Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrocracking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
3
Content available remote Katalizatory hydrokrakingu
75%
PL
Hydrokraking jest procesem katalitycznym stosowanym w przetwórstwie ropy naftowej w celu przemiany destylatów próżniowych i innych ciężkich półproduktów naftowych w niżej wrzące produkty przydatne jako czyste paliwa silnikowe i bazowe oleje smarowe oraz doskonałe surowce wsadowe dla procesów krakingu katalitycznego i pirolizy olefinowej. W hydrokrakingu stosuje się katalizatory dwufunkcyjne, o właściwościach uwodorniająco-odwodorniających i jednocześnie krakujących. W prezentowanej pracy omówiono fizykochemiczne właściwości typowych katalizatorów hydrokrakingu.
EN
A review with 33 refs. covering major process configurations, Ni-Mo catalysts, catalysts carriers including alumina, amorphous aluminosilicates, zeolites (X, Y, ZSM-5, mordenite), and active centers in zeolites.
4
Content available remote Dezaktywacja katalizatorów hydrokrakingu
75%
PL
Przedstawiono główne przyczyny dezaktywacji katalizatorów procesów rafineryjnych. Omówiono obecny stan wiedzy na temat zakoksowania oraz zatruwania kwasowych katalizatorów krakingu związkami organicznymi zawierającymi azot.
EN
A review with 42 refs. covering coke deposition and poisoning with organonitrogen compds. as the reasons for deactivation of acid-type catalysts.
5
Content available remote Mechanizm katalitycznego krakingu i hydrokrakingu
75%
PL
Zadaniem przemysłu petrochemicznego jest dostarczanie na rynek konsumencki paliw oraz innych produktów, główne różnorodnych paliw silnikowych spełniających zarówno zadania techniczne jak i ekologiczne. Z kolei obecnie przemysł wydobywczy oferuje coraz gorsze jakościowo surowce (np. ropę naftową) zawierające duże ilości związków siarki, azotu, metali oraz ciężkich frakcji. Ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych ciężkie frakcje naftowe muszą być w odpowiedni sposób zagospodarowane. Jednym ze sposobów jest przeróbka ciężkich półproduktów naftowych oraz destylatów próżniowych w: - niżej wrzące frakcje wchodzące w skład paliw oraz olejów smarowych, - surowce wsadowe dla krakingu katalitycznego i pirolizy olefinowej, jest poddanie ich procesowi zwanemu hydrokrakingiem katalitycznym. Hydrokraking katalityczny powoduje głęboki przerób ropy naftowej i jest obecnie procesem powszechnie stosowanym w zakładach rafineryjno-petrochemicznych. Mechanizm hydrokrakingu jest węglowodorów obejmuje reakcje: - uwodnienia, - krakowania katalitycznego. Z tego powodu w hydrokrakingu stosuje się katalizatory dwufunkcyjne czyli zawierające centra uwodorniająco-odwodorniające oraz krakujące. Najczęściej stosuje się bimetaliczne katalizatory naniesione na kwasowy nośnik. Omówiono różne aspekty tego procesu.
8
Content available remote Wpływ procesu hydrokrakingu na współczesny przerób ropy
75%
PL
Przedstawiono funkcję procesu hydrokrakingu w rozwoju i doskonaleniu jakości paliw silnikowych, łącznie z charakterystyką zmian w wykorzystaniu ropy naftowej w skali światowej. Oceniono wykorzystanie procesu hydrokrakingu w polskich rafineriach nafty.
EN
This paper presents the function of the hydrocracking process in development and quality improvement of motor fuels, along with the characteristics of changes in crude oil exploitation in the world scale. The utilization of the hydrocracking process in the Polish refinery industry is also evaluated.
