Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Reduction of foreign debt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Globalne rozmiary zadłużenia zagranicznego są w ostatnim okresie największe w historii, co spowodowało, że zadłużenie stanowi obecnie jeden z najważniejszych problemów finansowych świata. W grupie największych dłużników od kilku już dziesięcioleci znajduje się również Polska. (abstrakt oryginalny)
EN
The global scale of extermal debt is the greatest in history, which made it one of the biggest financial problems in the world. Poland has benn among the greatest debtors for a few dozens years, The objective of the paper is to show the scale, reasons and tendencies concerning Polish exteral debt. (original abstract)
XX
W artykule opisano starania Polski w maju 1990 roku o redukcję zadłużenia wobec Klubu Paryskiego.
EN
On 21 April 1991 Poland signed in Paris an agreement with 17 countries (grouped in the Paris Club) on a reduction of its guaranteed debt amounting to 33 USD billion. The agreement with the Paris Club is the crowning achievement of not only long and sophisticated negotiations, but also the effect of consistent implementations of economic reforms in Poland and their high evaluation by the Paris Club, the International Monetary Found and the World Bank. The agreement seemed to be historic and one of the most important positive moments since the undertaking of radical, political and economic reforms in Poland. The greatest significance of the agreement lies in the normalization of financial relations with countries which play a key role in trade and international capital movement. It will extend Poland's access both to credits and foreign capital. (original abstract)
XX
Przedstawiono stan zadłużenia zagranicznego Polski w 1989 roku, przyczyny zmian zadłużenia w latach 90-tych i jego główne wskaźniki, negocjacje zadłużenia wobec Klubu Paryskiego i Klubu Londyńskiego, perspektywy spłacenia zadłużenia do 2004 roku.
XX
Celem artykułu jest określenie na ile deklarowane zmiany kierunków polityki realizowana była poprzez odpowiednią alokację geograficzną pomocy rozwojowej. (fragment tekstu)
EN
Contemporary directions of development policy in the context of geographical structure of aid allocation, are presented in this article on the example of France. France, one of the main aid donors, has undertaken a reform of its development policy in order to cease the ancient type of relationships with the developing countries -its former colonies. The purpose of this paper is to describe the mechanism used in France to provide development assistance and to verify weather the geographical structure of French development assistance has been changed and is compatible with the declared purposes and goals of aid. In order to check accuracy of compliance of undertaken measures with the declared strategy it was analysed which regions and countries were main recipients of the French aid in the years 1996-2006. Attention has also been paid to the level of development of the recipient countries. (original abstract)
XX
W artykule termin publicznego zadłużenia obejmuje zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu kredytów udzielonych przez zagranicznych wierzycieli, oraz pozostających do wykupu skarbowych papierów wartościowych emitowanych przez rząd polski na rynkach zagranicznych. W pracy omówiono wielkość i strukturę zadłużenia zagranicznego budżetu państwa w latach 1994-2000, oraz długi zagraniczne polskich firm w latach 1996-2000. Przedstawiono harmonogram spłat zadłużenia zagranicznego budżetu państwa w latach 2001-2010, a także określono sposoby łagodzenia ewentualnych trudności ze spłatą publicznego długu zagranicznego.
