Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 408

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Money
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
XX
Artykuł jest próbą przybliżenia niektórych ważniejszych historycznych i współczesnych aspektów pieniądza gotówkowego i jego obiegu. Autor przedstawia rys historyczny, cechy charakterystyczne i funkcje pieniądza gotówkowego, obieg pieniądza gotówkowego, jego strukturę i perspektywy oraz zadania banku centralnego i systemu bankowego w zakresie obiegu pieniądza gotówkowego.
XX
Kwestia szybkości krążenia pieniądza zajmuje ważne miejsce w badaniach nad zapotrzebowaniem gospodarki na pieniądz. Zmiany tego czynnika modyfikują bowiem popyt na pieniądz, a to z kolei jest ważną wskazówką dla polityki emisji pieniądza. Problem ten pojawił już się w ilościowej teorii pieniądza Irvinga Fishera. Miał istotne znaczenie w analizie związków między ilością pieniądza w gospodarce a całkowitymi wydatkami społeczeństwa. (fragment tekstu)
EN
Aim: Money velocity data for the United States show that there is a decline in all of the broad money aggregates in recent decades. This points to a sustained demand deficiency element. Can consumer heterogeneity be the cause of this declining trend? The aim of this paper is to find an answer for this question. Design / Research Methods: To achieve our aim we use Agent Based Modelling (ABM). In our model, the agents are heterogeneous consumers with different spending propensities. Conclusions / findings: We show that heterogeneous consumers with different spending propensities alone puts a downward pressure on money velocity. This pressure is coupled with a sustained worsening in the wealth distribution. We observe that as money accumulates in the hands of agents with the lowest propensity to spend, money velocity keeps declining. This also puts a downward pressure on nominal aggregate demand and hence a deflationary bias on the general price level. Originality / value of the article: This paper shows that heterogeneity of economic agents should not be ignored and that ABM is a very powerful tool to analyse heterogeneity. Implications of the research: The implication for policy makers is that the demand deficiency associated with the fall in money velocity will persist until the worsening of wealth dispersion comes to a halt.(original abstract)
4
Content available remote Sovereign Money
80%
EN
The aim of this paper is to point out the commonalities and differences between the two currency reform approaches "100% Money" and "Sovereign Money". The definition of "100% Money" was taken from Irving Fisher, the definition of "Sovereign Money" from Joseph Huber. The biggest commonality of these two approaches is the aim to end or to ease financial crises, the biggest difference is the way this money gets booked. This paper is interesting for students and teachers of finance, especially if they are experts in money theory. (original abstract)
5
Content available remote Pieniądz doskonały
80%
XX
U podstaw wszystkich toczących się dyskusji o globalnej walucie oraz tworzonych oddolnie systemów alternatywnych walut leży specyficzne dobro - pieniądz. Aby wiedzieć, do jakiego pieniądza warto dążyć, autor postanowił na nowo odpowiedzieć na dwa pytania: czym właściwie jest pieniądz? Jakie właściwości ma pieniądz doskonały? (abstrakt oryginalny)
EN
The root of all ongoing discussions on the global currency and the rise of alternative monetary systems created by private individuals is a specific good, money. To know to what money it is worth aspiring, the author decided to answer once again two questions: what exactly is money? What properties does the perfect currency have? (original abstract)
XX
Omówiono historię polskiego pieniądza do 1795 roku. Artykuł podzielono na części: okres denara, okres grosza, okres polskiego złotego.
EN
Poland's money has a pedigree of over a thousand years. At the end of the 10th century the silver denar began to supplant various commodities that had previously functioned as means of payment. The denar system survived for several centuries. In the 14th century, the role of the denar was taken over by the silver grosz. The end of the 15th century witnessed the birth of the Polish zloty, taken as equal to 30 silver grosz. The beginnings of the historical path travelled by the Polish zloty were promising. The zloty corresponded in value to the gold ducat and to the silver thaler. Later, however, things got worse. The crisis of the state and the economy was accompanied by the decline of the currency. It was not until the end of the 18th century that the sound quality of the coin was restored. A monetary history of Poland after 1795 will be presented in the next issue. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę porównania równań wymiennych sformułowanych przez I. Fishera oraz A.C. Pigou oraz przeprowadzono ich analizę z użyciem koncepcji D.H. Robertsona dotyczących syntezy ilościowej i dochodowej teorii pieniądza, a także sposobu tworzenia się oszczędności w gospodarce. Przeprowadzona analiza pozwoliła dostrzec, że hipoteza o wprost proporcjonalnym wpływie zmian ilości pieniądza na poziom cen nie dała się zweryfikować ani w ilościowej, ani dochodowej wersji równania wymiennego ze względu na występowanie zjawiska tezauryzacji. Tezauryzacja zakłóca równowagę między oszczędnościami społecznymi, powstającymi wskutek niezużycia, a zagregowanymi oszczędnościami indywidualnymi, a zarazem stanowi przyczynę fluktuacji gospodarczych oraz zmian ilości pieniądza w obiegu i wahań szybkości obiegu pieniężnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to compare equation of exchange formulated by I. Fisherand A.C. Pigou and analyses these equations with the use of D.H. Robertson's monetary concepts concerning the synthesis of the quantity and income theory of money, as well as the mechanism of creation of savings in the economy. Conducted research allowed to notice that the hypothesis about the proportional impact of changes in the quantity of money on the price level could not be verified in both quantity and income versions of the equation of exchange due to the existence of hoarding. Hoarding disrupts the balance between social savings, emerging as a result of lacking, and aggregated individual savings, and at the same time being the cause of economic fluctuations and changes in the quantity of money in circulation, as well as fluctuations in the velocity of money. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zatem zaprezentowanie propozycji zmian w sposobie wyznaczania indeksu WIBOR i LIBOR, które będą odzwierciedlały rzeczywistą cenę pieniądza niezależnie od sytuacji panującej na rynku finansowym, a w szczególności międzybankowym.(fragment tekstu)
