Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 164

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Prawo spółek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Z problematyki reprezentacji łącznej w spółkach osobowych
100%
XX
Konstrukcja reprezentacji łącznej jest instytucją o szerokim zastosowaniu, które wykracza poza granice określonych konstrukcji prawnych do niej się odwołujących. Po pierwsze reprezentacja łączna może dotyczyć prokurentów, stanowiąc drugą formę prokury obok jej samoistnej postaci. Po drugie, jest domyślną regułą obowiązującą w wieloosobowych zarządach spółek kapitałowych. Po trzecie, na gruncie spółek osobowych stanowi alternatywę dla ustawowego modelu samodzielnych kompetencji wspólników. Sposób działania tej konstrukcji w praktyce obrotu jest tożsamy w każdym przypadku, lecz istnieją pomiędzy nimi subtelne różnice teoretyczne. Wyrażają się one zwłaszcza w odmiennych rolach reprezentacji łącznej, jako jednej z form prokury, modelu ustawowego w zarządzie spółki kapitałowej czy wreszcie alternatywnego rozwiązania w umowach spółek osobowych. Ponieważ zasadniczym polem zainteresowania doktryny jest funkcjonowanie tej konstrukcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej (także w wariancie mieszanym - reprezentacji przez członka zarządu i prokurenta), warto poświęcić odrębny tekst spółkom osobowym.(fragment tekstu)
EN
The legal construction of joint representation is a widely used institution. It can be used in the case of a commercial proxy being the second type (in addition to an individual proxy). Its model is the standard type of a company's representation in the case in which there is more than one director appointed to a board of directors. When it comes to partnerships it is an alternative for the statutory model of each partner's individual competences that can be included in the partnership deed. The practical operation of joint representation is similar in all cases, but there are subtle differences due to its different functions; one of the commercial proxies' types, a statutory model in companies and a facultative model in partnerships. Because companies and the joint representation of directors (also a director with commercial proxy) are drawing the attention of commentator, it is worth dedicating a separate text to partnerships and the joint representation of partners.(original abstract)
XX
Z analizy aktów ustawodawstwa postrzegany jest brak i wady regulacji prawnej działań założycieli w trakcie założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ustawodawca, określiwszy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nadał założycielom możliwość według własnego mniemania działać podczas utworzenia osoby prawnej. Dlatego w przypadku braku regulacji normatywno-prawnej tych stosunków mogą powstawać sytuacje konfliktowe. Przy rozwiązaniu takich sporów prawnych ważne jest zachowanie bilansu interesów podmiotów stosunku prawnego i ochrona ich praw. Tak więc, rozumienie charakteru prawnego stosunków założycielskich da możliwość, w przypadku powstania konfliktu prawego, wybrać prawidłowy mechanizm ochrony praw i interesów założycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of the legislation shows that the legal regulation of the actions of founders has its imperfections when related to the limited liability company establishment. Having defined the features of a limited liability company (its charter, the number of members, the volume of responsibility of a company member), the legislator enabled the founders to operate at their own discretion while creation of it. Therefore, when there is no normative legal regulation of these relations conflict situations may occur. While resolving such legal disputes it is essential to preserve the balance of the interests of subjects of legal relations and protect their rights. Consequently, it is vital to understand the algorithm of actions of limited liability company founders when establishing such a company and the legal nature of these relations. Thus, the determination of the legal nature of the relations taking place in the process of a limited liability company establishment will give an opportunity to choose a proper mechanism to protect the rights and interests of limited liability company founders if a legal conflict arises. (original abstract)
XX
Globalizacja rynków i wzrost konkurencji skłaniają zarządy spółek do sięgania po coraz nowsze narzędzia kształtowania wizerunku kierowanych przez siebie podmiotów jako prężnych, dynamicznie rozwijających się podmiotów. Umożliwia to pośrednio budowanie własnego obrazu jako dobrego administratora, stratega tudzież wizjonera czy lidera, wartego apanaży, jakie uzyskuje od spółki. Wśród podejmowanych działań, szczególnie w okresie minionych dziesięciu łat, pojawiło się niepokojąco dużo tych z katalogu "niejasnych", by nie rzec - przestępczych. Do powszechnego użycia weszły takie sformułowania, jak: "kreatywna księgowość", "czyszczenie dokumentacji" czy "zadowalanie rady zakładowej". Rosnąca konkurencja, przy nie podążającym za nią rozwojem etycznego otoczenia spółek, doprowadziła do impasu. Rozwiązań zaczęto szukać poprzez kształtowanie "ładu korporacyjnego" w sposób zapewniający wiarygodną informację o stanie spółki oraz minimalizowanie negatywnych skutków naturalnego konfliktu na linii inwestor - zarząd. (fragment tekstu)
EN