EN
The problem of Poland's foreign debt has once again become the focus of interest and concern in economic policy due to the accumulation of repayments of "old" debt from 2004 to 2008. The purpose of this article is to attempt to view this problem in the proper perspective", and in particular constitutes an effort to respond to the question as to what conditions must be met so that debt servicing in the current decade does not overburden the state budget and the national economy as a whole. The article presents the size and structure of foreign debt in the national budget as well as the costs of debt servicing from 1995 to 2000. The article also discusses the size, dynamics and structure of enterprise foreign debt. The author presents the foreign debt repayment schedule for 2001-2010 and analyses the repayment burden and problems associated with future debt servicing. The article also discusses actions that are being undertaken, and which could be undertaken, to alleviate these problems. The analysis of the burden of future debt servicing on the Polish economy does not include enterprise sector debt because the repayment schedules for this debt are not published. (original abstract)
6
Content available remote Publiczne zadłużenie zagraniczne Polski z perspektywy historycznej
75%
XX
Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie problematyki zadłużenia zagranicznego Polski od czasów średniowiecza do roku 2010. Ma to pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytania: jak kształtowało się zadłużenie zagraniczne Polski, kiedy było ono największe, czym było spowodowane i jak sobie z nim radzono. (abstrakt oryginalny)
EN
This article provides an overview of the external debt in Poland from medieval times to 2010. The author investigates the debt volume throughout the years and discusses the reasons behind it. The article concludes with a brief summary. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ukazanie, jak w kolejnych fazach Polska radziła sobie z trudną sytuacją, w której się znalazła oraz jakie rezultaty przynosiły podejmowane przez nią próby spłaty zadłużenia. Opisano trzy zasadnicze fazy: fazę pierwszą, obejmującą lata 1971-1980 (narastanie zadłużenia), fazę drugą, obejmującą lata 1981-1990 (okres wzrostu zadłużenia) oraz fazę trzecią, trwającą od 1991 roku (pomniejszanie zadłużenia w wyniku porozumienia z Klubem Paryskim).
EN
The aim of this paper is to present how Poland managed with external indebtedness. Three radical phases were described: indebtedness accumulating, growth and decreasing of indebtedness.(KZ)
XX
Autorka omawia najczęściej stosowane techniki redukcji zadłużenia zagranicznego: debt for equity swap, debt for nature swap, buy back, obligacje Brady'ego. W drugiej części artykułu przedstawia nowe techniki redukcji zadłużenia stosowane w Polsce.
EN
The author discusses the most frequently used foreign debt reduction techniques such as debt for equity swap, debt for nature swap, buy back, Brady's obligations. Second part of the article lists the new techniques in use in Poland.(JW)
XX
Przedstawiono sytuację zadłużeniową krajów wierzycieli banków zrzeszonych w Klubie Londyńskim, w tym także i Polski, plan Brady'ego dla 39 krajów wierzycielskich, który miał pomóc im wydobyć się z pułapki zadłużenia. Autor przedstawił historię negocjacji Polski z Klubem Londyńskim i kolejne umowy o restrukturyzacji zadłużenia, oraz kolejne emisje obligacji typu Brady'ego, które stały się już poszukiwanymi instrumentami na rynku kapitałowym, co daje duże szanse na rozwiązane problemów zadłużenia.
XX
Polskie obligacje typu Brady służą głównie redukcji ciężaru długu publicznego. Przygotowały one grunt dla otworzenia naszemu krajowi dostępu do międzynarodowych rynków kapitałowych. Emisja tych obligacji była ostatnim krokiem na drodze pełnego unormowania stosunków Polski z wierzycielami zachodnimi.
EN
At the start of transformation Poland had huge foreign debt. The debt against official creditors was reduced by half by agreement with Paris Club in April 1999. The agreement dealing with "private" debt against foreign banks was signed in 1994. Basing on this agreement Poland issued 6 types of Brady bonds. The article is characterising these bonds, which opened the international financial markets for Poland.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest analiza działalności MFW na rzecz realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza zbadanie ewolucji jego pomocy preferencyjnej, przedstawienie inicjatyw Funduszu związanych z redukcją zadłużenia zewnętrznego państw oraz pomocy technicznej i nadzoru w celu tworzenia miejsc pracy, zmniejszenia nierówności gospodarczych i społecznych oraz zwiększenia ochrony socjalnej jako najważniejszych filarów ekonomicznych realizacji tej koncepcji przez MFW. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to analyze the activities of IMF concerning implementation of sustainable development strategies, and in particular to examine evolution of its preferential assistance, present IMF's initiatives related to reduction of external debt of states with particular emphasis on cooperation with the World Bank in debt relief initiatives and its technical and supervisory activities. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest proces redukcji polskiego zadłużenia zagranicznego przez kraje zrzeszone w Klubie Paryskim i banki prywatne zrzeszone w Klubie Londyńskim.
