Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wody podziemne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań składu chemicznego płytkich wód podziemnych stanowiących źródło zaopatrzenia w wodę Wrocławia przeprowadzonych przez Autora w 1996 r.
EN
The paper presents results of investigation into chemical com- position of shallow underground waters in the Wrocław's water supply area carried out by the Author in the year 1996.
EN
Drinking water supply for Warsaw. Legal situation concerning oligocen level water protection. Reasons for not using own water intakes by public institutions. Conditions for using oligocen waters.
4
Content available remote Ocena składu chemicznego wód podziemnych w kilku miejscowościach okolic Siedlec
63%
PL
W latach 1992-1995 i 1999-2000 badano niektóre naturalne i antropogenne właściwości wód podziemnych w wybranych miejscowościach okolic Siedlec. Uzyskane wartości omówiono w porównaniu do odpowiednich norm.
EN
Some natural and anthropogenic properties of underground water in four selected localities in the neighbourhood of Siedlce have been investigated in the years 1992-1995 and 1999-2000. Obtained results were compared with the Polish National Standards.
5
Content available remote Odnawialność wód podziemnych lubińsko-głogowskiego obszaru miedzionośnego
63%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odnawialności wód podziemnych lubińsko-głogowskiego obszaru miedzionośnego (I-g-om). Dla oceny odnawialności wykorzystano dwie metody: modelowanie numeryczne w odniesieniu do wydzielonej struktury pradolinnej oraz analizę badań izotopowych przeprowadzonych na całym obszarze l-g-o-m. Po identyfikacji stref zasilania i drenażu określone zostały dla nich wypadkowe, średnie prędkości przepływu wód podziemnych odpowiednio: [...], a także średni czas filtracji. Badania izotopowe wykazały, że wody z kopalń "Rudna" i "Sieroszowice" wykazują cechy infiltracji przed plejstoceńskiej, natomiast wody z kopalń "Lubin" i "Polkowice " holoceńskiej.
PL
Omówiono metody testowania odpadów składowanych na wysypiskach stosowane dla oceny ich wpływu na stan czystości wód podziemnych oraz zasady wyznaczania punktów kontrolnych monitoringu wód podziemnych w rejonie wysypiska.
EN
The paper discusses methods for testing solid wastes disposed on : dumping grounds with purpose of estimation of their influence on the state of quality of underground waters. It presents also principles of location of underground water monitoring stations in the region of dumping grounds.
PL
Autor omawia dotychczasowe wyniki poszukiwań wód podziemnych dla potrzeb aglomeracji wrocławskiej. Przedstawia krótką ocene obszarów wodonośnych proponowanych jako alternatywnedla miasta źródła wód podziemnych, które powinny zastąpić obecnie wykorzystywane wody powierzchniowe. Ocenia, że wyniki badań ostatnich kilku dziesięcioleci pozwalają na dokonanie wyboru źródeł wody surowej dla potrzeb aglomeracji wrocławskiej, także na odległą perspektywę, po roku 2000.
EN
Autor presents results of the search of ground water for Wroclaw aglomeration. He evaluates the water-supplying grounds which are suggested as alternative sources of ground water for the city which should replace currently used surface water. The autor of the article states that the research conducted for several decades enables the choice of raw water sources for Wroclaw even in a long-term perspective, after 2000.
PL
Jakość wód podziemnych użytkowych poziomów wodonośnych jest najczęściej znacznie zróżnicowana na co wpływ mają zarówno czynniki przyrodnicze jak i w coraz większym stopniu oddziaływanie antropogeniczne. Największy problem dla użytkowników ujęć stanowią jednak niekorzystne zmiany jakości wód zachodzące podczas eksploatacji. W artykule omówiono główne przyczyny naturalnego zróżnicowania jakości wód oraz stan ich antropogenicznego zanieczyszczenia w strefach oddziaływania różnych ognisk zanieczyszczeń. Przedstawiono również główne czynniki, które mają wpływ na pogarszanie się jakości wód w warunkach eksploatacji związane ze zmianami systemów krążenia oraz przemianami hydrogeochemicznymi wynikającymi z utleniania siarczków i substancji organicznych oraz denitryfikacji azotanów.
