Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Instytucjonalizm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Institutional Framework of Administration of Rural Development in Lithuania
100%
XX
Coraz więcej uwagi poświęca się warunkom rozwoju obszarów wiejskich i działaniom instytucji administracyjnych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na Litwie. W literaturze naukowej szeroko omawiany jest rozwój polityki rozwoju obszarów wiejskich, ale instytucje odpowiedzialne za ten rozwój nie są kompleksowo badane. Ważne jest jednak podkreślenie faktu, że zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich rozpoczyna się w instytucjach, które są wyznaczone do realizacji polityki. Nacisk kładziony jest na przygotowanie i wdrażanie programów Unii Europejskiej. W tym kontekście działania odpowiedzialnych instytucji są znaczące. W najnowszych źródłach naukowych bardzo dokładnie przeanalizowano rozwiązania zarządcze dotyczące optymalizacji i rozwoju efektywniejszych działań instytucji. Ponadto często podkreśla się, że wiele perspektyw na Litwie jest wdrażanych w ramach odpowiednich rozwiązań w zakresie rozwoju rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Celem badań jest określenie ewentualnych funkcji, które mogłyby zostać włączone w ramy administracji rozwoju obszarów wiejskich. W zagranicznych źródłach naukowych działalność instytucji jest analizowana w perspektywie tworzenia systemu i zasad systematyzacji. Słowa kluczowe: ramy instytucjonalne, rozwój obszarów wiejskich, system.(abstrakt oryginalny)
EN
More and more attention is being paid to condition of the rural development and activities of the administrative institutions regarding the rural development in Lithuania. In scientific literature it is widely discussed the development of the rural development policy but responsible institutions are not researched widely. However, it is important to highlight the fact that the administration of the rural development starts in the institutions, which are appointed to implement the policy. Emphasis is placed on preparation and implementation of EU programs. In this context, the activities of responsible institutions are significant. In recent scientific sources management solutions regarding optimization and development of more efficient activities of institutions are analyzed in great detail. In addition, it is often highlighted that many perspectives in Lithuania is implemented throughout the solutions regarding corresponding agricultural and rural development solutions. The research aim - to determine possible functions, which could be included in the framework of the rural development administration. In foreign scientific sources the activities of institutions are analyzed throughout the perspective of system formation and system systemization principles.(original abstract)
XX
Przedmiot i cel pracy: W niniejszej pracy przedstawione zostały koncepcje, pojęcia i kategorie teorii nowego instytucjonalizmu, której twórca O. Williamson otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 2009 roku. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie metod analizy ilościowej i prognozowania, które zostały opracowane do stosowania w artykułach naukowych studentów. Materiały i metody: Pojęcia i metody oceny sprawności stosowane w ekonomii neoklasycznej i instytucjonalizmie, przedstawione w literaturze ekonomicznej, są materiałami wykorzystanymi do oceny krytycznej w niniejszym artykule. Wyniki: Artykuł ujawnia nowe metody planowania i prognozowania ewentualnych konsekwencji wynikających z wdrażania projektów instytucjonalnych, które mogą być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji dotyczących konieczności ich wprowadzenia. Rozważono także możliwości łączenia socjologicznych i ekonomicznych narzędzi analizy w celu zbadania obiektów o charakterze instytucjonalnym przez początkujących badaczy. Wnioski: Ocena skuteczności instytucjonalnej oraz elastyczności z wykorzystaniem teorii instytucjonalnych wymaga rozwoju odpowiednich technik, środków i narzędzi ilościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: Conceptions, concepts and categories of the new institutional economic theory which founder O. Williamson was awarded the Nobel Prize in economics in 2009 are presented. The aim of the work is presenting the method of quantitative analysis and forecasting which has been worked out for application in students' scientific papers. Materials and methods: Theoretical concepts and methods of the efficiency assessment used in neoclassical and institutional economy presented in the economic literature are the materials for the critical assessment in the paper. Results: The article reveals new methods of planning and forecasting of possible consequences from implementation of institutional projects which can be used while making decisions on the necessity of their introduction. Possibilities of combining sociological and economic tools of the analysis for studying the object of institutional character by researchers-beginners have been considered. Conclusions: The assessment of institutional efficiency and elasticity with the use of institutional theories requires the development of adequate techniques and quantitative tools and measures. (original abstract)
3
Content available remote Ekonomia instytucjonalna i jej współczesny podział
100%
XX