EN
The paper describes the formerly used methods of solving the problem of foreign debts of Poland and the prospects of reducing the burden of service of foreign debts in the near future. The agreement made with the Paris Club concerning the 50 procent reduction of the debts has been, as yet, the most radical move in that direction. Besides, it comprises 3/4 of total foreign debts of Poland. If Poland is to acquit itself of the obligations in full it is necessary to attain a comparable agreement with the London Club banks. The paper presents two exemplary variants of the reduction of the debt based on Brady's plan, and a description of certain so-called market techniques of the reduction of obligations. Beside the question of capital instalment payment, the problem of interest payment is raised.(original abstract)
XX
W prezentowanej pracy przedstawiono jeden z najważniejszych problemów współczesnych finansów międzynarodowych, jakim jest zadłużenie zagraniczne. Głównym celem publikacji było przedstawienie przyczyn i stosowanych dotychczas metod redukcji długu zewnętrznego. Szczególna uwaga została skierowana na kraje wschodzących rynków i kraje rozwijające się.(abstrakt oryginalny)
EN
In the present work, one of the most essential problems of modern international finances, that is external debt, has been presented. The major aim of the work was to demonstrate the causes of occurrence of external debt and the methods that have been used to diminish it so far. Especially, the case of emerging markets and developing countries are considered.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcony został nowym technikom stosowanym w redukcji zagranicznych długów Polski. Należą do nich ekokonwersja (debt for nature swap), wykup długu na rynku wtórnym (buy-back), obligacje Brady'ego, zabezpieczone obligacje dyskontowe i zabezpieczone obligacje parytetowe, zabezpieczone obligacje za zadłużenie z tytułu kredytów rewolwingowych, obligacje za zaległe odsetki, obligacje z tytułu konwersji zadłużenia oraz obligacje na nowe kredyty.
EN
Foreign debt, although it arose in Poland in the seventies, leading as a result to > the debt trap, is a factor which must be taken into consideration both in decision-making concerning current economic policy and in the construction of a long-term strategy of the development of Poland. The subject of the article are the Polish foreign obligations to the creditors associated in the Paris Club and London Club. In order to solve the debt problem in 1981 Poland undertook lasting several years negotiations with the creditors associated in the Paris Club and London Club. Breakthrough moments in the conducted restructuring talks were: April 1991 with the Paris Club and March 1994 with the London Club. The agreements concluded with the creditors from both clubs caused a reduction of the Polish foreign debt by about 9.7 billion USD in 1994. In accordance with the accepted schedules the return of the debts to the Paris Club is to be finished in the year 2009; a small payment is due in the year 2014, whereas to the London Club in the year 2024. The established schedule of payment of the foreign debt which utilizes new techniques of reduction of foreign debts (debt for nature swap, Brady Bonds, buy-back) has as its purpose the creation of time for the Polish economy to develop the export potential, attract foreign investments on a larger scale and to structurally adapt making possible the integration of Poland with the European structures.(original abstract)
XX
Obligacje Brady'ego są papierami wartościowymi, które w obrocie międzynarodowym funkcjonują od końca lat 80-tych. Ich nazwa pochodzi od nazwiska Nicolasa Brady'ego, amerykańskiego sekretarza stanu, który był autorem planu restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego krajów rozwijających się wobec banków komercyjnych. Istota tego planu, nazywanego powszechnie planem Brady'ego, sprowadza się do tego, że banki handlowe zrzeszone w Klubie Londyńskim zawierają porozumienia z krajami dłużniczymi, których efektami są m.in. zmiana pozostałego starego (nieobsługiwanego) długu na nowy w postaci określonych instrumentów finansowych. Ten nowy dług tworzą właśnie emitowane przez kraj dłużniczy na rynki światowe różnego rodzaju obligacje Brady'ego. Zjawisko to nie doczekało się w literaturze szerszego omówienia. Jego waga w zmniejszeniu zobowiązań zagranicznych rządu jest istotna, podobnie zresztą jaki i dla zwiększenia wiarygodności Polski na międzynarodowym rynku finansowym. Stąd celem artykułu była analiza rozmiarów wykupu obligacji Brady'ego, źródeł finansowania tych transakcji przez rząd oraz ich skutków dla gospodarki polskiej.
