Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polypropylene composites
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Functional polypropylene composites filled with ultra-fine magnesium hydroxide
100%
EN
Magnesium hydroxide was prepared under controlled conditions from aqueous Mg(NO3)2 and NaOH solutions. The small, nanoplate-shaped particle size distribution was monomodal from 164 to 459 nm. Functional polypropylene/Mg(OH)2 and polypropylene/polypropylene 1% maleic anhydride/Mg(OH)2 composites were prepared containing 10% or 30% Mg(OH)2. The composites have a high Young’s modulus (twice that of polypropylene) and comparable tensile strength but less ductility. EDX examination of the fractured composite surfaces suggested a homogeneous Mg(OH)2 distribution for composites produced with the addition of polypropylene grafted with maleic anhydride. The polypropylene/Mg(OH)2 composites showed good antibacterial activity. The polypropylene/polypropylene 1% maleic anhydride/Mg(OH)2 composites were less effective.
EN
The analysis of polymeric composites can be quite challenging because the samples are often of complex nature due to the presence of various groups of additives, compounding ingredients, and fillers. In this contribution, changes of hardness of Polypropylene (PP) composites during and after the exposure of materials to UV chamber and low temperatures were investigated. The particulate fillers talc and chalk in weight fraction from 10 to 50% and montmorillonite (MMT) in weight fraction 4% were used as fillers in the polypropylene matrix. The composites were mixed in the extruder while the length, diameter of screw, as well as the number of grooves in the feed zone were changed. The influence of ageing – UV radiation and low temperature was examined by change of Shore hardness after 360h and 720h of exposure. According to the performed tests we can conclude that the tested materials may be exposed to UV radiation and low temperature of -20ºC without significant changes of hardness.
3
Content available remote Recykling odpadów dywanów i wykładzin dywanowych
63%
PL
Przedstawiono analizę światowego i krajowego rynku poprodukcyjnych i poużytkowych odpadów dywanowych oraz metody ich recyklingu. Omówiono wyniki prac własnych dotyczących mechanicznego recyklingu poprodukcyjnych odpadów dywanowych. Rozwłóknione odpady dywanowe użyto jako napełniacz kompozytów z tworzyw termoplastycznych. Zastosowano odpady dywanowe o runie z polipropylenu oraz o runie z układu poliakrylonitryl:poliamid 66 = 80:20. W charakterze osnowy polimerowej wykorzystano polipropylen albo polietylen małej gęstości (pierwotny lub aglomerat z folii opakowaniowej). Zbadano zależność właściwości mechanicznych kompozytów od rodzaju osnowy polimerowej i napełniacza oraz od wzajemnego udziału tych składników. Kompozyty polipropylenowe mają charakter tworzyw konstrukcyjnych. Metodą SEM scharakteryzowano strukturę zarówno włókien uzyskanych po defibrylacji odpadów dywanowych, jak i gotowych kompozytów. Zbadano też właściwości akustyczne otrzymanych materiałów stwierdzając, że nadają się one na ekrany dźwiękochłonne (izolacyjność akustyczna >30 dB).
EN
The analyses of the global and domestic markets of post-production and post-consumer carpet wastes and the methods of their recycling were presented (Table 1 and 2). The results of the own investigations concerning mechanical recycling of post-consumer carpet wastes are discussed. Defibered carpet wastes were applied as the fillers for thermoplastics' composites. The carpet wastes of polypropylene nap or polyacrylonitrile:polyamide 66 (80:20) one (Table 3) were used. Polypropylene or low-density polyethylene (primary one or agglomerate made of packaging film) were applied as polymer matrices. The dependence of mechanical properties of the composite on the type of polymer matrix and filler as well as on these components mutual ratio (Table 5-8, Fig. 5) was investigated. Polypropylene composites show the character of constructional plastics. The structures of the composites obtained (Fig. 6-9) as well as of the fibers obtained as a result of carpet waste' defibering (Fig. 4) were characterized by SEM method. Acoustic properties of the materials obtained were also studied (Table 9, Fig. 10). It was found they were fit to be the sound absorbing screens (acoustic insulating power > 30 dB).
