Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telemetria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote MT-411 Mbus bezprzewodowa brama komunikacyjna GPRS z wbudowanym interfejsem MBus
100%
PL
Firma INVENTIA Sp. z o.o., specjalizująca się w profesjonalnych rozwiązaniach telemetrii GPRS, obok bramy komunikacyjnej GPRS/Modbus MT-411 wyposażonej w port RS-232/422/485, wprowadza na rynek także wersję z wbudowanym interfejsem i protokołem MBus.
2
Content available remote Application of WAP for telemetry
100%
PL
Przedstawiono wykorzystanie protokołu WAP-Wireless Markup Language (ProtokółAplikacji Bezprzewodowych) do przesyłania danych w systemie pomiarowym. Pro-tokół ten umożliwia odbiór danych pomiarowych przy użyciu terminali bezprzewodowych np. telefonu komórkowego. Omówiony system pomiarowy pozwala na udostępnienie użytkownikom telefonów z przegladarką WAP informacji o zmianachtemperatury mierzonej przetwornikami temperatury i modułem akwizycji sygna-łów pomiarowych.
PL
Opracowany w Polsce moduł telemetryczny MT-101 wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii GSM, w tym transmisję pakietową GPRS, dla profesjonalnych bezprzewodowych systemów monitoringu, diagnostyki, pomiarów i sterowania, w tym rozwiązań M2M (Machine-to-Machine). W odróżnieniu od standardowego modemu GSM/GPRS moduł telemetryczny MT-101 ma własne wejścia/wyjścia, zegar RTC, rejestrator zdarzeń, konwerter protokołów transmisji, router pakietów, system ochrony dostępu, procesor realizujący algorytmy sterowania (sterownik PLC), system samodzielnego logowania się do sieci GPRS, system autodiagnostyki, procesor zdarzeniowej transmisji GPRS, wysyłania wiadomości SMS i wydzwaniania. Moduł telemetryczny MT-101 jest swobodnie konfigurowany i programowany przez użytkownika za pomocą intuicyjnego oprogramowania narzędziowego. Modyfikacja konfiguracji i programu użytkownika oraz aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) jest mozliwa zdalnie, poprzez GPRS.
PL
Koncepcja systemu telemetrii w MOZG powstała pod koniec roku 1988. Budowę systemu powierzono zespołowi Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie. Powstały system składał się z terminala komunikacyjnego UST-84, oraz komputera dyspozytorskiego z programem wizualizacji danych. Wykorzystując łącza telekomunikacyjne jako medium transmisyjne, zbierał dane z dwóch terminali podrzędnych i jednej stacji pomiarowej SP.
5
Content available remote Koncepcja systemu telediagnostycznego dla urządzeń napędowych
80%
EN
The detection and diagnosis of faults in drive systems has a great practical significance. In this paper we present a conception of tele-diagnostics system for drive devices, developed in our University. In this context, tele-measuring system has been developed and connected with complex noninvasive diagnostic platform. The aim of this system is to provide detection and diagnosis damage in motors on the basis of data transfer techniques. The information can be analyzed by modern diagnostic systems and faults can be detected before they lead to a partial or total failure of the machine. This system offers such advantages as: reduction of costs measure and data collection, immediate data delivery, independence of the distance to measured objects.
PL
11 lat temu powstała Centralna Dyspozytornia w ZWiK sp. z o. o. w Raciborzu. Poprzez połączenie kilku wykorzystywanych tu narzędzi, spółka w istotny sposób ograniczyła straty wody w systemie dystrybucyjnym.
7
Content available Telemetria w diagnozowaniu maszyn elektrycznych
80%
EN
Diagnostic tests of electrical machines are part of improving operational reliability of these devices over a long period of time. This justifies the monitoring of machines, particularly those who do not have the reserve at the workplace: the power generators, hoisting machines in mines, etc. The problem of diagnosis and monitoring of electrical machines is focused on assessing the technical condition of the electromagnetic circuit and the mechanical system. This article describes the devices used by Laboratory of KOMEL to monitor and diagnose electrical machines. In order to monitoring the GSM network is used with GPRS packet data transmission.
PL
Zbliżająca się rewolucja w branży ciepłowniczej nie niepokoi Veolii Energii Poznań. Zawdzięcza to posiadanym narzędziom, które pomogą dostosować system ciepłowniczy do nadchodzących zmian.
PL
W monitorowaniu parametrów pracy sieci wodociągowej pomaga m.in. odpowiedni system telemetrii. Samo posiadanie wielu danych nie poprawi jednak funkcjonowania sieci. Dopiero ich wnikliwa codzienna analiza może przynieść efekty.