The article describes the role of Corporate Governance in the contex of new trends in the European company law. Corporate Governance is nowadays the way in which companies are directed and controlled. Its rules are crucial for determining the overall attractiveness and prosperity of capital markets and companies. It is attracting an increasing attention on both sides of the Atlantic Ocean. The interest derive from painful past experience. Corporate Governance framework is found as a key condition for properly functioning companies and capital markets. European regulations are going to set up a framework, which then enables the markets to play their disciplining role in an efficient way. American regulations try to set up a law provisions mostly by a commonly known as Sarbanes Oxely Act. The other important issue in respect of corporate governance rules is reorientation of the goals and acting of the Supervisory Board. An effective Audit Committee as the active part of Supervisory Board should play a significant role in implementing corporate governance rules. (original abstract)
4
100%
EN
The legal construction of joint representation is a widely used institution. It can be used in the case of a commercial proxy being the second type (in addition to an individual proxy). Its model is the standard type of a company's representation in the case in which there is more than one director appointed to a board of directors. When it comes to partnerships it is an alternative for the statutory model of each partner's individual competences that can be included in the partnership deed. The practical operation of joint representation is similar in all cases, but there are subtle differences due to its different functions; one of the commercial proxies' types, a statutory model in companies and a facultative model in partnerships. Because companies and the joint representation of directors (also a director with commercial proxy) are drawing the attention of commentator, it is worth dedicating a separate text to partnerships and the joint representation of partners.
XX
W stosunkach spółek handlowych - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych - znajduje zastosowanie klauzula generalna zasad współżycia społecznego i klauzula dobrych obyczajów. W stosunkach wewnętrznych spółek handlowych klauzule te jednak podlegają uwzględnieniu w takim zakresie, w jakim przepisy kodeksu cywilnego stosuje się z uwagi na naturę stosunku prawnego spółki handlowej (art. 2 k.s.h.). Rozbieżności poglądów dotyczących istoty obu klauzul są konsekwencją występowania w nich zwrotów niedookreślonych. W obu przypadkach wskazuje się na odesłanie przede wszystkim do norm moralnych, obyczajowych, uczciwości, przyzwoitości. Specyficzny zbieg (konkurencja) klauzul generalnych zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w stosunkach spółek handlowych występuje w przypadkach, gdy ten sam ich aspekt podlega ocenie w różnych spółkach przy wykorzystaniu jednej lub drugiej klauzuli. Stanowi to konsekwencję posługiwania się przez kodeks cywilny przede wszystkim klauzulą zasad współżycia społecznego, a przez kodeks spółek handlowych - klauzulą dobrych obyczajów oraz ujęcia wzajemnej relacji tych kodeksów jako lex generalis - lex specialis (art. 2 k.s.h.). Taka konkurencja obu klauzul jest widoczna przede wszystkim w dwóch płaszczyznach: oceny zakresu swobody umów przy kształtowaniu umowy spółki handlowej (art. 3 k.s.h.) oraz zaskarżania uchwał zgromadzeń w spółkach kapitałowych. Wydaje się, że na gruncie kodeksu spółek handlowych należy przyjąć, że klauzula "dobre obyczaje" jest odpowiednikiem klauzuli "zasady współżycia społecznego", występującej w kodeksie cywilnym. Ze względu na szeroki zakres stosowania tych klauzul najbardziej uzasadnione wydaje się uznanie, że wyznaczają one pewien model właściwego, uczciwego postępowania w stosunkach międzyludzkich. Można je uznać za pewien konglomerat norm społecznych o zróżnicowanej proweniencji, zarówno mających uzasadnienie moralne, jak i obyczajowe, organizacyjne czy nawet ekonomiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Both the general clause of rules of social conduct and the one of good practices apply in corporate relations - both internal and external ones. However, in internal relations of commercial companies, these clauses are accounted for to the same extent the provisions of the civil code are applied due to the nature of the legal relation of a commercial company (Art 2 of the Code of Commercial Companies). The diversity of opinions concerning the essence of both clauses results from the presence of indeterminate phrases in them. What is indicated in both cases is the reference to, primarily, moral and social norms, honesty and decency. The specific concurrence of general rules of social conduct and good practices in the relations of commercial companies occurs when the same aspect is subject to appraisal in different companies, applying one or the other clause. This is the consequence of the civil code applying mainly the clause of rules of social conduct whereas the code of commercial companies - the one of good practices, and the definition of the mutual relation of both codes as the one of lex generalis - lex specialis (Art. 2 of the Code of Commercial Companies). Such a concurrence of both clauses is primarily present on two planes: the appraisal of the scope of the freedom of contract in forming contracts of commercial companies (Art. 3 of the Code of Commercial Companies) and actions against company resolutions. It seems that it needs to be adopted that as regards the code of commercial companies the clause of "good practices" is equivalent to the one of 'rules of social conduct' that is present in the Civil Code. Due to the wide scope of application of these clauses, it seems most justified to recognize that they establish a certain model of appropriate honest and decent conduct in human relations. They can be seen as a kind of a conglomerate of social norms of various origin, that is norms that can be justified on moral, social, organisational or even economic grounds. (original abstract)