PL
Przedstawiono wyniki badań reologicznych polipropylenu (PP) oraz jego kompozytów z węglanem wapnia, zawierających 5, 10, 20 i 30% mas. napełniacza. Jako napełniacz zastosowano węglan wapnia niemodyfikowany i modyfikowany kwasem stearynowym. Kompozyty polimerowe wytworzono w procesie wytłaczania dwuślimakowego. Pomiary przeprowadzono przy użyciu techniki pomiarowej typu off-line (plastometr obciążnikowy, reometr kapilarny) oraz techniki pomiarowej typu in-line (reometr wytłaczarkowy). Ocenę właściwości reologicznych kompozytów przeprowadzono opierając się na modelu potęgowym Ostwalda-de Waele'a. Określono wpływ dodatku i modyfikacji CaCO₃ na charakterystykę pracy wytłaczarki, przebiegi krzywych płynięcia, przebiegi krzywych lepkości oraz masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR).
EN
An unmodified and stearic acid-modified CaCO₃ were added sep. to polypropylene (PP) in concns. 5-30% by mass and then extruded in a twin-screw extruder. Courses of mass flow rate index (MFR) were detd. by using a plastometer (off-line measurements) while courses of viscosity curves were detd. by using a capillary rheometer (off-line measurements) and extrusion rheometer (in-line measurements). The addn. of modified CaCO₃ resulted in increasing the MFR value of composites and in decreasing their viscosity for all tested concns. of CaCO₃. The trends were also obsd. for the unmodified CaCO₃ but only for concns. up to 10%.
5
Content available remote Wybrane właściwości kompozytów polipropylenu z szungitem
63%
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zawartości szungitu (0-50% mas.) w kompozytach z osnową polipropylenową, na wybrane właściwości użytkowe i przetwórcze. Ocenie poddano m.in. wytrzymałość mechaniczną, udarność, wskaźnik szybkości płynięcia. Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz termograwimetrii sporządzono charakterystykę termiczną kompozytów a właściwości termomechaniczne określono za pomocą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA). Zbadano również rezystywność skrośną i powierzchniową a także wyznaczono zwilżalność, na podstawie której obliczono wartość swobodnej energii powierzchniowej metodą Owensa-Wendta. Stwierdzono, że kompozyty polipropylenowe napełniane szungitem są materiałami hydrofobowymi, wykazują mniejszą niż polipropylen podatność na odkształcenia wzdłużne pod wpływem rozciągania i mniejszą udarność a także lepsze właściwości antyelektrostatyczne oraz gorsze elektroizolacyjne.
EN
The results of investigations of the influence of shungite content (up to 50 weight %) in polypropylene matrix on the selected functional and processing properties of the composites are presented. Among others, mechanical strength (Fig. 2-5), impact strength (Fig. 6), and melt flow rate (Fig. 7) were evaluated. Thermal characteristics of the composites prepared was studied by differential scanning calorimetry (DSC, Fig. 8, 9) and thermogravimetry (Fig. 10, 11). Thermo-mechanical properties were determined by dynamic mechanical analysis (DMA, Fig. 12). Surface and volume resistivity has been studied as well (Fig. 14). Wettability was also determined (Fig. 13) and on this basis the values of surface free energy were calculated according to Owens-Wendt method. It was found that shungite filled polypropylene composites were hydrophobic materials less susceptible to longitudinal strain at tension, showing lower impact strength, better anti-electrostatic properties and worse electro-insulating ones.
7
51%
PL
Rozwój technologiczny powoduje wzrost zapotrzebowania na innowacyjne tworzywa polimerowe. Do produkcji elementów tworzywowych wprowadzane są środki pomocnicze, za pomocą których poprawia się właściwości mechaniczne oraz reologiczne. Otrzymywane w ten sposób materiały zaliczane są do grupy kompozytów. Celem artykułu jest ocena zmian właściwości reologicznych tworzyw napełnianych w stosunku do rodzaju oraz ilości stosowanego środka modyfikującego. Wykonano analizę zmian masowego oraz objętościowego współczynnika szybkości płynięcia dla kompozytu polipropylenu w zależności od temperatury.
EN
Technological development means that the demand for innovative polymeric materials is growing. For the production of plastic elements, auxiliary measures are introduced, by means of which mechanical properties are improved, such as and rheological. The materials obtained in this way are included in the group of composites. The aim of this work is to evaluate changes in rheological properties of plastics in relation to the type and amount of the modifying agent used. The abovementioned goal will be realized by means of analysis of mass changes and volumetric melt flow rate for a polypropylene composite depending on the temperature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.