Analizując dorobek polskiej (i nie tylko polskiej) ekonomii w obszarze rozważań odwołujących się do kwestii instytucjonalnych, można zauważyć brak jednoznaczności w kwestiach definicyjnych i metodologicznych. Wiąże się to po części z podziałami w łonie współczesnej ekonomii instytucjonalnej. W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę przybliżenia głównych podziałów współczesnej ekonomii instytucjonalnej wraz ze wskazaniem najistotniejszych różnic metodologicznych. Poprzedzone to zostało krótką charakterystyką rozwoju ekonomii instytucjonalnej od jej historycznych początków do czasów współczesnych. Uwaga została skoncentrowana na dwóch głównych odłamach współczesnego instytucjonalizmu, jakimi są tradycyjny, historyczny bądź stary instytucjonalizm i nowa ekonomia instytucjonalna.(abstrakt oryginalny)
EN
Analysing Polish and non-Polish economic achievements in the field of discussions relating to institutional issues, it can be noticed that there is ambiguity regarding definitions and methodology. This is due in part to divisions within contemporary institutional economics. The paper attempts to outline the major divisions of modern institutional economics with an indication of the most important methodological differences. This is preceded by a short characterisation of the development of institutional economics from it's historical beginnings up to modern times. Attention was focused on two main branches of contemporary institutionalism such as historical, traditional or old institutionalism as well as new institutional economics.(original abstract)
XX
Celem pracy była identyfikacja prawidłowości w rozmieszczeniu i strukturze rodzajowej przestrzeni instytucjonalnej w obszarze wokół Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Zakres terytorialny objął przestrzeń instytucjonalną miasta Częstochowy w promieniu 1100 m od sanktuarium. Badania zostały przeprowadzone w końcu 2018 r., a ich podstawą była inwentaryzacja terenowa. Wyniki wskazały na istnienie wyraźnych związków pomiędzy przestrzenią instytucjonalną miasta a przestrzenią sakralną. Badania pozwoliły na wyróżnienie trzech jego zasadniczych wymiarów: funkcjonalnego, popytowego oraz związanego z prestiżem miejsca.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the work was to identify patterns in the distribution and generic structure of the institutional space around the Shrine of Our Lady of Jasna Góra in Częstochowa. The spatial scope covered the institutional space of the city of Częstochowa within a radius of 1,100 m from the Shrine. The empirical study was based on the data obtained from the field inventory, as of 2018. The analysis showed a clear relationship between the sacred space and the institutional space of the city. The research allowed distinguishing three of its main dimensions: functional, demand-related and that related to the prestige of the place(original abstract)
XX
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemów w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej jest kwestia ekonomicznej roli państwa. Od dawna stanowi ona przedmiot wielu dyskusji i sporów, lecz w ostatnim ćwierćwieczu rozwinęła się szeroka debata na ten temat w związku z postępującym od lat osiemdziesiątych zmniejszaniem się zakresu państwa w gospodarce w następstwie szeroko zakrojonych programów prywatyzacji realizowanych w wielu krajach świata. (fragment tekstu)
EN
This article is dedicated to the significance of institutions in economic development. The problem was discussed on the example of comparative analysis of institutions in high developed market economies. This analysis is currently a subject of a wide interest in western countries. In the paper an analysis is presented undertook by two western research's trends, which are the School of Varieties of Capitalism and French School of Regulation. Irrespective of different approaches to the analysis and some narrow conclusions both schools can be regarded as mutually complementary and enriching comparative institutional analysis. Both trends formulate also convergent opinions in most important problems concerning overlooking the market as a sole regulator of economy and regarding stability of differentiation of capitalist economy model in different countries. Presently accepted role of institutions in economic development causes that opposition State versus Market has lost any meaning, because they are not the only players to coordinate/regulate the economy. (original abstract)
6
Content available remote Instytucjonalizm wobec głównego nurtu ekonomii
100%
XX
Celem opracowania jest przedstawienie dyskusji na temat zastrzeżeń instytucjonalizmu wobec założeń modelu neoklasycznego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez krytyczne zestawienie poglądów na temat rozbieżności, jak i wspólnych cech w metodologii instytucjonalizmu oraz ekonomii neoklasycznej. (fragment tekstu)
EN
The paper presents a discussion on institutionalism claims against the neoclassical model assumptions. Critical summary of views on differences and common features in the methodology of institutionalism and neoclassical economics can refer to such problems, as the existence of: transaction costs, the time factor and the uncertainty (and hence rationality). It is also a completely different research area of institutionalism and neoclassical economics. However, one cannot deny that institutional economics is not as yet developed a clear and independent methodologies and introducing objections to the assumptions of the neoclassical model, is still based on his method of research. (original abstract)
7
Content available remote Institutional conditioning for the diversification process of economy
75%
EN
