Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anoreksja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Pregoreksja – anoreksja kobiet ciężarnych
100%
EN
Eating disorders represent a serious and complex health and social problem which is encountered by many medical professionals in their practice, including by family doctors. An increasing number of individuals are affected by these disorders. The media, which promote slim figure as fashionable or perfect, are a contributing factor. Pregnant women are a group which is especially vulnerable to eating disorders. Their bodies are subject to dynamic changes; as a result, these are often far from the widely promoted ideal. Malnutrition in women planning to conceive a child and in pregnant women is a risk factor for abnormal course of pregnancy and poor health status of the newborn child. Therefore, it is important for women who are planning pregnancy to change their lifestyle and follow the rules of appropriate, balanced diet. The aim of the paper was to review the available publications on pregorexia, i.e. an eating disorder which involves self-starvation and/or inducing vomiting during pregnancy. The article presents the current recommendations concerning body mass of a woman during pregnancy and the consequences of pregorexia for the mother and the unborn child as well as discussing the role of medical professionals regarding this non-specific eating disorder. Based on the available sources it may be concluded that there is a need for wider education concerning diet and physical activity provided by medical professionals to higher-risk groups. Early intervention by an interdisciplinary therapeutic team contributes to better treatment results with appropriate health education being of key importance.
PL
Zaburzenia odżywiania stanowią poważny i złożony problem zdrowotny oraz społeczny, z którym w swojej praktyce spotyka się wielu specjalistów medycyny, w tym lekarzy rodzinnych. Zaburzenia te dotyczą coraz większej liczby osób, a czynnikiem sprzyjającym ich rozwojowi są środki masowego przekazu, promujące szczupłą sylwetkę jako modną czy też idealną. Grupę szczególnie narażoną na powstanie zaburzeń odżywiania stanowią kobiety w ciąży. Ich ciało ulega dynamicznym zmianom, w efekcie których jest często dalekie od powszechnie lansowanego ideału. Niedożywienie kobiet planujących macierzyństwo i ciężarnych stwarza ryzyko nieprawidłowego przebiegu ciąży oraz gorszego stanu zdrowia nowo narodzonego dziecka. Ważne jest zatem, aby kobiety planujące ciążę zmieniły tryb życia i przestrzegały zasad prawidłowej, zbilansowanej diety. Celem pracy był przegląd dostępnych publikacji na temat pregoreksji, czyli zaburzenia odżywiania, którego istotą jest głodzenie się i/lub prowokowanie wymiotów w trakcie ciąży. W artykule przedstawiono aktualne rekomendacje odnośnie do masy ciała kobiety podczas ciąży, wskazano konsekwencje pregoreksji dotyczące matki i nienarodzonego dziecka, a także omówiono rolę specjalistów medycznych w zakresie tego niespecyficznego zaburzenia odżywiania. Na podstawie dostępnych źródeł można wywnioskować, że w przypadku grup zwiększonego ryzyka istnieje potrzeba prowadzenia przez specjalistów opieki zdrowotnej szerszej edukacji w zakresie diety i aktywności fizycznej. Wczesne podjęcie działań interdyscyplinarnego zespołu leczniczego sprzyja lepszym wynikom terapeutycznym, a kluczową rolę odgrywa tu prawidłowa edukacja zdrowotna.
PL
Przedstawione w artykule wyniki badań stanowią fragment szerszego badania przeprowadzonego przez autorkę artykułu w ramach pracy magisterskiej na przełomie 2013 i 2014 roku pod kierunkiem dr Ewy Gurby w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącej temperamentalnych oraz środowiskowych uwarunkowań podatności na anoreksję wśród dorastających dziewcząt. Ankietowe badanie objęło 90 uczennic krakowskich gimnazjów w wieku od 13 do 16 lat. Celem badania była eksploracja zagadnień związanych z tym jak dziewczęta w wieku dorastania postrzegają swoje ciało. Okazuje się, że w większość badanej grupy jest niezadowolona z wyglądu swojego ciała. Część badanych dziewcząt utożsamia szczupłość z atrakcyjnością oraz wykazuje zachowania mogące zwiększać ryzyko rozwoju anoreksji psychicznej. Uzyskane dane implikują konieczność szeroko pojętej profilaktyki zaburzeń odżywiania oraz kształtowanie w młodych dziewczętach adekwatnego obrazu własnego ciała.
