Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1272

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Organizacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
XX
Podejście procesowe oznacza całkowite przeorientowanie organizacji z funkcji na procesy, a więc odejście od dotychczas stosowanej filozofii działania opartej na podziale pracy na powtarzalne czynności. Idea podejścia procesowego sprowadza się do identyfikacji, zrozumienia, ponownego przemyślenia i zmiany procesów gospodarczych prowadzących do znacznego wzrostu wydajności mierzonej za pomocą kosztów, jakości oraz czasu wykonania. Zwrot w kierunku zarządzania procesowego jest odpowiedzią na wyzwania stawiane przez współczesny rynek, pozwala na sprawne i skuteczne realizowanie celów przedsiębiorstwa. Stając w opozycji do tradycyjnego podejścia funkcjonalnego, podejście procesowe daje przekrojowe spojrzenie na organizację, ukazując ją jako zbiór realizowanych procesów tworzących konkretną wartość dla klienta. Dynamika procesów umożliwia zaś organizacjom dostosowywanie się do zmian generowanych przez zmieniające się otoczenie. Organizacja procesowa stanowi najbardziej zaawansowaną formę spośród rozwiązań organizacyjnych stosowanych we współczesnych przedsiębiorstwach. Jest to taka organizacja, która w całym swoim myśleniu akcentuje i podkreśla znaczenie procesów, ukazując je w opozycji do hierarchii, ze szczególnym naciskiem na wyniki i satysfakcję klienta . W klasycznej organizacji miarą efektywności były osiągnięcia poszczególnych działów funkcjonalnych, podczas gdy w organizacji procesowej miarą jest wartość, jaką te same funkcje zintegrowane w ramach procesów wnoszą dla klienta. (fragment tekstu)
EN
Every organization is a system permanently impacted by influences from different, both internal and external directions. In order to survive and sustain competitive advantage it needs to search for flexible and innovative corporate design. This is why we observe transition from a function-oriented to a process-oriented organizations. The main goal of process-oriented organization is to make the efficiency of process the crucial point, involving the best possible organization of business processes in terms of cost, time and quality. The complexity of environment forces organizations to choose simplicity and clear organizational solutions. The process-oriented organization and its structure focus on the most important factor - the process integrating separate functions and tasks in order to satisfy the consumers' needs. Changable geometry of such organization allows to respond easly and quickly to the new market requirements, especially when it is supported by well motivated and skilled teams focused on effects of each process and its value for the organization as a whole. (author's abstract)
2
Content available remote Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach rozproszonych
100%
XX
Organizacja jest środowiskiem funkcjonowania różnorodnych procesów biznesowych (mających charakter informacyjny bądź materialny), które tworzą jej dynamiczną strukturę. Zadaniem procesu jest przekształcenie czynników produkcji (informacji, materiałów, energii) w dobra i usługi, które stanowią tzw. wektor wyjścia procesu. Celem funkcjonowania procesu jest zaspokojenie potrzeb klienta1. Zarządzanie procesami biznesowymi (Business Process Management - BPM) jest elastyczną koncepcją o szerokim zastosowaniu, służącą coraz częściej nie tylko do integracji między różnymi aplikacjami w przedsiębiorstwie, ale także do wspomagania realizacji ponadobiektowych procesów biznesowych w ramach organizacji rozproszonych. Międzyorganizacyjne procesy biznesowe w dobie rozwoju technologii informacyjnej i globalizacji gospodarki stają się ważnym polem badawczym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli technologii informacyjnej oraz wskazanie możliwości wykorzystania rozwiązań semantycznych w systemach zarządzania procesami biznesowymi w warunkach, gdy proces biznesowy realizowany jest przez wiele niezależnych, współpracujących ze sobą organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the age of information and globalization interorganizational business processes are important research domain. The aim of this paper is to present the role of information technology and particularly semantic solutions in Business Process Management Systems. The concept of semantic business process models repository has been proposed. The repository can be exploited by geographically dispersed, independent organizations cooperating in realizing common business processes to help them automate business process composition avoiding semantic conflicts. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest syntetyczne zdefiniowanie pojęcia otwartej komunikacji wewnętrznej w organizacjach i odróżnienie jej od innych typów komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. W oparciu o rozległą analizę literatury tematu zaprezentowano kryteria różnicujące komunikację w organizacjach i zaproponowano typologię systemów komunikacji wewnętrznej opartą na modelu wartości konkurujących. Spośród czterech typów przedstawiono charakterystykę, funkcje i zalety otwartej komunikacji wewnątrzorganizacyjnej. Artykuł porusza również najważniejsze aspekty aplikacyjne otwartej komunikacji; jej ograniczenia i zagrożenia oraz warunki niezbędne do wdrożenia takiego modelu. Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy, czynniki, determinanty satysfakcji z pracy(abstrakt oryginalny)
