Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vault
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
Background: The aim of this research is to find a relation between one's special quickness-force abilities, recorded in laboratory conditions, and physical values, revealed during a gymnastic jump in a real sports contest.Material/Methods: The tests were made on gymnasts, aged 15-18 years, from the Academic Sports Association (AZS) in Gdansk. The gymnasts were a selected group of 8 people who had already practised sport for 9-12 years as contestants. The project was carried out in the Physical Effort Laboratory at the Academy of Physical Education and Sport (AWFiS) in Gdansk, using of the Kistler tensometric platform to measure and analyse the ground reaction forces. The strength of leg muscles and pelvic girdle were checked. The measurements of quickness and force abilities of sportsmen were based on the assessment of power of their take-off and the time in which they contacted the ground. The results were compared with the result analysis of jumps achieved by the contestants in the Individual Polish Championships (Iława 2005). The measurement of the mechanical quantities during the take-off at the springboard was done using the photogrammetric method.Results: The statistically highest and important correlation between the results of gymnasts in the quantity of the take-off power, checked on the tensometric platform and at the springboard was with the value being r=0.916 for p≤0.05. A crucial correlation was also observed for the time of the contestant's contact with the ground in laboratory tests and the same parameter measured during the contestant's taking off the springboard (r = 0.668).Conclusions: The analysis of test results reveals a strict correlation between the level of one's abilities in quickness and force in laboratory conditions and physical values revealed during the take-off from a springboard in an actual contest.The measurement of the quickness-force abilities (the power of take-off) in laboratory conditions can be used as the measurement of the sportsmen's preparation for the gymnastic jump.
2
Content available remote Metodyka wzmacniania murowanych sklepień
75%
PL
Sklepienia można wzmacniać na wiele różnych sposobów. W artykule opisano nowoczesne metody wzmacniania zabytkowych zakrzywionych konstrukcji murowanych. Przedstawiono wady i zalety obecnie stosowanych rozwiązań naprawczych sklepień. Wskazano na wyniki badań naukowych, w których została potwierdzona skuteczność omawianych rozwiązań.
EN
Vaults can be strengthened in many different ways. The article describes modern methods of strengthening historic curved masonry structures. The advantages and disadvantages of the currently used vault repair solutions are presented. The results of scientific research confirming the effectiveness of the discussed solutions have been indicated.
3
Content available remote Technologia wzmacniania sklepionych budowli komunikacyjnych
75%
PL
Problemy wzmacniania, odwadniania, uszczelniania, zabezpieczania, modernizacji i adaptacji starych tuneli kolejowych, mostów, wiaduktów i przepustów o konstrukcji sklepionej (kamiennej lub ceglanej) są obecnie bardzo aktualne ze względu na powszechność i skalę występujących zagrożeń. Budowle te, w większości ponad 100-letnie, ze względu na znaczne zaawansowanie procesów starzenia, wymagają obecnie szeroko zakrojonej rehabilitacji. Artykuł opisuje zastosowanie stalowych, falistych paneli cylindrycznych i betonu samozagęszczalnego do wzmacniania konstrukcji sklepionych.
PL
W pracy podjęto próbę opisania i oprogramowania prymitywów sklepień i przekryć budowlanych jako nakładek do popularnego na świecie i w Polsce systemu komputerowego wspomagania projektowania. Przyjęty sposób rozwiązania problemu stanowi praktyczną propozycję uzupełnienia standardowego oprogramowania CADD w zakresie modelowania (projektowania) architektonicznego. Omawia się tu powierzchnie prostokreślne jako te, które dają się technologicznie kształtować w dość prosty sposób i są najczęściej stosowane w praktyce.
EN
In this paper an attempt of the description and the software of the primitives of the builder's vaults and covers have been presented. Suitable subroutines out in the AutoLISP language as overlays to the AutoCAD system. The accepted manner of the solution of this problem to state a practical proposal of the supplementing standard - software CADD in a range of the architectural modeling. One wrote the programs-overlays for the non-typical rectilinear surfaces, which surrender technologically to shape in a practice.