3
86%
PL
Anoreksja określana jest jako schorzenie o podłożu psychicznym, którego istotą jest świadome, rygorystyczne ograniczanie ilości przyjmowanych pokarmów, silne koncentrowanie się na wyglądzie i masie ciała powiązane z panicznym lękiem przed przybraniem na wadze. Jest to wyjątkowo podstępna i zdradliwa choroba, której skutki anorektyczki odczuwają przez całe życie. Celem artykułu jest poznanie psychospołecznego funkcjonowania kobiet, które chorują lub chorowały na anoreksję. W pierwszej części artykułu przybliżono teoretyczne informacje z zakresu zaburzeń odżywiania. Wyjaśniono pojęcia związane z zaburzeniem odżywiania i przyczyny powstawania choroby oraz metody i techniki leczenia. W części drugiej artykułu przedstawiono informacje dotyczące metodologicznego aspektu przeprowadzonych badań. W ostatniej części zaprezentowano dane pozyskane w trakcie wywiadów przeprowadzonych wśród młodych kobiet, które chorowały lub chorują na anoreksję.
EN
Anorexia is an exceptionally insidious and treacherous disease, the effects of which are felt by the cured anorectic patients throughout their lives. The aim of this article is to get to know the psychosocial functioning of women who suffer from or have suffered from anorexia. The first part of the article presents theoretical information on eating disorders. The notions related to eating disorders and the causes of the disease, as well as methods and techniques of treatment are explained. The second part of the article presents information on the methodological aspect of the conducted research. The last part of the article presents information obtained as a result of interviews conducted among young women who were ill or still suffer from anorexia.
4
Content available Dietoterapia doustna u pacjentów z anoreksją
86%
EN
Anorexia nervosa is a multi-aetiological specific eating disorder with psychological, sociological and somatic symptoms and complications. Apart from psychotherapy and pharmacotherapy, concomitant nutritional rehabilitation plays an important role in the treatment of anorexia nervosa. According to well-established specialists in the treatment of eating disorders, the multidisciplinary treatment team should include a qualified dietician who will be responsible for planning, conducting and controlling the nutritional therapy and nutritional re-education of patients and their family members. The course of diet therapy in the management of anorexia is phased, tailored to each case and must be adapted to the current physiological and psychological state of the patient. Diet therapy must take into account multiple factors such as: the patient’s current clinical status, eating habits and preferences as well as their motivation to cooperate in treatment. The latter is extremely important in the management of anorexia nervosa. The aim of this study is to present the role and the goal of nutrition therapy in the treatment of anorexia nervosa and to describe possible benefits of a reliable diet therapy. A detailed characteristics of diet therapy including planning and the description of changes in the dietary scheme in the course of treatment is provided. The study also presents practical guidelines for nutritionists which can help improve the nutritional therapy.
PL
Anorexia nervosa jest polietiologicznym specyficznym zaburzeniem odżywiania, którego objawy i powikłania mają charakter psychologiczny, społeczny i somatyczny. W leczeniu, obok psychoterapii i ewentualnej farmakoterapii, ważną rolę odgrywa prowadzona równolegle terapia żywieniowa. Zdaniem autorytetów w dziedzinie leczenia zaburzeń odżywiania w skład interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego powinien wchodzić wykwalifikowany dietetyk, odpowiedzialny za zaplanowanie, przeprowadzenie i kontrolowanie leczenia żywieniowego oraz reedukacji żywieniowej pacjentów i członków ich rodzin. Przebieg dietoterapii w omawianej jednostce chorobowej jest fazowy i zindywidualizowany, zmienia się wraz z poprawą stanu somatycznego i psychicznego osoby chorej. Prowadzenie dietoterapii wymaga uwzględnienia wielu czynników, takich jak aktualny stan kliniczny pacjenta, jego preferencje i postawy żywieniowe oraz – niezwykle istotna w anoreksji – motywacja chorego do współpracy w procesie terapeutycznym. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli i zadań leczenia żywieniowego w jadłowstręcie psychicznym, a także rozmiaru potencjalnych korzyści wynikających z wprowadzenia rzetelnej terapii żywieniowej. W pracy scharakteryzowano dietoterapię z uwzględnieniem etapu planowania diety doustnej, jak również zmian branych pod uwagę podczas przygotowywania jadłospisów na kolejnych etapach leczenia. Podano praktyczne wskazówki dla osób prowadzących dietoterapię, mogące usprawnić leczenie.
