Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 235

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Management effectiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
100%
XX
Celem opracowania jest identyfikacja czynników zewnętrznych, determinujących efektywność zarządzania w samorządzie terytorialnym. Ma to istotne znaczenie dla warunków życia mieszkańców oraz dla racjonalności gospodarowania ograniczonymi zasobami publicznymi. (fragment tekstu)
EN
Local government has a multidimensional face. It is an area in which political, social, economic, organizational and management elements permeate. Therefore, there are contradictions between them in varying degrees and intensity leading to the creation of many dysfunctions and disharmony. The policy of local government authorities should aim at their coordination in order to ensure convergence with the general public interest of the residents of the local government. The content of the considerations undertaken in the article is an attempt to outline and explain the mechanism of mutual relations between the political factor and the management factor in the local government. The main line of the analysis is to outline the conditions affecting the level of economic efficiency in the local government structures. On this basis, the main directions of improving the functioning of the local government as a whole have been specified. (original abstract)
XX
Tytuł niniejszej pracy jest świadomie kontrowersyjny. Zarządzanie jest bowiem w części wiedzą, a w części, i to znacznej, sztuką. Kiedy pewien czas temu zająłem się zagadnieniem ilościowej oceny efektywności pracy decydenta, wyłoniła się trudność polegająca na tym, że większość tzw. parametrów ilościowych, które można związać z zarządzaniem (liczba telefonów, spotkań, decyzji podejmowanych itp.) ma w gruncie rzeczy małe znaczenie ogólne i zależy bardziej od indywidualnego stylu pracy danego decydenta i charakteru danej pracy niż od obiektywnie ocenianych predyspozycji kierowniczych, Dlatego przyjąłem podejście bardziej makroskopowe, zresztą intuicyjne. Jeżeli uznać zarządzanie za ciąg procesów podejmowania decyzji, to z każdą podjętą decyzją wiążą się zadania do wykonania. Z każdym takim zadaniem standardowo wiąże się odpowiedź na pytania "kto, za ile, co, gdzie, kiedy?" Pierwszy czynnik będzie pominięty, ponieważ ocena dotyczy jednego stanowiska (jednego decydenta). Wiadomo, że wykonaniu zadań będą przeciwdziałać różnego typu zakłócenia. W wyniku ich działania rzeczywiste wykonanie będzie się różnić od wielkości planowanych. Ocenę efektywności zarządzania proponuję oprzeć właśnie na tym fakcie. (fragment tekstu)
EN
The principal premise of management system efficiency measurement is that it should do its task on time. Therefore with every manager a triple: Z = (U, X, T) can be associated, with U being the set of his (her) tasks, X - spatial and T - time coordinates corresponding to the tasks. Then the distance in Euclidean space between the desired triple (u, xo, to) - (stated completion place and time) and (u, xr, tr) - (actual completion place and time) can serve as numerical measure of managerial efficiency. This is by no means complete "efficiency index" but at least a try to measure some of its, fairly global, aspects. (original abstract)
3
Content available remote Management Efficiency
100%
EN
Modern management process may be viewed as one constant series of decision making and creation of conditions for effective decision realization. In the process of organizing it is important to verify the organization effectiveness and implement corrections in order to maintain or increase this effectiveness. For the purpose of situation diagnosis and improvement of organization's results, the three-efficiency-levels approach is used (organization level, process level, workstation level). Degree of decision effectiveness (efficiency) will depend on rationality of the problem solving process. Therefore, it is necessary to determine the primary and supporting goals as well as strategies for their realization and to take care of the quality of organization's internal activities, which includes full readiness for cooperation and flexibility towards changes. (original abstract)
XX
Artykuł analizuje stopy zwrotu funduszy akcji z okresu 1999-2009. Przedmiotem badań są wszystkie fundusze akcyjne działające w tych latach. Otrzymane wyniki pokazują, że aktywnie zarządzane fundusze akcji nie mogą uzyskać zwrotów lepszych od porównywalnego benchmarkowego indeksu (WIG). Przeciętny fundusz akcyjny wypracowuje stopę zwrotu niższą o 190 punktów bazowych od indeksu WIG. Artykuł prezentuje ponadto zmienność wyników: zwroty osiągane przez fundusze w okresach wcześniejszych nie mogą być podstawą do prognozowania przyszłych dochodów.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyzes equity mutual fund returns, covering the period 1999 through 2009. The utilizes data including returns from all mutual funds existing each year. Analysis of these data shows that actively managed equity mutual funds do not outperform comparable benchmark index (WIG). The average equity mutual fund underperforms the WIG index by 190 basis points. Moreover, the study presents inconsistency of performance, past mutual fund returns do not predict future returns.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano inne spojrzenie na pomiar efektywności zespołów zarządzających. Przedstawiono typologię zespołów. Zauważono, że zespół zarządzający w firmie to nie tylko grupa ludzi wchodzących w skład formalnego zarządu firmy, ale przede wszystkim grupa, która w racji powołania przez prezesa, czy też powierzonych odpowiedzialności tworzy ośrodek najwyższej władzy w danej organizacji.