5
Content available remote Wpływ rodzaju materiału zasypowego na pracę sklepień walcowych
63%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych prowadzonych na trzech sklepieniach walcowych z zasypką. Sklepienia o grub. 125 mm, rozpiętości 2000 mm i strzałce 730 mm wykonano z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Jako pierwszy badano element z zasypką z keramzytu. W drugim sklepieniu zastosowano tłuczeń granitowy, a w trzecim piasek. W badaniach przyjęto miąższość zasypki ponad kluczem sklepienia równą 200 mm. Obciążenie przykładano w 1/4 rozpiętości sklepienia. Głównym celem badań było doświadczalne określenie obciąż. niszczącego oraz obserwacja zachowania się elementów z zasypką wykonaną z różnych materiałów. W badaniach wykazano istnienie wpływu rodzaju zastosowanego materiału zasypowego na nośność i mechanizm zniszczenia sklepień z zasypką.
EN
This paper presents the results of experimental tests on barrel vaults with fill material. Three vaults were built of clay brick and lime mortar. Thickness, internal span and rise of the vaults were 125 mm, 2000 mm and 730 mm respectively. The vault with fill of light expanded clay aggregate was tested first. The second vault was backfilled with crushed granite. In the third test sand was used as a fill material. The fill depth at the crown was 200 mm. The load was applied at a quarter span. The aims of the tests were to determine load-carrying capacity and examine the general behaviour of barrel vaults with different types of backfill material. The results have pointed out the influence of fill type on the ultimate strength and collapse mechanism.
EN
The paper contains a short history of the evolution of vaults and the principles of creating digital models of barrel vaults with the use of AutoCAD software. It is also richly illustrated with drawings of digital models created in AutoCAD.
PL
Praca obejmuje krótką historię rozwoju sklepień oraz zasady postępowania przy tworzeniu modeli komputerowych sklepień kolebkowych przy użyciu programu AutoCAD. Całość bogato ilustrowana rysunkami modeli komputerowych wykonanych w programie AutoCAD.
PL
Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań elementów składających się ze sklepienia murowego oraz materiału zasypowego. Przyjęto trzy sposoby przygotowania grzbietu sklepienia. Wyniki badań wskazują, że sposób przygotowania grzbietu sklepienia wpływa na nośność i pracę badanego układu konstrukcyjnego.
EN
This article presents the results of experimental tests on barrel vaults with fill material. In the experimental program three different finishing methods of vaults extrados were taken into consideration. The results of the tests showed that finishing of vaults extrados had influence on behaviour and load-carrying capacity of tested elements.
PL
Systemy prętowo-cięgnowe to nowoczesne konstrukcje złożone z wiotkich cięgien i membran zdolnych do przenoszenia wyłącznie naprężeń rozciągających oraz współpracujących z nimi prętów ściskanych. Są lekkie i bardzo efektywne pod względem wykorzystania wytrzymałościowych cech materiałów. Łatwość montażu w ograniczonej przestrzeni np. budynku istniejącego oraz możliwość zmiany geometrii przez regulację długości cięgien sprawiają, że mogą one być przydatne w naprawach konstrukcji obiektów historycznych. Ich stosowanie jest zgodne z aktualną doktryną konserwatorską. Autorzy prezentują przykłady zastosowań tych systemów w obiektach historycznych.
EN
Tension-strut systems consist of thin cables and membranes capable of carrying only tensile forces and compressed struts cooperating with them. They make very effective use of strength properties of materials. They are lightweight and common in large span structures such as bridges and stadium roofs. However, they may also be advantageous in reinforcing and repairing historical buildings as they conform to conservation law in force. This paper presents a few examples of such applications of tension-strut system. Stabilization of historic brick and stone vaults with buttresses and iron bowstrings often turns out inadequate to resist thrust forces transmitted from the vault to the walls which cause cracks and deformations of the vault. Properly designed tension-strut structure can resist the thrust forces calculated in a theoretical way. Moreover, it can be hidden in the attic of building. Old timber roof structures are usually deformed and excessively deflected. Skilfully assembled tensionstrut systems enable straightening and geometrical adjustment of a roof structure. Although similar threats and structural damages occur in most buildings which are a few hundred years old, individual design solutions are required in each case. Historical investigation and detailed measurement of geometry and deflections have to be made before choosing the apprioprate method of reinforcing the old structure.
