Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  XML
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article advocates the use of XML in the description of documents intended to be objects of further philological research. In the first part of the article, the tools of document description and visualisation are briefly explained. The focus of the study is a detailed discussion of a presentation by David Birnbaum given at the 13th International Congress of Slavists in Ljubljana in 2003. The example demonstrates the application of XML in text analysis: the computer-assisted comparison and collation of elements of medieval manuscripts are meant to prove the almost inexhaustible potential of XML-formatted files in the philological research of old manuscripts.
PL
Opracowanie przedstawia najnowsze standardy bezpieczeństwa związane z coraz powszechniej wykorzystywanym językiem XML. Przedstawiona została również krótka charakterystyka wybranych standardów oraz perspektywy ich zastosowań.
EN
The paper presents the latest security standards connected with eXtensible Makup Language (XML), which is increasingly popular in use. The need of introduction the new standards corresponding with the XML document structure is justifield in the article. The paper includes also a short characteristics of the selected standards and the perspectives of their implementation application.
3
Content available remote Przekształcanie dokumentów XML w ψ-termy
85%
PL
W pracy przedstawiono ideę przekształcenia dokumentów zapisanych w języku XML w ψ-termy będące uogólnieniem termów klasycznych. Na ψ-termach można wykonywać operacje unifikacji oraz subsumcji. Operacje te dają możliwość łączenia niesprzecznych danych zawartych w dokumentach oraz porównywania dokumentów zawierających dane niepełne. Występujące w ψ-termach koreferencje umożliwiają posługiwanie się dokumentami, w których pewne fragmenty oznaczają dokładnie to samo.
EN
The paper presents an idea of generalization of documents written in the XML language into ψ-terms which are generalization of classical terms. ψ-terms can be unified and subsumed. These operations give the possibility of non-contradictory data connecting and comparing of documents containing incomplete data. Coreferences appearing in ψ-terms enable using documents with some fragments containing exactly the same.
PL
Artykuł opisuje komunikator internetowy WP-Komunikator, wykorzystujący protokół transmisji danych buzujący na języku XML. Przedstawia także konstrukcję interfejsu użytkownika, w którym wykorzystane zostały szablony XSL do prezentowania informacji.
EN
Article describes WP-Komunikator instant messenger, which uses XML based protocol. In addition article presents construction of user interface, which uses XSL templates to present data.
PL
W pracy podjęto tematykę integracji informacyjnej procesów przygotowania i realizacji produkcji. Wykorzystując standard XML, zaproponowano hierarchiczny opis wielowariantowych procesów wytwarzania. Przyjęty sposób budowy opracowanego formatu zapisu wielowariantowego procesu wytwórczego sprawia, iż zapis ten jest rozwiązaniem otwartym i skalowalnym. Dzięki temu nadaje się do bezpośredniego wykorzystania w rozproszonych, wieloagentowych systemach sterowania produkcją, które umożliwiają budowę rekonfigurowalnych systemów wytwarzania. Systemy takie odpowiadają współczesnym wyzwaniom ukierunkowanym na indywidualizację wytwarzanych produktów.
EN
The article relates to process of information integration for preparation and execution of production. A hierarchical description of alternative manufacturing processes using XML is proposed. This concept presents open and scalable solution resulting from construction of applied data format. This makes it suitable for direct use in distributed, multi-agent manufacturing control systems that allow the construction of reconfigurable manufacturing systems. These systems meet today’s challenges focused on the individualization of manufactured products.
6
Content available remote Wykorzystanie standardu XML do planowania produkcji w odlewniach
85%
PL
W artykule przedstawiono zalety stosowania jednolitego standardu zapisu planów realizacji zamówień dla przedsiębiorstw produkcyjnych i na konkretnym przykładzie pokazano zapis planu produkcyjnego dla wyrobów odlewniczych. W tym celu wykorzystano specyfikację PSLX, która określa schemat XML dla potrzeb systemów klasy APS.
EN
The paper presents the advantages of the unified standard applied to store information about production plans. The exemplary production plan for a foundry is also shown. It is written according to PSLX specification, which currently undergoes the standardization process and specifies an XML scheme for the needs of APS systems.