EN
The following article aims to define the open communiactions construct through a synthetic analysis of literature. First, differentiating features of corporate communications systems have been outlined, followed by a typology based on the competing values model. Among the four depicted types of communication, open communication characteristics, functions and opportunities have been discussed Finally, application aspects have been covered; the limitations and challenges of open communication along with the necessary conditions of adapting this model.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji systemowego modelu organizacji wspierającej realizację procesów odnowy organizacyjnej. Punktem wyjścia w artykule uczyniono charakterystykę odnowy organizacyjnej, co w dalszej części pozwoliło na zaprezentowanie autorskiej propozycji systemowego modelu organizacji oraz jego elementów składowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the proposal of system model organization supporting the implementation of organizational renewal processes. The paper starts with a description of the basis of organizational renewal, which in the next part allows to present original proposals of system model of the organization and its component elements.(original abstract)
XX
Sterowanie rozwojem organizacji powinno odbywać się w taki sposób, aby zapewnić jednoczesne tworzenie wartości dla jej odbiorców i przechwytywanie tej wartości przez biznes. Pierwsze z działań przez innowacje ma kreować przyszłe strumienie przychodu. Drugie koncentruje się na wzroście efektywności przez dopasowanie istniejących komponentów modelu biznesowego. Optymalizacja tych dwóch imperatywów stanowi podstawę dla odnowy strategicznej i sukcesu organizacji. W tekście zaproponowano autorską koncepcję procesu odnowy strategicznej obejmującą cztery etapy: wyzwolenie zmian, formowanie koncepcji, dokonanie zmian oaz weryfikację i formalizację zmian. Następnie etapy te przeanalizowano przez następujące kryteria: sposób realizacji odnowy obejmujący kwestie regulacyjne oraz kształtowanie wartości odnoszące się do eksploracji i eksploatacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Organization development should ensure the simultaneous creation of value for its customers and the capture of value by the business. The first task is to create future revenue streams through innovations, The second focuses on increasing efficiency by matching the existing components of the business model. Optimizing these imperatives is the basis for strategic renewal and organizational success. The article presents the author's concept of a strategic renewal process comprising four stages: triggering changes, forming concepts, changes implementation, verifying and formalizing changes. These stages were analyzed by way of implementing strategic renewal - regulatory issues and value development - exploration and exploitation.(original abstract)
XX
Wszelkie rozwiązania organizacyjne są bez wątpienia wytworem swojej epoki, odzwierciedlając jej realia i aktualne uwarunkowania. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym ludzkości następuje ewolucja uwarunkowań determinujących rozwiązania organizacyjne. Wybór odpowiedniej konstrukcji organizacji zawsze uzależniony był od poziomu sił wytwórczych, warunków działania oraz możliwości intelektualnych realizatorów podejmowanych przedsięwzięć. Należy przy tym zauważyć, że to wzrost potencjału intelektualnego człowieka prowadzi do wzrostu jego możliwości realizacyjnych, a także odmiennego postrzegania warunków funkcjonowania. (fragment tekstu)
EN
One of the main aims of both practitioners and theorists of management is discovering the appropriate organization construction, which would provide internal integrity as well as the best possible adjustment to the environment. The article presents evolution of organizational forms against a background of its conditionings. Ali the organizational solutions are with no doubt creation of its age, reflecting phenomena related to the process of civilization evolution. Successive condition changes in which the organizations were forced to operate in indicated trends of further search of new organizational solutions. The choice of an appropriate construction was always dependant on the level of productive forces, operation conditions and intellectual possibilities of undertaking executers. It should be noticed, that ii is human intellectual potential increase, which causes increase of his organizational invention, realization capabilities as well as distinct perception of functioning conditions. Ali directed changes of organizational forms presented in this article are an important link of the organization improvement process. (original abstract)
