Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 91

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Personal rights
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w procesie ochrony dóbr osobistych
100%
XX
Dobra osobiste są głównie chronione przez przepisy prawa cywilnego materialnego zgodnie z art. 23 Kodeksu Cywilnego. Wymienione tam zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, to tylko przykładowe dobra, które są chronione przez prawo. Ochroną dóbr osobistych zajmuje się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Jest to konstytucyjny Organ, którego szczegółowe zadania zostały uregulowane w Ustawie o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Rzecznik zajmuje się ochroną praw i wolności obywateli polskich, a także osób niebędących obywatelami polskimi, a znajdujących się pod władzą Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowym jego zadaniem w procesie ochrony dóbr osobistych jest badanie czy w skutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Wiadomość wskazująca na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela, stanowi dla Rzecznika siłę napędową oraz rozpoczyna procedurę ochrony praw i wolności. Do uprawnień Rzecznika należy w szczególności możliwość badania każdej sprawy na miejscu, możliwość zlecenia stosownym podmiotom sporządzenie ekspertyz i opinii. Rzecznik może żądać złożenia wyjaśnień, przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej, organy administracji rządowej, organy organizacji spółdzielczych.(abstrakt oryginalny)
EN
Personal interests are mainly protected by the rule of substantive civil law in accordance to Article 23 in the Civil Code. Listed there health, freedom, dignity, freedom of conscience, name or anonym, image, secrecy of correspondence, are just examples of interests that are protected by law. Protection of personal rights is also Ombudsman's responsibility. It is a constitutional body whose specific functions are regulated in the Ombudsman's Act. The Ombudsman deals with the protection of rights and liberties of Polish citizens, as well as non-Polish citizens, which are under the authority of the Polish Republic. Its main task in the process of protection of personal rights is to examine whether an act or omission by the authorities, organizations and institutions obligated to respect and implement these rights and freedoms, has occurred and violated the law and the principles of coexistence and social justice. A message indicating the violation of rights and freedoms of man and citizen is a driving force for the Ombudsman to begin the procedure to protect the rights and freedoms. One of the powers that belong to the Ombudsman is the ability to examine each case on the spot and also the possibility of having the appropriate bodies to draw up expertise reports and opinions. The Ombudsman may demand a hearing, to present the acts of each case, carried out by the supreme and central state administration bodies, government bodies and cooperative organizations bodies. (original abstract)
XX
Współcześnie podejmując jakąkolwiek aktywność związaną z nabywaniem dóbr i usług pozostawiamy po sobie ślad - głównie dane osobowe. Biorąc pod uwagę szybkość wymiany informacji można dojść do wniosku, że relacje interpersonalne nabierają doniosłości prawnej przy ocenie motywacji lub przyczyn przyjęcia takiego, a nie innego stanowiska jednego podmiotu wobec drugiego. Informacje o podmiotach i ich zachowaniu na rynku mają znaczenie dla procesu decyzyjnego należącego do autonomicznej sfery każdego podmiotu prawa. W tekście dąży się do ustalenia jaki interes lub dobro zostaje naruszone, gdy uczestnicy rynku nie chcą nawiązywać relacji prawnych z określonym podmiotem, opierając się wyłącznie na nieprawdziwych danych. Uznano również, że "wiarygodność kontrahenta" stanowi istotny prawnie atrybut podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym, który może być bezprawnie naruszony przez przetwarzanie danych osobowych. Wkroczenie w sferę wartości nierozerwalnie związanych z człowieczeństwem albo podmiotowością prawną innych bytów prowadzi do problematyki pojęcia i ochrony dóbr osobistych. Jakakolwiek nieścisłość lub uchybienie w zakresie przetwarzania danych osobowych może wywołać niewspółmiernie wielkie szkody w niemajątkowych interesach podmiotu, którego dane dotyczą. Zaś na skutki wadliwego przetwarzania danych osobowych i powiązane z tym roszczenia osoby, której dobra naruszono, należy popatrzeć z perspektywy dwuaspektowej konstrukcji ochrony dóbr osobistych.