Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Centra usług
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Model organizacyjny "sharing services" polega na wydzielaniu działań roboczych i całych obszarów procesowania transakcji biznesowych z dotychczasowych podmiotów gospodarczych i konsolidowaniu ich następnie w jednym centrum procesowym w celu osiągnięcia różnorodnych korzyści: skali, lokalizacji, kosztów itd. W swojej istocie koncepcja ta jest nowym operacyjnym modelem realizowania funkcji globalnych i regionalnych. Jej główny wpływ dotyczy poziomu lokalnych podmiotów gospodarczych przez zmianę ich roli i w efekcie generowanie nowego globalnego i/lub regionalnego podejścia do prowadzenia biznesu. (fragment tekstu)
EN
Shared Services Concept is one of the cornerstones of today's strategies for the redesign of organizations. The concept of shared services has already showed its potential when sharing IT in different procedures in the area of finance & control. It allows integration with other business functions and systems and also with external parties. (original abstract)
2
80%
EN
Increasing complexity of companies' activities and benefits for the entities that have decided to implement the SSC concept caused that the popularity of this strategy in the recent years to increase considerably. At present the shared services centres constitute the basic form of organisation in many transnational corporations. Their dynamic growth can be observed especially in the countries of Central and Eastern Europe (CEE). The article overviews the activity of such shared service centres in Poland and Slovakia and analyses the factors influencing the development of these units. The paper determines which of the surveyed countries is more conducive to the SSC functioning. (original abstract)
XX
Przez długi czas w branży rekrutacyjnej panowało przeświadczenie, że rynek należy do pracodawcy. Wychodzono z założenia, że to kandydat powinien udowodnić potencjalnemu szefowi, ile zyska, zatrudniając go w swojej firmie. W wielu branżach zapewne nadal można spotkać tego typu mechanizmy. Jednak według najnowszych trendów sytuacja ulega całkowitemu odwróceniu, zwłaszcza w sektorze usług biznesowych. To kandydat decyduje, którą firmę wybierze. Jaki zatem powinien być idealny pracodawca w tej branży? (fragment tekstu)
4
Content available remote Outsourcing vs. Shared Services Model
80%
XX
Outsourcig to jeden z najpopularniejszych fenomenów występujących dzisiaj w gospodarce światowej. Może być rozumiany jako przekazanie wybranych procesów lub usług zewnętrznej firmie. Natomiast model usług wspólnych polega na świadczeniu usług przez jedną część organizacji dla innej jej części, używany w przypadku IT, payrollu czy też księgowości. Celem tego artykułu jest krótkie przedstawienie obu zjawisk i porównanie oraz pokazanie przykładów ze środowiska międzynarodowego. Model usług wspólnych skupia się na optymalizacji: pracowników, kapitału, czasu i zasobów firmy. Sektor usług wpólnych w Polsce rozwja się bardzo dynamicznie dzięki wykwalifikowanym pracownikom, dobrej infrastrukturze i konkurencyjncyh kosztach. Azja Południowo-Wschodnia pozostaje liderem jeśli chodzi o outsourcing na świecie. Główną metodą badawczą użytą na potrzeby artykuły są studia literaturowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Outsourcing is one of the most popular phenomenon in today's global economy. It can be defined as handing over some processes or services to an external company. In contrast shared services model is based on providing certain service by one part of the organization to the other parts, most commonly used in case of HR or IT services, but also payroll, accounting and others. The goal of this article is to describe briefly these two phenomena, showcase the examples from the international business environment and in the end compare these processes. Shared services model is mostly focused on optimizing: people, capital, time and other corporate resources. Shared services sector is developing rapidly in Poland thanks to highly-skilled workforce, good infrastructure and competitive labor costs. South-east Asia remains top outsourcing destination in the world, Cracow is ranked on 8th place among top outsourcing destinations in the world. The main research method used for this article is literature study.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie Indii jako biednego kraju rozwijającego się dzięki usługom świadczonym firmom z bogatych państw. Przedstawiono w nim przyczyny zacofania gospodarczego Indii i olbrzymi potencjał, którym dysponują mieszkańcy tego kraju. Opisano centra usług outsourcingowych i zakres usług świadczonych w tych centrach, a także kontrowersje, jakie budzi w krajach zachodnich przenoszenie całych działów przedsiębiorstw do Indii, a co za tym idzie, likwidowanie miejsc pracy w tych krajach. I na końcu przyjdzie czas na refleksję, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie dla Polski. (fragment artykułu)
EN