XX
Doskonałość należy do grupy pojęć, które mimo, że są powszechnie znane i używane to jednocześnie są bardzo trudne do zdefiniowania. Arystoteles twierdził, że doskonałe jest to co zupełne, zawiera wszystkie części, a także osiągnęło swój cel. Na miano doskonałego zasługuje, więc to, co spełnia wszystkie funkcje, do których zostało stworzone. Innymi cechami, którymi się charakteryzuje są: harmonijność, budowa według jednej, właściwej zasady, zgodność oraz prostota (niezłożoność). Kategoria doskonałości znajduje zastosowanie, poza wspomnianym już wcześniej językiem potocznym, w naukach przyrodniczych, matematyce, fizyce, chemii, a także sztuce, teologii i teorii moralności. Została ono zauważone także w ramach nauk z zakresu organizacji i zarządzania. Na rynku wydawniczym pojawiły się pozycje omawiające koncepcje działania i zarządzania doskonałego. Wśród nich wymienić warto następujące tytuły: Poszukiwanie doskonałości w biznesie W poszukiwaniu doskonałego zarządzania*, Zarządzanie doskonałe*. (fragment tekstu)
EN
In 1991, European Foundation for Qualily Management (EFQM) worked out the Excellence Model which included a set of criteria for an organization assessment. lt has become a tool used for evaluating organizations applying for receiving prestigious awards like e.g. Polish Quality Award. The article presents and describes the results of a research in a group of 45 Polish Quality Award finalists. Its goal was to assess the level of excellence accomplishment in chosen Polish organizations. An assessment of individual criteria included in the Excellence Model was also carried out. (original abstract)
8
Content available remote W gąszczu organizacyjnych zdolności
100%
XX
Celem artykułu jest nakreślenie na podstawie ekstensywnego przeglądu literatury wyzwań ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych odnoszących się do szczegółowych kategorii zdolności organizacyjnych. Kluczowy wniosek przeprowadzonych rozważań sprowadza się do konstatacji, iż z jednej strony zdolności organizacyjne stanowią źródło wielu niespójności ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych, a z drugiej strony są one idiosynkratyczne, heterogeniczne, zdeterminowane dotychczasową ścieżką rozwoju i wypracowane na bazie wewnętrznych zasobów. Wydaje się, iż stanowi to przyczynę ciągłego zainteresowania tym zagadnieniem badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to emphasize ontological, epistemological, and methodological challenges concerning specific organizational capabilities. The method that has been used is an extensive studies review. The key finding is that on one hand, organizational capabilities constitute the source of a number of ontological, epistemological, and methodological discrepancies, however, on the other hand, they are idiosyncratic, heterogenic, embedded in path dependence and deployed on the basis of internal resources. Hence, it seems it is the reason why this phenomenon is still under interests of scholars from various research fields.(original abstract)
9
Content available remote Usługi cloud computing we wspomaganiu działalności organizacji wirtualnej
100%
XX
Dynamiczny postęp w technologii informacyjno-komunikacyjnej wpływa na przekształcenia dotychczasowych przedsiębiorstw oraz sprzyja powstawaniu nowych form organizacyjnych takich jako organizacja wirtualna. Model organizacji wirtualnej jest formą dynamicznej i sieciowej kooperacji niezależnych podmiotów, które łączą swe zasoby dla realizacji określonego celu. Głównym czynnikiem umożliwiającym współpracę podmiotów zgrupowanych w ramach organizacji wirtualnej są różnorodne środki i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. Organizacja wirtualna może korzystać z różnorodnych aplikacji, technologii i rozwiązań informatycznych dla wspomagania swej działalności. Współcześnie popularnym modelem dostarczania technologii i rozwiązań teleinformatycznych są usługi cloud computing. Generalnie usługi cloud computing polegają na eksploatacji różnorodnych zasobów IT przez klienta/klientów udostępnionych w przestrzeni wirtualnej przez zewnętrzną organizację. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania usług cloud computing w działalności organizacji wirtualnej. Aby zrealizować tak postawiony cel, wcześniej omówiono problematykę technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w organizacjach wirtualnych oraz przedstawiono pojęcie i istotę usług cloud computing. (fragment tekstu)
EN
