Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 523

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ochrona krajobrazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Aura
|
1992
|
nr 07
6-8
EN
National Park Świętokrzyski covers Fir Virgin Forest, a complex of natural mountainous beech — fir forests and Polish larch stands. Mining — industrial district developed nearby Kielce is causing strong pollution of natural environment. To prevent further devastation local authorities in Kielce (Wojewódzka Rada Nar. w Kielcach) founded Complex of Landscape Parks of Świętokrzyskie Mountains. On this terrain special rules of production are in force, excluding all activities harmful for the environment.
PL
Świętokrzyski Park Narodowy obejmuje Puszczę Jodłową, kompleks naturalnych górskich lasów bukowo-jodłowych oraz stanowiska modrzewia polskiego. Powstały w okolicy Kielc okręg górniczo-przemysłowy, eksploatujący miejscowe surowce skalne powoduje silne skażenie środowiska naturalnego. Aby nie dopuścić do dalszej dewastacji, Wojewódzka Rada Narodowa w Kielcach utworzyła Zespół Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich, na których terenie obowiązują zasady gospodarowania, wykluczające działalność uciążliwą dla środowiska naturalnego.
PL
Aglomeracje jako wspólnoty miejskie kształtują się i rozwijają ponad granicami administracyjnymi, stanowiąc dla mieszkańców wspólną przestrzeń życia w określonym środowisku przyrodniczym, ze wspólną infrastrukturą techniczną. Wszelkie działania strategiczne w nich prowadzone winny zapewnić nie tylko rozwój gospodarczy, ale także poprawę ładu przestrzennego oraz stanu ochrony środowiska przyrodniczego i zasobów przyrody.
PL
Parki krajobrazowe to bez wątpienia obszary o wysokich walorach krajobrazowych, ale jednocześnie też strefa problemowa. Wynika to z faktu pozostawienia wszystkich gruntów na terenie parków krajobrazowych w gospodarczym użytkowaniu. Generuje to szereg konfliktów na styku ochrony krajobrazu oraz potrzeby rozwoju gospodarczego gminy.
5
Content available remote Jakość krajobrazu wyrazem jakości systemu OOS
100%
PL
W artykule omówiono potrzebę wzmocnienia roli krajobrazu w systemie OOS. Uznano, że jakość krajobrazu jest wyznacznikiem prawidłowości przeprowadzania procedury OOS. Oceniono, że dotychczasowe sposoby ochrony krajobrazu były mało skuteczne z powodu traktowania go w OOS jako wyizolowanego komponentu środowiska oraz bagatelizowania jego znaczenia. Stało się to punktem wyjścia dla zaprezentowania koncepcji wzmocnienia roli ocen krajobrazowych. Przedstawiona metoda badania sąsiedztwa funkcji, formy i znaczeń pozwala właściwie ocenić wpływ planowanych przedsięwzięć na środowisko (w tym krajobraz) i określić odpowiednie działania łagodzące. Proponowane podejście nie tylko podnosi rangę krajobrazu w stosunku do innych elementów środowiska, ale też zwiększa efektywność procedury OOS w odniesieniu do środowiska jako systemu, umożliwiając jego lepszą ochronę i kształtowanie.
EN
The article presents the necessity of enhancing the role of the landscape in EIA system. It has been stated that the quality of the landscape is the indicator of the accuracy of EIA conducting. The evaluation of methods of landscape protection is considered as not effective enough because of treating the landscape only as a separate element of the environment and ignoring its importance. It has become a starting point to present the concept of enhancement the role of landscape assessment. The method of the considering the neighbourhood of forms, functions and meanings enables to assess the environmental (including landscape) impacts accurately and define the proper mitigation measures. Such an approach not only increases the role of the landscape in relation to other aspects of the environment, but also increases the effectiveness of the EIA in relation to the environment as a system, enabling its better protection and creation.
PL
Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu („ustawa krajobrazowa") wprowadziła nowy instrument planowania przestrzennego, służący w istocie ochronie krajobrazu. Jest nim audyt krajobrazowy. Akt ten, przyjmowany przez sejmik województwa, ma odegrać istotną rolę w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Jednak zarówno jego charakter prawny i treść, jak i zakładane wprowadzenie budzą liczne wątpliwości praktyczne.
PL
Ochrona krajobrazu w obecnych czasach jest sprawą niezwykle istotną. Dlatego zajęła się nią tak duża organizacja międzynarodowa jak Rada Europy, która uchwaliła Europejską Konwencję Krajobrazową. Jednak z wdrażaniem jej postanowień w Polsce nie jest najlepiej.