India has captured 44% of global outsourcing market in the field of software and BPO services. This indigent country owes its economic development to rendering services to companies from wealthy countries. In India there has been made the most of potential, which sticks in people of this country: their education, good command of English, low demands in the field of salaries. The aim of this article is to show India as a country, which develops thanks to rendering of outsourcing services. (original abstract)
XX
Centra usług wspólnych są obecnie bardzo popularną formą wsparcia dla wielu przedsiębiorstw w realizacji ich procesów wewnętrznych. Współdzielenie usług, możliwe dzięki standaryzacji procesów, pozwala stosującym je organizacjom redukować koszty, a także osiągać korzyści wynikające z ekonomii skali. Szczególnym miejscem na mapie świata, sprzyjającym funkcjonowaniu właśnie tego typu jednostkom, jest Europa Środkowo--Wschodnia. Wiele czynników przemawia za atrakcyjnością inwestycyjną tego obszaru, m.in. relatywnie niskie koszty pracy, wykształcone zasoby pracownicze czy znajomość języków obcych wśród absolwentów uczelni. Niniejszy artykuł ma na celu porównanie Polski i Słowacji jako krajów mogących stanowić dla siebie alternatywę jako miejsca lokowania centrów usług wspólnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, shared service centers are a very popular form of support for many companies in the realization of their internal processes. Sharing services by standardizing processes, allows organizations employing them reduce costs, and achieve benefits of economies of scale. Central and Eastern Europe is a special place on the map of the world, favoring the functioning of this type of units. Many factors support the investment attractiveness of the area, including relatively low labor costs, educated labor resources, or knowledge of foreign languages among university graduates. This article aims to make a comparison of Poland and Slovakia as the countries those can provide beneficial alternatives for shared services locating.(original abstract)
XX
Centra biznesowe funkcjonujące na terenie Polski obsługują procesy o coraz wyższym stopniu złożoności i coraz wyższym poziomie uzależnienia od specjalistycznego know-how. (fragment tekstu)
XX
Na podstawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw z października 2015 roku wprowadzone zostały rozwiązania prawne umożliwiające powołanie w strukturze administracji samorządowej - centrów usług wspólnych. Ich zadaniem jest zwiększenie elastyczności i sprawności zarządzania jednostkami samorządowymi. Celem artykułu jest sprawdzenie pierwszych doświadczeń miast wojewódzkich oraz wskazanie najczęściej funkcjonujących modeli organizacyjnych. Podstawą badań była analiza uchwał powołujących centra usług wspólnych, a także budżetów miast. (abstrakt oryginalny)
EN
Based on an amendment of the act on gmina local government and certain other acts of October 2015, legal solutions were introduced to enable the establishment of shared services centres in the local government administration structure. Their task is to increase the flexibility and efficiency of the management of local government units. The aim of the paper is to find out about the first experiences of capital cities of voivodeships, and to indicate the most commonly functioning organisational models. The studies were based on the analysis of resolutions establishing shared services centres and the analysis of city budgets. (original abstract)
XX
Celem pracy była identyfikacja charakterystycznych cech nieruchomości biurowych w przestrzeni miasta: w szczególności uwzględniono zależności między całkowitą powierzchnią do wynajęcia oraz powierzchnią typowego piętra obiektów biurowych a czasem ich powstania oraz odległością od centrum. W pracy uwzględniono jedynie obiekty, które posiadają jednolitą strukturę właścicielską oraz których powierzchnia w całości przeznaczona jest na wynajem. W badaniu wzięto pod uwagę wszystkie takie budynki, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie bądź podlegały kompleksowej modernizacji w okresie od IV kwartału 1999 do IV kwartału 2019 roku. Jako studium przypadku wybrano Wrocław - trzeci rynek regionalny pod względem wielkości podaży powierzchni biurowej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to identify the characteristic features of office facilities located in the city space: in particular, the relationship between the total rentable area and the area of a typical floor of office buildings and the time of their construction as well as distance from the center was taken into account. The work covers only objects with a uniform ownership structure and the area of which is entirely intended for rent. The study took into account all such buildings that obtained an occupancy permit or were subject to comprehensive modernization in the period from the fourth quarter of 1999 to the fourth quarter of 2019. Wrocław was chosen as the case study, being the third regional market in terms of the volume of office space s(original abstract)