6
75%
XX
Tło badań. Ekonomia społeczna sprzyja integracji zawodowej i społecznej wśród osób, które są narażone na ryzyko marginalizacji społecznej, tworzeniu miejsc pracy, oraz świadczeniu publicznych usług społecznych. Cel badań: Celem artykułu jest określenie istoty spółdzielni socjalnych jako form przedsiębiorstw społecznych oraz cech charakterystycznych dla ich zarządzania. Metodyka: Niniejszy artykuł analizuje lub omawia badania dotychczas publikowane przez innych autorów oraz oświadczenia zawarte w oficjalnych dokumentach jednostek ruch spółdzielczego. W oparciu o badania wtórne została podjęta próba wyjaśnienia oraz oceny specyfiki efektywnego zarządzania spółdzielniami socjalnymi. Kluczowe wnioski: W wyniku badań i analiz zostały zidentyfikowane główne cechy spółdzielni socjalnych jako form przedsiębiorstw społecznych oraz zostały wskazane cechy charakterystyczne dla ich zarządzania. Artykuł oferuje nową wartość dla zrozumienia ciągłości zasad leżących u podstaw spółdzielni w kontekście nowych wyznań dla ekonomii społecznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Background. Social economy fosters professional and social integration among persons who are at risk of social marginalization, creation of employment, provision of public social services. Research aims. The purpose of this paper is to identify the essence of social co-operatives as forms of social enterprises and the characteristics of their management. Method. This paper analyses or discusses chosen research previously published by others authors and also statements from official documents of co-operative movement units. Based on the desk research an attempt of explanation and assessment of specificity of effective social enterprises management are made. Key findings. As a result of research and analysis, the main features of social co-operatives as a form of social enterprise were identified and the characteristics of their management were revealed. The paper adds a new value to understanding of continuity of co-operative principles in the context of new challenges in the framework of social economy. (original abstract)
7
Content available remote Menedżment w prywatyzowanych przedsiębiorstwach w Polsce
75%
XX
Od 1989 roku, po transformacji systemowej w Polsce, powstała możliwość tworzenia nowej szkoły menedżmentu. Dzięki gospodarce rynkowej przedsiębiorstwa wymagały nowego stylu zarządzania. Rozpoczęły się wielkie zmiany. Również przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało falę przemian w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Podczas dwudziestu lat wiele firm zmuszonych zostało do przystosowania się do nowych warunków. Zarządzanie skupiło się głównie na składnikach hard (finanse, technologia, marketing). Brakowało na początku świadomości, że ludzie są najważniejsi (soft). W trakcie przekształceń własnościowych, drogą prywatyzacji bezpośredniej, zaczęto dostrzegać akcjonariat pracowniczy. W artykule krótko zaprezentowano jego powstanie w Polsce. Aktualnie jest powszechny poprzez funkcjonowanie na rynku wielu spółek kapitałowych - spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki menedżmentowi, odpowiednio przygotowanemu na wprowadzenie zmian, udało się sprywatyzować kopalnie bazaltu w Polsce. (fragment tekstu)
EN
In the article it was pointed out the need to form management school in Poland. Briefly the history of creating shareholding in Poland and legislation connected with it were quoted. For streamlining running a company in 1991 fixed-term management contracts were enforced. On example of opencast mining sector enterprises an effectiveness and efficiency of managers employed according to this form were demonstrated. (original abstract)
XX
Uzasadniono powiązania ogólnych naukowych zasad menedżmentu i zasad zarządzania efektywnością organizacji. Udowodniono, że koniecznością jest dotrzymanie przez menedżerów ukraińskich reguł zarządzania efektywnością.(abstrakt oryginalny)
EN
The relationship between general scientific principles of management and performance management principles of an organization is grounded. Principles of performance management in an organization are revealed. The necessity to follow the rules of performance management by Ukrainian managers is proved.(original abstract)