PL
W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia czasowo ekstremalnych wartości odkształceń poziomych wywołanych prowadzoną podziemną eksploatacją górniczą. Obserwacje obejmowały ścianę budynku przemysłowego o II kategorii odporności oraz powierzchnię terenu w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Przeprowadzono quasi-ciągły pomiar odkształceń, w ramach którego zastosowano dwa systemy telemetryczne do wyznaczania odkształceń. Zamontowane układy pomiarowe zaprojektowano tak, aby możliwe było wyznaczenie składowych tensora odkształcenia. Wyniki obliczeń i analiz przedstawiono pod kątem porównania wartości odkształceń uzyskanych w gruncie i na ścianie budynku.
EN
The paper introduces a method of determining extreme values of horizontal deformations in time, resulting from the underground mining activities. Observations included the wall of an industrial building of the second category of resistance, and land surface in the direct neighbourhood of the building. A quasi-continuous measuring of strains was carried out, within which two telemetric systems were designed to determine strains. The measuring systems were designed so that it would be possible to determine the components of the strain tensor. Results of calculations and analyses are presented, with special attention paid to the comparison of strain values in the ground and on the building wall.
PL
Problemy zarządzania przedsiębiorstwem sieciowym takim jak energetyka cieplna mają skalę poważnych przedsięwzięć gospodarczych. Stąd też od paru lat trwają tutaj intensywne prace nad stworzeniem zintegrowanych Systemów Informacji Terenowej opartych na najnowszych technologiach pozyskiwania, gromadzenia oraz przetwarzania informacji. Wśród przedsiębiorstw wzrasta świadomość konieczności aktywnego oddziaływania na rynek poprzez takie przedsięwzięcia jak zintegrowane programowanie rozwoju czy oddziaływanie na popyt - w wersji dla popytu spadającego. Jednym z elementów koniecznych do stworzenia odpowiedniego środowiska informacyjnego, dynamizującego działalność przedsiębiorstwa, jest odpowiednia infrastruktura informatyczna (sprzęt i oprogramowanie), a jej naczelnym zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności firmy.
14
60%
PL
W artykule przedstawiono prototyp systemu telemetrycznego wykonany w ramach Grantu Rektora Politechniki Warszawskiej przez Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych (KNEST) działające przy Wydziale Transportu. System jest przeznaczony do zdalnego monitorowania i rejestracji parametrów eksploatacyjnych pojazdów elektrycznych. W ramach projektu demonstratorem technologii był gokart elektryczny, dla którego rejestrowano prędkość, prąd, napięcie, temperaturę i współrzędne GPS. Dane wysyłane są w czasie rzeczywistym, co umożliwia monitorowanie wszystkich parametrów pojazdu elektrycznego w trybie online. Artykuł zawiera opis wymagań funkcjonalnych dla stworzonego systemu oraz użyte elementy podczas realizacji Grantu m.in. czujniki sygnałów. Autorzy przedstawiają etapy transmisji danych zbieranych z pojazdu do momentu ich wizualizacji na komputerze zdalnym przy pomocy autorskiej aplikacji.
EN
Article presents prototype of telemetric system developed as a part of Warsaw University of Technology Rector's Grant by Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych (KNEST) along Faculty of Transport. System is designed for remote monitoring and recording of operating parameters of electric vehicles. Under the project electric go-cart was a technology demonstrator for which velocity, current, voltage, temperature and GPS coordinates were recorded. Data are transferred in real-time, what allows to monitor all parameters of electric vehicle online. Article describes functional requirements for developed system and used elements in execution of Grant including sensors of signals. Authors present steps of transfer of acquired from vehicle data until their visualization at remote computer with help of authorial app.
15
Content available remote Electromagnetic Field and Home Monitoring in Cardiac Device Technology
60%
EN
Telemedicine and home monitoring in cardiac device technology describe the use of electronic communications and information technologies to diagnose at the distance or/and support therapeutical process from a clinic. The authors focused on wireless medical telemetry from informatics and telecommunications points of view, especially for cardiac implant wearers. The problems connected with possible electromagnetic interferences have been presented.
PL
Terminy telemedycyna i zdalne monitorowanie opisują wykorzystanie technik komunikacyjnych oraz technologii informacyjnych w celu diagnozowania na odległość i/lub wspomagania procesów terapeutycznych przez lekarza w klinice. W artykule przybliżono tematykę telekomunikacyjna i informatyczną telemetrii, w szczególności w stosunku do pacjentów z implantam kardiologicznymi. Przedstawiono problemy związane z możliwymi zakłóceniami procesów telemetrycznych na skutek zewnętrznego pola elektromagnetycznego.