EN
The goal of this article is analysis of size of Brady bonds repurchase, financial sources of these transactions and its results for Polish economy. (MP)
16
Content available remote Specyfika zadłużenia publicznego krajów Afryki Subsaharyjskiej
51%
XX
Celem artykułu jest pokazanie, jak zadłużenie publiczne hamowało wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej oraz jakie czynniki doprowadziły do jego akumulacji. Opracowanie wskazuje także główne cechy zadłużenia publicznego w tej części świata oraz przedstawia działania, które były podejmowane, aby ograniczyć jego poziom. Wśród przyczyn narastania problemów zadłużenia można wyróżnić zarówno te o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Wysiłki zmierzające do redukcji zadłużenia publicznego w Afryce Subsaharyjskiej w latach 90. na warunkach z Londynu i Neapolu okazały się nieskuteczne. Rosnąca presja, by podjąć działania ograniczające zakres skrajnego ubóstwa w tych krajach doprowadziła do zatwierdzenia Inicjatywy dla Biednych Krajów Nadmiernie Zadłużonych (HIPC). Miała ona na celu ograniczenie negatywnego wpływu zadłużenia na wzrost wyrażonego jego relacją do PKB. Analizy DSA (Debt Sustainability Analysis) traktując oddzielnie zadłużenie każdego kraju ułatwiły jego dalsze redukcje aż do osiągnięcia poziomu uznawanego za bezpieczny. W konsekwencji wzrosły wydatki na cele rozwojowe, a to z kolei zaowocowało szybszym wzrostem gospodarczym i większą odpornością na skutki światowego kryzysu gospodarczego. Warunki spłaty zadłużenia publicznego w Afryce Subsaharyjskiej zależą od rodzaju wierzycieli. Koszt obsługi zadłużenia jest najwyższy, gdy jest ono udzielone przez wierzycieli prywatnych. Dlatego też ten rodzaj zadłużenia najbardziej hamuje wzrost gospodarczy. Obecnie za największe wyzwanie, przed którym stoi większość krajów Afryki Subsaharyjskiej, uznaje się utrzymanie zadłużenia na poziomie uznawanym za bezpieczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to show how high level of public debt was impeding Sub-Saharan African economic growth and which factors were contributing to this process. It also points out main features of public debt in the region and presents efforts undertaken to reduce indebtedness. Among the causes of public indebtedness in Sub-Saharan Africa both internal and external factors can be distinguished. Efforts to reduce Sub-Saharan African indebtedness on London and Naples Terms in 1990's were inefficient. Growing pressure to lift these countries out of extreme poverty resulted in a change of approach. Heavily Indebted Poor Countries Initiative started to deal with debt in a different manner aiming to reduce its negative impact on growth expressed as debt/GDP ratio. Debt Sustainability Analysis, evaluating separately each country's level of indebtedness, facilitated further debt reductions to sustainable levels. Dedicating additional resources to the development issues resulted in better growth prospects and resilience to turmoil in the global economy. Capital was borrowed to Sub-Saharan African countries on different terms depending on the kind of creditors. Debt servicing costs are highest when it is due to private creditors. That is why this type of indebtedness is the most harmful to economic growth. Nowadays the biggest challenge for the majority of Sub-Saharan African countries is to maintain their indebtedness on sustainable levels. (original abstract)
XX
W pierwszej części autorka opisała problemy, jakie towarzyszą obsłudze długów zagranicznych. Następnie przedstawiła tradycyjne metody rozwiązywania kryzysu zadłużeniowego (ogłoszenie niewypłacalności, restrukturyzacja zadłużenia) oraz wypracowane światowe programy oddłużeniowe. Obok tego autorka opisała nowe podejście do rozwiązywania problemu zadłużeniowego, w tym zamianę długu na udziały kapitałowe (debt for equity swap), zamianę długu na wydatki na rzecz ochrony środowiska naturalnego (debt for nature swap), wykup długu na rzecz rynku wtórnego (buy-back) oraz obligacje Brady'ego.