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, by taking on any activity connected with acquiring goods and services, we leave mainly personal data. The speed of information exchange, can be concluded that interpersonal relationships gain the legal significance of evaluating the motivation or the reasons for adopting one, rather than another. Information about the parties and their behavior on the market are relevant to the decision-making process of the autonomous sphere of every legal entity. The text seeks to determine what interest or good is violated when market participants refuse to form legal relationships with a particular entity, basing solely on inaccurate data. It was also acknowledged that the "credibility of the contractor" constitutes a legally significant attribute of entities participating in legal transactions that may be unlawfully infringed by the processing of personal data. Entering into the sphere of values inextricably linked to the humanity or legal personality of other beings leads to the problem of concept and protection of personal rights. Any inaccuracy or misconduct in the processing of personal data may cause disproportionately great harm to the non-material interests of the data subject. The consequences of the faulty processing of personal data and the related claims of the person whose property has been violated should be looked at from the perspective of a two-dimensional structure of protection of personal rights.(original abstract)
XX
Zastosowano stan regulacji prawnej sprowadzający się do jednego przepisu. W Kodeksie Cywilnym zastosowano jedyny przepis bezpośrednio dotyczący dóbr osobistych od osób prawnych, który nakazuje do ochrony dóbr osobistych od osób prawnych stosować odpowiednio przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych.
EN
Protection of personal property of legal persona is based on the regulations of the article 43 of the Civil Code which requires that regulations concerning the protection of personal property of natural persons are "properly" used. The catalogue of legal persons included in the Civil Code is limited and drawn up exclusively from the viewpoint of the protection of property interests and raises doubts as to its usefulness with respect to personal property. The solution put forward in the present article resolves itself into the acceptance that the article 43 of the Civil Code creates a specific notion of legal status identical with the legal capacity with respect to personal property. (original abstract)
XX
Na gruncie postanowień prawa autorskiego w ustawodawstwach Francji i Niemiec konstrukcyjnie wyróżniamy dwa modele: dualistyczny i monistyczny. Dualistyczny, przyjęty przez normodawstwo francuskie, charakteryzuje się wydzieleniem dwóch autonomicznych praw autorskich - osobistych i majątkowych. Różnice zachodzące między tymi samodzielnymi uprawnieniami dotyczą zwłaszcza czasu trwania i przewidzianych ustawowo środków ochrony oraz zasad określania uprawnionego podmiotu. W ujęciu pluralistycznym zakłada się zatem istnienie wielu dóbr i skorelowanych z nimi odrębnych praw podmiotowych. W przeciwieństwie do porządku francuskiego u podstaw niemieckiego prawa autorskiego znajduje się koncepcja monistyczna, w myśl której uprawnienia twórcy traktowane są jako jednolite i niezbywalne prawo, służące do ochrony jego interesów zarówno w aspekcie osobistym, jak i majątkowym. Monistyczna konstrukcja praw autorskich przyjmuje istnienie jednego dobra osobistego, które stanowi źródło cząstkowych uprawnień.(fragment tekstu)
EN
The doctrine of droit moral, one of the most controversial issues in copyright law, has always been considered a matter where a wider international consensus is impossible due to the traditional dichotomy between common law philosophies and authors' rights available in continental civil law systems. However, one of the most noteworthy developments in international copyright law over the past twenty years has been the adoption of statutory protection of moral rights regimes in a number of countries representing the common law tradition. The purpose of this study is to demonstrate that concepts of moral rights in continental law states also differ in structure and provide different means of protection. The article explains the content and characteristics of moral rights, and assesses the most important aspects of French and German national legislations in this area.(original abstract)
XX
W artykule poruszona została problematyka ochrony wizerunku i nazwiska osoby oskarżonej w polskim prawie prasowym, z założeniem tezy o braku skuteczności tejże ochrony, wskazując na problem poprawnie działającej anonimizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the protection of the image and name of the defendant person in the polish press law, with the assumption about effectiveness of this protection, pointing to the problem of properly functioning anonymisation.(original abstract)
