Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1039

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rodzina
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
XX
Artykuł przybliża sylwetkę opiekunów zastępczych spokrewnionych. Autorki odwołują się do zagranicznych badań i publikacji, które opisują opiekunów w zakresie zmiennych demograficznych, socjoekonomicznych oraz psychospołecznych, jak np. wiek, wykształcenie, trudności w opiece nad dzieckiem. Prezentują również wyniki badań własnych przeprowadzonych na ponad 100 rodzinach zastępczych oraz przedstawiają przykładowe studium przypadku. Przedstawione wnioski niosą ze sobą implikacje praktyczne - pozwalają na lepsze rozumienie funkcjonowania rodzin zastępczych przez przybliżenie jej problematyki, co z kolei może wpływać pozytywnie na diagnostykę, pracę z rodzinami czy skierowany do nich system szkoleń. (abstrakt oryginalny)
EN
The article outlines kinship foster carers. The authors refer to foreign research and publications that describe carers in terms of demographic, socioeconomic and psychosocial variables such as age, level of education, difficulties with childcare. They also present the results of research conducted on more than 100 foster families and shows a case study. Moreover, they seek to deepen the analysis to outline the problems of foster families' functioning. (original abstract)
2
Content available remote Państwo wobec rodziny - studium przypadku
80%
XX
Rodzina już w starożytności uważana była za podstawową i najważniejszą grupę społeczną, na której opierało się całe społeczeństwo. Jednak, jak pokazuje rzeczywistość, już nie zajmuje ona w życiu współczesnego człowieka pierwszego miejsca. Na przestrzeni lat wykształciła się również inna, nowa hierarchia dóbr rodzinnych. W niniejszym artykule wskazano jakie obszary działalności Państwa (traktowanego jako: zbiór instytucji, podejmujących zadania dotyczące rzadkich zasobów, czyli są to "ludzie i urzędy") i tradycyjnej rodziny (opisanej w sposób ekonomiczny i społeczny) wymagają głębszego zbadania i pogłębionej refleksji. Na potrzeby niniejszego tekstu autorka przyjęła, że jego celem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy instytucja rodziny na przestrzeni czasu w Polsce traktowana była z odpowiednią "troską" przez Państwo? Ponadto spróbowała ustalić czy państwo stosowało jedną długofalową strategię względem rodziny, która pozwalałaby na jej rozwój i zniwelowała negatywne konsekwencje oddziaływania na nią "zagrożeń współczesności". (abstrakt oryginalny)
EN
The family was considered ancient in the antiquity as the most important and fundamental social group upon which society was based. However, as reality shows, it no longer occupies the place of modern humanity in the first place. Over the years, another new hierarchy of family goods has developed. This paper identifies what areas of the State's activity (treated as a collection of institutions that deal with rare resources, "people and offices") and a traditional family (described economically and socially) require deeper investigation and indepth reflection. For the purpose of this text, the author acknowledges that the purpose will be to answer the question: was the family institution over time treated with appropriate "care" by the State in Poland? In addition, she tried to determine whether the State used a long-term family strategy that would allow its development and mitigate the negative effects of its "current threats". (original abstract)
XX
Głównym celem pracy jest przedstawienie problemów związanych z polityką rodzinną. Na początku przedstawiono pojęcie i uwarunkowania rodziny oraz definicję i rodzaje polityki rodzinnej. Omówiono obszary i instrumenty polityki rodzinnej.
EN
The main goal of the paper is to present problems of family policy. At the beginning definitions of family and next ideas and types of family policy were presented. Considering the possibilities of the state in the fields of improving the position of the family at various stages of its development the instruments of family policy were shown referring to the situation in Poland after the period of the economic transformation and the process of the accession to the European Union.