PL
Na przykładzie anorexia nervosa artykuł ten krytycznie odnosi się do zjawiska medykalizacji. Artykuł proponuje przyjęcie perspektywy etnograficznej i autoetnograficznej w rozumieniu i badaniu tego złożonego zaburzenia. Opisuje medykalizację i jej wpływ na pacjentów. Praca oparta jest na analizie literatury oraz badaniach etnograficznych (przeprowadzonych przez Igę Kowalską) z młodymi kobietami, które doświadczyły anoreksji i jej leczenia w Polsce. Opisuje historyczne, społeczne i kulturowe konteksty zjawiska anoreksji. Stawiamy tezę, że między naukami społecznymi, a medycyną potrzebny jest dialog, gdyż anoreksji nie da się wyjaśnić wyłącznie terminami medycznymi. Mogłoby to pomóc lepiej zrozumieć anoreksję, a co za tym idzie wdrożyć nowe rozwiązania do systemu jej leczenia.
EN
In clinical practice, one can notice the increasing number of people (mostly girls and young women) who come to receive treatment on account of their anorexia. This is the result of an increasing number of patients who come for treatment and better medical knowledge of this subject. A psychological eating disorder can often be difficult to recognize. Very often this disorder is accompanied by depression, fear, or a disorder of the patient’s personality. In addition, anorexia is often a symptom of a developing state of neurosis, or a very serious somatic illness which leads the body to destroy itself.This article concerns the problem of the ability of a person who has succumbed to anorexia to contract a canonical marriage. The study begins with a consideration of Canon 1095 n. 3 of the code of Canon Law. Special attention has been given to the problem of entering into relations within the personal marital community, and also the welfare of any children and the spouses in the context of anorexia. This article is intended to help in the legal processes undertaken by the Church’s tribunals, to which comes the person who is suffering from psychological anorexia.
Ius Matrimoniale
|
2002
|
tom 13
|
nr 7
213-225
EN
Si presenta il testo della sentenza del Tribunale Mertopolitano di Katowice с. Sobański ob errorem circa la qualità („non onstare”), ob deceptionem dolosam („non onstare”), ob inapacitatem assumendi („constare”).
8
72%
PL
Zaburzenia odżywiania są obecnie olbrzymim problemem. Każdego roku rośnie na całym świecie liczba osób chorych na anoreksję i bulimię. Konsekwencje tych chorób są bardzo grozne dla zdrowia, a nawet życia. Istotne zatem wydaje się ustalenie przyczyn prowadzących do anoreksji i bulimii. Celem badań było ustalenie, czy lęk przed otyłością prowadzi do anoreksji i bulimii. Przebadano 85 kobiet - studentek krakowskich szkół wyższych. Wykorzystano ankietę konstrukcji własnej. Rezultaty wskazują, że silniejszy lęk przed otyłością występuje u studentek Akademii Wychowania Fizycznego. Jest możliwe, że problemy natury psychologicznej mogą prowadzić do anoreksji lub bulimii cześci z badanych studentek. Lęk przed otyłością prowadzi do bulimii i anoreksji.
EN
Eating disorders present a serious problem these days. Every year the number of people suffering from anorexia and bulimia increases and consequences of these diseases may be health or even life threatening. Therefore it seems essential to establish the causes of anorexia and bulimia. The aim of the research was to establish whether anxiety related to putting on weight can lead to bulimia or anorexia. The examination group consisted of 85 females who were students of Cracow universities and colleges. Sabina Czekaj Questionnaire was used.The results show that greater fear of obesity occurs in the students of University of Physical Education. It is plausible that in some cases psychological problems may lead to anorexia and bulimia.
9
72%
EN
Marta Syrwid’s writing enters into subjects which are perceived as taboo. Anorexia, namely striving for unattainable perfection of the body, is such a ‘forbidden’ motif of the novel entitled Zaplecze. This problem is connected with a lack of acceptance from loved ones which results in both physical and mental emaciation of the novel’s narrator. Syrwid alludes to the motif of a mannequin, in particular a she-mannequin which has been present in literature for centuries. It is fitting to add that the subject of her writing is clearly associated with the model of female writing. Undoubtedly, the value of the interpreted novel arises out of its topicality and tackling of social problems which are usually marginalized.