6
Content available remote Some Issues With the Right to Privacy in Smart Cities
75%
EN
Purpose: discussion on threats to the right to privacy and measures of its legal protection in a smart city. Design/methodology/approach: analysis of legal provisions and socio-economic context. Findings: there are significant threats to the right to privacy in a smart city, posed by both private and public entities. There are, however, relevant national and EU regulations that protect the individuals. Those are usually sufficient, but can limit further development of smart cities. Originality/value: brief analysis of the existing threats to the right to privacy in a smart city, as well as indication of legal protection measures that apply and which, in some cases, may limit the development of a smart city in a long-term. The starting point for an in-depth analysis of future legal changes in national and EU law. (original abstract)
7
Content available remote Ochrona dóbr osobistych w orzecznictwie sądów
75%
XX
Na kanwie wybranych orzeczeń sądów autor rozważa zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych. Analizuje, jakie przepisy prawa chronią dobra osobiste takie jak: prawo do ochrony życia prywatnego, prawo do wolności myśli, sumienia, prawo do wyrażania opinii i wolności słowa. Na podstawie orzecznictwa sądów i poglądów doktryny podejmuje próbę określenia czym są dobra osobiste, kiedy dochodzi do ich naruszenia. Wskazuje okoliczności wyłączające bezprawność ich naruszenia. Sygnalizuje także, jakie roszczenia przysługują w przypadku naruszenia dóbr osobistych i co sąd ustala w procesie o naruszenie dóbr osobistych. Autor prezentuje pogląd, że sprawiedliwość w ochronie dóbr osobistych realizuje się przez mądre stosowanie prawa, które ma odpowiedni fundament aksjologiczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The author discusses issues related to the protection of personal interests against the background of selected court decisions. He analyses which provisions protect personal interests such as: the right to privacy, the right to freedom of thought, freedom of conscience, the right of expressing opinions and freedom of speech. On the basis of court jurisprudence and the doctrine he attempts to define what personal interests are when it comes to their violation and indicates the circumstances excluding the illegality of their violation. He indicates also which claims are available in the event of infringement of personal interests and what the court determines in the trial on infringement of personal interests. The author holds the view that justice in the protection of personal interests is realized by wise application of the law, which has an adequate axiological foundation. (original abstract)
XX
W ostatnich latach jako szczególnie istotna jawi się potrzeba jednoznacznej konceptualizacji pozycji prawnej jednostki wobec środowiska jej życia w ramach prawa do środowiska. Dynamika zmian klimatu i postępująca degradacja środowiska, połączone z rosnącą świadomością społeczną, jednoznacznie ujawniły obecnie konieczność stworzenia takiego systemu prawnej ochrony środowiska, który umożliwiałby zapewnienie efektywnej ochrony odpowiednich warunków życia człowieka nie tylko na obszarze regulacji prawa publicznego, ale i prywatnego. Praktyczna doniosłość tego problemu znajduje odzwierciedlenie w sformułowanym przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, a poddanym pod rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, zagadnieniu prawnym. Celem glosy jest prezentacja argumentów przemawiających za dopuszczalnością formułowania prawa osobistego w postaci prawa do środowiska jako prawa podmiotowego chroniącego dobra osobiste związane ze środowiskiem.(abstrakt oryginalny)
EN