EN
Before the crisis in 2008 the most popular way to finance lending was borrowing the missing funds from the interbank market. With the crisis in this market turnover significantly decreased, and with it came the question marks on the measure of the market, which is IBOR. In Poland WIBOR does not reflect the current real price of money in the interbank market in periods other than overnight. Due to the fact that WIBOR used numerous agreements and the current formula does not work in the interests of all market participants, it is to set it according to the new methodology. There are also ideas to replace WIBOR with another, more real ratio or index.This problem also applies to the most important rate, which is the LIBOR. Following the disclosure of the amount of manipulation the British Financial Services Authority (FSA) has prepared a report with recommendations to modify the rules for determining LIBOR. The article presents a proposal for changes in the way of setting IBOR rate, which will reflect the actual price of money regardless of the situation on the financial market.(original abstract)
XX
Neutralność pieniądza znajduje ograniczone potwierdzenie w odniesieniu do poziomu wzrostu gospodarczego i poziomu bezrobocia, i to jedynie z perspektywy długookresowej i zagregowanej. Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju nieneutralność pieniądza w krótkim i średnim okresie oraz mechanizm dostosowań prowadzący do długookresowej neutralności pieniądza jest istotna. Zbadania wymagają wynikające z niej potencjalne efekty redystrybucyjne w różnych przekrojach - dochodowym, regionalnym, branżowym, międzypokoleniowym i innych.(abstrakt oryginalny)
EN
Neutrality of money finds limited confirmation with reference to the level of economic growth and the level of unemployment and it holds true only from long-term and aggregated perspective. From sustainable point of view short and medium-term non-neutrality of money together with adjustment mechanisms leading to long-term neutrality is vital. It is necessary to examine potential redistributive effects in various cross sections - income, regional, industrial, intergenerational and others.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest więc próba wskazania metod określających sposób mierzenia czasu istnienia pieniądza w ustalonym mikroregionie, liczbę dróg krążenia tego pieniądza w danym mikroregionie oraz częstość zmian właściciela przez pieniądz. (fragment tekstu)
EN
According to several authors opinion, to animate the economy of a region a certain sum of money should be "pumped" into it. In author's opinion a "movement oi money" should be created in this region. To check if this theory is true measurement methods of this "money movement" should be found. That is why in this article an attempt has been made to indicate methods to find a solution to the problem of defining methods of measuring the length of time of the money lasting in the micro-region, the number of ways in which the money circulates in the micro-region, frequency of the money changing the owner. (original abstract)
EN
The aim of this paper is to theoretically analyse the issues concerning the introduction of alternative moneys. A brief performance evaluation of the current monetary system, as well as two alternatives, namely gold and a private currency, i.e. the Swiss WIR, is followed by a historical look at the relationship between legal tender laws and Gresham’s Law. The significance of legal tender laws in introducing alternative moneys is questioned and the focus is shifted to the political and ideological problems. It is pointed out that a professional and structured approach needs to be adopted to successfully introduce monetary substitutes. The derived conclusion is that legal tender laws are not the major factor hindering the introduction of alternative moneys, but that a range of legal, economic and political factors require a dedicated and professional approach to enable the private sector to work on better exchange mechanisms.
12
80%
EN
In the economic literature there is a tendency not to define the nature of money, but to specify functions that money is supposed to perform or to assume that these functions are determining the nature of money. The aim of this paper was to demonstrate some controversies arising upon the acceptance of the functional definition of money. The analysis focused on particular (traditionally defined) functions of money (means of payments, store of value, medium of exchange and unit of account). Conducted considerations allowed to attribute fundamental importance to the unit of account function of money.
XX
W artykule omówiono istotę, funkcje i rodzaje pieniądza. Pokazano jakie miejsce i znaczenie ma on w gospodarce rynkowej.
EN
The author has described the idea, functions and different kinds of money as well as presented their role in the market economy.(AŁ)
XX
Autor przedstawia problemy krajów członkowskich Unii Europejskiej zawiązane z niestabilnością pieniądza. Podział na strefy o mocnej i słabej walucie uniemożliwia wprowadzenie wspólnej waluty.