Despite numerous appeals, since the beginning 1987, to diversify the economy of Russia, the aim is not achieved. The article argues that the diversification as a process lacks adequate institutional conditioning. Path-dependency provided stability to economic growth while the structure of economy remains mainly unchanged. Global financial crisis gives an opportunity to stir up discussion on diversification as driving factor of innovative development. The author believes that methodology and theory of constructing sustained and diversified productions is mechanically imported from foreign sources, regardless institutional realities of Russian market. Considering all this, the paper suggests creating institutional framework capable to manage processes of economy diversification. (original abstract)
XX
D.C. North duże znaczenie przypisuje nie tylko instytucjom formalnym i nieformalnym ograniczeniom, ale również interakcjom między instytucjami a organizacjami, które nadają kształt instytucjonalnej ewolucji gospodarki. Te wszystkie elementy wpływają na proces zmian instytucjonalnych w obrębie społeczeństwa, natomiast tempo tych zmian determinuje efektywność adaptacyjną rynków. (fragment tekstu)
EN
The article is an attempt of synthetic depiction of institutions in D.C North's theory. D.C. North is one of the most significant institutional economists. The starting point of the analysis is a general presentation of the issues connected with modern institutionalism. The concepts of the transaction costs and institutions are the part of this theory. The second part of the article describes the concept and importance of institution in D.C. North theory, who similarly to other modern institutionalists, emphasizes the influence of the transaction costs on social and economic development. The article discusses the matter of the institutional frames which are marked out by formal rules, informal constraints and their enforcement. The character of the institutional changes is the main issue analyzed by North. The article shows the most important determinants of these changes, particularly the role of ideology. The ideology alongside with formal and informal rules defines the rate and direction of the institution's changes.(original abstract)
EN
Many articles have been published on civil-military relations. But the unexpected events circle that was the so-called Arab spring or Arab uprisings has created a gap that should be filled by scholars. The article sets forth a new theoretical framework that is pro-state and pro-regime by applying this framework respectively to the two different cases Tunisia and Libya. This article provides a comparison of the military's behavior in Tunisia, which led to the success of the uprisings, and the military's behavior in Libya, where the army fought protesters and precipitated in the NATO intervention and about 9 months of armed struggle. The data indicates that the military's response to the social protests played an undeniable role in the diverse outcomes of the uprisings. Pro-state and pro-regime framework aids in the exploration of this response by integrating rational choice and institutionalism to develop a comprehensive lens through which we can view this phenomenon. (original abstract)
EN
Objective: This article aims to identify the link between institutional pressures and strategic responses of international new ventures (INVs). Research Design & Methods: This article reviews and theoretically synthesises extensive literature from the institutional and international entrepreneurship theories. The discussion leads to the formulation of four research propositions. Findings: The relationship between institutions and entrepreneurial firms' activities remains lacking in relevant research. Thus, given the constraints of INVs, the suggested propositions assist in identifying the nature of the institutional pressures exerted on entrepreneurial firms. Through the breakdown of the institutional pressure determinants, three groups of pressures are discussed. The text suggests that coercive, normative, and mimetic pressures evoke more active strategic responses of INVs, as internationally oriented, entrepreneurial, technology-driven firms. The institutions and INVs strategic responses may have a bidirectional relationship. At the same time, legitimacy constraints to INVs may involve more than one scenario of how the INVs behave, which converts to a set of various responses to institutions, which lead to embedded relationships with institutions. Implications & Recommendations: The formulated research propositions illuminate numerous practical implications, leading to future research agendas. Researchers studying international entrepreneurship and entrepreneurs will benefit from reflecting on the proposed framework's dimensions and interactions. International new ventures need to legitimise themselves in various institutional environments. However, they can be active partners in forming their institutional context through progressive involvement. Another input is aimed at policymakers looking to shape the institutional environment. Contribution & Value Added: The theoretical contribution of this article lies in its introduction of a set of research propositions that explain the relationship between the institutional pressures and strategic responses of INVs and set a future research directions. The value-added consists in exploring institutional pressures that lead to more active responses of INVs because of entrepreneurial firms' specifics and emphasising the role of INVS in the building of institutions. (original abstract)
11
Content available remote Popularność ekonomii instytucjonalnej. Moda czy trwała zmiana?
