Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2120

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 106 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ryzyko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 106 next fast forward last
XX
Proponowany w niniejszej pracy model stanowi uogólnione wielowymiarowe podejście do analizy ryzyka procesów biznesowych. Prezentowane podejście bierze pod uwagę różne kategorie czynników ryzyka, wynikających zarówno z architektury samego procesu biznesowego, jak i również elementów bezpieczeństwa, jakości i ciągłości działania. W szczególności połączone aspekty bezpieczeństwa, jakości i ciągłości działania, pomijane w stosowanych obecnie podejściach do analizy ryzyka, charakteryzują się, zdaniem autorów, znacznym wpływem na całkowite ryzyko procesów biznesowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Proposed in the present work the model constitutes generalized multidimensional approach to risk analysis of business processes. The presented approach takes into account the different categories of risk factors, resulting from both the architecture of the business process as well as the elements of the safety, quality and continuity. In particular, the combined aspects of safety, quality and continuity overlooked in the current applied approaches to risk analysis, according to the authors, have a significant bearing on the overall risk of business processes.(original abstract)
XX
W artykule został przedstawiony nierynkowy sposób podziału ryzyka przez hipotetyczny Centralny Urząd Dystrybucyjny (CUD), tj. taki, że wszystkie jednostki (podmioty) są z podziału zadowolone. Mimo iż wynik ten znany jest ponad 50 lat, w literaturze polskiej nie był on dotychczas prezentowany. Celem niniejszej pracy, mającej w dużej mierze charakter dydaktyczny, jest popularyzacja tego wyniku, niezwykle ważnego dla teorii ryzyka. Z tego też powodu podstawowe twierdzenie o optymalnym podziale ryzyka zostało przedstawione dość szczegółowo. Poza podziałem centralnie planowanym została pobieżnie rozpatrzona też możliwość podziału ryzyka poprzez tzw. wolną wymianę na rynku konkurencyjnym. (fragment tekstu)
EN
The paper contains the detailed presentation one of the two basic mechanisms for sharing risk among the society. This mechanism is based on the benevolent and omnipotent central planner. In opposit to market mechanism, central planner has the ability to reallocate the pooled risk reallocate the pooled risk reaching the optimality in a Pareto sense. Optimal reallocation (sharing) is bossed on the famous Borsch's theorem, which is presented in this paper. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rys koncepcyjny miary ryzyka grupy, opierając się na porównaniu dwóch współzależnych struktur. Przedstawiono miarę ryzyka dla poszczególnych podmiotów składowych grupy, jak i miarę łączną dla całej grupy. Wskazano na własność, iż zagregowany profil grupy jest możliwy do przedstawienia w postaci jednej wartości, oraz na pewne konsekwencje takiej właściwości. Przedstawiono także niektóre pragmatyczne aspekty rozwiązania.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the initial proposal for the group of risk measurement based on the comparison of two interconnected sets of webs. The risk scalar has been presented both for each separated subsidiary as well as for the group itself. It was shown that risk profile of the group could be aggregated into a single value, and some consequences of that attribute was discussed. The practical aspects of the proposed solution were outlined.(original abstract)
EN
