Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 832

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Tax regulations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
XX
W orzecznictiwe NSA wskazuje się, że każda ostateczna decyzja podatkowa korzysta z atrybutu domniemania prawidłowości, dopóki nie zostanie we właściwym trybie wyeliminowana. Wskazuje się też treść art.16 par.1 kpa statuującą trwałość decyzji ostatecznych.
XX
W artykule omówiono prawo podatkowe w USA dzieląc podatki na: podatki federalne (podatek dochodowy, podatki na ubezpieczenia społeczne, podatki konsumpcyjne, podatki spadkowe i od darowizn, podatki importowe), podatki stanowe (podatki od sprzedaży, podatki konsumpcyjne, podatki dochodowe, podatki od czerpania ze źródeł naturalnych, podatki od własności), podatki lokalne.
3
Content available remote Opozycja wobec postępowania mandatowego
100%
XX
Autor prezentuje problematykę opozycji (quasi-sprzeciwu) wobec postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Artykuł porusza problematykę sytuacji procesowej uczestników postępowania w sprawach o wykroczenia, modelu tego postępowania oraz różne aspekty "korzystania" z uprawnień mandatowych. Rozważania obejmują ocenę dotychczasowych rozwiązań i zawierają wnioski de lege ferenda.(abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the issue of opposition (quasi-objection) against fine proceedings in cases concerning misdemeanour or fiscal misdemeanour. The article raises the issue of procedural situation of the parties in misdemeanour cases, model of the proceeding and various aspects of "taking advantage" of penalty notice powers. Considerations include an assessment of existing solutions and contain de lege ferenda conclusions.(original abstract)
XX
1 kwietnia 2011 r. weszły w życie kolejne zmiany przepisów o wydawaniu, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, interpretacji podatkowych przez Ministra Finansów. Zmiany te dotyczą wyłącznie tzw. interpretacji indywidualnych, wydawanych w imieniu Ministra Finansów przez dyrektorów uprawnionych do tego, właściwych terytorialnie, Izb Skarbowych (IS) na pisemny wniosek zainteresowanego. Wynikają one zasadniczo z dwóch rozporządzeń Ministra Finansów z 1.03.2011 r.(fragment tekstu)
XX
Na początku artykułu omówiono pojęcie porozumienia w prawie podatkowym. Przedstawiono strony i przedmiot porozumienia oraz kwestie proceduralne. Zaprezentowano również kwestie związane z porozumieniami w prawie podatkowym a innymi rozwiązaniami prawnopodatkowymi zawierającymi element autonomii woli oraz innymi formami działania administracji.
EN
The article presents the current state of research with regard to the issue of agreement in tax law. It discusses it against the specific characteristics of tax law. Its purpose is to determine the planes and problems of the research in this respect, as what is expected is a comprehensive discussion of the institution of agreement in tax law that would aim at its isolation and broader practical use. It respectively discusses: the concept of agreement in tax law, parties and subject of the agreement, procedural issues, agreement in tax law and other solutions containing the element of autonomy of the will of the parties, agreement in tax law and other forms of activity of administration. (original abstract)
6
Content available remote Kontrola podatkowa a ogólne zasady postępowania podatkowego
80%
XX
Celem artykułu jest ukazanie istoty kontroli podatkowej przeprowadzanej przez organy podatkowe w oparciu o ogólne zasady postępowania podatkowego uregulowane w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). W artykule zwrócono szczególną uwagę na znaczenie zasad ogólnych postępowania podatkowego w kontroli podatkowej przeprowadzanej przez organy podatkowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show the essence of tax audit proceeding by tax authorities based on general rules of tax proceedings according to the act of law - The Tax Ordinance Act of 29th August 1997 (J.L. consolidated text of 2015, item 613). The article highlights the meaning of general rules of tax proceedings in tax audit carried out by tax authorities.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy problemów związanych ze stosowaniem regulacji dotyczących urzędowych interpretacji prawa podatkowego. Autor nie zgadza się z poglądem sądów administracyjnych, że nie jest możliwe składanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, które zawierałyby wariantywny opis przewidywanej operacji gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns the problem of the application for an advance tax ruling. The author does not agree with the view of the court that it is not possible to submit applications for a ruling which would include the description of different considered alternatives to the proposed business transaction or different alternatives questions.(original abstract)
XX
Artykuł prezentuje instytucję indywidualnych interpretacji prawa podatkowego i jej oddziaływanie na finanse jednostek samorządu terytorialnego. Pokazuje, że odpowiedni sposób wykorzystania instytucji interpretacji podatkowych umożliwia optymalne zarządzanie rozliczeniami podatkowymi, w szczególności pod kątem wyboru rozliczenia najbardziej korzystnego finansowo dla danej jednostki samorządu terytorialnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents individual advance rulings and the way they influence finances of units of self-government. In the era of economic crisis self-governments intensively seek possibilities to gain additional financial resources, also from VAT. Complexity and changes of the tax law in scope of VAT result in difficulties during deducting and returning VAT. Reduction of risk related to potential mistake in this cope is provided by advanced tax rulings, which used in a proper way, can also serve as a tool for optimal management of tax calculations, especially searching best solutions that can be used by self-government units. (original abstract)
XX
Poruszono kwestie związane z prawnymi i podatkowymi konsekwencjami przeniesienia majątkowego prawa autorskiego. W pierwszej części zanalizowano charakter prawny, rodzaje i sposoby przenoszenia tych praw. Zwrócono szczególną uwagę na tak zwane "prawa autorskie pracownika", odnoszące się do sytuacji, w których praca jest stworzona przez autora, który jest również pracownikiem. Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zależności między różnymi gałęziami prawa (autorskiego, pracy i podatkowego), które są konsekwencją jednej czynności prawnej, czyli przeniesienia praw do utworu przez jego autora.
