Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lokalizacja obiektów handlowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Bariery lokalizacji małych przedsiębiorstw handlowych i usługowych
100%
XX
W artykule przedstawiono teorię wyboru lokalizacji przez przedsiębiorstwa oraz znaczenie barier lokalizacji. Celem artykułu jest określenie znaczenia barier lokalizacji działalności gospodarczej w rozwoju przedsiębiorstw. Dla osiągnięcia celu przeprowadzono badania empiryczne wśród 40 przedsiębiorstw handlowych i usługowych zlokalizowanych na terenie miasta Zielona Góra. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the theory of choice of location for business and the importance of barrier location. This article aims to determine the significance of barriers to business location in the development of enterprises. To achieve the objective the empirical research was conducted among 40 commercial and service businesses located in the city of Zielona Góra. (original abstract)
XX
W opracowaniu autorzy odpowiadają na pytanie, czy dla lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o określonej ustawo powierzchni sprzedaży obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy też obiekty te w razie braku planu mogą powstawać również na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zdaniem autorów znaczenie dla rozstrzygnięcia tego zagadnienia ma przede wszystkim wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8.07.2008 r. oraz wykładnia systemowa i celowościowa obowiązujących przepisów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the authors address the issue of whether the location of large floor-space retail buildings with officially defined retail space necessarily requires the preparation of a land use plan or whether, in the absence of a local land use plan, such buildings can arise on the basis of planning permission. According to the authors, the ruling of the Constitutional Tribunal of 8 July 2008 and the systemic and purposive interpretation of the applicable regulations are primarily of significance to this issue. (original abstract)
3
Content available remote Zastosowanie RFID do lokalizacji przesyłek pocztowych
100%
XX
Zastosowanie elektronicznych systemów wspomaga procesy opracowywania przesyłek i badania jakości usług pocztowych. Stale rozwijane systemy elektroniczne zapewniają skrócenie czasu sortowania i zmniejszenie liczby błędów kierowania przesyłek przy równoczesnym spadku kosztów. Niemniej nie wyeliminują całkowicie operacji wykonywanych ręcznie. (fragment tekstu)
EN
This paper describes selected electronic systems supporting the development of automatic shipments. Describes an identification system for testing and monitoring of tests letters with RFID for measures of transit time. Example of applications of RFID is a UNEX system. (original abstract)
XX
Nowa Huta, która powstała w 1949 roku jako odrębne miasto, już po dwóch latach została przyłączona do Krakowa, stając się jedną z jego dzielnic. Od samego początku w okolicy placu Centralnego, zgodnie z zamierzeniami planistów, wykształciło się centrum Nowej Huty - obok centrum Krakowa najbardziej rozpoznawalne centrum (subcentrum / centrum dzielnicowe) tego miasta. W okresie socjalistycznym Nowa Huta, będąca składową Krakowa, dawała jednocześnie mieszkańcom poczucie odrębności, głównie poprzez rolę, jaką dla zaspokojenia ich potrzeb odgrywał pobliski kombinat metalurgiczny. W okresie transformacji społeczno-ekonomicznej rola tego kombinatu znacznie się zmniejszyła. Dzielnica pogrążyła się w kryzysie ekonomicznym i społecznym. Równocześnie rosła integracja przestrzenna i społeczna dzielnicy z resztą miasta. W Nowej Hucie, ze szczególnym uwzględnieniem jej centrum, zaobserwowano kryzys lokalnych funkcji handlowo-usługowych. Dotychczasowe unikalne funkcje centrum zaczęły się dewaluować. Mimo początków rewitalizacji miejsca obserwujemy systematyczny proces zaniku funkcji centralnych omawianego obszaru, chociaż jako element układu urbanistycznego i w świadomości mieszkańców oraz innych użytkowników nadal funkcjonuje on jako centrum Nowej Huty. Omawiane zjawisko utraty funkcji centralnych tej części dzielnicy powinno stanowić wyzwanie dla decydentów podejmujących działania związane z rozwojem miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowa Huta, which was founded in 1949 as a separate town, after 2 years was incorporated to Krakow, becoming one of its districts. In the very beginning, as intended by the planners, the centre of Nowa Huta was created around Plac Centralny. Alongside the centre of Cracow, it is the most recognizable centre (district centre) of the city. In the socialist period Nowa Huta, being a component of