The question of determining the legal situation of the individual in environmental protection law, especially with regard to the formulation of his or her asserted rights and freedoms, has been gaining an increasing legal recognition in recent years. The dynamics of climate change and the successive degradation of the environment, combined with the growing social awareness, have now clearly revealed the need to create a legal system of environmental protection that would enable effective protection of appropriate living conditions for humans not only in the area of public law, but also private law. The practical importance of this problem reflects in the legal issue posed by the District Court in Gliwice and referred to be resolved by the Supreme Court. The aim of the gloss is to present arguments in favor of the admissibility of formulating a personal right in the form of the right to the environment as a subjective right protecting personal rights related to the environment.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest wskazanie dóbr osobistych jednostek samorządu terytorialnego i analiza uprawnień przysługujących gminie (powiatowi, województwu) w przypadku naruszenia tych dóbr. Jednostka samorządu terytorialnego jest osobą prawną w rozumieniu prawa cywilnego, do której zastosowanie mają przepisy dotyczące osób prawnych, o ile ustawy samorządowe nie zawierają odmiennych regulacji. (fragment tekstu)
EN
A territorial self-government unit is a juridical person in understanding of civil law, to which regulations concerning juridical persons are applied, if the self-government acts do not contain different regulations. Among provisions of the Civil Code referring to juridical persons, thus also to the territorial self-government units, there is certainly included norm of art. 43 C.C. permitting to apply adequately to juridical persons the provisions on protection of personal goods and chattels of physical persons. In the article there were characterised basic personal interests of communes (districts, self-government voivodeships) and indicated powers vested in these units in case of infringing their personal interests. (original abstract)
XX
Artykuł porusza problematykę uznania, że naruszenie standardów jakości powietrza może być zachowaniem prowadzącym do zagrożenia lub naruszenia dóbr osobistych. Na przestrzeni ostatnich lat często podnoszony był postulat dotyczący uznania prawa do życia w czystym środowisku za dobro osobiste. Ostatecznie koncepcja ta została odrzucona przez Sąd Najwyższy przy jednoczesnym uznaniu, że naruszenie standardów jakości powietrza może prowadzić do naruszenia (zagrożenia) dóbr takich jak zdrowie, wolność czy prywatność. W publikacji przeanalizowano kwestie związane z kwalifikacją zachowania naruszającego standardy jakości powietrza jako zaniechania, wskazano na wątpliwości związane z przypisaniem konkretnemu sprawcy odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych oraz omówiono zagadnienie zagrożenia i naruszenia dóbr osobistych, do którego doprowadziło naruszenie standardów jakości powietrza. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of accepting that a breach of the standards of air quality may be conduct which leads to a threat to or breach of personal rights. The idea of acknowledging the right to live in a clean environment as a personal right has been raised frequently over the last few years. This concept was ultimately rejected by the Supreme Court, which simultaneously accepted that a breach of the standards of air quality can lead to a breach of (threat to) rights, such as health, freedom and privacy. The article analyses issues related to the qualification of behaviour breaching the standards of air quality as an omission, identifies doubts related to the attribution of liability for the breach of personal rights to a specific perpetrator, and discusses the matter of the threat to and breach of personal rights brought about by the breach of the standards of air quality. (original abstract)
XX
Przywrócone po latach nieobecności w polskim systemie prawnym fundacje przeżywają obecnie okres ożywionego rozwoju. Świadczy o tym zarówno znaczna liczba już zarejestrowanych funkcji, jak też bardzo zróżnicowana paleta celów dla realizacji których fundacje te są tworzone. Wypowiadane są nawet poglądy, że ów rozrost fundacji jest nadmierny, że poprzez tę instytucję prawną zamierza się rozwiązać zbyt wiele, a w każdym razie więcej niż jest to obiektywnie możliwe, problemów społecznych. W poglądach tych jest zapewne wiele racji: fundacje niewątpliwie nie są uniwersalnym lekiem, przy pomocy którego możnaby uleczyć przeróżne słabości życia społecznego. (fragment tekstu)
EN
The opinion expressed in the legal litarature contests the right of legal persons of the foundation type to possess private goods. This opinion severely criticized as it is based on erroneous limitation of the essence of a foundation to intentional assets. (short original abstract)
XX