75%
XX
Okres ostatnich dwóch dekadach, to znaczny wzrost zainteresowania koncepcją ekonomii instytucjonalnej. Autor stawia pytanie, czy stanowi to trwałą zmianę w dziedzinie ekonomii, co może prowadzić do poważnych korekt w dominujących i typowych paradygmatach ekonomii głównego nurtu, czy jest to jedynie krótkoterminowo trend. W pracy podjęto próbę zaoferowania odpowiedź na powyższe pytanie.
EN
The period of the last two decades has recorded a considerable increase in the interest in the analyses which refer to the concept of institutions. The question may be posed, however, whether it represents a lasting change in economics, which may lead to major corrections in the dominating and typical paradigms in mainstream economics, or merely a short-term fashionable trend. The phrase "short-term" does not imply the abandoning of the institutional analysis as such but its marginalization in economics, which has already been recorded in the past. The paper attempts to offer an answer to the above question. In the light of a clear-cut distinction between so called old or traditional institutionalism and new institutional economics, institutional economics as a whole is not likely to become an alternative to mainstream economics. It is justified to state, however, that the current phase in the development of institutional economics merely reflects a short-term fashionable trend. Obviously, apart from being a fashion, it stresses the significance of institutions, so it must be taken into account by economics - an area which does not want to be viewed as a science which escapes from reality. (original abstract)
XX
Pojęcie równowagi ekonomicznej należy do najważniejszych w ekonomii. Szczególne znaczenie w naukach ekonomicznych ma teoria równowagi ogólnej. Przedmiotem rozważań w tym artykule jest krytyczna analiza sposobu badania równowagi w głównym nurcie ekonomii. Temu podejściu przeciwstawiona została koncepcja równowagi instytucjonalnej, bazująca na osiągnięciach amerykańskiego instytucjonalizmu i nowej ekonomii instytucjonalnej. Szczególne miejsce w tej koncepcji ma teoria równowagi instytucjonalnej sformułowana przez M. Aoki'ego. Równowagę instytucjonalną można określić jako równowagę "długiego trwania". Wyjaśnia ona podstawy trwania i rozwoju gospodarki mimo ustawicznej nierównowagi rynkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of economic equilibrium is amongst the most important in economics. Of particular importance in economic sciences is the theory of general economic equilibrium. The main subject of consideration in this paper is a critical appraisal of the way in which that concept of economic equilibrium is developed in mainstream economics. This dominant approach in economics is confronted with idea of institutional equilibrium based on achievements of American institutionalism and new institutional economics. The theory of institutional equilibrium proposed by M. Aoki has an important place in this new approach. Institutional equilibrium is a kind of "equilibrium of long durations". This concept explains fundamentals of the duration and development of an economy despite the existence of permanent market disequilibrium. (original abstract)
XX
Problem związany z ograniczaniem pomocy publicznej i konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju na poziomie lokalnym, stały się bardzo ważne od czasu zmiany systemu administracyjnego i zasad finansowania jego działalności. Wzrasta udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych pomimo wyraźnego trendu zmniejszania środków finansowych na ich działalność. W pracy przedstawiono współpracę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych.