7
Content available remote XQPN – colored Petri nets for processing XML data with XQuery language
85%
EN
The paper presents basic concepts of a new class of colored Petri nets XQPN (XQuery Petri Nets) designed for processing XML data. Tokens in XQPN nets correspond to nodes of XML documents that are stored in places. They are processed with XQuery expressions assigned to arcs. We describe the syntax and the behavior of XQPN and discuss algorithms of the net execution, including the binding calculation and updating of the marking.
PL
W pracy przedstawiono nową klasę kolorowanych sieci Petriego: XQPN (XQuery Petri Nets) Są one przeznaczone do przetwarzania danych XML przechowywanych w miejscach sieci za pomocą zapytań języka XQuery przypisanych łukom tranzycji. Zdefiniowano składnię oraz zaprezentowano działanie algorytmów wykonania sieci: wyznaczania wiązań tranzycji i uaktualniania znakowania.
PL
Praca prezentuje natywne bazy danych i omawia aspekt ich przydatności. Okazuje się, że nic zawsze warto skorzystać z natywnej bazy danych pomimo, że aplikacja operuje na danych w formacie XML. Bardzo często lepszym rozwiązaniem jest wykonanie transformacji danych do innego modelu, na przykład relacyjnego. Omówiono także wybrane produkty będące natywnymi bazami danych XML.
EN
The paper presents native XML databases (NXD) and the problem of their usefulness is discussed. It turns out that a NXD is not always the best solution - sometimes it is even a wrong one, also when an application uses XML as a basic data format. Very often it is better to transform XML document into another model of databases, for example into relational database. Some native XML databases are also presented in this paper.
PL
W artykule zaproponowano prostą metodę typowania danych oraz sposób na przypisanie do zdefiniowanych typów komponentów graficznych pozwalających na wizualizację i modyfikację danych. Dla tych komponentów zaproponowano interfejs programistyczny pozwalający na przygotowywanie własnych implementacji w języku Java. Wskazano kilka przykładowych typów danych oraz implementacji komponentów z nimi związanych.
EN
In the article a simple method of data typing and a way to assign graphical components allowing for the visualisation and XML data modification are proposed. For these components a programming interface was offered, letting to prepare own implementations using Java language. A few sample data types were indicated and the implementation of components connected with them.
EN
With the vastly growing data resources on the Internet, XML is one of the most important standards for document management. Not only does it provide enhancements to document exchange and storage, but it is also helpful in a variety of information retrieval tasks. Document clustering is one of the most interesting research areas that utilize semi-structural nature of XML. In this paper, we put forward a new XML clustering algorithm that relies solely on document structure. We propose the use of maximal frequent subtrees and an operator called Satisf/Violate to divide documents into groups. The algorithm is experimentally evaluated on real and synthetic data sets with promising results.
EN
Extensible Markup Language was mainly designed to easily represent documents; however, it has evolved and is now widely used for the representation of arbitrary data structures. There are many Application Programming Interfaces (APIs) to aid software developers with processing XML data. There are also many languages for querying and transforming XML, such as XPath or XQuery, which are widely used in this field. However, because of the great flexibility of XML documents, there are no unified data storing and processing standards, tools, or systems. On the other hand, a relational model is still the most-commonly and widely used standard for storing and querying data. Many Database Management Systems consist of components for loading and transforming hierarchical data. DB2 pureXML or Oracle SQLX are some of the most-recognized examples. Unfortunately, all of them require knowledge of additional tools, standards, and languages dedicated to accessing hierarchical data (for example, XPath or XQuery). Transforming XML documents into a (quasi)relational model and then querying (transformed) documents with SQL or SQL–like queries would significantly simplify the development of data-oriented systems and applications. In this paper, an implementation of the SQLxD query system is proposed. The XML documents are converted into a quasi-relational model (preserving their hierarchical structure), and the SQL–like language based on SQL-92 allows for efficient data querying.
12
Content available remote Graphical interface design using XML
80%
EN
The article introduces a methodology for graphical user interface design basing on an interface specified in an XML document. The proposed solution in based on Java language constructs. The architecture and the processing of information are described. The proposed solution is scalable and rapidly extensible, and is intended to support the process of interface design for the needs of large and medium-sized applications.