Zniesławienie godzi w godność człowieka, na straży której stoi, obok art. 212 kk, kodeks cywilny, gdyż godność jako dobre imię należy do dóbr osobistych. Zniesławienie, czyli pomówienie, sprowadza się do "podnoszenia" lub "rozgłaszania" zarzutu. Tak więc sprawca przestępstwa, dziennikarz, może być twórcą zniesławiających treści, może powielać zarzuty, które wcześniej podnosił ktoś inny. Zarzuty dotyczą postępowania lub właściwości, a ich prawdziwość należy oceniać przez pryzmat kryteriów obiektywnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Defamation harms the dignity of a man which is protected by the article 212 of the Penal Code, as well as the Civil Code, because dignity as a good name belongs to the personality rights. Defamation, or slander, is reduced to "raising" or "spreading" allegation. Therefore, the perpetrator of a crime, a journalist, may be the creator of the defamatory content or can duplicate the allegations which was previously raised by someone else. The allegations concern conduct or property; their truthfulness must be judged by the prism of objective criteria. (original abstract)
XX
W artykule zwrócono uwagę na zagadnienie poszerzenia treści art. 21 projekt pierwszej księgi Kodeksu cywilnego o dwa ściśle ze sobą związane dobra osobiste, tj. nietykalność i integralność. Proponowane poszerzenie treści zbioru dóbr osobistych potwierdza dotychczasowe stanowisko doktryny, co do potrzeby zagwarantowania szczególnej ochrony cennym dla jednostki i narażonym na szczególne zagrożenie wartościom w postaci wskazanych dóbr. Z przedstawionej analizy prowadzonej na podstawie międzynarodowych aktów i dokumentów oraz orzecznictwa ETPC wynika, że pojęcie integralności jest niewątpliwie zakorzenione w podstawowych prawach człowieka, takich jak godność, wolność, prywatność, a jego zakres interpretacyjny jest bardzo szeroki, pozwalający na wyodrębnienie rozmaitych ujęć i postaci integralności, m.in. integralności biologicznej, genetycznej, moralnej, seksualnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The study examines the issue of extending the proposed wording of article 21 in the draft of book one of the Civil Code on two closely related personal rights - inviolability and integrity. The proposed extension of the contents of the catalogue of personal rights confirms the position of the doctrine to this point in time as regards the need to guarantee the particular protection for individuals and the threat to the personal rights layed out therein. Done in accordance with international acts and documents and ETPC case law, the analysis leads to two main conclusions. First, the concept of integrity is undoubtedly rooted in basic human rights including dignity, freedom, and privacy; and, second, its scope is very broadly interpreted, allowing for a diversity of concepts and forms of integrity to be differentiated. These include biological, genetic, moral, and sexual integrity.(original abstract)
14
Content available remote Odpowiedzialność cywilna osoby prawnej za naruszenie dóbr osobistych
75%
XX
Artykuł porusza kwestię związaną z odpowiedzialnością za naruszenie dóbr osobistych dokonane przez organy osoby prawnej oraz rozstrzyga zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w układzie: naruszyciel/osoba prawna - podmiot, którego dobra osobiste zostały naruszone. Analiza dokonywana jest nie tylko z perspektywy naukowej, ale także z perspektywy praktyka, co pozwala na uwzględnienie szeregu aspektów umykających w toku wykładni art. 23 oraz 24 KC. W szczególności wskazać należy zatem na konieczność prowadzenia analizy naruszenia dokonanego przez osobę prawną z perspektywy organu - osoby fizycznej działającej za i imieniem osoby prawnej - oraz konieczność rozróżnienia ról gospodarczych, w których występuje owa osoba fizyczna. W warstwie restytucji dóbr osobistych, artykuł akcentuje kwestię związaną z zakresem owej restytucji oraz wskazuje na niemożność dokonania restytucji zarówno przez osobę prawną, jak i jej organ (osobę fizyczną działającą za i imieniem osoby prawnej). (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises an issue of civil liability of corporate organs of legal entities' for an infringement of personality rights, and defines the scope of responsibility of the particular entities in the relationship: an infringer/a legal entity - an entity whose personality rights have been violated. The scope of the analysis includes not only a scientific perspective, but also a perspective of a practitioner, which allows for including of number of aspects under the Articles 23 and 24 of the Polish Civil Code. The analysis of the personality rights violation should include in particular, the analysis of the infringement done by a corporate organ of the legal entity - a natural person acting for and in the name of the legal entity - and the need to distinguish the economic roles, which are exercised by the natural person. As for the restitution of the personality rights, the article emphasizes the issues related to the scope of this restitution and points out that it is impossible to make it by both entities: a legal person and its corporate organ (a natural person acting for and in the name of the legal entity). (original abstract)