Cracow, gave its residents the feeling of autonomy, mainly due to the role of a nearby steelworks which played an important part in meeting their needs. In the period of the social-economic transformation the role of the factory was significantly reduced. The district fell into an economic and social crisis. At the same time, spatial and social integration of the district with the rest of the city became stronger. It was observed that Nowa Huta, particularly in its central part, was experiencing a crisis of local commercial and service functions. Previously unique functions of the centre started to devaluate. In spite of the onset of revitalization of the place we are observing a systematic disappearance of the central functions of the area, although, it functions as the centre of Nowa Huta in terms of urban layout and in the awareness of the inhabitants and other users. Discussed phenomena of the declining functions of this part of the district should be of great priority for policy makers undertaking the issues related to the development of the city.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono koncepcję lokalizacji nowego centrum logistycznego w Polsce. Celem opracowania jest propozycja procedury lokalizacji obiektu, jakim ma być multimodalne centrum logistyczne. Analizie poddano potencjalną lokalną bazę klientów usług dystrybucyjnych, główne kierunki transportowe, poziom infrastruktury transportowej i istniejące centra logistyczne. Dodatkowo w celu doprecyzowania lokalizacji obiektu proponuje się zmodyfikowane zastosowanie modelu grawitacji handlu Reilly'ego.(abstrakt oryginalny)
EN
Logistics centers are one of the most important elements of the logistics system. This paper presents the location of a new logistics center location in Poland. The aim of this paper is to suggest a location of the object which is to be multimodal logistics center. We analyzed the potential customer base of local distribution services, the main directions of transport, the level of existing transport infrastructure and logistics centers. Additionally, in order to specify the location of the logistics centre the modified Reilly's gravity model of trade is proposed.(original abstract)
XX
Przedstawiono takie czynniki określające lokalizację sklepu jak: demograficzne, ekonomiczne, urbanizacyjne, transportowe, finansowe oraz natężenia konkurencji. Omówiono typy lokalizacji miejskiej placówek handlowych w Polsce. Zwrócono uwagę na zależność między lokalizacją a typem klienta oraz na barierę opłacalności decydującą o podejmowanych przez detalistę działaniach.
XX
Autorka przypomina, że od połowy lat 90. XX w. w miastach woj. śląskiego powstają nowoczesne zgrupowania handlu w postaci ośrodków handlowych. Ośrodki te są planową formą przestrzennej koncentracji placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych oraz obiektów rekreacyjnych. Zdaniem autorki współczesne ośrodki handlowe są dokładnie zaplanowane i zorganizowane co do miejsca lokalizacji, struktury branżowej, asortymentowej oraz poziomu cen oferowanych produktów, są przystosowane do obsługi nabywców zmotoryzowanych. Stanowią najbardziej racjonalny i nowoczesny kierunek przemian w handlu.
EN
The Silesian shopping centres are mainly district centres located at the periphery and at the outskirts of towns as well as the regional centres, situated beyond towns or on the border of 2-3 towns, usually close to main transit roads or crossroads. The district and regional centres are differentiated by such features as selling area, size of the plot occupied, trade and service offer, number and type of shops located within the centre, location venue and customer service radius. Apart from the district and regional shopping centres, there are occurring in the Silesian Province residential-quarter centres, usually supermarkets surrounded by an arcade of several shops. Experts foresee that a new, attractive venue for location of shopping centres shall be middle-sized towns. These towns constitute a great developmental potential for investors in sopping centres across Poland. Experts assess that shopping centres will emerge in the Silesian Province till 2010 on the peripheries of middle-sized towns (37,8%) as well as at the peripheries of large (32,2%) and small towns (30%). (original abstract)
XX
Autorka skupia się na od wyznacznikach lokalizacji placówki handlowej oraz na metodach wyznaczania jej zasięgu oddziaływania. Może się to odbywać na podstawie kodów pocztowych, danych adresowych, modeli interakcji przestrzennej, prawa Reilley'ego (prawo grawitacji), trasy dojazdu czy czasu dojazdu. Wskazuje się dwa czynniki decydujące o lokalizacji placówki handlowej, sa to dostępność oraz cechy otoczenia.