PL
Artykuł prezentuje obszar syntezy architektury i liturgii, która jest nieodzowna przy projektowaniu świątyni. Według pracy, transparentność mistyki i liturgii w gotyckim średniowieczu buduje dom Boży jako dwa kościoły, z których jeden wewnętrzny zawarty jest w drugim jako strefa chóru dla duchowieństwa zgromadzonego przy ołtarzu i wydzielonego od pozostałej części, przeznaczonej dla laikatu, poprzez lektorium. Od okresu liturgicznego bez lektorium, nawiązującego w XVI wieku do Kontreformacji (Sobór Trydencki), aż do naszych czasów (Drugi Sobór Watykański), czynnik scenograficzny a nie mistyczny - jak to było w gotyku - posiada swoje szczególne miejsce przy kształtowaniu architektury sakralnej. Artykuł uzasadnia możliwość przeniesienia intuicji gotyckiego chóru, gdzie jeden ołtarz istnieje w otoczeniu jednej hierarchii do posoborowej architektury sakralnej, odpowiadajacej całemu wnętrzu kościelnemu, a nie tylko jego wydzielonej wybranej części.
EN
The article presents the sphere of synthesis of architecture and liturgy which is indispensable in the creation of a temple. According to the paper, the transparency of mystical and liturgy in a middle ages of gothic build the house of the Lord as two churches. One of them, the inner one, is incorporated in the other one as an area of the choir for the clergy gathered at the altar and separated by a jube from the other part destined for the lay people. From the period of a liturgi without a jube, referring in 16 th century to counter-Reformation (Council of Trent) till contemporary times (Second Vatican Council) it is the factor connected with the stage design and not the mystical one as it was in case of gothic that is particularly taken into consideration when creating the sacred architecture. The article justifies the possibility of transferring the intuition of the gothic choir, where one altar exists in the surrounding of one hierarchy to the after-council sacral architecture, where one altar exists in the surrounding of one community, belonging to the whole interior of the church and not only to its chosen separated part.
10
51%
PL
W artykule przedstawiono przebieg działań ratunkowych po wystąpieniu katastrofy budowlanej w obiekcie zabytkowym oraz związane z nimi trudności i zagrożenia. Dla zobrazowania procedury postępowania posłużono się przykładem katastrofy budowlanej, jaka wydarzyła się w czerwcu 2018 r. w średniowiecznym kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich (woj. opolskie).
EN
The article presents the course of rescue operations after the occurrence of a construction disaster in a historic building and the related difficulties and threats. To illustrate the procedure, an example was used – a construction disaster that happened in June 2018 in the medieval church St. George in Hajduki Nyskie (Opole Voivodeship).
EN
The work concerns the influence of the method of numerical modelling of the connections of the roof truss and vaults with the walls of historic masonry objects structures on the local stress distribution in the walls. At the outset, the need to search for rational modelling was justified due to the large size of the calculation models and the erroneous results obtained with oversimplification of the model. Four methods of modelling the connections between the walls and roof truss and vaults were analysed. The first method was to describe the elements of walls and foundations as solid elements, the ribs of the vaults and the roof truss as beam elements, and the vaulting webs as shell elements. The remaining methods 2-4 describe the walls as shell elements. In places where the walls join with the roof truss and vaults, fictitious/fictional elements in the form of rigid horizontally-oriented shells were used in model No. 2. In model No. 3, fictitious rigid horizontally-oriented shell elements in addition to local rigid vertically-oriented shells were used, while in model No. 4, only fictitious rigid vertically-oriented shell elements with stepwise decreasing protrusions were introduced. The best solution in terms of local stress distribution turned out to be the description of connections with fictitious shell elements in the case of model No. 4. This approach slightly increases the number of unknowns, and makes the results of stresses in the connection areas realistic in relation to full modelling with solid finite elements.