XX
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga gromadzenia, analizowania i przetwarzania różnych danych, w tym danych osobowych. Niezgodne z prawem działania w tym zakresie mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami prawnymi dla przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest prawna analiza problematyki dóbr osobistych i danych osobowych w działalności przedsiębiorstw w Polsce. Z uwagi na osobisty charakter obie kategorie praw są często wzajemnie utożsamiane i mylone. W rzeczywistości są to różne kategorie praw, które wymagają odrębnego traktowania w ramach współczesnego zarządzania przedsiębiorstwami. W artykule wskazano różnice występujące między tymi prawami. Szczególną uwagę poświęcono przykładom dóbr osobistych i danych osobowych w kontekście działalności współczesnych przedsiębiorstw. Przepisy prawne w tym zakresie nie są bowiem jasne i nie wskazują zamkniętego katalogu tych praw. Dlatego wskazano kryteria interpretacji niejasnych przepisów w obu badanych przypadkach. (abstrakt oryginalny)
EN
Managing a modern enterprise requires the collection, analysis and processing of different data, including personal data. Unlawful actions in this area may result in negative legal consequences for the company. The purpose of the article is a legal analysis of the issues of personal rights and personal data in the activities of companies in Poland. Due to their personal nature, both categories of rights are often equated and confused. In fact, they are separate categories of rights which require separate treatment within modern business management. The article indicates the differences between these rights. Particular attention was paid to examples of personal rights and personal data. The legal rules in this regard are not clear and do not indicate a closed catalogue of these rights. That is why the author has indicated the criteria for interpreting unclear rules in both presented cases. (original abstract)
XX
W artykule podjęto analizę praktycznego i aktualnego zarówno w Polsce jak i zagranicą problemu immisji sąsiedzkich oraz sposobów zwalczania uciążliwych zachowań osób zamieszkujących lokale lub nieruchomości sąsiednie a wkraczających w nieuprawniony sposób w swego rodzaju "mir" domowy. Problematykę immisji sąsiedzkich przedstawiono na przykładzie hałasu. W opracowaniu pominięto inne rodzaje immisji, z uwagi na to, że w dzisiejszej dobie uciążliwy hałas wydaje się być najbardziej powszechnym rodzajem zakłóceń prawa sąsiedzkiego. Prawo do spokojnego zamieszkiwania potraktowano jako typowy rodzaj dobra osobistego podlegającego ochronie cywilno-prawnej. Celem artykułu jest analiza problemu immisji sąsiedzkich hałasu oraz zaproponowanie efektywnych i legalnych zarazem metod walki z tym rodzajem immisji. W artykule skupiono się na obowiązujących w zakresie prawa sąsiedzkiego regulacjach prawa cywilnego i prawa wykroczeń. W wyniku ustaleń badawczych przedstawiono kilka uwag natury de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, których realizacja powinna skutecznie chronić prawo do spokojnego zamieszkiwania. Syntetycznie przedstawiając wyniki badawcze należy stwierdzić, że w praktyce jedynym skutecznym rozwiązaniem walki z immisjami hałasu powinno być wytworzenie odpowiednich dobrych obyczajów sąsiedzkich oraz efektywne wykorzystanie istniejących uprawnień legitymowanych służb takich jak Policja lub Straż Miejska. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the current problem of immission onto the neighbour's property in Poland and abroad as well as ways to combat onerous behaviour of people living in premises or neighbouring properties and entering into the home order in an unauthorised manner. The problem of neighbourly immis-sions is presented on the example of noise. Other types of immissions have been omitted in the study due to the fact, that in today's world noise seems to be the most common type of disturbance of neighbourly law. The right to peaceful inhabitancy was treated as a typical kind of personal good which is subject to the civil law protection. The aim of the article is therefore to analyse the problem of immissions of a neighbour's noise and to propose effective and legal methods of combating this type of immission. The article focuses on the civil law and the misdemeanours law in the realm of the neighbourly law. As a result of the research findings several comments of the de lege lata nature and the de lege ferenda demands were presented, the implementation of which should effectively protect the right to quiet inhabitancy. Presenting the research results synthetically, it should be stated that in practice the only effective solution for the fight against noise immissions should be the development of appropriate good neighbourly customs and an effective use of existing rights of legitimate services such as the Police or Municipal Police. (original abstract)