In the article there were discussed possibilities of the application of Cloud Computing services in the support of virtual organization activity. At the beginning of the article there was introduced information and communication technology applied in virtual organization. Next there were briefly presented the main Cloud Computing services: Infrastructure as a Service, Software as a Service, Platform as a Service. In the final part of the article there was showed how the Cloud Computing services can support activity of virtual organization. (fragment of text)
XX
Niniejszy artykuł analizuje przyczyny zmian na trzech poziomach: jednostki, grupy i organizacji i ma na celu weryfikację możliwości określenia podobieństw w tych trzech, niewątpliwie powiązanych ze sobą obszarach. Rozważania prowadzone są w oparciu o studia literatury przedmiotu. W drugiej części artykułu autor prezentuje przykładowe i praktyczne modele zarządzania zmianami dla każdego z analizowanych obszarów. W artykule zawarto analizę omówionych modeli z perspektywy ich użycia w zależności od źródła zmian, jak i możliwości zastosowania w innych obszarach. Pozwali to na lepsze dopasowanie użycia modelu do środowiska zmiany. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses common and unique reasons of change on three different areas of interest: individual, group, and organization. Discussion is based on the available literature from related domains. In the second part of this paper for each of the areas, an exemplary change management model is described. In addition, for each of these models, the challenges created by different sources of change, and its flexibility for usage in other areas are discussed. (original abstract)
11
Content available remote Systemy pomiaru dokonań w controllingu strategicznym
80%
XX
Przedstawiono istotę controllingu strategicznego. Wyszczególniono przy tym podstawowe jego koncepcje, zadania do nich należące i instrumenty realizacji tych zadań. Scharakteryzowano istniejące systemy pomiaru dokonań organizacji, akcentując przede wszystkim pojęcie systemu dokonań organizacji i charakterystykę wybranych systemów. Wskazano zakres i uwarunkowania wykorzystania systemów pomiaru dokonań organizacji w controllingu strategicznym.(abstrakt oryginalny)
EN
The essence of strategic controlling was presented. Basic concepts of controlling, tasks belonging to them and the instruments for implementing these tasks were specified. Existing performance measurement systems were characterized, emphasizing in particular the term of organization's performance measurement system and characteristics of such selected systems. The scope and conditions of use of performance measurement systems in strategic controlling were pointed.(original abstract)
12
Content available remote Zagadnienie przywództwa we współczesnej organizacji
80%
XX
Celem artykułu jest próba identyfikacji kwestii przywództwa w zarządzaniu nowoczesną organizacją. Autorka przedstawia różne koncepcje rozumienia przywództwa w teorii i praktyce zarządzania jako dowód, że nie ma jednolitości poglądów w kwestii istoty i roli kierownictwa. Kolejna część artykułu omawia różne typy przywódców, koncentrując się na charyzmatycznym przywództwie i koordynacji demokratycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is an attempt to identify the issue of leadership in the management of modern organization. The author presents different conceptions of understanding of leadership in theory and practice of management, as a proof that there is no uniformity of views on the matter of the essence and the role of leadership. The next part of the paper discusses different types of leadership, focussing on charismatic leadership and democratic coordination. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji badań technologii informacyjno- -komunikacyjnych ICT w ujęciu zwinności organizacji. W tym znaczeniu zostanie zaprezentowana synteza autorskiej koncepcji podejścia do zwinności organizacji opartej na wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem udziału technologii ICT w kształtowaniu zwinności organizacji. Artykuł ma charakter rozważań teoretycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the paper is to present a concept of research concerning ICT technologies in a context of agility approach.In that meaning the paper presents the synthesis of an author's concept to the approach of knowledge based organization agility particularly including ICT technologies while creating agility of an organization. The paper has a theoretical character.()
14
80%
XX