XX
Polska jest jedną z najczęściej wybieranych lokalizacji powstawania nowoczesnych centrów usług biznesowych. Jest to wielki sukces i wyjątkowe zjawisko, co najmniej na skalę europejską. Liczba miejsc pracy w polskich centrach rośnie niemal liniowo od 10 lat, co zawdzięczamy zarówno pojawianiu się nowych inwestycji, jak i powiększaniu istniejących. Dzięki temu sektor stał się jednym z filarów polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
Criticism of the New Public Management (NPM), based primarily on the economic indicators of job evaluation and management efficiency has led to the evolution of this approach and emphasising the role of cooperation as a key element of an efficient public management model - Public Management Governance (PMG) or Collaborative Public Management (CPM). This article presents the role of Shared Service Centres (SSCs) in public management based on a cooperation model both at the level of employees and organisational units. The article also attempts to answer the question whether the process of establishing SSCs can be viewed as the beginning of building corporate governance in public administration, or whether local governments are limited to introducing the necessary organisational changes by implementing a shared service only. (original abstract)
EN
Purpose: The basic aim of the article was to recreate the service processes architecture in the selected financial and accounting shared services centre. Two auxiliary goals (CC) have been assigned to this goal. CC1: Approximation and definition of the current state of knowledge regarding process management on the example of SSC providing accounting and financial services. CC2: Characterization of inputs, outputs and goals for the identified activities in the main service processes in the studied SSC organization. Design/methodology/approach: The following research methods were used to achieve the stated goals: quantitative bibliometric analysis, systematic literature review, statistical methods (LOESS analysis), participant observation and unstructured interview. The R programming language was used in the analysis of time series in the theoretical study. Findings: As a result of the study, the main service processes in the examined organization were identified and recreated, and their goals, inputs, outputs and sets of implemented activities were determined. On this basis, a reproduced map of selected main processes is presented, taking into account the course of activities between them. This article supplements the knowledge on the issues of service processes management in an organization identified as SSC and can set the research framework for subsequent empirical proceedings regarding the examination of the level of maturity of selected processes, the level of implementation of process orientation in SSC, as well as attempting to use the generated event logs database for exploration of processes and comparing their course with reference models. Research limitations/implications: The limitations of the presented article result from the presentation of the example of one shared service centre in Poland and a limited group of respondents who, due to the data security policy in the examined organization, could take part in the study. This prevented, among others, detailed characterization of management processes and support processes related to administration, controlling, accounting, human resources and IT. Practical implications: The results presented in this article have an application value related to the map of the main SSC service processes presented, which can be discounted both by the SSC management staff and process owners in the SSC design space, measurement of processes and identification of customer-supplier relations in external and internal terms. Originality/value: The article fills the cognitive gap related to the lack of reconstruction studies, using the observation and interview method, the structure of main and auxiliary service processes in SSC, which is the basis for further research in the field of formalization, exploration, measurement and management of identified processes. (original abstract)
PL
Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych przyczynia się do transformacji zawodu księgowego. Nowoczesne centra usług wspólnych kształtują "nowych" księgowych, stawiając przed nimi specyficzne wymagania odnośnie do wiedzy, umiejętności i kompetencji miękkich. Celem artykułu jest przybliżenie kariery zawodowej księgowego podejmującego pracę w centrach usług finansowo-księgowych. Na podstawie przeglądu literatury i przeprowadzonych badań potwierdzono, iż księgowi centrów rozliczeniowych to przede wszystkim młodzi ludzie, zainteresowani szybką karierą, z dużą częstotliwością zmieniający miejsce pracy. Sektor ten stwarza młodym księgowym dogodne warunki do rozwoju wiedzy i przechodzenia wraz z awansem pionowym do najbardziej prestiżowego działu, to jest księgi głównej.