EN
Foreign credits can become an essential source of economic growth of a given country. Such a situation occurs only when together with the drawing of credits production possibilities are created in the country making possible the carrying out of payments. The disrespect of this principle can lead to serious problems of solvency and debt crisis, of which the eighties are an example. Theoretically the problem of external debt can be solved by the following ways: on time payment of interest and credit installments; announcement of insolvency; restructuring of the debt. The country in debt can also take advantage of international programmes for the clearing of debts. But this not always gives the desired effects.In the eighties the innovations of the international finance market caused new techniques of debt reduction to arise, to which belong: debt for equity swap; debt for nature swap; buy-back; debt for Brady Bonds swap. Innovative techniques of foreign debt reduction were very significant during the solving of the Polish debt problem.(original abstract)
XX
W pracy przedstawiono historię polskiego zadłużenia międzynarodowego na tle wydarzeń społecznych i politycznych od lat 70-tych wraz z perspektywą spłaty do 2004 roku. Omówiono okoliczności dojścia do władzy Edwarda Gierka oraz główne założenia programu rozwoju gospodarczego Polski z wykorzystaniem kredytów zagranicznych. Następnie autor opisał koncepcje rozwoju gospodarczego Polski w drugiej połowie lat 70-tych, pogarszanie się sytuacji ekonomicznej w Polsce, załamanie się systemu gospodarczego w latach 1980-1985, co doprowadziło do kryzysu i wprowadzenia stanu wojennego. Zaprezentowano także pierwsze próby reform gospodarczych lat 1986-1990, podstawowe założenia porozumień podpisanych z Klubem Paryskim i Londyńskim, a także politykę Polski w zakresie problematyki zadłużenia międzynarodowego.
EN
In this paper presented history of Polish external indebtedness on the background of social and political events from the seventies with repayment until 2004. The author described idea of economic development in the middle of the seventies, making economic situation worse in Poland in years 1980-1985. Presented also first attempt at economic reform in years 1986-1990 and Polish policy in the area of external indebtedness. (MP)
XX
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, jakie warunki powinny być spełnione, aby unia ekonomiczna i monetarna przetrwała w warunkach nadal występujących symptomów kryzysu finansowego. Stąd też sformułowano hipotezy dotyczące kwestii spłaty długu publicznego i reformy finansów publicznych w krajach będących w stanie kryzysu finansowego. Wyniki analizy wskazują, że bez redukcji długu publicznego i gruntownych reform zarówno w krajach zadłużonych, jak i w skali samego obszaru euro unia ekonomiczna i monetarna nie przetrwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of paper is to answer the question: What conditions should be fulfilled for the survival of the Economic and Monetary Union in the opportunities of symptoms of a financial crisis. The hypothesis concerns sovereign debt repayment and public finance reform in countries with excessive sovereign debt during a financial crisis have been formulated. The results of the analysis indicate that without a reduction of sovereign debt and deep public finance reform on the level of countries and institutional reforms at the EU' level the Economic and Monetary Union will not survive. (original abstract)
XX
Grecki dług ma opinię śmieciowego, aczkolwiek w końcu ubiegłego roku wydawało się, iż kraj ten wychodzi na prostą. Faktem jest, iż ów ogromny dług jest praktycznie nie do spłacenia a jedynym wyjściem może być jego częściowe umorzenie. Jednak do tego celu nieodzowna jest polityczna wola decydentów w Unii Europejskiej, Europejskim Banku Centralnym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Swoje przysłowiowe "trzy grosze" w rejonie Bałkanów gospodarczo próbuje dorzucić i wykorzystać na swój sposób i Rosja. (abstrakt autora)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.