PL
W stosunku do destylacji (CDS) opracowanie alternatywnej technologii przerobu smoły koksowniczej staje się aktualnie pilną potrzebą. Obserwuje się obecnie znaczne zmniejszenie popytu na smołę koksowniczą. Podążając za tą potrzebą przeprowadzono wstępne testy hydrokrakingu smoły koksowniczej. Celem badań było określenie możliwego do przeprowadzenia sposobu destrukcyjnego przetwórstwa tegoż surowca. W wyniku przeprowadzonych testów zaobserwowano zmniejszenie ilości oznaczanych wielocyklicznych węglowodorów aromatycznych w produkcie, dzięki czemu uzyskany produkt może stać się komponentem paliw opałowych, jak również surowcem do otrzymania lekkich węglowodorów aromatycznych, benzenu i jego homologów. W pracy przedstawiono uzasadnienie podjęcia badań w tym kierunku, przedstawiono wyniki wstępnych testów hydrokrakingu smoły.
EN
Development of a new, alternative to classical distillation (CTD), coal tar processing technology becomes an urgent necessity. One can observe a meaningful decrease in coal tar demand at present. Following the need preliminary tests of tar hydrocracking were performed. Defining of possible tar hydrocracking process was a main target to be examined. As a result of performed tests decrease of PAH content was observed in the product thanks to which the obtained product could become a component for combustible fuels and feedstock for light aromatic hydrocarbons, benzene and its homologues. The paper discuses justification of research undertaking towards this end and presents the results of preliminary tests of coal tar hydrocracking.
PL
Smołę rozdestylowano na frakcję wrzącą do temperatury 340°C i na pozostałość. Frakcję poddano katalitycznemu hydrokrakingowi w temperaturze 320-400°C i pod ciśnieniem 10-15 MPa na stacjonarnym katalizatorze Ni-Mo/γ-Al2O3, i pod ciśnieniem 18-22 MPa w suspensyjnym układzie katalitycznym. Uzyskaną frakcję benzynową poddano katalitycznemu reformingowi. Wytworzono wysokiej jakości paliwa napędowe.
EN
Tar was distilled into a fraction boiling to temperature 340°C and the residue. The fraction was subjected to catalytic hydrocracking in temperature of 320-400°C and under pressure of 10-15 MPa on stationary Ni-Mo/γ-Al2O3 catalyst and under the pressure of 18-22 MPa in a suspension catalytic system. The obtained gasoline fraction was subjected to catalytic reforming. High quality engine fuel was produced.
PL
Wosk parafinowy poddano procesowi hydrokrakingu (HK) i krakingu katalitycznego (KK) do frakcji paliw silnikowych. Określono wpływ warunków procesu na wydajność oraz właściwości frakcji. Stwierdzono, że frakcja oleju napędowego (ON) charakteryzuje się wysoką wartością indeksu cetanowego IC (60-70) jednak wykazuje zbyt wysoką temperaturę mętnienia, aby mogła być stosowana do komponowania ON.
EN
Fuel fractions were produced by hydrocracking and catalytic cracking of paraffinic wax. Effect of process parameters on the wax conversion into gasoline and diesel fractions as well as on the properties of diesel fraction were determined. Produced diesel fraction possesses high cetane index however an application of this fraction as a component for diesel oil blending is limited by its high value of cloud point.
13
Content available remote Źródła i wykorzystanie wodoru w rafineriach ropy naftowej
63%
PL
Przedstawiono bilans wodoru po wprowadzeniu instalacji hydrokrakingu do schematu rafinerii. Omówiono zużycie wodoru w procesach hydrokrakingu i hydrorafinacji oraz nawiązano do ich kluczowej roli w produkcji wysokojakościowych paliw silnikowych. Podkreślono znaczenie wodoru z reformingu benzyn i z odzysku. Podano wybrane informacje o rafineryjnych wytwórniach wodoru przerabiających wysokometanowy gaz ziemny. Wspomniano o produkcji wodoru metodą zgazowania gudronu.
EN
A review covering the H balance in a refinery incorporating a hydrocracking unit, consumption of H in hydrocracking and hydrorefining processes, hydrogen formed in gasoline reforming and recovery processes, and hydrogen made from high-methane natural gas and by gasification of gudron.