EN
Groundwater quality of the useful aquifers is the most often very differentiated because of the influence of natural and larger and larger anthropogenic factors. However, the most problem for wellfields users is connected with groundwater quality changes during exploitation. In the article the main reasons of natural differentiation of groundwater quality and the state of their anthropogenic contamination in the zones of different sources of contamination influence are presented. There are also presented the main factors, which have the influence on the groundwater quality changes during exploitation connected with groundwater circulation systems changes and hydrogeochemical conditions transformations as a result of sulphides and organic matter oxidation as well as nitrates denitrification.
PL
Problem dostępności i wykorzystania wody jest ciągle podnoszony zarówno w kraju jak i zagranicą. Szczególnie t0 zainteresowanie wodami przejawia się w latach suchych, gdy zaczynają zmniejszać się rzeki lub jeziora, wysychać drobne strumienie i zbiorniki. Wówczas większość z nas zaczyna zwracać uwagę na wody podziemne, o których wysychaniu nie słychać, a wody te uznawane są słusznie za źródlane przydatne do spożycia przez ludzi jak i zwierzęta. Istotną sprawą jest ustalenie wielkości poborów wód oraz prognoz ich wykorzystania do zaopatrzenia w wodę ludności, przemysłu, rolnictwa i leśnictwa oraz górnictwa. W związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w kraju zaistniała potrzeba określenia struktury poboru również w jednostkach gospodarki wodnej prowadzonej w zlewniach jak i w jednostkach hydrogeologicznych, a do czego zobowiązana jest prawem wodnym Państwowa Służba Hydrogeologiczna działająca w strukturze Państwowego Instytutu Geologicznego. W związku z powyższym w artykule zestawiono pobory wód podziemnych dla wszystkich województw w latach 2000-2005. Przeanalizowano również pobory wód podziemnych oraz stopień ich wykorzystania w latach 2000-2005 w podziale na regiony wodne oraz dorzecza.
EN
The problem of the accessibility and the use of water all the time come up both in the country and foreign lands. Especially this interest with this subject appears in dry years, when water begins to decrease in rivers or lakes and small streams and reservoirs are drying up. Then the most of us pay attention on groundwaters which are rightly recognized as spring waters useful to the consumption by men and animals. An essential matter is to establish the size of water usage to satisfy population, industry, agriculture, forestry and the mining needs. In connection with the initiation of the Water Framework Directive in the country, it is necessary to determine the structure of the water usage in units of water management, in groundwater basins and in the hydrogeological units, to which is obliged, by the water law Polish Hydrogeological Survey working in the structure of Polish Geological Institute. In connection with the above, in the article set together consumption of groundwater for all provinces in year 2000S-2005 and also analysed the consumption of groundwaters and size of their use in year 2000S-2005 in the partition on water regions and river-basins.
PL
Obszar przyległy do funkcjonującego wylewiska ścieków wykorzystano jako obszar wzorcowy do prac modelowych. Do zagadnień transportu substancji do wód gruntowych i w środowisku wód podziemnych wykorzystano model matematyczny oparty na równaniach przepływu przez ośrodek porowaty oraz na adwekcyjno-dyspersyjnym modelu transportu zanieczyszczeń. Wykonane prace modelowe pozwoliły na przestrzenną ocenę zasięgu oddziaływania wylewiska. Wyróżniono tu dwie strefy, tj. strefę wpływu znaczącego, która wynosi 60 m oraz strefę oddziaływania, którą można oszacować na ok. 170 m. Weryfikację modelu wykonano w oparciu o opróbowanie hydrochemiczne. Zaprezentowane prace są efektywnymi i rzeczywistymi działaniami na rzecz ochrony zasobów wód podziemnych. Uproszczenie takich programów i ich wyposażenie w narzędzia, umożliwiające łatwe wprowadzanie danych i opracowanie uzyskanych wyników, pozwoli na rozszerzenie kręgu użytkowników wykorzystujących aparat matematyczno-modelowy do analizy rzeczywistych sytuacji występujących w praktyce ochrony środowiska.
EN
An area adjacent to the functioning sewage discharge was used as a standard area for modelling. A model based on the equations of flow through the porous medium and an advective-dispersal pollutant transport model were used to solve the problems of transport of substances to and within ground waters. The study allowed for spatial assessment of the range of the discharge impact. Two zones were distinguished: the zone of significant influence, size of which was 60 m and the impact zone estimated at ca 170 m. The model was verified upon hydrochemical sampling. Presented works are effective and real actions for the protection of ground water resources. Simplification of such programs and their supplementation with convenient and easy tools for data management and processing would widen the range of potential users, who would apply mathematical modelling to analyze the real situations in environmental protection every-day practice.