XX
This paper presents the impact of shared services centers (SSC) on a new nature of work and careers in accountancy. SSC create "new" accountants, paying special attention to specific knowledge and soft skills. The purpose of this article is to investigate professional development for accountants in SSC. Based on the subject literature and employee surveys, the authors of the paper have analyzed the motivation to start a career as an accountant SSC, opportunities for career development and future prospects. In general, in the SSC sector staff turnover is very high. However, shared service centers offer young graduates favorable conditions for gaining essential skills and moving to the most advanced department - general ledger.
XX
Artykuł został poświęcony analizie pozycji Polski jako lokalizacji dla zagranicznych centrów usług wspólnych, których wykorzystanie jest wynikiem szukania alternatywnych źródeł oszczędności oraz poprawy jakości w dobie globalnej konkurencji. Polska znacząco wyróżnia się pod względem atrakcyjności lokalizacji na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Rozważaniom poddano zatem: wykształcenie polskich pracowników, koszty pracy, infrastrukturę transportową czy środowisko i warunki życia w Polsce. Analizowane czynniki wskazują na konkurencyjną przewagę Polski: polscy pracownicy są dobrze wykształceni, z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, władają biegle językami obcymi. Pomimo atrakcyjności zawodowej polskich pracowników, koszty pracy są wciąż porównywalnie niższe niż w innych krajach. Również infrastruktura transportowa w ostatnich latach uległa znacznej poprawie - dotyczy to w szczególności dróg i lotnisk, z których najczęściej korzystają zagraniczni inwestorzy. Podejmowaniu zatrudnienia w Polsce sprzyja także rozwój gospodarczy kraju i wzrost stopy życiowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper's aim is analysis of Polish position as a location for foreign shared service centers, those usage is the result of searching for alternative sources of savings and quality improvement in an era of global competition. Poland is significantly different in terms of location attractiveness comparing to other countries of Central and Eastern Europe. In the paper following considerations were undertaken: education of Polish workers, labor costs, transport infrastructure or the environment and living conditions in Poland. Analyzed factors point on the competitive advantage of Poland: Polish workers are well educated, with relevant work experience, speak foreign languages fluently. Despite of the professional attractiveness of Polish workers, labor costs are still comparatively lower than in other countries. Also the transport infrastructure in recent years has significantly improved - that applies in particular to roads and airports, most commonly used by foreign investors. Economic development and growth in living standards also promote employment in Poland. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest dookreślenie tego, w jaki sposób organizacje zatrudniające pracowników do wykonywania powtarzalnej pracy mogą skorzystać z zarządzania talentami, aby skuteczniej ich utrzymywać. Przeprowadzono w tym zakresie badania teoretyczne obejmujące współczesną literaturę naukową, a także empiryczne obejmujące badanie ankietowe przeprowadzone na grupie 249 respondentów będących aktualnymi pracownikami centrów usług wspólnych ulokowanych na terenie miasta Poznania. Zakres podmiotowy badania został zawężony w celu zminimalizowania ryzyka błędu interpretacyjnego wynikającego potencjalnie z różnic w kontekście branżowym. Autor wpierw umiejscawia zarządzanie talentami w procesie utrzymania pracowników, a następnie omawia wyniki badań empirycznych. Wskazuje sposób postrzegania tej koncepcji zarządzania talentami przez pracowników, a także zaznacza statystycznie istotne różnice, które mogą wpływać na kształtowanie procesów wewnątrzorganizacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to specify how Shared Services Centers (SSC), can use talent management practices to retain employees. For this purpose, theoretical studies including contemporary scientific literature as well as empirical studies covering a survey of 249 respondents who were current employees of Shared Service Centers located in the city of Poznań were carried out. The subjective scope of the study has been narrowed down to minimize the risk of interpretational error resulting potentially from differences in the industry context. The author places talent management in the process of employee retention, and then discusses the results of empirical research. He defines the perception of talent management concept by employees, and also indicates statistically significant differences that may affect the shaping of intra-organizational processes.(original abstract)