14
Content available remote Wodór dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
63%
PL
Przeanalizowano możliwość prowadzenia procesów rafineryjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw SMEs (small and medium-sized enterprises) na przykładzie wodorowego uszlachetniania ciekłych frakcji paliwowych z termokatalitycznego rozkładu odpadowych poliolefin. Skala procesu 55 tys. t/r wymagać będzie co najmniej 300 t wodoru. Zwrócono uwagę na aspekty technologiczne procesu kopirolizy aglomeratów z odpadowych poliolefin (25% mas.) z olejem technologicznym, głównie parafinowym, i nowe możliwości ukierunkowane pod inwestycję wodorowego uszlachetniania otrzymywanych produktów w Kędzierzynie-Kożlu. Dotychczasowe rozwiązanie łączy zakład utylizacji z rafineriami południowymi układem handlowym. Oczekuje się, że olej dieslowy z odpadowych poliolefin będzie otrzymywany w jednej firmie. W zakresie najnowszych badań nad uszlachetnianiem przeprowadzono próby hydrokrakingu produktów kopirolizy, umożliwiające w jednym etapie zmniejszenie zawartości siarki i zwiększenie udziału frakcji o zakresach wrzenia paliw.
EN
A review with 24 refs. covering refinery processes yielding hydrogen for SMEs (illustrated by H refining of liq. fuel fractions prepd. by thermocatalytic decompn. of waste polyolefins), technol. aspects of co-pyrolysis of (1:3 w/w) waste polyolefin–paraffin oil mixts., and upgrading attempts at reducing S content and prepg. more fuel-range fractions in one hydrocracking step.
PL
Przedstawiono tendencje rozwojowe współczesnego przemysłu rafineryjno-petrochemicznego. Omówiono problem usuwania związków organicznych zawierających azot i siarkę z surowców naftowych drogą procesów katalitycznych.
EN
Development prospects of contemporary petroleum industry are outlined. The problem of removal of organic compounds containing nitrogen and sulphur by way of catalytic reactions is discussed.
PL
Artykuł stanowi II część opracowania dotyczącego wodorowego uszlachetniania produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Poddano hydrorafinacji zarówno surowe produkty pirolizy prowadzonej w skali przemysłowej, jak i uzyskane z nich frakcje paliwowe. Otrzymywane hydrorafinaty były w 90 % odsiarczone i zawierały niewielką ilość związków nienasyconych. Najtrudniejsza do uszlachetnienia okazała się frakcja wrząca w zakresie wrzenia oleju napędowego. Procesy hydrokrakingu prowadzone na dwóch różnych katalizatorach nie dały spodziewanych rezultatów. Konwersja najcięższych składników frakcji popirolitycznych nie przekraczała 25 % mas. Przeprowadzono również próby uszlachetniania surowców w procesie hydrorafinacji z konwersją składników ciężkich, w obecności metanolu.
EN
This paper is the second of a two-part series focusing on the hydrorefining of waste polyolefin pyrolysis products. The fuel fractions as well as the crude products obtained in the industrial scale pyrolysis of these waste polyolefins have been subjected to the hydrorefining process and the products evaluated. The hydrorefining products were found to have undergone extensive desulfurization (90 wt. %) and contained minimal amounts of unsaturated compounds (Fig. 2—5). The fractions whose boiling points corresponded to that of diesel oil were the most difficult to undergo hydrorefining. The hydrocracking process performed over two different types of catalysts did not produce the anticipated results. The conversion of the heaviest components of the pyrolysis fractions did not exceed 25 wt. %. The hydrorefining process of the raw materials in combination with the conversion of the heavy components has also been performed in the presence of methanol.
Karbo
|
2010
|
tom Nr 3
118-121
PL
Nieustanny wzrost cen ropy wymusza na krajach, które ją importują, a posiadają własne zasoby węgli kamiennych lub/i brunatnych, aby przetwarzały je wspólnie z próżniową pozostałością z destylacji ropy do paliw płynnych. W niniejszym artykule przedstawiono badania laboratoryjne w obszarze procesowo-technicznym wraz z osiągniętą wielkością konwersji substratów, jak i uzyskanymi wydajnościami produktów.
EN
Continual oil price increase forces the importing countries which are rich in own hard coal and/or brown coal resources to process them jointly with vacuum residue to produce liquid fuels. This paper presents the results of laboratory scale research in the process- technical together with achieved volume of substrates conversion as well as yields of the products area.