EN
Problems connected with limiting public assistance and the necessity of seeking sources of external financing of development at the local level have become particularly important since the time the administrative system and principles of financing its activity changed. Involvement of non-governmental organisations in implementing public tasks grows despite a marked trend of reducing financial means for their activity. There is also observed a more active involvement of the non-governmental sector, which is expressed, for example. In strengthening its structure or looking for new integration forms. Shortage of finance for public tasks implemented in the years 1999-2002 by not-governmental organisations in the Lower Silesia Region persists and it even intensifies. It is a result of a general trend of reducing financial means coming from the central budget for financing public tasks by the local self-government units. It is confirmed by a deficit of funds at the regional level for co-financing projects in the field of social assistance in 2002 and a steady reduction of real subsidies for implementing these projects in previous years. Such situation is particularly disturbing at the time demand for social services increases significantly due to changes during the transformation period. The demand has intensified due to a simultaneous introduction of four major reforms. A growing number of applications for co-financing their activity and a growing number of non-governmental organisations, which seek such financing in this region, is not accompanied by a growth of funds provided by the state budget. A divergence intensifies between amounts applied for and those granted by different commissions, which decide about allocation of funds among different social policy fields. It can be observed that organisations operating in the third sector get more and more involved in accomplishing social policy goals (growing number of such organisations, growing number of projects, growing value of proposed activities). Meanwhile, financial support on the public administration part tends to decline.(original abstract)
XX
Analiza ma na celu wykazanie tych cech instytucjonalizmu w ekonomii, które mogą wskazywać, że wyłania się nowy paradygmat. Artykuł zawiera zarys instytucjonalistycznego programu badawczego ze wskazaniem na główne pojęcie organizujące. Dowodzi, że oryginalne osiągnięcie nowej ekonomii instytucjonalnej, jakim jest pojęcie governance structure, jest użyteczne przy modelowym przedstawieniu aktywności gospodarczej i dlatego stanowi inspirację do budowy nowego paradygmatu w wąskim pragmatycznym rozumieniu. Zdyscyplinowanie myśli ekonomicznej za pomocą proponowanego schematu obiecuje względnie proste ramy analityczne, które sprowadzają aktywność gospodarczą na każdym podstawowym poziomie do modelu. Ten wynik osiągnięto z jednej strony dzięki analizie klasycznych lektur z dziedziny ekonomii instytucjonalnej i dzięki próbie dokonania syntezy z drugiej strony(abstrakt oryginalny)
EN
The research is carried on the attributes of institutional economic thinking which can suggest a new paradigm in economics emerging. The characteristics of institutional research program is sketched, with indication to its central concept. It is argued that governance structure which is the original concept of new institutional economics is useful in designing a model of economic activities, and thus it appears to be the idea for a new paradigm building in the narrow pragmatic sense. Disciplining economic analysis along these lines promises rather simple framework which reduces the coordination of economic activities on every basic level to a model. This outcome has been reached in the result of analytical work on classical economic-institutional readings on the one hand and of an attempt to synthesize on the other(original abstract)
15
Content available remote Inercja nieformalnych instytucji w rozwoju ekonomicznym Polski
75%
XX
Przedstawione podejście jest rezultatem teoretycznego zarysu instytucji nieformalnych oraz ich kulturowego podłoża na przykładzie Polski. Opiera się na wnioskach sformułowanych w pracach polskich autorów oraz ich współmierności z formułą instytucjonalną. Instytucje "skopiowane" i przeniesione z Zachodu, którym brakuje infrastruktury moralnej i kulturowej, na jakiej mogłaby się oprzeć instytucja "oryginalna", mogą przynieść bardzo różne wyniki, nierzadko sprzeczne z oczekiwaniami. (fragment tekstu)
EN