EN
This article presents the program for eating disorders treatment in the Department of Child and Adolescent Psychiatry. At the beginning there is a description of history of eating disorders treatment, the dilemmas connected with the need of restricting patients’ rights by introducing behavioural programs, which have led to the decrease of the number of deaths in a group of patients with anorexia, as well as the development of therapeutic programs, from the strictly behavioural to milder and more flexible ones. The authors present their own experiences of almost 20 years of treating eating disorders in the Department of Child and Adolescent Psychiatry. They describe the establishment and the improvements of the therapy program, which includes behavioural program, pharmacotherapy and broadly meaning psychotherapeutic treatment. They point out the importance of consistent effort taken by the entire therapeutic team (psychiatrists, nurses, psychologists, and teachers), the need of being strict and absolutely consistent throughout the entire program, and the meaning of patients’ engagement (for example by getting their written agreement and consulting with them the mięplanned changes to the program). The authors talk about the role of cooperating with the patients’ families and present the most common problems appearing during the program like the lack of the expected weight gain, the divergence between the weight gain and the patients’ psychological changes, or treating patients claiming to be vegetarians. Finally the authors also mention attempts to adapt the behavioural programs to the increasing number of uncommon eating disorders cases.
PL
Artykuł jest prezentacją programu leczenia zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie. Na wstępie omówione zostały historia leczenia zaburzeń jedzenia, dylematy związane z koniecznością ograniczania praw pacjentów przy stosowaniu programów behawioralnych, których wprowadzenie doprowadziło do spadku śmiertelności w grupie pacjentek z anoreksją, oraz rozwój programów terapeutycznych od ściśle behawioralnych w kierunku łagodniejszych i bardziej elastycznych. Następnie autorzy przedstawiają własne, kilkunastoletnie doświadczenia w leczeniu zaburzeń jedzenia w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Omawiają proces tworzenia i doskonalenia programu terapeutycznego, obejmującego program behawioralny, farmakoterapię i szeroko pojęte oddziaływania psychoterapeutyczne. Wskazują na znaczenie współdziałania całego zespołu terapeutycznego (psychiatrów, psychologów, pielęgniarek i wychowawców), konieczność konsekwencji w realizowaniu programu oraz znaczenie zaangażowania pacjentów w proces leczenia (np. poprzez uzyskiwanie ich pisemnej akceptacji oraz konsultowanie z nimi proponowanych zmian w programie). Omawiane jest znaczenie współpracy z rodzinami pacjentów realizowanej między innymi poprzez systemowe konsultacje rodzinne. Prezentowane są najczęściej pojawiające się problemy w realizacji programu związane np. z brakiem oczekiwanego przyrostu masy ciała, z rozbieżnością między tempem przyrostu masy ciała a zmianami w psychice pacjentek lub z leczeniem pacjentek deklarujących wegetarianizm. Wspomniano również o próbach dostosowania programów behawioralnych do coraz częściej występujących atypowych postaci zaburzeń jedzenia.
11
Content available Świadomość ciała u dziewcząt z anoreksją
72%
EN
Background. Anorexia nervosa is an eating disorder consisting in weight loss caused intentionally by the patient. The condition mainly occurs in adolescent girls. Its core feature is body image disturbances which lead to psychopathological symptoms manifested as intrusive thoughts about weight gain. Material and methods. The aim of the study was to examine body image in the group of 17 girls suffering from anorexia nervosa treated in the Department of Child and Adolescent Psychiatry in Wroclaw. The average age of the sample was 15 years. Body image was analyzed using the self-assessment Body-Esteem Scale (based on Franzoi and Shields, 1984) and a questionnaire (developed by the authors) concerning the patient’s subjective assessment of the size and shape of their body, feelings and thoughts in relation to their own body, satisfaction with their appearance and whether they had any authorities. Results. Descriptive statistics was used to analyze the data. Most of the girls expressed a negative attitude to their own bodies and assessed the size of their silhouettes as much larger than they really are. Noted decreased satisfaction with the appearance of particular parts of the body such as the abdomen, buttocks, thighs while the respondents generally expressed a positive attitude to the appearance of their face. Conclusions. The study confirmed distorted body image in girls suffering from anorexia. The vast majority of respondents perceived their bodies bigger than they were, expressed a negative attitude to it and were not pleased with their body weight.