The aim of this article is to present the concept of incentive risk, i.e., a risk associated with undertaking incentive activities aimed at shaping employee involvement and attitudes towards the enterprise. The study was performed based on desk research method that comprises the analysis of the literature on the subject and reports published in the industry. The article indicates that all decisions concerning the motivation process bear risk, which is most often connected with the lack or an incorrect evaluation of the degree of satisfaction of individual employee needs. In order to lower incentive risk, evaluations in this scope should be constantly carried out, as the hierarchy of incentives for individual employees may be different.(author's abstract)
PL
Cechą charakterystyczną współczesnych przedsiębiorstw jest funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu oraz konieczność sprostania ciągle pojawiającym się nowym wyzwaniom. Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększanie jego wartości nie są możliwe bez kreacji i implementacji różnorodnych rozwiązań innowacyjnych. Nowe pomysły, instrumenty, techniki, procesy i metody są stosowane we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa, także w strategii finansowej. Innowacje finansowe mogą mieć różne formy, w związku z tym pełnione przez nie funkcje również mogą być różnorodne, a konsekwencje ich zastosowania dla sytuacji przedsiębiorstwa nie zawsze są pozytywne. Celem artykułu jest prezentacja podstawowych możliwości i sposobów zastosowania innowacji finansowych w strategii finansowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jej trzech głównych obszarów: strategii finansowania, strategii inwestowania oraz strategii zarządzania ryzykiem. W artykule przedstawiono także analizę skutków zastosowania innowacji finansowych dla sytuacji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zmian w poziomie jego ryzyka. Problem ten jest szczególnie istotny ze względu na fakt, iż innowacje finansowe mogą być zarówno sposobem i narzędziem redukcji ryzyka, jak i źródłem dodatkowego ryzyka w działalności przedsiębiorstwa. Oznacza to konieczność przeprowadzania każdorazowej, szczegółowej analizy potencjalnych konsekwencji wykorzystania innowacji finansowych przed podjęciem decyzji o ich zastosowaniu w strategii finansowej przedsiębiorstwa.
6
100%
PL
Celem niniejszego artykułu jest uzasadnienie tezy, że w działalności biznesowej percepcja ryzyka dokonuje się głównie poprzez analizę ryzyka, która to z kolei jest podstawowym elementem procesu zarządzania ryzykiem. Uwzględniając ogólne ujęcie definicyjne pojęcia percepcji, percepcję ryzyka odniesiono do rozumienia pojęcia ryzyka (z uwzględnieniem jego dualnej natury) i poznania ryzyka (z uwzględnieniem dorobku psychologii behawioralnej w zakresie zdolności człowieka). Analiza ryzyka została przedstawiona w ujęciu procesowym, w podziale na etap identyfikacji ryzyka oraz oceny (pomiary) ryzyka. W obu etapach podkreślono znaczenie ludzkiego poznania (w kontekście metodycznym). Rozważania teoretyczne uzupełniono prezentacją najnowszych wyników badań dotyczących percepcji ryzyka w skali globalnej. Uwzględniono percepcję rodzajów ryzyka w ujęciu prawdopodobieństwa i skutków oraz współdziałania różnych rodzajów ryzyka, a także różnice w postrzeganiu ryzyka przez środowisko biznesowe, akademickie, rządowe i organizacji międzynarodowych.
EN
The first section of the paper provides a two-tier understanding of risk perception and characterises the domain factors determining the risk perception. The second section of the paper revises risk perception in the context of risk analysis as a process conducted in the two stages: the risk identification and risk assessment. The third section of the paper provides some empirical evidence on risk perception as it discusses the results of the survey conducted in 2011 with regard to the global risk perception.