PL
Praca dotyczy wpływu sposobu numerycznego modelowania połączeń więźby dachowej i sklepień ze ścianami zabytkowych obiektów murowych na lokalny rozkład naprężeń w ścianach. Na wstępie uzasadniono potrzebę poszukiwań racjonalnego modelowania z uwagi na duże rozmiary modeli obliczeniowych lub błędnych wyników przy zbytnich uproszczeniach modelu. Przedstawiono aktualnie stosowane sposoby modelowania, w tym stosowanie sztywnych elementów skończonych między nieprzecinającymi się osiami konstrukcyjnymi elementów. Przeanalizowano cztery sposoby modelowania połączeń więźby dachowej i sklepień ze ścianami. Pierwszy sposób to opisanie elementów ścian i fundamentów elementami bryłowymi, żeber sklepień i więźby dachowej elementami belkowymi, a wysklepek sklepień elementami powłokowymi. Pozostałe sposoby 2-4 to opisanie ścian elementami powłokowymi. W miejscach połącznia ścian z więźbą dachową i ze sklepieniami w modelu No. 2 zastosowano fikcyjne elementy w postaci sztywnych powłok zorientowanych poziomo. W modelu No. 3 również wprowadzono fikcyjne sztywne powłoki poziome oraz lokalnie dodatkowo sztywne powłoki zorientowane pionowo, natomiast w modelu No. 4 wprowadzono tylko fikcyjne sztywne pionowe elementy powłokowe o skokowo zmiennym wysięgu. Najlepszym rozwiązaniem w zakresie rozkładu lokalnych naprężeń okazał się opis połączeń fikcyjnymi elementami powłokowymi w przypadku modelu No. 4. Takie podejście niewiele zwiększa liczbę niewiadomych, a urealnia wyniki naprężeń w rejonach połączeń w stosunku do pełnego modelowania bryłowymi elementami skończonymi.
12
51%
EN
erformed experiments on additionally strengthened vaults with metallic helical reinforcement and non-metallic composite glass reinforcement (GFRP) proved expressive influence on carrying – capacity of masonry vaults. These experiments were nevertheless carried out on vaults without backfill. The question then is, what kind of interaction takes place between non-strengthened or strengthened vault with backfill. Realization of experiments in real conditions would be technically and financially very difficult, and therefore cooperation of vaults in combination with backfill has been simulated in computational programme Atena based on earlier performed experiments
PL
Badania wykonane na sklepieniach wzmocnionych śrubowym zbrojeniem stalowym i szklanym zbrojeniem kompozytowym (GFRP) potwierdziły wyraźny wpływ na nośność sklepień ceglanych. Badania te zostały wykonane na sklepieniach bez nadbudowy. Zachodzi zatem pytanie, jaka jest współpraca sklepienia wzmocnionego oraz sklepienia bez wzmocnienia z nadbudową? Realizacja takich badań byłaby technicznie i finansowo bardzo trudna, stąd też współpraca sklepień z nadbudową była symulowana w programie obliczeniowym Atena na podstawie wcześniej wykonanych eksperymentów.
EN
This work proposes a methodology to analyze masonry historical structures (stone or brick). They are mainly characterized by their self-weight which is the dominant action that acts on them, such us churches, cathedrals, etc. The proposed methodology is based on the analysis of finite element models that simulate the real structure behaviour. Therefore, much more information can be obtained about the structure safety than applying the usual methodology (the graphical statics considering the limit analysis). Using the proposed methodology, the structure response can be determined applying some loads on the model and considering some support conditions that simulate foundation settlements. The effect of structural reinforcement, wear of some blocks, non linear properties of the materials, etc. can be also considered. The safety level of the studied structure is evaluated with the obtained analytical results.
PL
W niniejszej pracy zaproponowano wykorzystanie metody elementów skończonych do analizy historycznych konstrukcji murowanych (kamienia lub cegły). Zasadniczą cechą tych konstrukcji jest ich ciężar własny, który stanowi w ich przypadku podstawowe obciążenie np.: kościoły, katedry itp. Zaproponowana metodologia jest oparta na analizie metodą elementów skończonych modeli, które symulują zachowanie rzeczywistej konstrukcji. Pozwala to na uzyskanie większej ilości informacji dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, niż przy użyciu zwykłych metod (statyka wykreślna z uwzględnieniem analizy stanów granicznych). Przy wykorzystaniu proponowanej metody, reakcja konstrukcji może być określona poprzez zwiększenie obciążenia na modelu i przebadanie warunków podparcia, które symulują osiadanie fundamentów. Efekt wzmocnienia konstrukcji, zużycie materiałów, ich nieliniowe właściwości, itp. mogą również zostać uwzględnione. Poziom bezpieczeństwa badanej konstrukcji jest oceniany na podstawie uzyskanych wyników analiz.