In most cases, the science of the state systems is limited to the economy and politics. In the case of Poland, the third perspective in which the active Polish society operates according to its own logic takes on significance. The institutional horizon is presented in analyzes as a conceptual framework for linking the structures of reference in the network of politics, economics and society. Utilizing the idea of economic culture, there is a solution proposed with elements of the informal institutions concept. The aim of this article is to present the theoretical understanding of the significance of these institutions in the economic development of contemporary Poland and to suggest directions for further research in this field. (original abstract)
16
75%
XX
Kryzysy które uderzyły UE po 2008 wyzwoliły tendencje dezintegracyjne. Wymaga to nie tylko dalszych, pogłębionych badań nad stanem Unii, lecz również teoretycznej konceptualizacji, która wspomoże wyjaśnienie procesów dezintegracji. W niniejszym artykule zaproponowano cztery podejścia teoretyczne do prowadzenia tego typu analiz, które mogą z wielu stron wesprzeć wyjaśnienie problemów dezintegracji regionalnej w Europie, jak i w innych częściach świata. Podejście autora bazuje na istniejących koncepcjach teoretycznych: neofunkcjonalizmie, konstruktywizmie, instytucjonalizmie i realizmie. Autor poszukuje komplementarności ujęć teoretycznych, aby wyjaśnić zjawisko dezintegracji.(abstrakt oryginalny)
EN
The crises that hit the EU after 2008 brought about disintegration tendencies. That requires not only further in-depth research on the state of the Union, but also theoretical conceptualisation facilitating an explanation of the processes of disintegration. In this article four theoretical approaches to carry out this type of analysis are proposed, which in a multilateral way may help to explain the problems of the regional disintegration in Europe, but also in other regions of the world. Author's approach is based on existing theoretical concepts: neofunctionalism, constructivism, institutionalism and realism. Author seeks the complementarity between the theoretical approaches in order to explain the phenomenon of disintegration.(original abstract)
17
Content available remote Badanie instytucji : dylematy, metody, doświadczenia
75%
XX
Teza o aktualności i ważności badań instytucji społecznych właściwie nie wymaga już udowadniania. Rosnąca liczba opracowań z zakresu szeroko pojętego instytucjonalizmu, będąca efektem pracy licznych przedstawicieli nauk społecznych, stanowi świadectwo upowszechnienia się przekonania o fundamentalnym znaczeniu instytucji dla funkcjonowania społeczeństw oraz staje się inspiracją do podejmowania dalszych badań tej problematyki. Jednocześnie instytucjonalizm stał się platformą interdyscyplinarnego dialogu socjologów, ekonomistów, politologów, historyków, kulturoznawców, prawników i antropologów. W konsekwencji tego zróżnicowania perspektyw badawczych właściwych dla poszczególnych, wskazanych wyżej dyscyplin, w obrębie ram teoretycznych instytucjonalizmu mieszczą się różne teorie (np. instytucji, wyboru publicznego czy zbiorowego, kosztów transakcyjnych, struktury i agencji, gier), rozmaite modele (np. homo oeconomicus, homo sociologicus, homo psychologicus, model racjonalnego podejmowania decyzji), prowadzone są odwołujące się do teorii badania empiryczne, różnego rodzaju eksperymenty laboratoryjne (np. psychologiczne, gry komputerowe, symulacje) i procedury ewaluacyjne (jako przesłanki sformułowań o charakterze normatywnym i praktycznym) oraz wykorzystywane dane zastane i analizy historyczne. Ramy instytucjonalizmu są szerokie nie tylko w sensie wyznaczania rozległego, interdyscyplinarnego obszaru rozważań, ale sprzyjają analizom prowadzonym na różnych poziomach życia społecznego (od jednostki ludzkiej do złożonego i globalnego świata społeczne-go). Ogólnie rzecz ujmując, analizy te obejmują zagadnienia statyki i dynamiki instytucjonalnej. Te pierwsze zajmują się problemami struktury i funkcji instytucji, te drugie zaś obejmują problematykę genezy instytucji, zmiany instytucjonalnej i procesów instytucjonalizacji. Kategoria instytucji i ogólnie problematyka instytucjonalna staje się coraz bardziej widoczna i powszechnie akceptowana jako płaszczyzna integracji nauk społecznych. Podstawowy problem, przed jakim stają badacze zajmujący się tematyką instytucjonalną, sprowadzić można do pytania, jak badać instytucje. Pytanie to zawiera szereg kolejnych dylematów, które należałoby rozstrzygnąć przed przystąpieniem do badań, np. co rozumiemy pod pojęciem instytucji; czy wszystkie instytucje są mierzalne; jakich metod (ilościowych czy jakościowych) użyć, by zbadać dany problem instytucjonalny; kto powinien być podmiotem badania, a co stanowić jego przedmiot; czy można mówić o uniwersalności metod badania i miar instytucji oraz czy możliwe są porównania wyników takich badań itp. Niniejszy artykuł ma na celu próbę przybliżenia odpowiedzi na wspomniane pytania w oparciu o opinie wyrażone przez teoretyków instytucjonalizmu oraz wybrane przykłady badań empirycznych z tego zakresu. (fragment tekstu)