XX
Wojna może być prowadzona dobrze lub źle w zależności od tego, czy będzie przebiegała zgodnie z przyjętymi planami, metodami, zasadami sztuki wojennej oraz założonym celem czy też nie. Współczesne społeczeństwo dąży do minimalizowania ryzyka na wojnie, czyli zmniejszania ryzyka dla zdrowia i życia swoich żołnierzy. Z wojną zawsze wiązało się ryzyko śmierci, obrażeń i zniszczeń. Dowódcy dążyli i dążą do zwiększenia bezpieczeństwa swoich żołnierzy, ograniczenia strat. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, że wojna nie jest wynikiem przypadku, lecz aktualnej wiedzy, którą muszą posiadać przede wszystkim dowódcy, a dowodzenie na wojnie polega coraz częściej na zarządzaniu, w tym na zarządzaniu ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem w wojsku obejmuje przedsięwzięcia w aspekcie przeciwdziałania pojawiającemu się ryzyku, które może prowadzić do odniesienia ran, śmierci żołnierzy, uszkodzenia, zniszczenia uzbrojenia i sprzętu oraz może negatywnie wpłynąć na cel realizowanego zadania. W trakcie zarządzania ryzykiem nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka, lecz realne jest wykluczenie jego nieakceptowalnego poziomu(abstrakt oryginalny)
EN
War may be conducted in a successful or unsuccessful way, depending on the fact if the war would or would not be fought in accordance with established plans, methods, rules of the art of warfare and established goal. Modern society aspires to minimize the risk at war - that is to reduce risk to health and life of the soldiers. Risk of death, injuries and damage has always been connected with war. The commanders have been striving to strengthen safety of their soldiers and to limit damage. The aim of the following article is to present that war is not the result of coincidence but the result of factual knowledge which commanders should acquire above all. Commanding at war consists more frequently in management also risk management. The process of risk management in the army includes activities concerning counteracting the risk that may cause injuries, death of soldiers, destruction, damage of weaponry and military equipment. The risk may also have a negative influence on the goal of the conducted mission. In the process of risk management it is not possible to entirely eliminate the risk but it is possible to reduce unacceptable level of the risk(original abstract)
8
Content available Catastrophic Risk From Public Finance Perspective
80%
PL
Państwo jest odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem katastroficznym, które zagraża zasobom alokowanym zarówno w sektorze prywatnym, jak i w publicznym. Zarządzanie ryzykiem katastroficznym wymaga podjęcia kroków w kierunku rozpoznania tego ryzyka, zapobiegania jego realizacji, minimalizowania konsekwencji i organizowania funduszy koniecznych dla restytucji utraconych zasobów, co jest szczególnie istotne w kontroli ryzyka katastroficznego. Rozważenie źródeł finansowania ryzyka katastroficznego dostępnych dla państwa ukazuje, że wartościowym rozwiązaniem są rezerwy. Rezerwy zapewniają potrzebne środki, można je zorganizować w sposób, który zminimalizuje hazard moralny, i wykorzystywać jako swoistą "trampolinę" w kierunku rynków kapitałowych, a tym samym stwarzać dostęp do dodatkowych środków.
9
Content available remote Harmonogramowanie reaktywne a ryzyko w projekcie
80%
XX
W pracy zaproponowano metodę harmonogramowania (proaktywnego i reaktywnego) projektów, w których czasy zadań nie są znane dokładnie, ponadto występują ograniczenia na dostępność zasobów. Czasy realizacji zadań modeluje się w postaci liczb rozmytych - zarówno na etapie planowania projektu, jak i w trakcie jego realizacji C dotyczy to oczywiście zadań jeszcze niezakończonych). Liczba rozmyta reprezentuje wszystkie możliwe czasy trwania zadania, wraz z ich stopniami możliwości. Decydent, na podstawie aktualnej wiedzy oraz swojego stosunku do ryzyka, musi dokonać wyboru deterministycznego oszacowania, przy czym wybór ten może być przez niego modyfikowany w trakcie realizacji projektu. Przydział zasobów jest dokonywany (i modyfikowany) na podstawie wyborów dokonywanych przez decydenta oraz zapotrzebowania i dostępności zasobów, a także priorytetów zadań. Podczas przydziału zasobów planowany czas realizacji zadania może się wydłużyć z powodu braku zasobów. W poszczególnych punktach kontrolnych decydent otrzymuje aktualne oszacowanie czasu realizacji projektu, uwzględniające aktualnie dostępne informacje oraz preferencje decydenta. (fragment tekstu)