PL
Artykuł zawiera opis i charakterystykę układów sterowania zawierających moduły telemetryczne. Bezprzewodowy przesył danych pomiarowych jest nierozerwalnie związany są z rozproszonymi systemami pomiarowymi. Zastosowanie sieci komputerowych do sterowania układów automatyki przemysłowej, tworzy nowoczesny system nadzoru i kontroli, który w bardzo znacznym stopniu usprawnia i optymalizuje proces produkcyjny.
EN
Description and characterization of modern control units with telecommunication modules includes this paper. Wireless information transmission is close connected with dispersed measuring systems. Computers networks used to control of industry automation systems creates a modern type of supervision and control. This modern kind of data transmission heavy increase and optimize production processes.
PL
Racibórz, to 55-tysięczne miasto położone na Górnym Śląsku. Leży nad rzeką Odrą w dolinie górnej Odry. Do 1945 roku pozostawał w granicach Niemiec. To co różni Racibórz od większości miast Śląska, to bogactwo naturalne, ale nie w postaci węgla kamiennego lecz w postaci wód podziemnych utworów czwarto- i trzeciorzędu. Struktura geologiczna charakteryzująca się dużą miąższością żwirów, piasków i iłów wzajemnie się przeplatających stwarza idealne warunki do gromadzenia się wód w kilku poziomach wodonośnych. Wody podziemne pozyskiwane w omawianym obszarze są dobrej jakości, o zasobach zapewniających ich ciągłą nieprzerwaną eksploatację przez następne dziesięciolecia. Najstarsze z ujęć wód podziemnych, zwane ujęciem Bogumińska, jest eksploatowane od 1905 roku.
20
Content available remote Zastosowanie technik telemetrycznych do transmisji sygnału EKG w kardiologii
60%
PL
Rozwój sieci telefonii cyfrowej umożliwia szybkie przesyłanie danych w postaci cyfrowej. Większość współczesnych urządzeń, w tym stosowanych medycynie, jak tomografy komputerowe czy aparaty EKG, ma możliwość zapisania danych w postaci cyfrowej. Zastosowanie technologii telemetrycznych w medycynie (tzw. telemedycyna) umożliwia wykonanie badania i przesłanie wyników celem analizy i diagnozy do wyspecjalizowanego ośrodka z doświadczoną kadrą. Coraz częściej przesyłane są zdjęcia rentgenowskie (te-leradiologia). W telekardiologii przesłane są m.in. zapisy EKG lub USG. We współczesnym społeczeństwie najczęstszą przyczyną zgonów są choroby układu sercowo-naczyniowego. Zawał mięśnia serca jako najgroźniejsza postać choroby wieńcowej jest śmiertelny w 25-30%, a obecnie stwierdza się około 100 tysięcy przypadków zawału rocznie w Polsce. Udowodniono w badaniach wieloośrodkowych, że najważniejszymi czynnikami rokowniczymi są przywrócenie drożności naczynia wieńcowego zamkniętego w przebiegu zawału i czas do rozpoczęcia leczenia. Metody przywracania drożności tętnicy to: an-gioplastyka wieńcowa i leczenie trombo-, fibrynolityczne. Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia jest możliwe dzięki zastosowaniu telekardiologii - przesłanie EKG bezpośrednio z karetki i w przypadku rozpoznania zawału transport chorego bezpośrednio do specjalistycznego ośrodka dysponującego pracownią hemodynamiki, wykonującą zabiegi angioplasty ki. W pracy opisano systemy i techniki przesyłania danych, ze szczególnym uwzględnieniem telemetrii EKG.
EN
The development of GSM network enables fast transmission of data. Many medical diagnostics devices allow for recording data in digital format. Telemetry enables data transmission to remote center with experienced staff. X-ray images or ECG signals may be transmitted. Cardiovascular diseases are most common cause of death in modern societies. About 30% of patients with myocardial infarction die during first 2 days. In Poland, there are ca. 100.000 cases of myocardial infarction each year. Restorations of blood supply in region of infarction and the time from onset of disease to start of treatment are most important factors influencing prognosis. There are two preferred methods of treatment: coronary angioplasty and thrombolytic therapy. Transmission of ECG signals directly from ambulance and immediate patient transport to clinics may shorten the time between diagnosis and medical intervention.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.