XX
Celem artykułu jest wskazanie istotnej roli rodziny w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a szczególnie postaw obywatelskich młodego pokolenia. Rodzina znajduje się obecnie w sytuacji specyficznej. Z jednej strony zaobserwować można odchodzenie od wartości o charakterze tradycyjnym, z drugiej - podejmowanie prób odnalezienia się w nowoczesnym społeczeństwie. Jako metodę zbierania materiału zastosowano sondaż diagnostyczny na temat "Czy jesteśmy społeczeństwem obywatelskim", przeprowadzony wśród 441 respondentów. Przedstawiona analiza problemu jest jedynie próbą zasygnalizowania roli rodziny w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego oraz zwrócenia uwagi na znaczenie kapitału społecznego wyznaczającego specyfikę i potencjał tej kategorii społecznej. Społeczeństwo obywatelskie powinno mieć swój początek już w rodzinie.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to identify the important role of the family in shaping civil society and citizenship especially of the younger generation. The family is currently in a specific situation. On the one hand, moving away from the traditional value in nature, but on the other trying to find oneself in a modern society can be observed. As a method of collecting the material a diagnostic survey "Are we civil society" conducted among 441 respondents was used. The analysis of the problem is merely an attempt to indicate the role of the family in creating a civil society and drawing attention to the importance of social capital defining the specificity and potential of this social category. Civil society should have its origin in the family.(original abstract)
EN
The topic of the article is family assistantship - a new form of family support, implemented in Poland as part of grassroots initiatives of non-governmental organizations and social assistance organizational units, in the period preceding the adoption of the Act on family support and foster care system (act)2. The appointment of a new professional role, the family assistant, in the social assistance system, or more broadly - in the context of care and assistance - was a real challenge to the current practices supporting the family in Poland: tasks, well-established forms of support, as well as the expectations and interests of helpers' professional environments, administration, local authority and other groups. The purpose of the sociological analysis of the processes of conceptualizing and implementing family assistantship in the social assistance system is to justify the thesis that family assistantship in the years 1990-2011 can be seen as a normative innovation (adaptive strategy) in social assistance and social work, which was a consequence of the revolt against the appearance of goals of social assistance and social work, and a response to the expectation of effective action, directed from various sides to social assistance, including from the professional environment of social workers, more and more active in the educational sphere. Also social policy, since the 1990s interested in the issue of the effectiveness of social assistance and social activity, has become an "external" source of inspiration for the institutional change introduced, which was the work of the (social) family assistant and its organizational model. In the presented text I am looking for answers to two questions: 1) what are the characteristic features of family assistantship as normative innovation? 2) what was the social order destabilisation in the years 1990-2011, incurred by including family assistantship in routine practices in social assistance centres? In preparing this study, I used my own research, observation and professional experience, as well as research carried out by other authors. In addition to the main goal, this article also pursues a minor goal. It is an attempt to synthesize dispersed empirical material on the subject of family assistantship, as well as the results of research relating to the processes of implementing institutional change, in an important context of care and assistance that is underrated in sociological reflection. (original abstract)
XX
Najbardziej naturalnym środowiskiem istnienia osoby ludzkiej jest rodzina jako wspólnota osób połączonych stosunkiem małżeństwa i/lub rodzicielstwa. Rodzina jest uniwersalnym środowiskiem życia wszystkich generacji, każdy może odnaleźć w niej swoje miejsce. Jedną z głównych funkcji rodziny jest wychowanie, czyli wspieranie wzrastania w człowieczeństwie. Podstawową zasadą konstytuującą życie rodzinne jest wzajemna miłość, rozumiana jako dbałość o dobro wspólne i równocześnie dobro każdej osoby uczestniczącej w życiu tej grupy. Wspólnota powstaje ze względu na dobro osób i ma wartość samą w sobie jako fenomen szczególnych relacji międzyludzkich "z serca do serca". Rodzina będąca wspólnotą osób jest jednym z najbardziej sprzyjających człowiekowi środowisk życia i wychowania. Zachodzące współcześnie przemiany życia rodzinnego (m.in. procesy indywidualizacji, detradycjonalizacji, pluralizacji) w istotny sposób zmieniają rodzinę jako wspólnotę wychowawczą. Poszukiwanie i wskazywanie takich wzorców, modeli życia rodzinnego, które w istotny sposób ułatwiają wychowanie osób wrażliwych i otwartych na drugiego człowieka i jego potrzeby wydaje się działaniem koniecznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The most natural environment for humans is family as a community of people connected by the relationship of marriage and/or parenthood. Family is a universal environment for all genera- tions