EN
Prior to opening a new trade outlet, one should asses the scope of its impact, i.e. determine the area, from wchich the majority of customers will come. Knowing the boundaries of the area ant taking into account the number of its inhibitants, one may determine the number of potencial customers of the trade outlet. The scope of impact is determined on the basis of: 1) zip codes, 2) address data, 3) models of the statistical interaction, 4) route of vehicle access, and 5) time of vehicle access.
XX
Na podstawie wieloletniego monitoringu rozwoju sieci hipermarketów w Polsce autorzy określają podstawowe prawidłowości przestrzenne związane z ekspansją sieci hipermarketów w regionie peryferyjnym. Stwierdzono, że dystans między Polską Wschodnią a pozostałymi obszarami kraju zmniejsza się od 2003 г., co wiąże się z wejściem do Polski zagranicznych sieci, których strategie lokalizacji były nastawione na mniejsze ośrodki oraz adaptacji strategii lokalizacyjnej innych firm, która polegała na dopasowaniu wielkości powierzchni sprzedażowej do wielkości jednostki osadniczej. Analiza standaryzowanych reszt z regresji liniowej między liczbą ludności miejskiej (cechy najbardziej skorelowanej z wielkością powierzchni sprzedażowej %=0,95) pozwoliła zaobserwować na poziomie regionalnym dwa odmienne modele nasycenia powierzchnią sprzedażową. Podjęto ponadto próbę określenia wpływu rozwoju wielkopowierzchniowych sieci o kapitale zewnętrznym na gospodarkę lokalną i regionalną, w wyniku której stawiamy hipotezę, że dla regionu peryferyjnego dominują głównie efekty wymywania. (abstrakt oryginalny)
EN
On the basis of the long-standing monitoring of hypermarket chains development in Poland, the authors define the basic spatial regularities connected with the expansion of hypermarkets chains in the peripheral region. One stated that the distance between eastern Poland and the other areas of the country has been decreasing since 2003, which is connected with the fact that foreign chains entered Poland - localization strategies of those chains were geared to smaller sites, and the adaptation of the localization strategies of other firms, which consisted in adjusting the size of the sales area to the size of the settlement units. The analysis of the standardized rests from the linear regression between a number of urban population (the features of the most correlated one with the size of the sales area x=0,95) allowed us to observe the two different models of saturation with the sales area at regional level. Furthermore, one made an attempt to determine the influence of large- area chains with foreign capital on local economy, as a result of which we make a hypothesis that for a peripheral region mainly wash-out effects are dominating. (original abstract)
10
Content available remote Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi
75%
EN
NIMBY is an acronym from English words: not in my back yard. The term is used to describe the idea of objecting to some noxious facilities in the nearest neighborhood and at the same time not objecting to the fact they are necessary. The research shows differences between some NIMBY facilities which have been pointed out in Łódź and those which have been analyzed in the western countries. There is a Polish unique character of NIMBY objects: the unwanted objects are rarely huge facilities. Polish NIMBIES seem to be very local. Large factories which are said to be very onerous in the western countries are hardly controversial in Łódź which was on the contrary to various service workshops. The most numerous group of NIMBY objects in Łódź are trading premises (over 30%), the succeeding figures in the ranking were: the social infrastructure objects (25%), public transport and municipal infrastructure (together 27%). The presented figures are the result of the fact that plenty of service workshops have been setting up in a residential area since the beginning of 90s and the process has been continuing up to now.(original abstract)
11
Content available remote Lokalizacja magazynu centralnego z zastosowaniem metod wielokryterialnych
75%
XX
Celem pracy jest analiza procesu wyboru lokalizacji magazynu centralnego dla firmy posiadającej swoją bazę w Polsce. Rozmieszczenie dostawców i odbiorców narzu-ca umiejscowienie nowego składu na terenie Europy. Dzięki zastosowaniu metryki euklide-sowej oraz metody środka ciężkości wytypowanych zostało kilka wariantów lokalizacyj-nych. Ostateczne umiejscowienie obiektu wyznaczono dzięki hierarchizacji rozpatrywa-nych lokalizacji z zastosowaniem metod AHP i MUZ(abstrakt oryginalny)
EN
