziomie. Przemysł mięsny musi po kryzysie, konsekwentnie się restrukturyzować. Powstała grupa liderów, jak: Animex, Farm-Food, Sokołów. Przodujące przedsiębiorstwa oferują swoje wyroby dużym aglomeracjom, z rozwijającymi się sieciami supermarketów oraz na export. Poważnym zagrożeniem są firmy zagraniczne, wkraczające na rynki, także dużych miast. Istotne jest więc wypracowanie należnej skali naszego exportu min. do krajów Unii Europejskiej, który odbierze sporą część rodzimej produkcji.
EN
In 90-th followed essential changes in structure and rules of working in food and slaughter industry. Meat section began to work according to market mechanism. There was appeared some structural changes in meat processings, mostly break up of meat market. There is about 8 thousands of slaughter-houses and institutions of meat processing. From 1995 there is observed distinct consolidation of meat - line through development of holding companies and integration of meat industry. Farming politic should be ahead of present time and to foresee inside and outside changes, and to be directed on demand. Consumption of food depends on : customs, tradition, tastes and first of all of economic factors. Apart of some changes in structure of food consumption, participation of meat (especially of pork) will stay on high level through many next years. Meat industry as a consequence of crisis has to restructure itself. There was came into being group of leaders like : Animex, Farm-Food, Sokolow. Leading firms offer their articles to large agglomerations, containing of some supermarkets. Serious problem are foreign firms, entering on markets, also of large cities. The main task is working out the right scale of our export especially to European Union countries to contribute familiar meat production.
17
75%
PL
W artykule przedstawiono strukturę i dynamikę zmian światowego rynku piwa, a także analizowano produkcję i sprzedaż piwa, handel zagraniczny piwem, marki piwa oraz konsumpcję piwa w latach 1999-2004.
EN
The report shows the results of analysis of a structure and dynamics of changes in the world beer market. In the article there are analysed production and sale of beer, the beer foreign trade, brands and consumption of beer in years 1999-2004. The research carried out shows that Europe plays the major role in the world beer production, it is the region of the biggest beer tradition in the world. However, the market leader position belongs to China, which in case of beer production has already overtaken position of longstanding beer market leader – United States. Geography and dynamics of beer sale have been changed as well. Distinct slowing down in beer sale on markets of the biggest beer traditions can be noticed, while on the area of Central East Europe, East Europe and Asia the strong dynamics of sale can be observed. The reasons of such a trend are various, mostly the changes are triggered by strongly differentiated level of beer consumption per capita and changes in costumers tastes, much more focused on consuming soft alcoholic drinks.
18
Content available Konkurencja w sektorze bankowym w Rosji
75%
PL
W Rosji istnieje prawie pół tysiąca banków, ale czy oznacza to, że sektor bankowy jest w tym kraju konkurencyjny? Celem badania jest ustalenie stopnia konkurencji w sektorze bankowym w Rosji w kontekście podjętych reform zmierzających do wzmocnienia kapitałowego i ograniczenia liczebności banków. Analizę obejmującą lata 2010–2015 oparto na sprawozdaniach finansowych banków (bilansach oraz rachunkach zysków i strat) zaczerpniętych z BankScope. Zbadano wskaźniki koncentracji i obliczono niestrukturalne miary konkurencji oraz porównano konkurencję na rynku usług bankowych w Rosji z gospodarkami wschodzącymi o podobnej wielkości: Brazylią, Indiami i Chinami. Zastosowane niestrukturalne miary konkurencji (statystyka H, indeks Lernera czy wskaźnik Boone’a) pokazują, że konkurencję na rynku usług bankowych w Rosji można określić mianem monopolistycznej. Struktury rynku usług bankowych w pozostałych krajach również odpowiadają konkurencji monopolistycznej, przy czym są bardziej konkurencyjne niż w Rosji.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.