Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas desulfurization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Odsiarczanie gazu w skruberze zderzeniowym
100%
3
100%
EN
The effect of zinc sorbent grain porosity on hydrogen sulfide sorption kinetics under industrial reactor operating conditions was studied. The measurements were taken in a Temkin type rector at the temperature of 400°C and the pressure 2.5 MPa. Hydrogen, containing 150 ppmv H2S, was fed to the reactor. Four samples of a sorbent in the form of tablets 6*6 mm having different apparent grain density from 2.00 to 2.85 g/cm3 (porosity: 64 - 50%), which were prepared by compaction of the same precursor at various pressure, were studied.
PL
W przemyśle petrochemicznym odzyskiwanie siarki stanowi jeden z ważniejszych procesów towarzyszących kompleksowemu przetwarzaniu ropy naftowej i substancji pochodnych. W artykule przedstawiono matematyczny model instalacji odsiarczania gazów Clausa wraz z układem sterowania. Wnikliwa analiza procesów zachodzących w obiekcie pozwoliła zaproponować metodykę budowy i strukturę modelu adekwatną do potrzeb syntezy układu sterowania. Model ujmuje odwzorowanie procesów chemicznych i pozwala badać zmiany ich przebiegu w wyniku działania układu sterowania. Ze względu na różne skale czasowe dynamiki modelowanych procesów zachodzących w instalacji i elementów układu sterowania, zaproponowano model w części statyczny, a w części dynamiczny. Przedstawiono inżynierską metodę optymalizującej estymacji parametrów modeli. Zaprezentowane zostały wyniki weryfikacji modeli na podstawie danych obiektowych. Opracowane modele stanowią proste, użyteczne narzędzie analizy, pozwalające na badanie przebiegu zmiennych procesów fizykochemicznych oraz sygnałów związanych ze sterowaniem instalacją. Wskazano na ich przydatność przy wykrywaniu nieprawidłowości pracy elementów wykonawczych układu sterowania. W analizowanym obiekcie niezgodnie z założeniami pracował jeden z zaworów doprowadzających powietrze do instalacji. Po zdiagnozowaniu i usunięciu nieprawidłowości uzyskano poprawę jakości działania całego obiektu.
EN
Sulfur recovery is one of the most important processes accompanying crude oil refining and derivative substances processing in petrochemical industry. In the paper a mathematical model of Claus Sulfur Recovery Unit (SRU) together with its control system has been presented. Model formulation has been preceded by the thorough research on a real object which allowed to create an adequate, for the purpose of synthesis of control system, representation of chemical phenomena and their changes as a result of the control system functioning. Due to different time scales of dynamics of modeled processes, partially dynamic and static models have been proposed. An engineering optimizing method for model parameters estimation has been presented. Results of models verification were also presented. They were based on the data collected from object. Developed models provide a simple and useful analysis tool which allows to examine physicochemical processes and signals associated with the control of the installation. The paper pointed out models usefulness in detection of abnormalities in the Claus’ installation operationas well as in improvement of their performance.
PL
Zastosowano Ca(OH)₂ jako sorbent wspomagający proces suchego odsiarczania spalin przy jednoczesnym zastosowaniu wapienia jako sorbentu podstawowego. Badania prowadzono w kotle z cyrkulującą warstwą fluidalną o mocy 235 MWe opalanym węglem brunatnym. Wodorotlenek wapnia podawano bezpośrednio do komory spalania za pomocą istniejącej instalacji do aktywacji popiołu lotnego, wykorzystanej wyłącznie do tego celu podczas pomiarów. Uzyskane wyniki badań wykazały wysoką skuteczność odsiarczania spalin przy zastosowaniu wodorotlenku wapnia. Zastosowanie Ca(OH)₂ umożliwiło zarówno chwilowe obniżenie emisji SO₂ do poziomu 20 mg/Nm³, jak również długotrwałą pracę kotła z zawartością SO₂ w gazach spalinowych na poziomie poniżej 200 mg/Nm³, przy stosunkowo wysokiej zawartości siarki elementarnej w węglu brunatnym (1,1–1,3% mas.). Podczas badań odsiarczania nie zaobserwowano niepożądanego wpływu wodorotlenku wapnia na parametry ruchowe kotła.
EN
Ca(OH)₂ and limestone were added to lignite (S content 1.23% by mass) and combusted in an industrial fluidizedbed boiler (elec. capacity 235 MW) with an activated fly ash-feeding system. The addn. of Ca(OH)₂ resulted in decrease in SO₂ content in the flue gas down to 20 mg/m³.
7
67%
PL
Badania laboratoryjne, testy pilotowe oraz wdrożenia separacji membranowej siarkowodoru z gazu ziemnego prowadzone są na świecie na coraz to większą skalę. Prace te zintensyfikowały się od momentu wykazania ekonomicznej opłacalności zastosowania tej metody jako pierwszego etapu (przed instalacją aminową) w procesie hybrydowego usuwania strumienia gazów kwaśnych z gazu ziemnego [Bhide, 1998]. Z obu etapów uzyskiwane strumienie z wysoką zawartością siarkowodoru mogą być łączone i wspólnie zatłaczane powrotnie do złoża wspomagając jego stopień sczerpania. Jednostopniowe układy membranowe są wystarczające dla gazu zawierającego powyżej 12% H2S, dla gazów mniej zasiarczonych sugerowany jest dwustopniowy układ kaskadowy.
EN
Laboratory tests, pilot tests and field implementation of hydrogen sulfide membrane separation from natural gas are carried wordwide out on withan increasing scale. These works have intensified since the economic profitability of using this method as the first stage (before the amine installation) in the process of hybrid removal of the acid gas stream from natural gas has been demonstrated [Bhide, 1998]. The streams with high hydrogen sulfide content obtained from both stages can be combined and injected back into the reservoir to enhance hydrocarbon reovery. Single-stage membrane systems are sufficient for gas containing more than 12% H2S, for gases with lover H2S content a two-stage cascade system is suggested.
PL
W artykule omówiono możliwości zagospodarowania produktu siarkowego z instalacji odsiarczania gazu ziemnego metodą IGNiG-Chelate, w aspekcie wymagań dotyczących składowania odpadów zawartych w nowych przepisach, przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych uzdatniania odpadu oraz procedurę dopuszczenia odpadu do składowania na składowisku odpadów danego typu.
EN
The possibilities of disposal of sulphur product from natural gas desulfurization plant by IGNiG-Chelate method were discussed regarding to requirements contained in new rules, the results of laboratory investigations of waste treatment and procedure of permission to deposit the sulfur product on a proper landfill were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.