XX
Projektowana nowelizacja kodeksu spółek handlowych zapoczątkowała dyskusję nad przyszłością kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Celem niniejszej pracy było wykazanie, że funkcja informacyjna w praktyce nie spełnia pokładanych w niej przez ustawodawcę oczekiwań. Wysokość kapitału zakładowego jest jawna i powszechnie dostępna, ale nie przesądza, czy spółka jest wypłacalna. Kontrahent, nawiązując stosunki gospodarcze z określoną spółką z o.o. i oceniając jej wiarygodność, nie powinien kierować się wysokością jej kapitału zakładowego, lecz uzyskać informacje o jej sytuacji finansowej z innych źródeł. Reforma struktury majątkowej spółki z o.o. uczyni z kapitału zakładowego instytucję fakultatywną, która tym bardziej nie będzie tej funkcji wypełniać. W zamian zostaną wprowadzone inne metody ochrony wierzycieli. (abstrakt oryginalny)
EN
The projected amendment to Commercial Partnerships and Companies Code has provoked a discussion on future of share capital in limited liability companies. The purpose of this article is to prove that an informative function of share capital in practice doesn't meet the expectations and that different- more modern and flexible-instruments should be sought. Information on amount of share capital is publicly available but it doesn't show if the company is solvent. A person entering into a contract with a limited liability company should look for other ways of finding out what is its actual financial situation. A deep reform of the limited liability companies will make the share capital an optional institution, which will not fulfill the informative function. Other methods improving protection of creditor 's rights will be introduced. (original abstract)
XX
Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z 9.02.2022 r. wprowadza nową w naszym prawie handlowym regulację prawa grup spółek (prawo holdingowe, prawo koncernowe). To kolejne podejście do tej regulacji po projektach z 2010 r. Uchwalenie ustawy nastąpiło wbrew krytyce zdecydowanej większości przedstawicieli doktryny, której stanowisko znów zostało zignorowane, co niestety staje się już regułą. Wprowadzona nowelizacją ochrona wierzycieli ma bardzo wąski zakres podmiotowy, ogranicza się wyłącznie do grup spółek w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 51 w zw. z art. 211 k.s.h., a więc prawdopodobnie do niewielkiego odsetka grup spółek, ponadto obejmuje wyłącznie naprawienia szkody wyrządzonej wierzycielom spółki zależnej poprzez wydanie przez spółkę dominującą spółce zależnej tzw. wiążącego polecenia. W tej sytuacji wierzyciele powinni korzystać z konstrukcji odpowiedzialności przebijającej. Możliwość jej stosowania jest uznawana zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie polskich sądów. W artykule omówiono krytycznie przesłanki odpowiedzialności spółki dominującej wobec wierzycieli w nowej regulacji, a także wskazano na możliwości stosowania odpowiedzialności przebijającej w prawie polskim de lege lata.(abstrakt oryginalny)
EN
The amendments to the Commercial Companies Code of 9 February 2022 introduced a regulation which is new to our commercial law: the provisions on groups of companies (holding law). The new regulation provides for liability of the parent company for loss suffered by the creditor of a subsidiary company. However, it concerns the group of companies defined in the Code, which is a very small fraction of groups of companies in Poland. Moreover, the conditions of said liability, and in particular the fact that it only applies when the creditor's loss results from the issuance of so-called binding instruction by the parent company make the protection of subsidiary companies' creditors illusive in a group of companies. It is discernible especially compared to German law. Therefore, the protection of creditors of such companies should be manifested in the so-called veil-piercing liability, which can be applied under Polish law and which has already been applied numerous times in the rulings of Polish courts. The article presents a critical point of view on the conditions of liability of the parent company towards the creditors in the light of the new regulation. It also indicates the possibilities of applying the veil-piercing liability under existing Polish laws.(original abstract)
XX
Kontynuacja wspólnictwa w spółce po przekształceniu jest możliwa, ale prosta kontynuacja praw majątkowych w spółce po przekształceniu jest wykluczona. Określenie zasad, na których opiera się przeniesienie praw majątkowych wspólnika natrafia na wiele trudności gdyż brakuje uregulowań w Kodeksie spółek handlowych. Omówiono prawa majątkowe wspólników w spółce cywilnej i w spółkach handlowych oraz wskazano najbardziej adekwatne zasady kontynuacji tych praw w spółkach przekształconych.