PL
W procesie projektowania układu SoC na bazie wirtualnych komponentów pierwszoplanowym zagadnieniem staje się problem wyszukania i selekcji spośród dostępnych komponentów, tych, które najlepiej spełnią narzucone wymagania projektowe. W przypadku korzystania z komponentów pochodzących z różnych źródeł zadanie to komplikuje dodatkowo różnorodność stosowanych przez projektantów metod opisu właściwości wirtualnych komponentów. Dlatego też, w celu usprawnienia procesu wyszukiwania i selekcji komponentów, opracowana została nowa, bazująca na języku XML metoda opisu właściwości komponentów wirtualnych.
EN
The appropriate selection of the best fulfilling the design requirements virtual components is a one of the most important problems of the virtual component (VC) based SoC design. Additionally, when the several virtual component sources are available, the component searching and selection process becomes even more complicated because of the different VC characteristic description methods used by their providers. Therefore, to facilitate virtual component searching and selection in such cases, the new XML based virtual component description method was proposed.
EN
In the rapidly developing world of online communications and digitisation, the portability of information and data is becoming more and more important. Users of various devices, such as personal computers, laptops, smartphones and PDAs running different operating systems and browsers are increasingly requesting the possibility of accessing digitised documents in diverse formats. However, finding a timely, efficient and long term solution to this demand is not a simple task. Many people who are enthusiastically involved in digitisation are not even familiar with the differences in data storage and display formats, consequently they are insisting on pdf or html to be used for archiving, despite that these formats were originally conceived for the displaying of data. What can be the universal 'wonderformat'? Although to-date, there is no global authoritative archiving standard in use, the SGML format as well as XML, a simple and flexible version of SGML, developed by the W3C, are proving to be the most efficient solutions from the point of view of data structuring. These standards, applied together with DTD, XML SCHEMA, XSL and CSS technologies make it possible to display data in various formats, bringing closer a diverse and harmonious digital world.
15
Content available remote SXCCP+: Simple XML Concurrency Control Protocol for XML Database Systems
80%
EN
Increasing significance and popularity of XML is the main reason why many commercial object-relational database management systems (ORDBMSs) developed XML storage and processing functionality. Additionally, there are new types of specialized database systems known as 'native' XML database systems. As we know, concurrency control is one of the most important mechanisms in DBMSs. Unfortunately, concurrency control mechanisms, which have been used so far in commercially available native XML DBMSs, offer very low degree of concurrency. The development of universal and effective concurrency control protocol for accessing XML data, with high degree of concurrency, is a necessary condition of the native XML database growth. The aim of this paper is to propose a new concurrency control protocol in XML document access. This protocol is based on primitive operations, which can be treated as a unification platform for any of the XML access methods.
EN
With the ever-broadening acceptance of XML and XSL on the web, the multinational companies, publishers and content providers -libraries too! - intend to render contents designed for the web in ('global') formats of data structuring and archiving, such as XML. The highly flexible markup language XML is widely considered to be ideal for creating a variety of formats ((X)HTML, PDF, WML etc.) in a cost-effective manner, and the institutions can themselves decide which to choose for a particular aim. The application named Cocoon of the Apache Project is a probe into producing a system with such capabilities. Cocoon is actually a framework system that is capable of displaying on the world wide web the contents marked in XML by virtue of XML and XSL transformations. The forte of such web pages is that the style and the content are fully separated, which means that the layout of the information contents, the documents can be modified even on a daily basis and made to appear in ever new frames. At the same time, the job of the content creators is drastically reduced, since the 'primitive and simplistic features and limitations' of web-based content describing languages are removed far from them.
EN
The study introduces the Extensible Markup Language (XML), with a special focus on those of its features that make it an especially valuable tool for the library field. XML is a less than five-year-old standard designed for the description and computer-based management of (semi)-structured data and structured texts. The Department of Computer-related Graphic Design and Library and Information Sciences of Debrecen University launched a new development project in order to standardise bibliographic description with the application of XML. The development aims at the creation of a set of standards that provides information in XML on the structure of bibliographic descriptions.
18
71%
EN
The paper shows the example of using Extensible Markup Language (XML) coding for mapping of the industrial robot scene. Due to its popularity, the XML is recognized by many engineering applications and, because it uses a text format, it could be easily interpreted and converted to other format. The human readable form is another advantage of the XML, so in simple cases it is enough to read the listing to understand the substance. The XML documents could be also processed by using so called XML Style Sheets (XLS), what simplifies machine decoding and translating. In this manner, we can map the robot’s environment using XML notation in the similar way as the terrain mapping.