The article depicts the process of choosing the final location of a central ware-house for a company located in Poland. The positions of suppliers and recipents show that the object should be located in Europe. The aim is to find such a location in which overall costs will be minimal. The use of Euclidean metric and the center of gravity method will be helpful in finding potential locations. The final decision will be made with the use of AHP and the zero unitarization method(original abstract)
XX
Celem poznawczym artykułu jest określenie poziomu dostępności przestrzennej sklepów dyskontowych na terenie dużego miasta w Polsce, a celem metodologicznym przedstawienie użyteczności dwuetapowej metody analizy obszarów rynkowych (two step floating catchment area method - 2sfcam) w badaniu przestrzennych aspektów dostępności placówek handlowych. Wykorzystanie 2sfcam zaprezentowane zostało na przykładzie analizy dostępności przestrzennej dyskontów sieci Biedronka działających na terenie Poznania. W świetle uzyskanych wyników stwierdzono, że mimo znacznej liczby sklepów dyskontowych Biedronka zlokalizowanych głównie w miejscach największej koncentracji ludności, dostępność tych placówek na terenie miasta Poznania była zróżnicowana przestrzennie. Identyfikacja poziomu dostępności przestrzennej może prowadzić do wskazania potencjalnych miejsc lokalizacji nowych placówek, a także, przez ocenę rozwoju danej sieci handlowej na określonym terenie, pozwala eliminować ewentualne ryzyko związane z nadmierną jej ekspansją. Ponadto wyniki badań mogą być pomocne przy identyfikacji zagrożenia dla mniejszych sklepów osiedlowych czy innych placówek drobnego handlu, którym trudno konkurować z oferującymi szeroki asortyment i niskie ceny dyskontami. (abstrakt oryginalny)
EN
The cognitive aim of the article is to determine the level of spatial accessibility of discount stores in the area of a big city in Poland, while the methodological objective is to present the usefulness of the two-step floating catchment area method (2sfcam) in surveying spatial aspects of accessibility of trade outlets. The use of 2sfcam is presented on the example of an analysis of spatial accessibility of discounts of the Biedronka chain operating in the Poznan area. In the light of findings it is stated that despite a significant number of discount stores Biedronka located mainly in the places of biggest concentration of population, accessibility of these outlets in the area of Poznan City was spatially diversified. Identification of the level of spatial accessibility may lead to the indication of potential places of locality of new outlets as well as, by way of assessment of development of a given trade network in the definite area, allows eliminating a possible risk connected with an excessive expansion thereof. Moreover, the research findings may help in the identification of the threat to smaller neighbourhood shops or other outlets of small trade, which can hardly compete against the discount stores offering a wide assortment and low prices. (original abstract)
XX
Do głównych czynników lokalizacji szczegółowej centrów handlowych zalicza się: sieć drogową, bliskość klientów oraz wolne tereny inwestycyjne. Spoiwem łączącym komponent transportowy z rynkowym jest dostępność transportowa. Za jej pomocą można wskazać, jakim potencjałem do zajścia interakcji wzdłuż osi klient-centrum handlowe dysponują poszczególne lokalizacje oraz w jakim zakresie mogą one zaspokajać potrzeby mieszkańców. Głównym celem artykułu jest ukazanie dostępności transportowej łódzkich centrów handlowych, a także wskazanie tendencji określających ich osiągalność względem rozmieszczenia. W badaniach uwzględniono niezwykle precyzyjne informacje, które obrazują potencjał demograficzny poszczególnych zlewni transportowych. W analizach posłużono się metodami badań opartymi na sposobach rozpoznania i zaprezentowania przestrzennych zjawisk w środowisku ArcMap oraz metodami statystycznymi. Do analiz w zakresie dostępności włączono osiągalności: pieszą, rowerową, indywidualną samochodową oraz transportem zbiorowym. Badania ukazały zróżnicowanie dostępności transportowej do centrów handlowych w zależności od ich rozmieszczenia. Wykazano także, które centra handlowe wykazują największy potencjał w zakresie wielkości lokalnego rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The main factors of the location of shopping centres are as follows: road network, customer remoteness and free investment areas. Transport accessibility is the connecting element between the transport component and the market component. By means of accessibility, we can indicate the potential for interaction between the client and the shopping mall and their locations, and to what extent they can meet the needs of the residents. The main aim of the article is to show transport