EN
In this article, the author tackles issues relating to the legal and tax consequences of assigning copyright. In the first part, she analyses the legal nature, types and methods of assigning copyright. She pays special attention to so-called "employee copyright" -relating to situations where a work is created by an author who is also an employee. She indicates both the extent of the employee's right to a work and the employer's freedom to make use of this work. The author discusses the legal and tax consequences of transfer of copyright as well as the consequences of restricting the right of authors to classify 50% of their income as tax-deductible expenses depending on who/what is assigned the copyright. The main aim of the article is to draw attention to the dependencies between the various branches of law - copyright, employment and tax law - which are a consequence of one legal activity, namely, the assignment of rights to a work by its author. (original abstract)
XX
We współczesnym demokratycznym państwie, dla świadomego swoich praw społeczeństwa, istotne znaczenie ma dostęp do informacji. Informacje w sprawach podatkowych udostępniane są za pomocą Systemu Informacji Podatkowej, którego funkcjonowanie przedstawiono w niniejszym opracowaniu. Analiza ewolucji struktury tego systemu wskazuje, że obecnie potrzebna jest jego modyfikacja uwzględniająca nowe uwarunkowania prawne i technologiczne oraz wykorzystująca doświadczenia z poprzednich lat. (fragment tekstu)
EN
The elaboration undertakes an effort to locate tax information on background of the following categories of information regulated in provisions of law: 1) information on activity of public subjects, 2) information given by an organ in the course of administrative proceedings and 3) information on the scope of use and interpretation of regulations of the tax law in the course of art. 14a of the tax ordnance. One of the basic information technology appliances serving to giving information, in this also by the tax organs is the Biuletyn Informacji Publicznej. It serves to transfer of data in the scope of adjudications and extra-jurisdiction activity of organs. The basic meaning for transfer of data in the scope of tax law was attributed to the Tax Information System, this system constitutes a mechanism enabling review of discrepancies in jurisdictional activity of tax organs and administrative courts and also discrepancies in opinions given by the Ministry of Treasury. In the Author's evaluation it constitutes not only an element improving the jurisdictional work of the tax organs but serves the society supplying knowledge on tax law. (original abstract)
11
Content available remote A Few Reflections on Current Tax Law
80%
XX
W artykule omówiony został obecny stan słowackiego ustawodawstwa podatkowego, w szczególności pod kątem cech jakościowych. Podkreślono niektóre negatywne jego cechy, zwłaszcza wysoką częstotliwość zmian w prawie, niejasność przepisów, brak podejmowania wysiłków na rzecz właściwej interpretacji oraz stosowania zasady sprawiedliwości podatkowej, a także destabilizujące efekty upolitycznienia procesu tworzenia prawa podatkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the current state of Slovak tax legislation in terms of its qualitative attributes. It emphasizes some of the negative features, espe-cially the high frequency of amendments to the law, lack of clarity of legislation, lack of effort on the appropriate application of the criteria of fairness and ability to pay taxes, as well as excessive political influence on the tax law-making proc-ess and its destabilizing effect. (original abstract)
XX
Omówiono zmiany dotyczące obowiązku dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi oraz transakcji, z których wynika zapłata należności na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jakie zostały wprowadzone w wyniku nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych.