XX
Przedsiębiorstwa funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, w którym dominuje niepewność, a w związku z tym pojawia się coraz wyraźniejsza potrzeba zarządzania ryzykiem. Celem artykułu jest zidentyfikowanie metod oceny skuteczności i efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach oraz wskazanie determinant skuteczności i efektywności systemów zarządzania ryzykiem. W artykule zaprezentowano główne założenia i wyniki współczesnych badań dotyczących systemów zarządzania ryzykiem opracowane na podstawie studiów literaturowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Enterprises operate in a dynamically changing environment in which uncertainty prevails, and therefore there is a growing need for risk management. The purpose of the article is to identify the methods for assessing the effectiveness and efficiency of risk management in enterprises and the determinants of the effectiveness and efficiency of risk management systems. The article presents the main assumptions and results of contemporary research on risk management systems based on literature studies. (original abstract)
10
Content available remote Efektywność systemu zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej
75%
XX
W obecnych czasach coraz bardziej zauważalny staje się wzrost znaczenia jakości w działalności organizacji. Pojęcie jakości i efektywności nabiera coraz większego znaczenia i jest ważnym elementem rozwoju człowieka i organizacji. Jakość w ujęciu strategicznym to przewaga konkurencyjna, to efekt właściwego zarządzania organizacją oraz obiektywny sprawdzian efektywności i skuteczności działania. System zarządzania jakością powinien prowadzić do wzrostu efektywności działania organizacji, służyć wskazaniu słabych miejsc w systemie zarządzania. Powstaje wobec powyższego pytanie czy system zarządzania jakością jest skutecznym narzędziem wzrostu efektywności działania w organizacji zhierarchizowanej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na powyższe pytanie. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, the growing importance of quality in an organization in more and more noticeable. The concept of quality and efficiency is becoming increasingly important and is a part of human development and organization. Quality in terms of a strategic competitive advantage is the result of proper management of the organization and the objective test of efficiency and effectiveness. The quality management system should lead to an increase in the efficiency of the organization and serve to indicate weak spots in the management system. However, there is a question whether the quality management system is an effective tool to increase the efficiency of the hierarchical organization? This article attempts to answer this question. (original abstract)
11
Content available remote Lean management - efektywne zarządzanie operacyjne w praktyce
75%
XX
W pracy zaprezentowano i scharakteryzowano ogólne założenia koncepcji lean management, przedstawiono najważniejsze jej narzędzia oraz czynniki mające wpływ na efektywność wdrożenia podejścia lean w środowisku produkcyjnym. Podjęto również próbę porównania zasad zarządzania jakością ujętych w normie ISO 9001:2015 do założeń koncepcji lean management. Przedstawiona w pracy analiza wykazała, że dobrze wdrożony w organizacjach system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001 może być wsparciem do budowania szczupłej organizacji według zasad lean management. (abstrakt oryginalny)
EN
General assumptions of the lean management concept have been presented and characterized in this paper. Its tools and factors which have an impact on the effectiveness of lean implementation in the production environment have been explored. It has been tried to compare the principals of quality management included in the norm ISO 9001:2015 towards the assumptions of lean management concept. The analysis presented in the paper detected that well implemented quality management system compatible with the ISO 9001 requirements can be the support to build the thin organization according to Lean Management principals. (original abstract)