in which everyone can find their place. One of the primary functions of family is education, which assists one in growing in a particular society. The fundamental principle that underlies family life is mutual love, understood as care for the common good and, at the same time, the good of every person participating in the life of this group. The community is formed for the sake of the well-being of people and has a value in itself as a phenomenon of individual mutual interpersonal relationships, the ones coming "from the heart". Family, as a community of people, is one of the most conducive environments for life and education. The contemporary changes in family life (including processes of individualisation, detraditionalisation, pluralisation) significantly change family as an educational community. Seeking and indicating such patterns, family life models, which significantly facilitate the upbringing of the people who are vulnerable and open to other people and their needs seems to be a necessary action to be undertaken. (original abstract)
XX
Powszechnie uważa się, że rodzina jest najlepszym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dla dziecka. Jeżeli jednak rodzina staje się dla dziecka miejscem zagrażającym, a przebywanie w niej może doprowadzić do wielu zaburzeń - zachodzi konieczność zmiany środowiska. Najczęściej decyzją Sądu Rodzinnego dzieci umieszczane są w placówkach opieki całodobowej, które przejmują funkcje właściwe rodzinie. Pojawia się wówczas problem sieroctwa społecznego i szukania dróg jego kompensacji. W artykule autorka nakreśla problem sieroctwa społecznego, uwzględniając jego konsekwencje. Zwraca uwagę na trudności w funkcjonowaniu dzieci pozbawionych trwałej więzi uczuciowej. Jednocześnie analizuje jedną z możliwych dróg wsparcia tychże dzieci, poprzez nawiązanie relacji z "pozytywnym dorosłym." Szczególna w tym miejscu wydaje się rola rodziny zaprzyjaźnionej.(abstrakt oryginalny)
EN
It is a common belief that a family is the best environment for child care. If a home, however, becomes a threatening environment for the child and remaining there may lead to disorders, it is necessary to change the environment. Most frequently, Family Courts decide to place children in residential care facilities, which take over functions of a family. This entails the problem of social orphanhood and searching for ways to compensate for care. In this article, the author outlines the issue of social orphanhood and its consequences. She draws attention to difficulties experienced by children who have been deprived of a permanent emotional bond. Also, one of the possible ways of supporting these children through establishing a relationship with a "positive adult figure" is analysed. The role of a befriended family seems of particular importance here.(original abstract)
XX
Schyłkowy okres życia seniorów często wymaga pomocy osób trzecich. Pol - ska norma kulturowa zadanie związała z funkcjonowaniem rodziny. Przez 150 lat od połowy XIX w. rodzinnych opiekunów postrzegano w kategorii osób winnych zaniedbań w stosunku do seniorów w rodzinach. Po tym czasie opisywane są ich trudności związane z podjętymi zobowiązaniami. Dostrzeżony przełom w upodmiotowieniu opiekunów w analizach naukowych wynikał z realizacji w latach 2003-2005 grantu EUROFAMCARE oraz z upowszechnienia jego wyników dotyczących obszaru polskiego(abstrakt oryginalny)
EN
Polish cultural norm task related to the functioning of the family. The author took the effort to look for information in publications in an interdisciplinary perspective. For 150 years family caregivers have been recognized as guilty of negligence towards the elderly in the family. Nowadays caregivers describe their difficulties related to their care-giving commitments. This breakthrough in scientific analysis resulted from the implementation of the programme EUROFAMCARE in 2003-2005 and presentation of its results, which referred to Poland(original abstract)
9
Content available remote Problemy wychowawcze współczesnej rodziny
80%
XX
Dzieciństwo jest najbardziej tajemniczym okresem w życiu człowieka. Świat dzieciństwa to mityczna kraina przez wielu z nas wspominana z rozrzewnieniem. W dobrym dzieciństwie niektórzy dostrzegają przedsmak Raju, który jawi się jako radosny błogostan przepojony miłością [Biernat, 2001: 42]. Większość rodziców pragnie dobrze wychować swoje dzieci, jednak pojęcie "dobrze" jest wartościujące i nie dla wszystkich oznacza to samo. Bardzo często rodzice zastanawiają się, co wpływa na to, czy nasze dziecko będzie "dobrym" człowiekiem, czy też nie. Od czego i kogo to zależy? Czy od samego dziecka, czy tylko od rodziców, a może od szkoły czy kolegów? Na te i podobne pytania nie ma prostej jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ kształtowanie osobowości jest procesem wieloczynnikowym i złożonym [Domańska, 1999: 21]. (fragment tekstu)
XX
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 3 listopada 1999 r., w którym szczegółowo omówiono kierunki działań w celu zmiany sytuacji demograficznej i struktury rodziny, poprawy sytuacji finansowej rodzin, poprawy warunków mieszkaniowych, wychowania młodego pokolenia, poprawy stanu zdrowia rodziny, pomocy rodzinom z osobami niepełnosprawnymi, opieki nad dzieckiem, pomocy rodzinom zagrożonym dysfunkcjami.
XX
Program "Przeciw przemoc - wyrównać szanse" był realizowany od sierpnia 1997 r. do 31 marca 2000 r. z inicjatywy rządu RP, przy współudziale United Nations Development Programme. Artykuł omawia cele programu oraz zawiera ocenę jego realizacji.