XX
Ustawodawca bardzo ogólnie określa czynność sprawczą przestępstwa z art. 216 kk, nie wskazując bliżej sposobu znieważenia. W doktrynie wskazuje się, że zniewagą są rozmaitego rodzaju zachowania, których wspólną cechą jest to, że wyrażają pogardę dla godności drugiego czáowieka1. Znieważające zachowanie może przybrać formę słowną, kiedy sprawca posługuje się wulgaryzmami, słowami powszechnie uznanymi za obelżywe zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Zniewagą mogą być słowa, które tylko w pewnym środowisku są uznawane za takowe. Takimi będą np. "konował" czy "rzeźnik" użyte w stosunku do lekarza; "papuga" - w odniesieniu do adwokata; "belfer" - w stosunku do nauczyciela; "biurokrata" - wobec urzędnika; "klawisz" - o strażniku więziennym; "glina" lub "pies" - w stosunku do funkcjonariusza policji. W okresie międzywojennym za zniewagę uznano nazwanie kogoś "galileuszem", stwierdzając, że dla bytu przestępstwa zniewagi wystarcza zamiar choćby ewentualny naruszenia godności osobistej lub nawet dotknięcie jego miłości własnej za pomocą wyrazów uważanych za przykre. (fragment tekstu)
XX
Przedmiotem artykułu jest analiza mowy nienawiści w ujęciu cywilnoprawnym przez pryzmat instytucji dóbr osobistych. Autor wskazuje, że zagadnienie mowy nienawiści jest zjawiskiem interdyscyplinarnym, lecz silnie związanym z naukami prawnymi, w szczególności z prawem karnym. Dużą wartością dla nauki byłoby szersze rozważenie tematu z perspektywy prawa administracyjnego i cywilnego. Autor wiąże zagadnienie mowy nienawiści z dobrami osobistymi i wskazuje, że na gruncie cywilnoprawnym mową nienawiści jest atak na konkretne dobra osobiste. Następnie omawia istotę regulacji dóbr osobistych. Dalej przechodzi do analizy pozycji podmiotu uprawnionego i odpowiedzialnego oraz szeroko analizuje roszczenia wynikające z naruszenia dóbr osobistych w kontekście mowy nienawiści. Autor proponuje także rozwiązania, które mogłyby zwiększyć poziom ochrony cywilnoprawnej (tj. instytucje ślepego pozwu cywilnego) oraz wskazuje na doniosłą rolę edukacji prawnej. Zdaniem autora polski system prawa zapewnia instytucje prawa cywilnego, które są skuteczną ochroną przed mową nienawiści. Niemniej przedmiotowe zjawisko musi być stale analizowane w kontekście współczesnych wyzwań społecznych i cywilizacyjnych tak, aby system prawa w Polsce odpowiadał na te wyzwania. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is the analysis of hate speech in civil law terms through the prism of the institution of personal rights. The author points out that the issue of hate speech is an interdisciplinary phenomenon, but one that is strongly related to legal sciences, in particular criminal law. It would be of great value to science to consider the topic more broadly from the perspective of administrative and civil law. The author links the issue of hate speech with personal rights and points out that, on civil law grounds, hate speech is an attack on specific personal rights. Then he discusses the essence of the regulation of personal rights. Next, he goes on to analyse the position of the entitled and responsible parties and extensively analyses claims arising from the violation of personal rights in the context of hate speech. The author also proposes solutions that could increase the level of civil law protection (i.e., the institution of a blind civil lawsuit) and points to the important role of legal education. According to the author, the Polish legal system provides civil law institutions that are effective protection against hate speech. Nevertheless, the phenomenon in question must be constantly analysed in the context of contemporary social and civilisation challenges so that the legal system in Poland responds to these challenges. (original abstract)
XX
Wizerunek osób jest wykorzystywany w działalności reklamowej, wydawniczej i innej, związanej z różnego rodzaju mediami. Przedstawiono jak przepisy - w tym kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - szczegółowo określają zasady wykorzystania wizerunku i ochrony prawa do wizerunku.