XX
Realizacja inwestycji samorządowych, w tym współfinansowanych środkami unijnymi, skłania jednostki samorządu terytorialnego do zadłużania się i wymaga efektywnego zarządzania powstałym długiem. W artykule wskazano działania jednostek samorządu terytorialnego, które nie służą efektywnemu zarządzaniu ich zadłużeniem oraz sformułowano rekomendacje działań w celu podniesienia efektywności tego zarządzania. Rozważania zostały przeprowadzone na kanwie istoty i standardów efektywnego zarządzania długiem, głównie w ujęciu uwarunkowań ekonomicznych i prawnych zaciągania i obsługi długu przez jednostki samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article points out some operations of territorial self-government entities in Poland which are not appropriate for efficient local debt management. Moreover, it indicates some recommendations for increasing the efficiency of this management. Reflections are made in the field of the standards of efficient local debt management, considering economic and legal conditions of incurring and servicing local debt. (original abstract)
EN
The aim of this article is to discuss the concept of calculation of effectiveness in relation to the needs of the operating activity of an enterprise. The present study essentially focuses on the specific accounting methods applied in an operations management system. Calculation of effectiveness is a diagnostic and decision-oriented research approach directed primarily towards the following tasks: estimating the efficiency of a firm's economic activity (from a segmental and synthetic perspective), comparative analysis, and long-term planning in the operations sphere. (fragment of original text)
EN
The foregoing considerations clearly indicate that many problems outlined in the introductory part of this paper might be eliminated by executing a concern contract. Such a contract significantly increases the chances of accomplishing, by the capital group, economic, market, managerial, operational and commercial goals. This is mostly due to formalisation and intensification of cooperation rules between the companies constituting the group through formal (institutional) strengthening of the role and functions of the dominant company. Thus, going beyond the typical proprietary rights of the dominant company seems to be the optimal way of accomplishing the goals set by the capital group. (fragment of original text)
XX
Po raz pierwszy o pokoleniu X napisała brytyjska socjolog Jane Deverson, mając na myśli pokolenie urodzone między rokiem 1961 a 1981. Pokolenie Y prasa opisywała już pięć, sześć lat temu, jako "nexters" - pokolenie technologii. W tej chwili na rynek wchodzi pokolenie "C" - dzieci internetu. I wszystkimi trzeba zarządzać. Efektywnie i dla organizacji, i pracownika. Jak? (abstrakt oryginalny)
XX
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach wysokiej konkurencyjności wymusza podejmowanie określonych decyzji oraz wyznaczanie i realizację przedsięwzięć, których skutki i efekty będą widoczne w bliższej lub dalszej przyszłości. Trafność podejmowanych decyzji zależy od przygotowania odpowiedniego planu działania budżetu. Z przeprowadzonych badań wynika, że jedynie polowa ankietowanych firm wykorzystywała budżety w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)
EN
Companies operating in competitive and turbulent environment have to make specific decisions and pursue varias undertakings, with impacts that will be observed in the immediate or long-term future. The soundness of their decisions depends on the preparation of an appropriate plan a budget. A survey, which was carried out among 169 firms with the employment of over 50 workers, indicates that only half of the analyzed firms used budgets in enterprise management. (original abstract)
XX
Ukazano ewolucję postrzegania efektywności organizacyjnej wraz ze zmianą priorytetów decydujących o skuteczności zarządzania (pojawianiem się nowych nurtów i szkół zarządzania). Opisano ewolucję podejść do efektywności organizacyjnej w zarządzaniu. Dokonano porównania współczesnych modeli efektywności organizacyjnej.