EN
This paper presents the results of two experimental tests on masonry barrel vault with fill material. The vault was built of clay bricks and lime mortar. Thickness, internal span and rise of the vaults were 125 mm, 2000 mm and 730 mm respectively. Light expanded clay aggregate was used as a fill material. The fill depth at the crown was 200 mm. The first test was performed on unstrengthened vault. In this case the main aims were to determine load-carrying capacity and examine the collapse mechanism of vault with backfill. In order to perform the second test the arch used in the first test was strengthened externally and tested again. The aims of this test was to determine load-carrying capacity and examine the general behavior of strengthened barrel vaults with fi ll material. Results of both tests were compared. The presence of strengthening influenced on load-carrying capacity and ductility of the vault. The strengthened element had higher failure load and was more ductile then vault without strengthening.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych sklepień z pachami wypełnionymi materiałem zasypowym. Elementy murowano z ceramicznej cegły pełnej na zaprawie wapiennej a zasypkę wykonano z keramzytu. Badania przeprowadzono na pasmach sklepień walcowych rozpiętości w świetle podpór wynoszącej 2000 mm, grubości 125 mm i strzałce 730 mm. Sklepienia obciążano w 1/4 rozpiętości aż zniszczenia rejestrując deformacje i poziom siły niszczącej. W pierwszym badaniu testowano sklepienie bez wzmocnienia wyznaczając jego nośność oraz identyfikując mechanizm zniszczenia. Po badaniu sklepienie wzmocniono powierzchniowo siatką z włókien szklanych i ponownie poddano testom. Celem badania było wyznaczenie obciążenia niszczącego oraz poznanie pracy sklepienia wzmocnionego z zasypką. Sklepienie wzmocnione charakteryzowało się większą nośnością i większą zdolnością do deformacji pod obciążeniem niż przed wzmocnieniem.
EN
In 1616 Stanisław Lubomirski founded the town Wiśnicz as a private town, a centre of vast latifundium in Cracow region. In 1620 he provided the funds to build a new stone-wall parish church which was consecrated in 1647. In the great fire of the town in 1863 the wooden buildings of the market square and the town hall were burnt down. The church, its belfry, rafter framing and parish archives also suffered from the fire. The presbytery of the church is semicircular, with adjacent vestibule, vestry and a small treasury. The nave is wider than the presbytery, rectangular and elongated of mannerist proportions with later addition on the east. Outside the nave there are buttresses in the form of giant volutes. Two-storey western elevation of the church is divided in its lower part into three fields of different widths by pilasters. In the middle field there is a portal with the coat-of-arms of Szreniawa in the pediment broken along the axis. The Palladian openings and conch niches are placed regularly. The upper storey, narrower, finished with a flattened arc is framed by a small volutes. Low pinnacles finish the part of the façade. The baroque forms in the façade are placed in a mannerist manner. The façade is divided by a huge mould separating the colossal pilasters from the gable divided in a different rhythm. The pilasters of the upper storey and towers are off the axes of the lower storey pilasters. The flat and linear architecture is supported by huge, almost bulging base. The barrel vault is emphasized by conspicuous entablature, and the interior is homogeneous in character. The elegant composition with few sculptural elements reminds one of the Carmelite church interior. In the façade the elegant forms are combined with sculpturally exaggerated ornamentations and the outline of framing is mannerist. Andrea Spezza, of Italian origin, probably architect of parish church in Wiśnicz, executed the baroque architecture in a very individual way but with strong mannerist impressions. The eastern frontage together with the parish church are a basic elements of the architectural complex of the former Carmelite monastery and castle, which dominate in the Wiśnicz skyline. Therefore its arrangement must be regulated, and the view of the parish church façade exposed. Translated by P.S. Szlezynger
16
Content available remote Możliwości zastosowania kompozytów do wzmacniania obiektów historycznych
44%
PL
Utrzymanie w należytym stanie konstrukcji budowlanych, szczególnie historycznych, które przez lata ulegały częściowej lub znacznej destrukcji, to zadanie, przed którym coraz częściej stają konserwatorzy, architekci i konstruktorzy zajmujący się obiektami historycznymi. Na skutek różnych przyczyn, związanych m.in. z przemieszczeniami podpór, zmianami warunków gruntowo-wodnych, wpływem czynników atmosferycznych, zmianą wilgotności, niewłaściwą geometrią i przekrojami elementów, starzeniem materiałów, zjawiskami reologicznymi czy wpływem wyjątkowych sytuacji obciążeniowych elementy konstrukcyjne wymagają napraw i wzmocnień. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnych metod, materiałów i technologii są materiały kompozytowe.