XX
Upskirting polega na fotografowaniu lub filmowaniu kobiet od dołu, pod spódnicą lub sukienką, zazwyczaj w sposób potajemny. Według polskiego prawa karnego to zachowanie jedynie w wyjątkowych przypadkach wypełnia znamiona utrwalania wizerunku nagiej osoby wg art. 191a § 1 k.k. Zazwyczaj możliwa jest jedynie odpowiedzialność wykroczeniowa na gruncie art. 51 § 1 k.w. albo art. 140 k.w. Natomiast liczne ustawodawstwa zagraniczne wprowadziły w ostatnich latach przepisy karne penalizujące upskirting - w tym Anglia, Walia i Niemcy. Analiza prawnoporównawcza ujawniła, że zakres zastosowania sekcji 67A angielskiej ustawy o przestępstwach seksualnych jest znacznie węższy niż w wypadku § 184k niemieckiego kodeksu karnego. Żadne z tych państw nie ustrzegło się jednak błędów w regulacji upskirtingu. Na podstawie ich doświadczeń sformułowano następujące wnioski de lege ferenda. Należy wprowadzić do polskiego Kodeksu karnego nowy typ czynu zabronionego, penalizujący utrwalanie i rozpowszechnianie obrazu narządów płciowych, pośladków oraz zakrywającej te części ciała bielizny, jeśli są one osłonięte przed wzrokiem osób postronnych. Wśród części ciała chronionych przez ten przepis nie powinny jednak znaleźć się piersi. Negatywnie oceniono zawarty w regulacji angielskiej wymóg szczególnej motywacji sprawcy. Ponadto krytycznie odniesiono się do wprowadzenia odpowiedzialności obejmującej inne czynności sprawcze niż utrwalanie lub rozpowszechnianie tych obrazów, jak czyni to prawo niemieckie. (abstrakt oryginalny)
EN
pskirting consists in taking photographs or videotaping beneath women's dresses or skirts, usually secretly. In accordance with Polish criminal law, the conduct matches the features of recording the image of a naked person under Article 191a § 1 CC only in extraordinary situations. Usually, a perpetrator is liable for a misdemeanour under Article 51 § 1 MC or Article 140 MC. On the other hand, many foreign legislations, inter alia England, Wales and Germany, have recently introduced criminal regulations penalising upskirting. A comparative legal analysis shows that the scope of application of Section 67A of the English Sexual Offences Act 2003 is much narrower than that of § 184k of the German Criminal Code. However, none of the countries has avoided errors in regulating upskirting. Based on their experiences, the following proposals de lege ferenda are formulated. It is necessary to introduce a new type of a prohibited act penalising recording and dissemination of an image of genitals, buttocks and underwear covering those body parts if they are hidden from third persons' eyesight. However, the parts of body protected by this provision should not include breasts. The requirement of a perpetrator's special motive laid down in the English regulation is disapproved. Moreover, the introduction of liability for acts other than recording or dissemination of such images like in the German law is criticised, (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.