PL
Artykuł poświęcony jest zjawisku proanoreksji, które istniejąc w przestrzeni wirtualnej, ma swoje konsekwencje w świecie realnym. Internetowy ruch pro-ana namawia swoich odbiorców do traktowania anoreksji jako swoistego stylu życia oraz podejmowania zachowań zagrażających zdrowiu i życiu. Poszerzenie wiedzy w tym zakresie może być pomocne dla szerokiego grona specjalistów w planowaniu działań profilaktycznych oraz we wczesnym diagnozowaniu choroby.
EN
This article describes the phenomenon of pro-anorexia, which exists in the virtual world but also leads to serious consequences in real life. The internet pro-ana community encourages its members to perceive anorexia as a lifestyle choice and to take up actions endangering their health and life. Educating and informing about this issue might be useful for the broad range of specialists in terms of prevention and early diagnosis of this illness.
13
Content available Zaburzenia odżywiania u młodzieży
72%
EN
Eating disorders such as anorexia nervosa, atypical anorexia, bulimia nervosa belong to the behavioural and psychiatric disorders especially common in adolescents during the puberty period. The girls aged 14‑18 years old constitute the risk group for anorexia nervosa with the tendency to affect even the younger girls. Eating disorders are characterized by body dissatisfaction related to the overvaluation of the thin body ideal associated with dysfunctional patterns of cognition and weight control behaviours that results in significant medical, psychological and social complication. The important factor for initiating the onset of eating disorders is dysfunctional family background: controlling and with high expectations and demands mother and the certain personality traits of the adolescent such as low esteem, high ambition, perfectionism, perseverance, determination. The first symptoms of anorexia nervosa are often unnoticeable. They began with gradual elimination of the chosen food products e.g. sweets, bread, meat and introduction of “healthy” or “fit“ eating patterns to the daily diet routine. During the initial phase of the disease the food restriction plays the corroborant role giving the anorectic patient the feeling of full control, satisfaction and even sense of the success. Patient with bulimia nervosa are often undiagnosed because there is no spectacular and evident reduction of the body mass. The half of the patients with anorexia demonstrate the suicidal thoughts and suicidal attempts. The majority of them shows the self.destructive behaviours. The treatment of eating disorders comprise the permanent and complex psychiatric therapy including the individual and family psychotherapy together with nutritional treatment. There is clear correlation between the duration of the disorder and the prognosis. The earlier diagnose is established, the better prognosis for the effective treatment is achieved.
PL
Zaburzenia odżywiania o typie jadłowstrętu psychicznego, jadłowstrętu atypowego oraz bulimii zgodnie z aktualną wiedzą medyczną należą do poważnych zaburzeń psychicznych występujących u młodzieży w okresie dojrzewania. Na zachorowanie najbardziej narażone są dziewczęta w wieku 14‑18 lat (w przypadku anoreksji), z tendencją do obniżania dolnej granicy wieku. Przyczyną tych zaburzeń jest nie tyle dążenie do uzyskania szczupłej sylwetki, ile zespół wielu czynników wpływających na rozwój emocjonalny dziecka, proces separacji – indywidualizacji, poczucie własnej wartości, akceptacja siebie i swojego ciała. Bardzo istotną rolę w rozwoju zaburzeń odżywiania u młodzieży odgrywają: dysfunkcja systemu rodzinnego, nadmiernie kontrolująca matka, stawiająca wysokie wymagania, oraz charakterystyczne cechy osobowości chorego, między innymi wygórowana ambicja, perfekcjonizm, silna wola, determinacja w dążeniu do osiągnięcia celu. Objawy jadłowstrętu psychicznego pojawiają się zazwyczaj skrycie, najczęściej rozpoczynają się od stopniowej rezygnacji z wybranych pokarmów z diety, np. słodyczy, pieczywa, mięsa, wprowadzania zasad „zdrowego żywienia” itp. W początkowej fazie choroby ograniczanie jedzenia pełni funkcję czynnika wzmacniającego, dającego chorej poczucie kontroli, satysfakcji czy nawet sukcesu. Zachowania bulimiczne przez długie miesiące pozostają niezauważone przez otoczenie chorego, gdyż najczęściej nie dochodzi do utraty masy ciała. U ponad połowy osób cierpiących na anoreksję pojawiają się myśli suicydalne oraz próby samobójcze, znaczna część chorych podejmuje także zachowania autodestrukcyjne. Leczenie pacjentów z zaburzeniami odżywiania jest długotrwałe. Oprócz prawidłowo prowadzonej terapii żywieniowej konieczne są stała opieka psychiatryczna, psychoterapia indywidualna, psychoedukacja opiekunów oraz terapia rodzinna. Ponieważ istnieje bezpośrednia zależność między czasem trwania choroby a możliwościami skutecznej terapii, bardzo ważne jest wczesne rozpoczęcie leczenia.