EN
The paper is an opinion on the academic discussion concerning research on insti-tutions. Its purpose is to describe the complexity of the categories of institutions and the consequences this has on research. The article is divided into three main parts. The first part presents the problem of conceptualizing the category of insti-tution. The second part focuses on the methodical basis of measuring institutions. The third part presents examples of empirical research in this field. (original abstract)
XX
Celem badania jest pokazanie na przykładzie stosunków UE-Afryka Subsaharyjska procesu instytucjonalizacji, rozumianej jako sieć rozwiązań prawnych i instytucjonalnych kształtujących stosunki międzynarodowe. W tym kontekście jest to instrument przyspieszający pewne rozwiązania systemowe, co ma prowadzić do zmian w państwach i regionach nimi objętych. Zmiany te dotyczą reguł oraz zachowań w państwach, do których działania te są kierowane, w tych przypadku Afryki Subsaharyjskiej, a także w tych podmiotach, które je inicjują (UE). Badanie jest próbą pokazania czy i w jakim zakresie deklarowany stopień integracji różnych instrumentów polityki zagranicznej UE pokrywa się z ich rzeczywistą realizacją względem państw afrykańskich.(fragment tekstu)
EN
Institutionalization of relations with Sub-Saharan Africa states is one of approaches used to include those states in main currents of world economy. The African states will benefit because new markets for their exports will open which will increase the speed of reform of their political systems and economies. EU will benefit because better overall situation of the African states will help in development of stable multilateral relations. In this paper I analyze the EU-Sub -Saharan states relations as an example of institutionalization understood as development of legal and institutional solutions that shape international relations. In this context institutionalization is an instrument that enhances systematic change which in turn leads to transformation of particular states and regions. In the paper I try to answer the question: is the declared level of integration of different instruments of EU foreign policy identical with the reality vis-a-vis the states of Africa.(original abstract)
19
Content available remote Dezintegracja w zinstytucjonalizowanym świecie
75%
XX
Celem artykułu jest wskazanie miejsca dezintegracji w systemie instytucji. Dezintegracja jest etapem w budowaniu nowego układu instytucjonalnego, diametralnie różnego od starego porządku. W długim okresie daje większą siłę do rozwoju gospodarki i społeczeństwa, czyli może być kreatywna. (abstrakt oryginalny)
EN
We live in an institutionalized world, where all activities are determined by norms, procedures, and habits. The institutionalized system is a result of human's striving for an order that lowers the transaction costs and contributes to the increase of profits from economic activity. The system is still being transformed: new elements of the system are created; they are better fitted to a current economy status, they replace previous ones that did not show a satisfactory efficiency. The contradiction between formal and informal institutions may lead to a damage of existing solutions (namely formal ones). However, such disintegration is a road to integration, because it makes it possible to build up a new system, in which contradictions are gradually removed. The system's transformation in Poland can be such an example: more and more efficiently working system emerges after a period of institutional disintegration. (original abstract)
XX
Artykuł jest teoretycznym podsumowaniem projektu badawczego, którego celem była identyfikacja mechanizmu dotacji inwestycyjnych. Celem opracowania jest przedstawienie ram teoretycznych umożliwiających uzyskanie zaplanowanego efektu. Zostały one opracowane z wykorzystaniem koncepcji instytucjonalizmu zorientowanego na aktora. Zastosowanie ram umożliwiło, oprócz osiągnięcia głównego celu projektu, uzyskanie dodatkowych efektów: identyfikację dysfunkcjonalnych aspektów interwencji oraz opisanie mechanizmu sprawiającego, że nieefektywna interwencja była nadal wdrażana. (abstrakt oryginalny)
EN
The article summarizes a research project whose aim was to identify the mechanism of public subsidies. It aims to present the theoretical frameworks of the research project, which were designed on the basis of actor-centred institutionalism. The frameworks made it possible not only to achieve the main aim of the project but also to identify the dysfunctional features of the intervention and the mechanism accounting for the permanence of the public subsidies. (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.