PL
Intensywny rozwój motoryzacji motywuje rafinerie do innowacji technologicznych zwiększających uzysk ilości paliw pędnych. Warunek ten spełnia hydrokraking ciężkich frakcji ropy, rezygnując jednocześnie z pozyskiwania koksu naftowego. Uwagę skoncentrowano na hydrokrakingu w fazie suspensyjnej. Ten wariant technologii pozwala na wprowadzenie do hydrokrakowanego surowca z ropy - węgla w ilości 35-45 %, a więc do zastosowania metody Bergiusa. Przy takiej mieszance wsadowej możliwe jest obniżenie ciśnienia do 23-25 MPa z około 70 MPa w przypadku "klasycznej" technologii Bergiusa. Konwersja wynosi wtedy 83 % i więcej, a szacunkowa opłacalność takiego podejścia powinna zaistnieć przy wyjściowej cenie ropy 45 USD/baryłkę.
EN
Intensive growth in the automotive sector prompts refineries to search for novel technology which would increase the yield of motor fuels. That demand may be satisfied by hydrocracking of heavy oil cuts and resigning at the same time from the production of petroleum coke .Attention was focused on hydrocracking of suspension feeds. That version of the process makes it possible to add 35-45 % of coal to the petroleum-derived raw materials, i.e. the application of the Bergius method. The pressure may be reduced to 23-25 MPa then, from about 70 PMa which is a typical level for the "classical" Bergius process. The conversion figure may reach then as much as 83 % and, and estimated break-even point of such approach should be feasible when the e crude oil price is of about 45 USD/barrel.
PL
Wosk parafinowy hydrokrakowano na komercyjnych katalizatorach rafineryjnych. Określono wpływ parametrów procesu (katalizator, temperatura, ciśnienie wodoru, obciążenie katalizatora, nadmiar wodoru) na konwersję surowca do produktów wrzących poniżej 350°C na wydajność (i selektywność) procesu do frakcji paliwowych oraz właściwości uzyskiwanej frakcji ON. Stwierdzono, że frakcja ON charakteryzuje się wysoką wartością indeksu cetanowego (60-70), jednak wykazuje zbyt wysoką temperaturę mętnienia, aby mogła być stosowana do komponowania ON.
EN
Fuel fractions were produced by hydrocracking of paraffinic wax over commercial catalysts. Effect of process parameters (catalyst type, process temperature, hydrogen pressure, catalyst' load, hydrogen excess) on the wax conversion into products boiling below 350°C, on the yield (and selectivity) of the process to fuel fractions as well as on the properties of diesel fraction was determined. It was found that produced diesel fraction possesses high octane index (60-70) but the usage of this fraction as a component for diesel oil blending is excluded due to a high value of cloud point.
20
Content available remote Polimery : przełomowe osiągnięcia i oddziaływanie na środowisko naturalne
51%
PL
Do rozwoju chemii polimerów przyczyniła się II Wojna Światowa, a tworzywa sztuczne w znacznym stopniu wpłynęły na przebieg działań wojennych. Dalszy rozwój chemii polimerów spowodował, że szereg polimerów znalazło zastosowanie w ochronie środowiska do usuwania groźnych zanieczyszczeń, oczyszczania ścieków i rekultywacji gleby. Z drugiej strony odpady polimerowe stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Recykling tworzyw sztucznych oraz spalanie odpadów polimerowych z odzyskiem energii zapobiegają zanieczyszczeniu środowiska. Nowe, biodegradowalne polimery ulegają rozpadowi nie zagrażając środowisku naturalnemu.
EN
The Second World War contributed to the polymer chemistry development, and new plastics considerably affected the war games. Novadays many polymers are applied to environment protection, removing of dangerous pollutions (heavy metals), sever cleanning and soil recultivation. On the other hand, polymer waste is also a manace for natural environment. Plastics recycling and waste combustion with energy recovery prevent the environment pollution. Novel biodegradable polymers are subjected to natural biodegradation, and hence, they do not threaten the natural environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.