accessibility to shopping centres in Łódź, as well as to indicate the tendencies that determine their accessibility to distribution. The study included extremely precise information that illustrates the demographic potential of various transport basins. The analyses used research methods based on recognition and presentation of spatial phenomena in the ArcMap environment and statistical methods. The analyses included accessibility by: walking, cycling, individual car and public transport. The studies showed the diversification of transport accessibility to shopping centres according to their location. It was also shown which malls presented the greatest potential in terms of market size. (original abstract)
14
Content available remote Location as a Factor of the Growth of Development Activity
75%
XX
Dotychczasowe badania autorki wskazują na duże znaczenie lokalizacji dla rozwoju działalności deweloperskiej. W literaturze zagranicznej również podkreśla się wpływ tego czynnika na możliwości rozwoju działalności deweloperskiej. Lokalizacja jest w niej jednak rozumiana z reguły jako położenie nieruchomości na terenie danego miasta czy miejscowości. Niniejszy artykuł podejmuje natomiast problem lokalizacji "zewnętrznej‖, czyli wyboru lokalizacji przedsięwzięcia deweloperskiego pomiędzy poszczególnymi miastami. Każde miasto ma bowiem swoje uwarunkowania i określoną specyfikę, która może zachęcać bądź zniechęcać deweloperów do podejmowania w nim aktywności. W sytuacji opisanej powyżej celem artykułu jest próba określenia, spośród polskich miast wojewódzkich, lokalizacji najbardziej i najmniej korzystnej dla rozwoju działalności deweloperskiej przy wykorzystaniu metod taksonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The studies conducted by the author indicate the significance of location for the growth of development activity. Foreign literature also emphasises the impact of this factor on the possibility of the growth of development activity. Location is often understood as the position of the real property in the given city. This paper deals with the issue of the -external‖ location, i.e. the developers' choice concerning the location of their undertakings in particular cities. Each city has its own characteristics and defined specificity which can encourage or discourage developers to undertake an activity in this particular city. In this context, the goal of the paper is an attempt to define the best and the worst location among Polish province capitals for development activity using taxonomic methods. (original abstract)
15
Content available remote Czynniki determinujące lokalizację działalności handlowej
75%
XX
Celem opracowania jest próba przedstawienia najistotniejszych czynników wpływających na wybór lokalizacji działalności handlowej. Autorka w pierwszej kolejności omawia różne formy handlu, aby następnie na tle prezentacji podstawowej klasyfikacji lokalizacji działalności handlowych, w dalszej części artykułu zaprezentować najważniejsze czynniki determinujące wybór zarówno odpowiedniego obszaru handlowego, jak i najbardziej atrakcyjnego miejsca prowadzenia działalności handlowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to make an attempt to present the most important factors affecting the location of retail businesses. Firstly, the different types of retailers and classification of retailers on the basis of location have been introduced. Consequently, the most crucial factors determining the choice of the most appropriate trade area for a store and the optimum store location have been presented. (original abstract)
XX
W dobie regionalizacji odpowiednia lokalizacja siły napędowej gospodarki, jaką jest handel, okazuje się kluczem do sukcesu w rozwoju miasta. Celem artykułu jest określenie wpływu lokalizacji przedsiębiorstw handlowych na rozwój miasta. W artykule przedstawiono rozważania z zakresu strategii lokalizacji przedsiębiorstw handlowych. (abstrakt oryginalny)
EN
An era of regionalization suitable location of the driving force of the economy, that is trade, is the key to success in the development of the city. The purpose of the article is to determine the influence of the location of trade enterprises on the development of the city. This article presents theoretical considerations on the strategies of location of trade enterprises and the examples of cooperation of municipal authorities and trade enterprises to increase the attractiveness of the urban area. (original abstract)
XX
Na jakość lokalizacji pnktu handlowego wpływają dwa czynniki: dostępność i otoczenie. Pierwszym krokiem do analizy rynkowej otoczenia punktu jest wyznaczenie zasięgu oddziaływania. Przedstawiono kilka metod wyznaczania zasięgu oddziaływania.