XX
Prezentowany tekst poświęcono wybranym czynnikom, które warunkują zmiany w zakresie rozwiązań mających na celu szeroko rozumiane wsparcie rodzin ze strony władz publicznych. W szczególności autorka skoncentrowała się na czynnikach wynikających z definicji podstawowych pojęć stosowanych w ramach polityki rodzinnej, czynnikach związanych z przeobrażeniami funkcji rodziny oraz przykładach oczekiwań, postaw i zachowań potencjalnych beneficjentów systemu pomocy rodzinie, które wpływają na charakter aktywności państwa w tym aspekcie. Ponadto, mimo iż opracowanie dotyczy przede wszystkim Polski, aby poszerzyć spektrum rozważań, przedstawiono też niektóre informacje dotyczące sytuacji w innych krajach UE. Do realizacji zaś tak postawionego celu badawczego jako metodę badawczą przyjęto analizę literatury przedmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
The presented text is devoted to selected factors that determine changes in the solutions to public support for families. The author focused on the factors connected to the definition of the basic concepts used in the family policy, factors related to the transformations of family functions and examples of expectations, attitudes and behaviors of potential beneficiaries of the family support that affect the nature of the activities of the state in this regard. Although the article relates primarily to a situation in Poland there are also presented some information about the situation in other EU countries. To accomplish this objective as a research method the analysis of literature was adopted.(original abstract)
XX
Kryzys państwa dobrobytu spowodował zmianę modelu funkcjonowania opieki społecznej. Jednym z jego elementów jest przenoszenie odpowiedzialności za rosnącą kategorię osób niesamodzielnych z profesjonalnych instytucji na ich rodziny. W ten sposób krystalizuje się kategoria nieformalnych świadczeniodawców usług opiekuńczych (caregivers), która jednak sama wymaga wsparcia w celu efektywnego wywiązywania się z przyjętych obowiązków. W niniejszym opracowaniu omówione zostały dwa zagadnienia: dotyczące wpływu konieczności zajmowania się osobami niesamodzielnymi na funkcjonowanie gospodarstw domowych oraz zapotrzebowania na usługi wspierające realizację funkcji opiekuńczych przez rodziny. Przedstawione zostały analizy danych z przeprowadzonych w 2010 r. we Wrocławiu badań gospodarstw zajmujących się niesamodzielnymi członkami rodzin. (abstrakt oryginalny)
EN
The crisis of welfare state has changed a model of functioning of social care. One of its elements is the transfer of responsibility for the growing category of dependent (disabled) people from professional institutions to their relatives. In this way there is crystallized the category of informal care providers (caregivers), which itself requires some support to effectively fulfill received duties. In the presented work there are discussed two questions: the impact of obligation of caregiving on the functioning of households and demand for services supporting the implementation of caregiving by the families. There are presented data analyses and outcomes from research made on the households dealing with depended family members in 2010 in Wrocław. (original abstract)
14
Content available remote Firmy rodzinne jako specyficzny rodzaj mikroprzedsiębiorstw w Polsce
80%
XX
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw uznawany jest za istotny element gospodarki, a wg P. Druckera nawet za "sól gospodarki rynkowej". Warto przy tym zaznaczyć, że podmioty tej skali mają w Polsce, w odróżnieniu do innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, dłuższą tradycję działania. Znaczny udział ilościowy w sektorze MMŚP (mikro + MŚP) stanowią firmy mikro, zatrudniające do 10 osób i osiągające obroty do 2 mln euro, które w praktyce zakładane i zarządzane są przez jedną lub dwie osoby, a prowadzone również przez członków rodziny. W Polsce gwałtowny rozwój mikroprzedsiębiorstw rodzinnych nastąpił głównie po transformacji ustrojowej. Bezpośrednim impulsem do ich zakładania było uchwalenie - jeszcze przez ostatni PRL-owski rząd - liberalnej ustawy o działalności gospodarczej z 23 grudnia 1988 roku. W literaturze przedmiotu przedsiębiorstwo rodzinne zwykle traktuje się jako jednostki mikro, zależne finansowo, zarządzane przez właścicieli w sposób mało profesjonalny. Jeszcze do niedawna polskie firmy rodzinne miały znaczenie marginalne i lokowały się przede wszystkim w dziedzinach działalności prowadzonej na niewielką skalę: rzemieślniczej, handlowej czy rolniczej. Obecnie przedsiębiorstwa rodzinne sytuują się również wśród dużych podmiotów gospodarczych, przykładem są: producenci żywności (Roleski, Duda), handlu (Piotr i Paweł, Blikle) czy mediów (TVN), a ich znaczenie dla gospodarki rośnie.(abstrakt oryginalny)