EN
After long-lasting efforts by community of architects and conservationists, the amendment to law on protection of cultural values and museums passed recently, comprises precise definitions regarding legal protection of cultural landscapes in the form of conservatory protection zones, cultural reserves and cultural parks. Conservatory protection zones are the most reasonable and viable. The authors consider implementation of this solution using Janowiec, a locality situated on the Vistula river bank, as an example.
PL
Powstała po latach starań środowisk architektoniczno-konserwatorskich nowelizacja ustawy o ochronie dóbr kultury i muzeach zawiera jednoznaczne sformułowania o prawnej ochronie krajobrazów kulturowych w formie stref ochrony konserwatorskiej, rezerwatów kulturowych i parków kulturowych. Najbardziej realistyczną, mającą najwięcej szans na wprowadzenie w życie jest strefa ochrony konserwatorskiej. Autorzy omawiają wprowadzanie jej w życie na przykładzie Janowca nad Wisłą.
EN
The landscape, marked by human creativity, comprises infinite places, created by the Maker. The landscape has always influenced man - even only in the realm of the sub-consciousness. The author discusses the role of landscape, defines the meaning of landscape heritage, and suggests new form of protection, the Heritage Park.
PL
Krajobraz, naznaczany obecnością współtworzącego go człowieka, składa się z nieskończonej liczby miejsc na ziemi, którym Stwórca nadal trwanie w czasie. Zawsze oddziałuje on na człowieka, choćby tylko w sferze podświadomości. Autor omawia rolę tożsamości miejsca w krajobrazie, precyzuje pojęcie krajobrazu zabytkowego - kulturowego. Proponuje nową formę ochrony i działania w krajobrazie kulturowym - park kulturowy.
PL
Potrzeba ochrony krajobrazu jest przedmiotem częstych dyskusji, w których zwraca się uwagę na niekorzystne zmiany spowodowane niewłaściwymi sposobami zagospodarowania, wynikającymi w dużej mierze z potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego.
PL
Polityka samorządów w zakresie ochrony krajobrazu wyraża się przede wszystkim w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i decyzjach dotyczących zamówień publicznych. Analiza procesu powstania wybranego założenia przemysłowego skłoniła autorkę do postawienia tezy, że ochrona krajobrazu jest luksusem, na który stać kraje bogate, a który dotąd bywa trudno osiągalny w Polsce. Inwestycje przemysłowe są na tyle pożądane przez gminy ze względów ekonomicznych i społecznych, że potrzeba ochrony krajobrazu schodzi na dalszy plan. Odmienny jest kontekst decyzyjny wpisywania w krajobraz obiektów infrastrukturalnych. Tu bowiem inwestor jest publiczny, finansowanie w znacznej mierze pochodzi z funduszy unijnych, a architektura pochłania nie więcej niż ułamek budżetu inwestycji. Podjęcie lub pominięcie problemu ochrony krajobrazu przy ustalaniu wytycznych do projektowania świadczy głównie o poziomie świadomości decydentów w tym zakresie.
EN
The main point of the paper, in the context of industrial architecture, is that landscape protection seems to be a luxury that is out of reach in Poland. Industrial investments are so desperately desired in many counties because of economical and social benefits they bring, that the need for landscape protection is neglected by the authorities. Harmonizing infra- structural investments into the landscape is a different issue. In this case the investor is public and gross of financing is ensured by EU Funds. Undertaking the effort to protect landscape while defining design requirements shows consciousness or ignorance of the authorities in this matter.
PL
Gospodarowanie krajobrazem winno mieć na celu ochronę i takie korzystanie z zasobów krajobrazu, aby pomnażaniu ulegał majątek w wymiarze zarówno ekonomicznym, jak i kulturowym. Niestety, przyjęta w ubiegłym roku tzw. ustawa krajobrazowa nie gwarantuje osiągnięcia tych celów.
PL
O niepokojącym stanie krajobrazu mówi się nie od dzisiaj. Wiele niekorzystnych zjawisk zostało opisanych w pracach naukowych i popularnych publikacjach. Zdiagnozowano większość przyczyn istniejącego stanu rzeczy. Trwają prace nad konstruowaniem programów naprawczych, powstają interesujące (oncepcje ochrony i kształtowania kra-obrazu. Problematyka ta doczekała się nawet odpowiednich zapisów prawnych. Wiele osób "publicznych" deklaruje gotowość podjęcia działań na rzecz zachowania ładu i harmonii w krajobrazie. Tymczasem otaczająca nas rzeczywistość przestrzenna zdaje się zaprzeczać tym wszystkim pozytywnym programom i deklaracjom. W czym więc tkwi problem?
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.