EN
A project realization is usually dependent on many unexpected events. These risks have a significant impact on the project finaI total duration time. This paper describes an algorithm based on a new method of project rescheduling [5].To cope with an uncertainty of activity times the fuzzy numbers are used. The method provides a reactive scheduling strategy, based on updating the project schedule while the project realization is in progress. In this paper we improve the method by considering the resource constraint problem. Our mechanism is prepared to react to lisks occurring in the project scheduling and running phase. We show how dialog with a user allows for making necessary decisions in response to unexpected problems. In order to illustrate the proposed approach, a simulation of a sample project realization is used. (original abstract)
10
Content available remote Eksplanacyjne badania konsumenckiego ryzyka metodą IDI
80%
XX
Celem artykułu jest ukazanie możliwości zastosowania techniki indywidualnego wywiadu pogłębionego w badaniach eksplanacyjnych, a więc w badaniach objaśniających, o ściśle określonym celu badawczym i zakresie niezbędnych informacji. Za przykład posłużą badania własne autora nad znaczeniem ryzyka w decyzjach nabywczych konsumentów. (fragment tekstu)
EN
Even the best designed quantity research is not able to answer all of the questions which bother the researcher. Therefore it is often necessary to use quality research as a completion or help in the obtained quantity research results. An example of such supplementary research has been shown in the presented article. The research took place in September 2009 and its aim was to extend information obtained in PAPI in terms of consumer perceived risk. Research was conducted within the grant of the Minister of Science and Higher Education no NN 112 23 75 35, the author of which is a manager. (original abstract)
XX
Praca poświęcona jest procesowi ryzyka, w którym wielkości wypłat mogą być zależne od długości okresów między wypłatami. Badany jest wpływ stopnia zależności na prawdopodobieństwo ruiny. Rozpatrywane są trzy przypadki. Najpierw przyjmuje się, że rozkład łączny jest dwuwymiarowym rozkładem wykładniczym, a następnie rozpatruje się przypadki, gdy struktura zależności opisana jest funkcją łączącą (copula) FGM oraz Claytona. Otrzymane wyniki są porównane z wynikami otrzymanymi we wcześniejszych pracach autora.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is devoted to the risk process, when the claim amount and the interclaim times may be dependent. The impact of the degree of dependence on the probability of ruin is investigated. The three cases are studied: the case when the joint distribution has the bivariate exponential distribution and when the dependent structure is described by FGM and Clayton copulas. The comparison with the previous study is made too.(original abstract)
12
Content available remote Efekt zarażania w działaniu przedsiębiorstwa
80%
XX
W artykule uściślono pojmowanie wykorzystywanego w różnych dziedzinach badawczych pojęcia zarażanie. Przedstawiono przyczyny wzrostu zastosowań tego terminu. Odwołano się przy tym do rosnącej złożoności systemów społecznych. Zidentyfikowano istotę zarażania, określając jego cechy i wypracowując jego definicję. Zaproponowano typologię zarażania. Ujęto dwa modele rozprzestrzeniania się zarażania. Uwzględniono w tym względzie zaufanie, czynniki fundamentalne, emocje. Zdefiniowano termin efekt zarażania. Przedstawiono również modele zachowań przedsiębiorstwa wobec zarażania. Wskazano na rolę inercji i elastyczności, ale także nadwrażliwość organizacji. Zaprezentowane rozważania teoretyczne ilustrowano przykładami wywodzącymi się z praktyki gospodarczej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper clarifies the understanding of the contagion phenomenon. The increasing use of the contagion term comes from the raising complexity of social systems. Within the theoretical analysis, the author worked out the characteristics of contagion, definitions of contagion and contagion effect as well as typology of contagion. Trust, fundamentals and emotions play the crucial role within two theoretical models of contagion propagation. Inertia and flexibility, as well as oversensitivity are the most important factors behind the company's response towards contagion.(original abstract)
13
80%
XX