EN
Family business is a company owned, controlled, and operated by members of one or several families. Most of companies from MicroSME (-enterprises) are family businesses. The objective of this article is to present and analyse polish micro family companies; to present their influence on polish economy.(original abstract)
15
Content available remote Rodzina "we wsparciu psychologicznym" - między koniecznością a potrzebą
80%
XX
Celem artykułu jest pokazanie znaczenia instytucji wsparcia psychologicznego w życiu współczesnej rodziny. Rodzina, bądź poszczególni jej członkowie, uczęszczają na terapię nie tylko w celach leczniczych, ale także po to, by otrzymać wsparcie, gdy znajdują się w kryzysie. Coraz częściej chcą i potrzebują rozwijać się pod względem emocjonalnym. Instytucja wsparcia psychologicznego staje się potrzebą, a nie tylko koniecznością. Artykuł ma na celu pokazanie również potrzeby organizowania nieformalnych "szkół dla rodziców", by mieć możliwość tworzyć, ulepszać i pogłębiać relacje wewnątrzrodzinne. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to show how important institutions of psychological support are in the life of the modern family. The entire family or its particular members attend therapeutic sessions not only to recover but also to get support when they are in crisis. More and more often they need and want to develop emotionally. Psychological support is becoming a need, not just a necessity. The author of this article also points out that there exists the need to set up a kind of informal 'school for parents', where they could establish, improve and strengthen the relationships existing within the family. (original abstract)
XX
We Włoszech od kilku lat prowadzona jest debata polityczna nad zmniejszaniem wydatków państwa na opiekę zdrowotną, relacjami między publiczną i prywatną służbą zdrowia oraz problematycznością obowiązku płacenia składek ubezpieczeniowych. Zdaniem wielu polityków i zwykłych obywateli związana z aktualną reformą służby zdrowia prywatyzacja zakładów opieki zdrowotnej niesie ze sobą ograniczenie i zagrożenie zasady solidarności obywatelskiej. Zwolennicy pokrywania kosztów opieki medycznej na zasadach proporcjonalności dochodów podnoszą argument, że zdrowie jest dobrem nie tylko jednostki, lecz także społeczeństwa, do którego ta jednostka należy. Dlatego troska o zdrowie jest obowiązkiem oraz warunkiem prawa obywatelstwa, natomiast wkład finansowy proporcjonalny do posiadanych środków staje się jedyną drogą do realizacji tego dobra. Argumentacja ta zmierza do wykazania, że między solidarnością społeczną i zdrowiem istnieje nierozerwalny związek. Niezależnie od licznych głosów za utrzymaniem publicznej służby zdrowia opartej na zasadach ogólnej dostępności, równości oraz solidarności istniał, podobnie jak w Polsce, duży stopień dezaprobaty wobec jakości i niewystarczalności świadczonych usług medycznych. (fragment tekstu)
XX
Współczesne teorie socjologii rodziny charakteryzuje krytyczne podejście do wcześniejszych teorii ewolucjonistycznych oraz wykorzystanie pewnych aspektów teorii funkcjonalnych, Najnowsze teoretyczne koncepcje odrzucają "przyrodniczą zasadę" ewolucji, która nie mogła znaleźć zastosowania do świata ludzi i ich wytworów, a tym samym do rozwoju rodziny. Zarzucony został Morganowski pogląd, że rozwój ludzkości i różnych form organizacji życia rodzinnego zdeterminowany mógł być postępem produkcyjnym (zależy od przeobrażeń narzędzi pracy). Natomiast właściwa teoriom funkcjonalnym teza, ujmująca rodzinę jako zespół ludzi organizujących wewnętrzne formy życia społeczno-kulturowego nakierowane na zaspakajanie podstawowych potrzeb czy też jako "jedność współdziąłających ze sobą osobowości", znalazła w pewnym stopniu odzwierciedlenie w koncepcjach współczesnych. 0 ile jednak funkcjonaliści traktowali ten aspekt jako pierwszorzędny dla rozwoju rodziny, dzisiaj ma on znaczenie raczej akcydentalne. Oprócz przeważających badań wewnątrzrodzinnych funkcjonalizm obejmował także - chociaż na mniejszą skalę - analizę interakcji rodziny z zewnętrznymi, szerszymi strukturami społecznymi. Były to jednak pierwsze próby nieuwzględniające wszystkich punktów stycznych pomiędzy rodziną a środowiskiem zewnętrznym. Mimo to zwrócenie uwagi na fakt, że rodzina odgrywa istotną rolę w całokształcie kultury danego społeczeństwa uznać można za symptom przejścia do nowych, teoretycznych konstrukcji w odniesieniu do rodziny Dlatego też trudno byłoby przeprowadzić ostrą linię demarkacyjną pomiędzy teoriami funkcjonalnymi a współczesnymi.(fragment tekstu)
EN