XX
Celem niniejszych rozważań jest analiza usług biznesowych, do których należy centrum usług wspólnych. Dokonano przeglądu literaturowego w zakresie CUW, wskazano na jego znaczenie w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz zwrócono uwagę na rozwój tej formy usług biznesowych w Wielkopolsce. Artykuł ma charakter teoretyczno-poznawczy i stanowi jedynie wprowadzenie do przedstawionej problematyki i wymaga dalszych pogłębionych badań. (fragment tekstu)
EN
Shared service centre (SSC) is an important model of international enterprise management in which the services of other daughter companies are implemented. The article has a theoretical and cognitive character and includes the essence and significance of SSC in international enterprises and the analysis of this form of business services on the example of Wielkopolska. (original abstract)
XX
Dyskusja dotycząca roli międzynarodowych korporacji, w tym centrów usług, w regionalnych gospodarkach, choć żywa, wciąż oparta jest na szczątkowych argumentach, pomijających wiele efektów, które są związane z występowaniem centrów usług w regionalnych gospodarkach. Celem artykułu jest dodanie argumentów do tej dyskusji poprzez pokazanie efektów zewnętrznych generowanych przez centra usług, które przenikają do regionalnych gospodarek i wpływają na zachowania biznesowe małych i średnich firm. W szczególności wskazany jest wpływ centów usług na innowacyjność MMSP. Przeprowadzona analiza pozwala wnioskować, że rozwój nowoczesnych usług biznesowych ma pozytywny wpływ na akumulację wiedzy w regionie i pozwala lokalnie funkcjonującym podmiotom na czerpanie z niej. Wskazuje się, że małe firmy korzystające z wiedzy pozyskanej w ramach transferu (np. poprzez transfer ludzi) z firm sektora nowoczesnych usług biznesowych osiągają statystycznie lepsze wyniki w zakresie innowacyjności niż te, które z takiej wiedzy nie korzystają. Dotyczy to zarówno wiedzy związanej z kapitałem ludzkim, jak i z kapitałem materialnym, a znaczenie mają bezpośrednie i pośrednie kanały transferu. Analiza przeprowadzona została w oparciu o dane ilościowe pozyskane na podstawie badań wykonanych na próbie reprezentatywnej małych i średnich firm województwa zachodniopomorskiego.(abstrakt oryginalny)
EN
Discussion about the role of this sector in regional economies, though alive, is still based on residual arguments, ignoring many effects which are associated with the existence of service centres in regional economies. This article aims to add some more arguments to that discussion, by presenting external effects generated by multinational service centers, which spills over to regional economy and affect business behaviours of small and medium enterprises. In particular, the innovativeness of MSMEs under the impact of these service centres is analysed. Conducted analysis allows to conclude that the development of modern business services has a positive impact on the accumulation of knowledge in a region and allows local entities to make use of that knowledge. It provides evidence that small companies using knowledge gained through the transfer (e.g. through the transfer of people) from the companies from the sector of modern business services achieve statistically better results in terms of innovation than those, who do not use that knowledge. This applies to both knowledge related to human capital, as well as physical capital, which is transferred through direct and indirect transfer channels, including agency and linkages. The analysis has been conducted based on quantitative data obtained from the research on the representative sample of small and medium firms located in the West Pomerania Voivodeship.(original abstract)
18
60%
XX
W niniejszym artykule przedstawiono w sposób przeglądowy modele rozliczania kosztów centrów usług wspólnych (z ang. Shared Services Center - SSC) występujące w literaturze naukowej, jak i praktycznej, a także wykorzystywane sposoby kalkulacji stawek rozliczeniowych za dostarczane usługi. Modele posegmentowano względem celu utworzenia SSC, stadium rozwoju, w jakim się znajduje, przyjętych rozwiązań systemowych w zakresie rozliczania kosztów oraz wielkości i stopnia skomplikowania struktury operacyjnej organizacji, w której dane centrum funkcjonuje. Każdy ze zidentyfikowanych modeli dokładnie opisano od strony funkcjonalnej i rachunkowej, a także wyszczególniono jego zalety, wady oraz ograniczenia w zastosowaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