XX
W opracowaniu autor porusza zagadnienie definiowania pojęć prawnych w prawie podatkowym. Autor podzielił definicje pojęć prawnych zawartych w prawie podatkowym na definicje stanowione i operatywne. Podział ten został oparty na podziale na prawo stanowione i operatywne. Ponadto autor wskazał na operatywne definicje pojęć prawnych w prawie podatkowym, które mają quasi-stanowiony charakter. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the author discusses the question of defining legal terms in the tax law. The author divides the definitions of legal terms contained in the tax law into statutory and operative definitions. This division is based on the distinction between statutory and operative law. Moreover, the author points to the operative definitions of legal terms in the tax law, which are of a quasi-statutory nature. (original abstract)
XX
Zasada kumulacji w podatku od spadków i darowizn jest, jako koncepcja prawna, instytucją o stuletniej historii. Ze względu na zmiany o charakterze legislacyjno-systemowym interpretacja przepisów ustanawiających jej byt prawny napotyka na duże trudności. Traktowanie granicy wykładni językowej bezwzględnie prowadzi do niemożliwego do zaakceptowania rezultatu. Rozwiązaniem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie zasady kumulacji jest wykroczenie poza granicę językową wykładni, tak by wynik wykładni pozostawał w zgodzie z głęboką strukturą ustawy podatkowej. W przełamaniu granicy językowej może pomóc metoda wykładni prawa uwzględniająca problem kontekstualizmu oraz koherencję prawa i struktury prawno-ekonomiczne związane z ustawą podatkową.(abstrakt oryginalny)
EN
The principle of cumulation in the inheritance and donation tax, as a legal concept, is an institution with a hundred-year history. Due to law changes and changes in law structure, proper interpretation is very difficult. Obeying the literal interpretation border necessarily leads to an unacceptable result. The solution ensuring the proper functioning of the cumulation rule is to transgress the limits of linguistic interpretation, so that the result of the interpretation would be in accordance with the deep structure of the tax act. In breaking the language border, a specific method of law interpretation can be helpful, method thats taking into account contextualism as well as the coherence of law and the legal and economic structure.(original abstract)
XX
Od pewnego czasu w Polsce trwają prace nad zmianą ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, a w zasadzie nad uchwaleniem nowego, kompleksowego aktu prawnego z zakresu ogólnego prawa podatkowego. W kierunkowych założeniach reformy ogólnego prawa podatkowego znajduje się również kwestia dotycząca reprezentacji w sprawach podatkowych. W związku z tym warto przeanalizować podobną instytucję obowiązującą we Francji, szczególnie że ustawodawca francuski w ostatnich latach istotnie zmodyfikował instytucję pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Należy nadmienić, że także w Polsce w 2016 r. znowelizowano przepisy traktujące o pełnomocnictwie w sprawach podatkowych ustawą z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Mocą tego aktu dodano nowy rozdział 3a do działu IV Ordynacji podatkowej, zatytułowany "Pełnomocnictwo", co bez wątpienia zwiększyło rangę tej instytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
Work has been in progress in Poland for some time on the amendment of the Tax Code of 29/08/1997 and, in principle, on the adoption of a new, comprehensive legal act on the general tax law. The targeted assumptions to the reform of the general tax law also include the matter of representation in tax matters. Therefore, it is worth analysing a similar institution which applies in France, especially since the French lawmakers have significantly modified the institution of the power of attorney on tax matters in recent years. It should be noted that, likewise in Poland, the provisions regarding the power of attorney in tax matters were amended in 2016 by the Act on the amendment of the Tax Code and certain other acts of 10/09/2015. This Act introduced a new chapter 3a to section IV of the Tax Code, entitled "Power of Attorney", which doubtlessly increased the importance of this institution. (original abstract)
XX
Większość orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych ma tzw. charakter prawotwórczy. Jest on związany z taką interpretacją prawa, która staje się akceptowana w praktyce i dlatego powinna znaleźć prawne odzwierciedlenie w przygotowywanej ordynacji podatkowej. Tutaj rozważana jest interpretacja NSA dotycząca należności podatkowych i zaległości podatkowych.
XX
Przewłaszczenie jest jedną z form zabezpieczenia kredytu bankowego. Po przewłaszczeniu na ruchomościach może ciążyć zastaw podatkowy z tytułu zaległości podatkowych oraz wystąpić odpowiedzialność nabywcy z art.45 ustawy z 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. z 1993 r. nr 108 poz.486). Artykuł omawia to zagadnienie.
XX
Ewolucja przepisów podatkowych odnoszących się do firm z udziałem kapitału zagranicznego działających w Polsce w latach 1988-1995.
EN
Evolution of tax regulation on foreign owned companies in Poland from 1988 up to 1995.
XX
W artykule przedstawiono subiektywny wybór najistotniejszych zmian w przepisach Ordynacji podatkowej, z których większość wejdzie w życie z początkiem 2016 r. (fragment tekstu)
XX
Problematyka wykładni prawa budziła i budzi duże zainteresowanie zarówno prak-tyki, jak i nauki prawa. Tradycyjne topiki prawnicze są nadal w powszechnym użyciu, ale w teorii prawa poszukuje się dla nich podbudowy w zasadach komunikacji powszechnej, modyfikując je pod potrzeby interpretacji tekstów normatywnych. Współcześnie najwięcej uwagi poświęca się w tym zakresie tzw. maksymom i implikaturom Paula Grice'a.(abstrakt oryginalny)
EN
The issues of legal interpretation aroused and still arouses great interest in both the practice and science of law. Traditional legal topics are still in common use, but the theory of law seeks a foundation for them in the principles of public communication, modifying them for the purposes of interpreting normative texts. Nowadays, the most attention is paid in this regard to the so-called maxims and implicatures of Paul Grice.(original abstract)
first rewind previous Strona / 42 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.