In the frist part of the article the author includes a short presentation of modern theories of family (C. Levi-Strauss, G. Tillion, T. Parsons) and the results of the Polish investigations of the family. Next, the author draws attention to some aspects of the functioning of a modern family which are consequencies of socio-economic transformations. The author has identified a group of consequencies which bring about crisis of a family. They include the fact that women are professionally active, financial situation, possession of a flat or a house, instability of a family, drug taking, decreased number of children in a family, abortion issue and families with "tube babies". On the other hand the author has also stressed the importance of functional effects and in particular intensification of those functions which are crucial for a contemporary family. In the final part the author attempts to answer the question if a family is a thing of the past or if it a new chance for a contemporary man. (original abstract)
EN
In this paper I analyze the phenomenon of parents' managing the stigma of their child's disability. Using Erving Goffman's concept of stigma, I point to its usefulness in understanding the management of stigma by parents of children with intellectual disability. I also stress the usefulness of the category of stigma in the context of how the parents work on their identity. The results of research indicate that the parents of children with a disability live with a sense of stigma in regard to their children. Parents adopt various ways of managing this stigma in connection with whether their child's disability is visible or not. Managing stigma may involve revealing or concealing a child's disability. In the research, qualitative techniques were used, with special emphasis on an unstructured interview. Data analysis was performed in accordance with the procedures of grounded theory. (original abstract)
19
80%
XX
Wydłużanie się średniej długości życia jest jedną z przyczyn starzenia się społeczeństwa. Na długość życia wpływ mają nie tylko ujemny przyrost naturalny, ale i poprawa warunków życia oraz skuteczniejsza opieka medyczna. Mimo przejęcia dużej części opieki nad osobami w wieku podeszłym przez instytucję, nadal kluczowym i najbardziej pożądanymi opiekunami są członkowie rodziny. Nie ma wątpliwości, że rodzina jest istotnym czynnikiem stabilizującym oraz dopingującym rozwój człowieka. Stanowi też olbrzymi bufor w sytuacjach kryzysowych związanych z chorobą. Odgrywa dużą rolę w zachowaniu równowagi psychoemocjonalnej człowieka [Balcerzak-Paradowska 2004, s. 141]. Obecność osób w wieku podeszłym jest dziś coraz bardziej odczuwalna [Fusgen 1998, s. 7], co wpływa na dziedziny, społeczne, prawne, ekonomiczne, rodzinne oraz moralne [Steuden 2011, s. 9](fragment tekstu)
EN
Our generation is getting older partly because of the lengthening of the human lifespan. The length of our life depends on the conditions we live in and more efficient medical care. Even though, elderly people are supported by appropriate institutions, it is the family that plays the most important role in taking care of their aged relatives. Aim of this study was to examine the kind of expectations of seniors to people who care for them at home. The study was conducted in the years 2010/2011. The study included 40 seniors living at home in Gdansk. These are people between the ages of 70-80 years. The study used a method of diagnostic survey. The results of the comparative analysis method was used descriptive statistics. In the opinion of respondents 55,0% emotional support and help with everyday activities 42,5% are situations where family is indispensable, while 65,0% of respondents found living together with your loved ones but with a separate independent part. A significant proportion of 67,5% of the subjects showed the need for constant help in taking care of the office, a bank and a medical clinic. 60,0% of respondents relationships with loved ones found to be satisfactory. In conclusion, the most beneficial form of care over elderly person comes from the side of the closest family which can be supported by the health care institutions. The form of living together in the same house helps in taking care of the elderly person: however, under the condition that both generations are separated from each other(original abstract)
20
Content available remote Dobry klimat dla rodziny - czy jest szansa na wzrost dzietności w Polsce?
80%
XX
Nota redakcyjna omawiająca po wstępie teksty zamieszczone w niniejszym numerze czasopisma Studia Demograficzne.
first rewind previous Strona / 52 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.