Celem artykułu jest określenie pożądanych i rzeczywistych sposobów oraz cech działań podmiotów gospodarowania kapitałem ludzkim, implikujących to, komu powierza się realizację zadań związanych z transformacją i jak się te osoby wspiera. Sformułowano następujący problem badawczy: Jakiego rodzaju działania personalne zawierają w sobie potencjał kreatywności implikujący kreatywność osób transformujących organizacje i czy ten potencjał jest wystarczająco wykorzystywany w badanych organizacjach? Zweryfikowano następujące hipotezy: - Do pól kreatywnych działań personalnych determinujących generatywność(potencjał inspiracyjny) osób transformujących organizacje należą zarówno działania strategiczno-taktyczne, jak i operacyjne. - W badanych organizacjach w niewystarczającym stopniu wykorzystywany jest potencjał kreatywności działań personalnych, co może opóźniać procesy transformacji organizacji. (fragment tekstu)
EN
This article is about the role of the human capital creativity during the organizational transformation process. It characterizes potential strategical, tactical and operational personnel processes which determine inspirational potential of transformation process participants. Additionally, to give a picture of presented issue, the results of Organizational Management Department statutory research 2010 were used. (original abstract)
XX
W artykule podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób oddziałują na siebie kultura organizacyjna i pamięć społeczna. W prezentowanym tekście nie może zabraknąć odniesień do pojęcia pamięci organizacyjnej. Pojęcie to zostanie ukazane jako rodzaj pamięci społecznej - pamięć społeczna na poziomie mezostrukturalnym. Znajomość pamięci społecznej jest niezbędna do projektowania szczegółowych strategii public relations, do prowadzenia wewnętrznego public relations, a także do zarządzania kulturą organizacyjną. Niniejszy rozdział jest początkiem studiów i badań empirycznych nad pamięcią organizacji. (fragment tekstu)
EN
The article describes the functions the social memory plays in determining the organization culture of a given organization. Within this process, it takes into consideration the specific character of Polish organizations, which have been marked by the communism as well as its fall and the realities together with the way they were and are perceived. There has also been shown the mutual influence of social memory and organization culture, as well as the methods of constituting the memory within an organization. (original abstract)
16
Content available remote Dojrzałość procesowa a wyniki ekonomiczne organizacji
80%
XX
W artykule podjęto próbę określenia wpływu dojrzałości procesów gospodarczych na wyniki ekonomiczne organizacji (przedsiębiorstwa, instytucji). Najpierw przybliżono istotę dojrzałości procesowej organizacji oraz metody służące jej określaniu. Zwrócono uwagę na zarządzanie procesami, które poprzez ciągłe doskonalenie prowadzi do wzrostu dojrzałości i poprawy efektywności organizacji. Zaprezentowano korzyści płynące ze stosowania zarządzania procesami na różnych poziomach dojrzałości. Przedstawiono wyniki badań świadczące o związkach dojrzałości procesowej organizacji z jej kluczowymi wynikami (wskaźnikami) ekonomicznymi. W zakończeniu sformułowano wnioski i zalecenia oraz wskazano kierunki dalszych badań w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)
EN
The article makes an attempt at describing the influence of economic maturity process on the organisation business results (enterprise, institution). Firstly, it shows the essence of organisation process maturity and methods used to define it. It pays attention to process management, which by permanent improvement leads to maturity increase and organisation efficieny progress. It also shows benefits of using process management on different maturity levels. Moreover, it presents research results demonstrating the relation between organisation process maturity and its essentials business results (rates). Finally the article presents conclusions and pieces of advice and indicates further research fields in this area.(original abstract)
XX
Utrzymywanie równowagi w systemie społecznym wymaga odpowiedniego ukształtowania systemu poznawczego regulatora i jest silnie zależne od jakości procesów informowania. Głównym celem regulacji jest zabezpieczenie ciągłości procesów, a jej skuteczność zależy od wiedzy regulatora i ciągłego dopływu odpowiedniej informacji. Wszelkie zniekształcenia tych procesów ograniczają, zarówno skuteczność regulacji, jak i efektywność wykorzystania zasobów społecznych (naturalnych, ludzkich itp.). Dla poniesienia sprawności systemu regulacji autor zaleca wspieranie procesów metapoznawczych podmiotu, podejmującego decyzje, w określonym miejscu systemu.(abstrakt oryginalny)
EN
Maintaining balance in the social system requires a proper configuration of the cognitive system controller and is strongly dependent on the quality of its information. The main objective of regulation is to ensure the continuity of the processes, and its effectiveness is dependent on the knowledge of the controller and the continuous flow of relevant information. Any distortion of these processes reduces both the effectiveness of regulation and efficiency in the use of social resources (natural, human, etc.). For efficiency incurred by the regulatory system, the author recommends to support the metacognitive processes of decision-makers.(original abstract)