EN
This article presents the evolution of the evaluation of organizational effectiveness. In the first part differences between economic and organizational effectiveness are described. Next the changes of the approaches and models of organizational effectiveness concerning the development of different streams of management are shown. Five current models of organizational effectiveness, representing the essence of the evolution of this issue, are presented in the final section.(original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto problem kształtowania się poziomu kosztu kapitału, wskazując jego wpływ na efektywność procesu zarządzania w przedsiębiorstwie rynku ciepła. Całość prezentowanych rozważań podzielono na trzy zasadnicze części. Pierwsza część opracowania eksponuje istotę szacowania kosztu kapitału w przedsiębiorstwie. Rozważania zaprezentowane w części drugiej charakteryzują system regulacji cen ciepła w oparciu o akty prawne obowiązujące w Polsce. Kolejna, trzecia część opracowania jest prezentacją wyników badań empirycznych przeprowadzonych w zakresie oceny efektywności zarządzania przedsiębiorstwem ciepłowniczym w latach 2005-2013. Opracowanie ma na celu poznanie i ocenę zależności występujących między efektywnością operacyjną mierzoną za pomocą wskaźnika rentowności aktywów i poziomem wskaźnika kosztu kapitału. Metodami badawczymi zastosowanymi do realizacji celu są studia literaturowe, analiza opisowa, analiza trendu wskaźnika rentowności aktywów i średnioważonego wskaźnika kosztu kapitału oraz współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Problematyka szacowania kosztu kapitału w przedsiębiorstwach rynku ciepła jest ważna i aktualna z uwagi na jej wpływ na efektywność zarządzania tymi przedsiębiorstwami(abstrakt oryginalny)
EN
The paper focuses on the problem of variations in the level of the cost of capital, indicating its impact on the efficiency of the management process in an enterprise of the heat market. All the presented considerations are divided into three basic parts. The first part of the paper emphasizes the essence of estimating the cost of capital in an enterprise. The considerations presented in the second part characterize the system of the heat price regulation based on the legislative acts in force in Poland. The subsequent, third part of the paper is the presentation of the results of the empirical studies carried out in the field of the assessment of the efficiency of management of the heating company in 2005-2014. The paper is to explore and assess relationships between operational efficiency measured with ROA indicator and the level of the cost of capital. The research methods applied to achieve the objective are literature studies, descriptive analysis, trend analysis of return on assets and weighted average cost of capital and Pearson's correlation coefficient. The problem of estimating the cost of capital in the enterprises from the heat market is important and up-to-date due to its impact on efficiency of management of these enterprises(original abstract)
XX
Zarządzanie projektami obejmuje etap zawierania umów pomiędzy stronami. Ma to istotny wpływ na wynik ekonomiczny, osiągnięty przez strony umowy, a także na zachowanie stron wykazujących zwykle dążenie do maksymalizacji zysków i uchronienie przed stratami. Można wyodrębnić osiem najważniejszych kategorii oceny umów projektowych. Celem pracy jest analiza efektywności opcji zarządzania projektami, a w szczególności analiza umów, z zastosowaniem metody werbalnej. (fragment tekstu)
20
75%
XX
Coraz częściej dyskutowaną i rozpowszechnianą metodę analizy wyników egzaminacyjnych - edukacyjną wartość dodaną (EWD) - zaprezentowano w kontekście raportu McKinsey&Company i prac Zespołu Badawczego EWD. Metoda EWD umożliwia m. in. monitorowanie działalności szkół co do stanu i zmian w obszarach: (1) efektów pracy, (2) realizowanych procesów; (3) współpracy ze środowiskiem lokalnym, (4) zarządzania szkołą. Zaproponowano poszerzenie spojrzenia na problematykę EWD i jakości edukacji poprzez rozpoznanie stanu wiedzy o tej metodzie oraz nastawienia do/postaw wobec niej wśród przyszłych nauczycieli, obecnie przygotowujących się do wykonywania tego zawodu. Przedstawiono fragment pilotażowych badań własnych, przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza wielowątkowej ankiety, skupiając się na wynikach bezpośrednio odnoszących się do EWD.(abstrakt oryginalny)
EN
The more and more frequently discussed and disseminated method for the analysis of external examination results - the educational value added (EVA) - has been presented in the context of the McKinsey&Company Report and works of the EVA Research Group. EVA method allows monitoring of the activities of schools with respect to the state and changes in the areas of: (1) effects of work, (2) realized processes, (3) cooperation with the local community, (4) management of the school. We have proposed to broaden the perspective on the issues of EVA and education quality by recognizing the state of knowledge about the method of EVA and attitudes to/towards it amongst future teachers, currently preparing for the profession. A part of own pilot study, carried out using a questionnaire of multithreading survey, has been reported focusing on the results directly related to the EVA.(original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.