W niniejszej pracy porównujemy wpływ stosowania różnych estymatorów macierzy migracji na pomiar ryzyka w banku. Obecnie w praktyce stosuje się cztery modele: Model Mertona, CreditRisk+, CreditMetrics, Credit- Portfolio View. Ostatnie dwa z powyższych modeli oparte są na macierzach migracji uzyskiwanych na podstawie obserwacji częstości zdarzeń historycznych. (fragment tekstu)
EN
Credit risk models used in banks are based on probability models for occurrence of default. A vast class of the models used in practice (e.g., Credit Metrics) is based on the notion of intensity. In 1997 Jarrow applied Markov chain approach to analyze intensities. The key problem that arises is the selection of appropriate estimators. Within the Markov approach the most frequently used estimators of the migration matrix are cohort and duration estimators. Migration matrices can also be obtained with help of statistical longitudinal models (GLMM) in which states (rating classes) in discrete time points are regarded as matched pairs. In this paper we compare Markov chain models and GLMM models and the influence of their application on bank portfolio evaluation. (original abstract)
XX
Ile osób, rezerwując restaurację na firmowe spotkania czy zamawiając catering na konferencje, zadało sobie - i partnerowi biznesowemu - pytanie o standardy, w tym o zachowania mające na celu przeciwdziałanie pracy przymusowej? Wydawać by się mogło, że temat nie dotyczy firm w naszym kraju. Jednak rzeczywistość pokazuje coś innego. W raporcie Departamentu Stanu USA z 2019 r. Polska spada na tzw. Tier 2 (poziom 2) i dołącza do grona państw, w których istnieje średnie ryzyko wystąpienia pracy przymusowej. (fragment tekstu)
15
Content available Interest Rate Risk in Nonfinancial Company
80%
PL
Ryzyko stopy procentowej w przedsiębiorstwie niefinansowym
16
Content available remote Procesy ryzyka z zależnymi wypłatami
80%
XX
W pracy przedstawiona została analiza wypływu intensywności napływu składki c na prawdopodobieństwo miny. Rozpatrzono warianty obejmujące różne wartości kapitału początkowego u i stopnia zależności wypłat reprezentowanego poprzez wartość parametru Ω rodziny funkcji łączących Claytona. Otrzymano w niektórych przypadkach nieregularność, brak monotonicznej zależności prawdopodobieństwa ruiny od tych czynników. W następnych pracach autor zamierza zbadać wpływ prawdopodobieństwa q wystąpienia większej wypłaty na prawdopodobieństwo ruiny.(fragment tekstu)
EN
The risk processes when the claims may be dependent are studied. It is more realistic attempt than in the classical risk process, when the independent claims are assumed. The continuous risk process is investigated from the ruin theory point of view. The probability of ruin within an infinite time horizon is derived. The influence of the premium rate on the probability of ruin is analysed. The dependent structure of claims is described by the Archimedean copula. The case of the strict dependent claims are studied, too. The nonregular, nonmonotonic relations between the probability of ruin and the premium rate or other factors are observed.(original abstract)
XX
Do ważnych zjawisk na międzynarodowych rynkach finansowych można zaliczyć innowacje finansowe, określane też mianem nowych usług finansowych. W zakresie absorbcji innowacji finansowych przodują Wielka Brytania, USA i Japonia. Wśród innowacji finansowych należy wymienić terminowe rynki finansowe, rynki opcji finansowych oraz pozabilansowe instrumenty finansowe, w tym project finance - metodę finansowania inwestycji. W ostatnich latach finansowanie inwestycji stało się złożoną i zarazem wyspecjalizowaną dziedziną ekonomiki przedsiębiorstw, bankowości komercyjnej oraz finansów międzynarodowych. Innowacje w zakresie organizacji i finansowania inwestycji skutkują koniecznością stworzenia właściwych metod zabezpieczenia przed ryzykiem. System zarządzania ryzykiem, obejmujący identyfikację i alokację ryzyka, stał się trwałym elementem w relacjach między instytucją kredytową a inwestorem. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i swego rodzaju usystematyzowanie rodzajów ryzyka, z jakimi można się spotkać w transakcji sekurytyzacji aktywów bankowych, oraz krótkie przedstawienie propozycji uregulowań Komitetu Bazylejskiego w tym zakresie. (fragment tekstu)
XX
Celem pracy jest zaproponowanie maksymalnej straty oraz jej wartości oczekiwanej jako miar ryzyka nie posiadających większości wad wariancji. W pracy tej zbadano również asymptotyczne zachowanie wymienionych powyżej miar ryzyka. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 106 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.