12
Content available remote Examination of nitrate concentration in ground water in the Trzebownisko commune
51%
EN
Nitrate concentrations in ground water of western part of the Trzebownisko commune were determined. The characteristics of communal water intakes have been presented and nitrate concentrations measured in the past in those intakes have been analysed. An attempt to define the predicted tendency in forthcoming changes of nitrate concentration has been undertaken with reference to standard concentration values. The paper also gives the results of twofold tests of nitrate concentration in water (surface and ground) of the area under investigation. The results of authors' own research and the analysis of data from the past concerning agricultural and non-agricultural activities (the influence of the airport) lead to the conclusion that the increased amount of nitrogen in water is of anthropogenic origin.
PL
Oznaczono zawartość azotanów w wodach podziemnych zachodniej części gminy Trzebownisko. Scharakteryzowano istniejące na tym terenie ujęcia komunalne oraz przedstawiono analizę danych historycznych dotyczących tych ujęć w odniesieniu do stężenia azotanów. Podjęto próbę określenia przewidywanej tendencji zmian w stężeniach normatywnych azotanów w najbliższym czasie. Przedstawiono również wyniki dwukrotnego badania stężenia azotanów w wodach omawianego obszaru (powierzchniowych i podziemnych). Rezultaty badań własnych i analiza danych historycznych o prowadzonej działalności rolniczej i pozarolniczej (wpływ lotniska) pozwalają autorom stwierdzić, że podwyższona zawartość związków azotu w wodzie jest pochodzenia antropogenicznego.
PL
Podstawowym czynnikiem pozwalającym uzyskać dobre wyniki usuwania z wody podziemnej rozpuszczonych związków manganu (II) na złożach początkowo nieaktywnych takich jak złoże kwarcowe czy chalcedonitowe jest proces wpracowania czyli pokrywania ziaren złoża tlenkami manganu (IV) - Mn02. Natomiast samo usuwanie manganu na aktywnym (wpracowanym) złożu odbywa się na drodze katalitycznego utleniania manganu Mn+2 dopływającego wraz z wodą surową na filtry do manganu Mn+3, kosztem redukcji dwutlenku manganu pokrywającego (lub tworzącego w przypadku materiałów katalitycznych) ziarna materiału filtracyjnego (Mn+4 do Mn+3).
PL
Wody podziemne, podobnie jak inne elementy środowiska przyrodniczego poddawane są negatywnym wpływom antropogenicznym. Zapewnienie skutecznej ochrony tych wód nie jest możliwe w ramach ogólnych przepisów ochrony środowiska. Niezbędna jest więc szczególna ochrona ujęć i użytkowych zbiorników wodonośnych. Ochrona ujęć poprzez ustanawianie stref ochronnych napotyka jednak w ostatnich latach na wiele trudności i realizowana jest w bardzo ograniczonym zakresie. W artykule przeanalizowano przyczyny i skutki istniejącego stanu w zakresie ochrony ujęć w Polsce. Wskazano w szczególności na problemy wynikające z braku właściwych rozwiązań prawno-administracyjnych. Przedstawiono również skutki braku odpowiedniej ochrony ujęć oraz kierunki odpowiednich działań w celu poprawy istniejącego stanu.
PL
Przy założeniu panującej tendencji przyrostu naturalnego, problem braku wody pitnej może się okazać ograniczeniem w produkcji żywności. W związku z tym, konieczne staje się poszukiwanie nowych technologii uzdatniania wód. W artykule omówiono nowe techniki i technologie uzdatniania wód z otworów kopanych. Technologie te rozwinięto w ramach wspólnego projektu naukowego Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku na Ukrainie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
EN
Provided that current trends in population growth will be sustained, it may be assumed that shortage of drinking water will become a limiting factor in food production. As a result of this conclusion, the intensive search for new water treatment technologies seems to be obvious. In the presented paper new techniques and technologies of water treatment obtained from dug wells, are described. These technologies were developed within the framework of the common scientific project of National Mining University in Dniepropietrovsk - Ukraine and AGH University of Science and Technology in Krakow - Poland.
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.