18
Content available remote Prognoza warunkowa zasięgu handlowego rynku
75%
XX
W artykule przedstawiono pewne zastosowania modeli Huffa i Laksmanana-Hansena do badania zasięgu przestrzennego rynku. Wyznaczono mapy warstwicowe i powierzchniowe zasięgu centrów handlowych dla wybranego przykładu oraz macierze przepływów finansowych. Zdefiniowano i zilustrowano na przykładach prognozę warunkową zasięgu centrów handlowych.
EN
In the paper, we present some applications of Huffs and Laksmanan-Hansen's models to the trade area range analysis. The subjects discussed are illustrated by an example of the real area with three hypothetical trade centers. In order to quantitatively express the factors describing trade centers we propose an approach using the experts evaluation method. The contour and surface probability maps for trade centers and financial flow matrices have been evaluated and designed. Composing the maps of several centers in the same picture, the areas of dominance of particular centers have been marked. The border lines of the range of the neighbouring centers are represented by the equal probability curves. We show that the model can be used for forecasting purposes. To this end, we define and illustrate the notion of the trade area range conditional probability.
XX
Przedstawiono znaczenie lokalizacji placówki handlowej we współczesnym handlu i zastosowanie przestrzennego modelu Huffa w określaniu atrakcyjności lokalizacyjnej.
EN
Over the last few years Poland's retail trade has undergone a large number of significant changes pushing it towards a modern pro-market direction. This process has manifested itself mostly through an increase in the quality of the trading network, recruitment of qualified personnel, ongoing improvement of customer service and care to satisfy customer needs as well as implementation of varied marketing strategies and continuous market research. Despite the fact that the process of organizational and technical concentration and integration has already begun, the high fragmentation of the Polish retail sector hampers the streamlining of distribution channels. Consequently, only the emergence of large facilities will ensure its organizational and technical improvement. Siting is one single important aspect of the organization of such facilities and very often determines their sizing, extent of activity and profile. Ig it turns out misguided not only does it not permit the satisfaction of needs of its ever more demanding conscious customer but also delays the achievement of adequate level of supplies and ensuring the economic viability of the facility in question. While making a decision on where to locate a facility, in practice use is made of models of spatial gravitational influences, among which an important role is played by the so-called shopping models. One model worthy of particular attention is the Huff model which on account of its simple construction may be easily used in practice. An example of the use of this model described in this article serves as a proof of the truthfulness of this claim.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy lokalizacji nieruchomości o przeznaczeniu handlowym na terenie polskich województw. Nieruchomości o przeznaczeniu handlowym stanowią ważny instrument rozwoju regionalnego. Województwa są podzielone na te, na terenie których położone są obszary metropolitalne oraz te, w których obszary metropolitalne nie występują. W artykule przeanalizowano między innymi liczbę obiektów handlowych w poszczególnych województwach oraz liczbę przedsiębiorców zajmujących się działalnością handlową. (abstrakt oryginalny)
EN
The article introduces the concept of commercial - estate in polish regions. Commercial - estate are very important part of regional - development. Regions are instead of European Spatial Planning Observation Network divided to metropolital - regions and other regions. In article were submited numbers of commercial - objects in polish regions and numbers of commerce - businessmans in this regions.(original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.