PL
W artykule przedstawiono komputerową implementację metody automatycznego generowania modeli symulacyjnych dla potrzeb symulacji komputerowej. Zastosowanie tej metody w praktyce umożliwia komputerową integrację systemów planowania produkcji z systemami symulacyjnymi. W procesie integracji wykorzystano język XML oraz techniki mapowania i transformacji danych, które zaimplementowano z wykorzystaniem języka XSLT Transformation. Przedstawiony przykład automatycznego generowania modeli wraz z procedurami sterującymi został zrealizowany z wykorzystaniem systemu weryfikacji zleceń produkcyjnych (SWZ) oraz komercyjnego systemu symulacyjnego Enterprise Dynamics.
EN
In this paper a computer implementation of method for automatically generating simulation models for computer simulation was presented. Application of this method in practice allow computer integration of production planning systems with simulation ones. The integration uses XML, data mapping and transformation techniques, which are implemented using XSLT Transformation. An example of automatic generation of simulation models, together with control procedures, was carried out to verify the integration of production orders verification system (SWZ) and commercial Enterprise Dynamics simulation system.
PL
Celem pracy było opracowanie bazy danych przestrzennych pozostałości fortyfikacji na polach uprawnych i jej zaimplementowanie z wykorzystaniem m.in. języka XML oraz technologii LINQ. Przyjęto, że w ramach pracy zinwentaryzowane i wykorzystane do przetestowania wytworzonej aplikacji zostaną pozostałości fortyfikacji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego (MRU). Opracowana baza danych wykorzystuje wektorowy model danych obejmujący część geometryczną i opisową obiektów (pozostałości fortyfikacji i działek). Aplikacja SyMaP umożliwia: przechowywanie danych o zinwentaryzowanych przeszkodach w bazie danych (w plikach XML), wyświetlanie przeszkód oraz działek rolniczych, na których występują w postaci wektorowej, wyświetlanie atrybutów przeszkód, wyszukiwanie przeszkód wg atrybutów, przeprowadzanie prostych analiz, dodawanie, modyfikowanie, usuwanie danych o działkach, przeszkodach, mapach podkładowych i in. oraz wczytywanie map innych rejonów. W wyniku działania aplikacji SyMaP otrzymuje się mapy i zestawienia opisowe prezentujące lokalizację oraz typ przeszkód na poszczególnych działkach. Aplikacja SyMaP została wytworzona w Visual Studnio 2008 korzystającym z .Net Framework 3.5. Jako język implementacji wykorzystano C#. Informacje tworzące bazy danych programu zostały zapisane w plikach XML. Zarządzanie plikami XML odbywa się przy pomocy technologii LINQ. Określone zostały wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne oraz przygotowane diagramy UML prezentujące statyczne i dynamiczne aspekty działania aplikacji. Aplikacja została przetestowana za pomocą danych zebranych w czasie inwentaryzacji pozostałości fortyfikacji pasa umocnień MRU. Wprowadzenie danych o pozostałościach MRU do opracowanej bazy danych oraz zarządzanie nimi w wytworzonej aplikacji SyMaP pozwala stwierdzić, że opracowany model bazy danych i jego implementacja spełniają przyjęte założenia.
EN
The objective of this project was to create the spatial database of the remains of fortifications on the landfarms and to implement it using, among others, the XML language and LINQ technology. The developed SyMaP application was tested with the data of the remains of fortifications of the Międzyrzecki Rejon Umocniony. The database uses a vector data model which contains geometry and attributes of defined objects (remains of fortifications and land parcels). SyMaP makes it possible to store the data about the fortification in the data base, to present the fortification, their attributes and farmlands in vector format, to search fortifications and farmlands according to the attributes, to make simple analysis, to add, modify and delete data about farmlands, fortifications, maps etc. and to download maps of other regions. As the result of SyMaP application, we obtain maps and texts which present location and type of fortifications on given farmlands. The SyMaP application was created in Visual Studio 2008 with Net Framework 3.5. Implementation was made in C#. The database information are stored in XML files, which are managed by using LINQ technology. For SyMaP application functional and non-functional requirements were defined as well as UML diagrams for static and dynamic aspects of its working. The application was tested with the data of the remains of fortifications of the Międzyrzecki Rejon Umocniony. Entering the data to the created data base and managing them with the SyMaP application allows to state that the proposed database model and its implementation meet the assumptions made.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.