EN
Maintaining in good condition structures, especially historical ones, which have been subject to partial or significant destruction over the years is a task that conservators, architects and constructors are becoming more and more often used. Due to various reasons, related to: displacement of supports, changes in soil and water conditions, influence of atmospheric factors, change of humidity, inappropriate geometry and cross-sections of elements, aging of materials, rheological phenomena or impact of exceptional load situations, structural elements require repairs and reinforcements. Composite materials are an excellent alternative to traditional methods, materials and technologies.
PL
Szereg pośredniowiecznych struktur pogrzebowych z terenu Wielkiej Brytanii i Irlandii zdefiniowanych przez Juliana Littena w 1985 r. zostaje poddanych rewizji w świetle późniejszych odkryć. Obecnie można określić stopień różnorodności w ramach każdej z grup: grobów szybowych, niewielkich krypt rodzinnych, dużych krypt rodzinnych oraz krypt wspólnych. Wykorzystując po raz pierwszy podejście oparte na biografii przedmiotów w odniesieniu do danych grobowych, rozważana jest zmieniająca się funkcja trumien przez cały ich okres użytkowy, wraz ze zmieniającym się stopniem widoczności między okresami od powstania do ostatecznego zdeponowania w ziemi. Biografia krypt analizowana jest w oparciu o wybrane struktury grobowe, co pozwala odkryć wzorce użytkowania w czasie. Kwestie gospodarowania przestrzenią, co w niektórych przypadkach obejmuje znaczne przeludnienie i konieczność przenoszenia trumien, zdają się być problemem dotykającym wyłącznie krypty wspólne. Szyby i krypty zasadniczo przeznaczone były dla kilku pokoleń, z wyjątkiem kilku elitarnych rodzin, w przypadku których ta sama przestrzeń mogła być wykorzystywana przez kilka wieków.
EN
The range of post-medieval burial structures found in Britain and Ireland defined by Julian Litten in 1985 are reviewed in the light of more recent discoveries. The degree of variability within each of these – lined burial shafts, small family vaults, large family vaults, and communal crypts – can now be evaluated. Using the biography of objects approach for the first time on mortuary data, the changing agency of coffins over their use-lives is considered, with varying degree of visibility during the stages between construction and final deposition. The biography of vaults is indicated through a selection of burial structures, revealing patterns of use over time. Issues of space management, in some cases with considerable overcrowding and movement of coffins, is seen to be problem only with communal crypts. Shafts and vaults were predominantly for few generations, apart from some elite family where the same space could be used over several centuries.
18
44%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, których przedmiotem były modele sklepień murowych wzmocnionych powierzchniowo materiałami kompozytowymi. Badania miały na celu opracowanie metody wzmocnienia uszkodzonych konstrukcji sklepień w celu zachowania ich walorów historycznych i artystycznych. Do wzmocnienia zastosowano siatki z włókien szklanych lub węglowych wklejane w matryce mineralne. Analizowano wpływ zastosowanej metody wzmocnienia na nośność i sposób zniszczenia sklepień. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań sformułowano wnioski i zalecenia.
EN
This paper presents results of experimental tests on masonry barrel vaults strengthened externally with composites. As a strengthening a glass grid or a carbon grid embedded in a cement-based matrix was used. Specimens were strengthened at their extrados. The main aims of presented research were to develope a strengthening method acceptable for vaults with paintings, determine load-carrying capacity and examine failure modes of tested specimens. The results of the tests are compared and discussed.
PL
Istotną rolę w zapewnieniu odpowiedniej sztywności przestrzennej zabytkowych obiektów murowych odgrywają więźba dachowa i sklepienia ceglane. Omówiono sposoby modelowania tych ustrojów konstrukcyjnych oraz ich połączeń z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Zamieszczono dwa przykłady odzwierciedlające dobór elementów skończonych, opis połączeń i wpływ sklepień oraz więźby dachowej na statyczną pracę przestrzenną budowli.
EN
An important role in ensuring a proper spatial stiffness of historic, masonry structures play timber roof truss and vaults. A modeling solution of this structural elements and their connections in the finite element method are presented. Two examples of finite elements selection, connections description and roof truss and vaults influence on static spatial work of structures are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.