EN
The regulation of transformations of the partnerships and companies in the Code of Commercial Partnerships and Companies (CCPC) is based on the principle of the continuation of rights and obligations of partnerships and companies. The CCPC has not established any rules regarding the transfer of property shares from companies before the transformation to the companies after transformation. The rights incorporated in shares are different for different types of companies. Their final legal shape is established by the partners. Lack of rules regarding the transfer of property shares may cause problems in their appropriate legal character in the company after the transformation. One of the most useful notions here is that of property shares, which has not been regulated by statutory law. but makes great economic sense. (original abstract)
9
75%
XX
Likwidacja to ciąg czynności będących przeciwstawieństwem fazy tworzenia spółki. Likwidacja spółki handlowej ma doprowadzić do ustania jej bytu prawnego poprzez wykreślenie z rejestru przedsiębiorców. Celem likwidacji jest zatem zakończenie bieżących spraw spółki, realizacja jej wierzytelności i wykonanie ciążących na niej zobowiązań oraz ewentualny podział nadwyżek między wspólników. Powyższe cele są realizowane głównie za pośrednictwem osoby likwidatora, który reprezentuje spółkę w toku likwidacji, gdzie jego kompetencje są ściśle uregulowane przez ustawę. Przedmiotem opracowania jest analiza zagadnienia, które budzi wątpliwości osób pełniących funkcje likwidatora w spółkach kapitałowych, a mianowicie - czy możliwe jest obciążenie likwidatora przez organy administracji podatkowej odpowiedzialnością za ewentualne zaległości podatkowe spółki kapitałowej?(fragment tekstu)
EN
First of all, the present study contains considerations, which refer to analysis of the doubtful issue whether the liquidator in association of capital company may bear tax liability for the obligations. For determined in this way research area, the analysis of the relevant jurisdiction becomes useful, which possesses, in the mentioned case, features of the absence of uniformity. The above questions evoke numerous controversies, particularly if it is pointed out that in the light of being in force provisions of the Fiscal Law, the liquidator is not involved in third persons list (catalogue). Lack of the liquidators' presence in this provision, we may, in this way, regard as certain inconsistency of the legislator, but we cannot, on the grounds of it, construct a thesis which includes third persons in the tax liability, also other managing the company's property persons, for example - liquidators.(original abstract)
EN
First of all, the present study contains considerations, which refer to analysis of the doubtful issue whether the liquidator in association of capital company may bear tax liability for the obligations. For determined in this way research area, the analysis of the relevant jurisdiction becomes useful, which possesses, in the mentioned case, features of the absence of uniformity. The above questions evoke numerous controversies, particularly if it is pointed out that in the light of being in force provisions of the Fiscal Law, the liquidator is not involved in third persons list (catalogue). Lack of the liquidators' presence in this provision, we may, in this way, regard as certain inconsistency of the legislator, but we cannot, on the grounds of it, construct a thesis which includes third persons in the tax liability, also other managing the company's property persons, for example - liquidators.
XX
Przedmiotem zainteresowania autora jest prokura, szczególny rodzaj pełnomocnictwa przewidziany w kodeksie handlowym. Omówiono samoistny (niezależny) charakter prokury; stosunek podstawowy (wewnętrzny), z którego płynie dla prokurenta upoważnienie i obowiązek do podejmowania działań na rzecz spółki handlowej; odpowiedzialność cywilną prokurenta wobec spółki-mocodawcy.