14
Content available Media a zachowania proanorektyczne
72%
PL
Anoreksja jest zaburzeniem, które można uznać za chorobę cywilizacyjną. Wśród przyczyn tego zaburzenia zwraca się uwagę na wpływ mediów: prasy kobiecej, reklam, telewizji i internetu. Porównanie wyników grupy członkiń ruchu Pro-ana i grupy kontrolnej wykazało, że Motylki są bardziej skoncentrowane na własnym wyglądzie, najczęściej są na diecie, nie czerpią satysfakcji z jedzenia, marzą o karierze modelek i bardzo zależy im na opinii otoczenia. Obie grupy młodych kobiet w równym stopniu nie są zadowolone ze swojego wyglądu, a wiedzę na temat zdrowia i urody czerpią z przekazów medialnych.
EN
Anorexia is a disorder, which can be acknowledged as a lifestyle (civilisation) disease. The reasons for this disorder are commonly associated with media influence: women’s magazines, advertisements, television and Internet. The comparison of the results obtained by the members of Pro-ana movement and the control group shows that Butterflies are more concentrated on their appearance, very often live on a diet, derive no satisfaction from eating, dream about model’s career and they depend on others opinion. Both groups of women are equally dissatisfied with their appearance, and they derive knowledge about health and beauty from the media.
PL
Epoka postmodernistyczna, Internet, anoreksja, choroba cywilizacyjna – czy istnieje związek pomiędzy tymi pojęciami? Szybki rozwój Internetu i narodziny mediów społecznościowych spowodowały, że dostęp do wielu zagrożeń staje się nieograniczony. Dziś prawie każdy młody człowiek dysponuje Internetem, który, można powiedzieć, jest zawsze przy nim obecny na wielu przenośnych urządzeniach. Jednym z takich trudno uchwytnych zagrożeń jest rozwój społeczności wirtualnych skupiających się wokół anoreksji, gdzie chorobę przedstawia się jako sposób na udane życie – są to fora internetowe funkcjonujące pod ogólnie przyjętą nazwą „pro-Ana”. Anoreksja w XXI wieku może być rozpatrywana także z pozycji choroby cywilizacyjnej, wiele argumentów na poparcie tej tezy można znaleźć w literaturze z zakresu, który łączy bezpośrednie zagrożenia zdrowia z zachowaniami, które w sposób pośredni mogą warunkować zarówno fizyczne, jak i psychiczne zdrowie naszych dzieci. Postaramy się zachęcić Czytelnika do podjęcia refleksji nad zagadnieniem realności zagrożenia, jakie konsumuje młodzież i dzieci wraz z treściami przekazywanymi przez media, a w szczególności przez portale proanorektyczne.
EN
Postmodern era, the Internet, anorexia, diseases of affluence ‒ is there a connection between these phenomena? Fast development of the Internet and the rise of social media have made the access to many dangers unlimited. Nowadays almost all young people have access to the Internet which is, so to speak, always with them, through various portable devices. One of these dangers is the development of virtual societies focused on anorexia where the disease is depicted as a way of achieving a successful life ‒ those societies are the Internet fora commonly referred to as ‘pro-Ana’. Anorexia in the XXI century can also be examined as a disease of affluence. Many arguments to support this thesis can be found in literature linking immediate threats to health with the type of behaviour that can indirectly condition both physical and psychological well-being of our children. This article attempts to encourage the Reader to reflect upon the issue of dangers involving young people and children along with the content conveyed by the media and especially by pro-anorexia portals.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.