In this article, I present a review of cost accounting models for shared service centers appearing in scientific and practical literature, as well as the methods used to calculate fees for services provided. I segmented the models in accordance with the main purpose of creating the SSC, its development stage, solutions adopted for cost settlement as well as the size and complexity of the operational structure of the organization in which the center operates. Each of the identified models is accurately described in the functional and cost accounting terms. I also specify advantages, disadvantages and limitations in the application of each of the described cost accounting systems.(original abstract)
XX
Dyskusja prowadzona w ostatnich latach zarówno wśród środowisk akademickich, samorządowców, ekspertów dotycząca zarządzania publicznego, kierunków rozwoju i ewolucji modeli organizacji i zarządzania administracją czy możliwości implementowania rozwiązań biznesowych do sektora publicznego, wskazuje na istotność poruszanych problemów badawczych. Centra usług wspólnych (CUW) doskonale wpisują się w ten obszar tematyczny, w szczególności dotyczący tworzenia wartości publicznej (public value). Wykorzystanie danych masowych, standaryzacji procesów oraz efektu skali prowadzonej działalności przez CUW pozwalają na podniesienie poziomu świadczonych usług, ale także na wykorzystanie narzędzi modelowania ekonometrycznego do wspomagania zarządzania.(abstrakt oryginalny)
EN
The discussion conducted in recent years among academics, local government officials, experts on public management, directions of development and evolution models of organization and management of the administration or the possibility of implementing business solutions to the public sector, suggests the importance of the problems of research. Shared service centers (SSCs) perfectly fit into this thematic area, in particular concerning the creation of public value. The use of mass data, process standardization and business scale effect by SSCs allow us to increase the level of services provided, but also to use econometric modelling tools to support management.(original abstract)
XX
Cel - Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy centra usług wspólnych tworzone w polskich gminach po zmianie przepisów ustrojowych to w istocie nowe rozwiązanie na tle funkcjonujących dotychczas zespołów obsługi jednostek oświatowych. Metodologia badania - Studia literaturowe, analiza regulacji prawnych, analiza dokumentów źródłowych oraz wnioskowanie. Wynik - Centra usług wspólnych znajdują uznanie w sferze działań polskiego samorządu terytorialnego, lecz nie są dostatecznie wykorzystywane. Gminy generalnie tworzą centra usług wspólnych na bazie funkcjonujących wcześniej zespołów obsługi jednostek oświatowych i skupiają się głównie na obsłudze tych jednostek. Oryginalność/wartość - Badanie zarysowało aktualny charakter wspólnej obsługi w polskiej gminie. Jego wyniki mogą stanowić bazę do dalszych analiz, poszukujących odpowiedzi na pytanie o przyczyny braku szerszego zastosowania centrów usług wspólnych w polskiej praktyce samorządowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Getting an answer to the question whether shared services centres created in Polish communes after the change of the political system are, in fact, a new solution in comparison to previously functioning teams of educational units service. Design/methodology/approach - Literature study, analysis of legal regulations, analysis of source documents and reasoning. Findings - Shared services centres gained recognition within the sphere of Polish local government activities, however, they are not used efficiently enough. Communes, in general, create shared services centres based on previously functioning teams of educational units service and focus mainly on servicing these units. Originality/value - The research outlined current nature of a common service in Polish communes. Its results may provide the basis for further analysis that seeks an answer to the question on the reasons for the lack of a wider application of shared services centres in Polish local government activities. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.