EN
The object of this article is procuration, special type of proxy provided for in the commercial code. Discussed independent character of procuration; basic relation (internal) from which follow for procuration authorisation duty to take actions in aid of trading company; civil responsibility of procuration towards authority company.(M.P.)
XX
Na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 2385) znowelizowano art. 7781 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1360 z późn. zm.) dotyczący nadawania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółek osobowych ponoszących odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania tych spółek. Zmiana ta była konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2017 r. (SK 31/15, Dz.U. 2017, poz. 1883), który stwierdził zakresową niezgodność tego przepisu z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Celem niniejszego artykułu jest analiza nowego brzmienia art. 7781 k.p.c. w kontekście ochrony wierzycieli oraz wspólników spółek osobowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Pursuant to the Act of 9 November 2018 amending the Act - Code of Civil Procedure (Journal of Laws 2018, item 2385), there was a change in Article 7781 of the Act of 17 November 1964 - Code of Civil Procedure (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1360 as amended) regarding the granting of an enforcement clause against the partners who are liable without limitation for the obligations of partnerships. This amendment was a consequence of the judgement of the Constitutional Tribunal of 3 October 2017 (SK 31/15, Journal of Laws 2017, item 1883), which stated that this provision was incompatible with Article 45 (1) and Article 77 (2) of the Constitution of the Republic of Poland (Journal of Laws 1997, no. 78, item 483 as amended). The purpose of this article is to analyse the new Article 7781 CCP in the context of the protection of creditors and partners. (original abstract)
XX
Przedstawiono wstępną analizę tworzenia systemów i mechanizmów władania korporacyjnego w procesie ewolucji systemu rynkowego. Badaniem objęto historyczny rozwój tworzenia się spółek i rynków do obecnie stosowanych koncepcji ułatwiających efektywne funkcjonowanie wielkich korporacji transnarodowych.
EN
In order to understand properly the kinds of problems occurring in the theory and practice of corporate governance, resulting from both the specific character of Poland, as well as those more universal in nature, one should not concentrate only on current problems. It is also important to understand the conditions governing the creation of corporate governance systems in those countries that initiated the creation of market economies. This experience may be very useful in improving corporate governance in : Poland - a country transforming its economy. The aim of this article, which constitutes an introduction to more extensive research, is to describe and conduct an initial analysis of the creation of corporate governance systems and mechanisms during the evolution of the market system. The research focuses on historical development - from relatively simple solutions during the period of creation of companies and markets to presently applied concepts, the role of which is to facilitate the effective operation of large multinational corporations. Since Polish economic and legal terminology related to corporate governance is very inconsistent, the author proposes how logically to use the term “corporation” in the Polish terminology. (original abstract)
XX
Zajęcie udziału w spółce z o.o. nie należy do popularnych sposobów egzekucji. Samo zajęcie nie budzi większych wątpliwości w przeciwieństwie do zakresu tego zajęcia. W niniejszym artykule przedstawiono, czym jest egzekucja z udziału w spółce z o.o., oraz poglądowo wyjaśniono, na czym polega zajęcie udziału i w jaki sposób przebiega. W szczególności wskazano - w związku z treścią art. 9113 k.p.c. - czy komornik powinien zawiadomić spółkę dwukrotnie o zajęciu - jako poddłużnika oraz jako spółkę prawa handlowego. Przedstawiono uprawnienia o charakterze majątkowym wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób zajęcie udziału wspólnika-dłużnika wpływa na te uprawnienia. W szczególności udzielono odpowiedzi na pytanie: czy zajęcie udziału implikuje zajęcie wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia wykonywane na rzecz spółki? Czy w celu zajęcia wierzytelności przypadających wspólnikowi w związku z umowami o charakterze cywilnoprawnym (np. umowa zlecenie) zawartymi ze spółką konieczne jest odrębne zajęcie dokonane przez organ egzekucyjny? Ponadto przykładowo określono i omówiono uprawnienia korporacyjne wspólnika.(abstrakt oryginalny)
EN