EN
Before the crisis in 2008 the most popular way to finance lending was borrowing the missing funds from the interbank market. With the crisis in this market turnover significantly decreased, and with it came the question marks on the measure of the market, which is IBOR. In Poland WIBOR does not reflect the current real price of money in the interbank market in periods other than overnight. Due to the fact that WIBOR used numerous agreements and the current formula does not work in the interests of all market participants, it is to set it according to the new methodology. There are also ideas to replace WIBOR with another, more real ratio or index.This problem also applies to the most important rate, which is the LIBOR. Following the disclosure of the amount of manipulation the British Financial Services Authority (FSA) has prepared a report with recommendations to modify the rules for determining LIBOR. The article presents a proposal for changes in the way of setting IBOR rate, which will reflect the actual price of money regardless of the situation on the financial market.
16
Content available Początki polityki pieniężnej na ziemiach polskich
80%
EN
The Beginnings of the Monetary Policy in Polish Land
17
Content available Money as a network good
80%
EN
Many economic phenomena, including flows of money, can be treated as manifestations of operation of specific networks. In contrast to the popularity of analyses of network structure and dynamics in sociology and physics, economic investigations concerning network approach in general and network properties of money in particular have not been popular until recently. This paper presents the concept of money as a network good and its features (complementarity, standardization, consumption externalities, switching costs, lock-in, dependence on social preferences and expectations and economies of scale in production). It is asserted that network theory of money may shed new light on such processes as monetary integration.
XX
Zarządzanie gotówką wiąże się z problemem kosztów jej utrzymywania lub jej braku. Ważne więc jest określenie optymalnego poziomu posiadanej gotówki oraz wskaźników badających stopień jej produktywności. Ważnym aspektem jest określenie kosztu uzyskania gotówki, uzależnionego od sprzedaży wyrobów i usług oraz windykacji należności. Istotne w zarządzaniu gotówką przez menedżerów jest zarządzanie zobowiązaniami. Wiąże się to z prowadzeniem negocjacji między kontrahentami oraz łączeniem terminów płatności z wielkością posiadanej gotów ki i terminami wykupu papierów wartościowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Cash management involves the problem of the cost of its maintenance or lack thereof. So it is important to determine the optimal level of its cash and indicators for investigating the degree of productivity. An important aspect is to determine the cost of obtaining cash from the sale of dependent products and services and debt recovery. Important in the management of cash by managers is the management of liabilities. This entails conducting negotiations between contractors and combining payment terms with the size of its existing cash and securities redemption dates. (original abstract)
XX
Funkcjonowanie systemów pieniężnych, w których centralną pozycję zajmuje bank centralny, emitujący pieniądz, będący prawnym środkiem płatniczym, spotyka się z licznymi zastrzeżeniami. Stąd w literaturze próbuje się formułować alternatywne koncepcje systemów pieniężnych, często bardzo radykalne i odmienne od istniejących rozwiązań. Jedną z najczęściej przywoływanych koncepcji jest denacjonalizacja pieniądza, zaproponowana przez F. Hayeka. Celem opracowania jest charakterystyka przesłanek sformułowania i najważniejszych elementów tej koncepcji, a także przybliżenie wiążących się z nią kontrowersji. Można uznać, że niezależnie od bardzo trudnych do przezwyciężenia problemów z jej praktycznym zastosowaniem, stanowi ona ciekawy i spójny model organizacji systemu pieniężnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The functioning of the contemporary monetary systems, with central bank as the dominant agent, which issues legal tender, is widely criticized. Thus, there are many attempts in the literature to formulate alternative conceptions of monetary systems. Such conceptions are often radical and differ sharply from existing frameworks. One of the most popular among them is the so called denationalization of money, put forward by F. Hayek. The aim of the paper is to characterise premises and the main features of Hayek's theory, along with controversies about denationalization of money. The main conclusion is that despite of inevitable (mainly political) problems with its practical use, the theory constitutes an interesting and consistent model of the monetary system. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy istotnego, po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 r., procesu unifikacji waluty oraz narastającego zjawiska inflacji markowej. Wielowalutowość w pierwszym okresie niepodległości komplikowała życie gospodarcze i utrwalała separatyzm między dzielnicami kraju. Głównym zadaniem było więc wprowadzenie marki polskiej na obszar całego państwa i wyeliminowanie pozostałych walut. Konieczność finansowania wielu przedsięwzięć, jakie stanęły przed młodym państwem, pchnęła natomiast rząd na drogę coraz większej inflacji. Skuteczną walkę z tym zjawiskiem podjął Władysław Grabski, profesor ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents a very important process of currency unification and a phenomenon of brand inflation after the recovery of independence in 1918. In the first period of independence a lot of currencies existed, which complicated economic life and intensified separatism between country regions. The most important task was to bring the Polish mark into circulation in the whole country and to eliminate other currencies. Young Polish country had to finalize many ventures, which caused high inflation. Władysław Grabski, professor of economics at Warsaw University of Life Sciences, undertook an effective fight with that phenomenon.(original abstract)
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.