18
Content available remote Zwinne zarządzanie organizacją w warunkach zmienności otoczenia
80%
XX
W warunkach nasilającej się zmienności otoczenia rośnie znaczenie zwinnego zarządzania, które powinno być oparte na zwinnej strategii i elastycznych procedurach. Powinny być opracowane sposoby rozpoznawania i reagowania na pojawiające się na rynku szanse i zagrożenia. Agile to pewien rodzaj kultury, zwinność stwarza możliwości tworzenia czegoś nowego. Agile to szansa na minimalizowanie kosztów, zmianę wymagań, szybkie dostarczanie potencjalnie gotowych do użycia rozwiązań. To nowy sposób pracy opisany zgodnie z wartościami zawartymi w Manifeście Agile. Obejmują one relacje zachodzące pomiędzy ludzi i interakcjami oraz procesami i narzędziami, działającym oprogramowaniem a szczegółową dokumentacją, współpracą z klientami a negocjacjami umów oraz reagowaniem na zmianę a realizacją założonego planu. W artykule wskazano na istotę, rolę i znaczenie zwinności w zarządzaniu organizacją, przedstawiono drogę prowadzącą do powstania manifestu zwinności oraz omówiono wybrane metodyki zwinności w zarządzaniu projektami, w tym Scrum.(abstrakt oryginalny)
EN
Agile management is embodied in agile business strategy and elastic procedures, Agile allows immediate recognition and reaction to opportunities and threats. Agile is also a type of organizational culture. Agile facilitates cost minimalization and enhanced process of providing ready to use solutions. Agile is also a new type of cooperation encompassing complex relationships between people, processes, tools, software, documentation, cooperation with customers towards renegotiating deals and reacting to change of plan. The article describes the role of agility in managing organizations, The road leading to Agile Manifesto was presented. Selected project management methodologies, including Scrum, were presented.(original abstract)
19
Content available remote Dojrzałość procesu zarządzania wizerunkową sytuacją kryzysową
80%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja poszczególnych etapów procesu osiągania dojrzałości organizacji w zarządzaniu wizerunkową sytuacją kryzysową. We wstępie przybliżono typologię sytuacji kryzysowych, przyjmując za punkt odniesienia źródła kryzysów, oraz wskazano i scharakteryzowano udziałowców sytuacji kryzysowej. Następnie ukazano, w jaki sposób przebiegają wizerunkowe sytuacje kryzysowe, wyodrębniając poszczególne fazy ich rozwoju. Rozważania te stanowiły podstawę do identyfikacji procesu osiągania dojrzałości i charakterystyki jego pięciu faz. W zakończeniu, akcentując walor praktyczny dysertacji, opracowano instrument diagnostyczny pozwalający na ocenę obecnego poziomu dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania wizerunkową sytuacją kryzysową(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to identify stages of the process of achieving organizational maturity in image crisis management. At the beginning the author analyzed typology of crisis situations, referring it to sources of crises, then characterized groups and organizations involved in image crises. Next, the way crisis situations were taking place was depicted, including identification of crisis's development phases. The analysis was a foundation for identifying the process of achieving maturity, which consisted of five stages. Finally, emphasizing a practical aspect of the dissertation, the author built and presented a diagnostic instrument which allowed the assessment of current level of organizational maturity regarding image crisis management(original abstract)
20
Content available remote Obszary dysfunkcji organizacyjnych
80%
XX
Dysfunkcją organizacyjną jest długotrwała, istotna niesprawność powodująca marnotrawstwo w organizacji. Źródeł dysfunkcji należy poszukiwać zarówno w samej organizacji, jak i w jej otoczeniu. Badanie tych zjawisk jest jednak trudne z powodu różnie motywowanej niechęci respondentów do ujawniania problemów organizacji. Łatwiejsze jest badanie dysfunkcji administracji i ten obszar jest lepiej poznany. Niezależnie od indywidualnej specyfiki większość dysfunkcji może być interpretowana jako niepożądane przesunięcie celów. W artykule opisywane są różne obszary i źródła dysfunkcji.(abstrakt oryginalny)
EN
Dysfunctions and pathologies in administration are slightly easier to investigate, and therefore this area has been studied more thoroughly. Regardless of differences between individual cases, most dysfunctions can be interpreted as an undesired shift of goals, which may therefore be considered a universal dysfunction. The article describes areas and sources of organizational dysfunctions.(original abstract)
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.