Attachment of a share in a limited liability company is not a popular means of execution. The attachment as such does not give rise to much doubt, unlike the scope of the attachment. This article describes what execution from a share in a limited liability company is and provides an illustrative explanation of what share attachment is and how it works. In particular, it indicates - in relation to the contents of of Article 9113 of the Code of Civil Procedure - whether the bailiff should notify the company about the attachment twice - as a sub-debtor and as a commercial law company. The rights of financial character are presented, together with an explanation of how the attachment of the shareholder-debtor's share affects these rights. In particular, the article answers the question whether attachment of a share implies attachment of remuneration for recurring services performed for the benefit of the company? Is it necessary for the enforcement authority to effect a separate attachment in order to seize debts owed to the shareholder in connection with civil law contracts (e.g. contract of mandate) made with the company? In addition, examples of shareholder's corporate rights are identified and discussed.(original abstract)
XX
Istota problemu prawnego omawianego w niniejszym artykule sprowadza się do dokonania oceny projektu prawa grup spółek w związku z projektem ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1515), dalej: projekt lub nowelizacja. Rozwiązania zawarte w (nienowym zresztą) projekcie należy ocenić bardzo krytycznie. Stanowią one w istocie rzeczy zamach na całe prawo spółek i bezpieczeństwo obrotu prawnego, co przekłada się na ryzyko dla polskich i zagranicznych udziałowców spółek, członków zarządu i rad nadzorczych spółek.(abstrakt oryginalny)
EN
The essence of the legal problem discussed in this article boils down to the evaluation of the project of corporate groups law in connection with the draft of the bill amending the Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws no 1515). The solutions contained in the (by the way, not new) draft should be assessed very critically. In fact, they constitute an attack on the entire corporate law and security of legal transactions, which corresponds to a risk for Polish and foreign shareholders of companies, members of management boards and supervisory boards of companies.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówiono zagadnienie funkcjonowania zarządu w spółkach prawa handlowego. Przedstawiono kompetencje zarządu oraz jego zakres i sposób reprezentacji. Zaprezentowano zagadnienie odpowiedzialności członków zarządu.
XX
Spółka komandytowa, obok spółki jawnej, należy do osobowych spółek prawa handlowego. Różnica między nimi sprowadza się do odmiennie uregulowanej zasady odpowiedzialności wspólników za spółkę oraz prowadzenia jej spraw. Przez ponad 25 lat spółka komandytowa była nieobecna w systemie prawnym. Powróciła ustawą z dnia 31 sierpnia 1991 roku. Artykuł ma na celu spopularyzowanie zagadnienia spółki komandytowej. Autorka omówiła warunki powstania i rozwiązania spółki komandytowej, przedmiot działalności, wkład i sumę komandytową, reprezentację spółki oraz prawa i obowiązki komandytariuszy.
XX
Rozróżnienie prowadzenia spraw oraz reprezentowania handlowej spółki osobowej jest zagadnieniem wywołującym wiele kontrowersji. Dotyczą one przede wszystkim zakresu przedmiotowego obu tych pojęć, a także wzajemnej relacji pomiędzy nimi. W konsekwencji istotne znaczenie ma ustalenie zależności pomiędzy czynnościami z zakresu reprezentacji a czynnościami w sferze prowadzenia spraw spółki i wpływu nieprawidłowości w podejmowaniu czynności w stosunkach wewnętrznych spółki na ważność czynności podjętej w imieniu spółki wobec osób trzecich.(abstrakt oryginalny)
EN
The distinction between running the affairs of a commercial partnership and representing such a partnership is a controversial issue. These controversies concern mainly the scope of both these notions, as well as relationship between them. Consequently, it becomes important to determine the dependencies between acts from the area of representation and acts in the sphere of running the affairs of a partnership, as well as the influence of irregularities in acts performed in the internal relations in the partnership on the validity of acts taken on behalf of the partnership vis-à-vis third parties. (original abstract)
XX
Zanalizowano zagadnienia związane z możliwością kształtowania struktury przedsiębiorstw europejskich w ramach systemu monistycznego i dualistycznego. Na podstawie obecnych regulacji prawnych, przedstawiono zadania obowiązkowe oraz kompetencje w spółce europejskiej w zależności od zastosowanego systemu zarządzania.
EN
In this article, the author looks at issues connected with the possibility of shaping the structure of European companies in the context of allocating supervisory and management functions or their merger. Based on current legal regulations, he presents the mandatory tasks and competences of European company authorities depending on whether a monistic or dualistic management system is selected. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.