Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Intelligence
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi zagadnień związanych ze społecznym ujęciem inteligencji. Analizę problematyki inteligencji społecznej rozpocznę od zdefiniowania słów kluczowych: inteligencja, inteligencja społeczna, inteligencja emocjonalna. (fragment tekstu)
EN
The article shows various concepts of social intelligence in historical order and methods of diagnosis. In the last part of the article there is presented relationship in relation to different aspects (age, sex, learning, individual difference, etc.). The major purpose of the text is to present general information about social intelligence. This is the first step of series of issue. (original abstract)
EN
At present, transnational organized criminals are involved in a wide-range of criminal activities. European Law Enforcement Agency EUROPOL is the most significant outcome of the internationalization of police cooperation in Europe and the European Union. Detecting criminal activities is one of EUROPOL priorities. During last 15 years Europol has gained a recognised experience in the field and now is delivering substantial operational support to national police forces of Member States. Within the framework of detecting criminal activities Europol, as a working method, applies the Intelligence Led Policing Concept to proactively exploit data gathered. In practice, Europol provides the 27 EU Member States with investigative links connected with various crime-related aspects. EUROPOL’s contribution towards detecting criminal activities is a very complex issue. To give a general view on the importance of the subject, however, it is enough to describe tactical and organizational solutions, particularly in the field of combating euro counterfeiting, criminal assets seizure and criminal intelligence, which form operational potential of EUROPOL. This article synthetically describes only selected solutions of EUROPOL’s operational potential towards detecting criminal activities. All the operational aspects of Europol have been presented from police practice perspective. The article expresses only personal views of the author, which cannot be identified with those of the institution he is employed in.
XX
Celem artykułu jest ukazanie specyfiki inteligentnej specjalizacji, jej silnych i słabych stron, jak również przykładów jej wykorzystania w rozwoju wybranych regionów. Opracowanie bazuje na studiach literatury i analizie dokumentów, ze szczególnym uwzględnieniem przewodnika opracowania regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji RIS, przygotowanego przez Komisję Europejską.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the specificity of the concept of smart specialization, its strengths and weaknesses, as well as examples of its successful use in the development of selected regions. The study has been based mainly on literature surveys and the analysis of documents, including the RIS3 guide presenting the mechanism of the development of regional smart specialization strategy.(original abstract)
XX
Intuicja od wieków budziła zainteresowanie, któremu towarzyszyło ścieranie sie różnych opinii na temat jej istnienia, pojęcia i znaczenia. Obecnie dokonuje się przewartościowania poglądów na intuicję, również w nauce, mianowice od jej negowania do doceniania [...] W pierwszej części opracowania autor przywołał pewne znane fakty przemawiające za udziałem intuicji w sukcesach biznesowych, a w drugiej części przedstawiono autorski szkic natury intuicji, a szczególnie inteligencji intuicyjnej oraz jej rodzajów.(fragment tekstu)
EN
The author (cognitive psychologist) pinpoints that there is a need connected with sorting knowledge about intuition. We can read about two levels of intuition: sensory-emotional and mental. Intuitive intelligence (as distinct from rational intelligence) is a process of taking a new knowledge (this is preconscious, dynamic process). Effects of using an intuitive intelligence very often are ,,keys to success" during solving difficult problems. Moreover, an intuitive intelligence is used in difficult situations, when we have excess or deficit of information). The author validates that new model of intelligence (intutive intelligence) is useful in many disciplines, for example when we try to solve business problems. We can find here examples of types intuitive minds. (orignial abstract)
XX
W niniejszym artykule zostaną przedstawione podstawowe założenia mannheimowskiej koncepcji inteligencji ze szczególnym zaakcentowaniem wewnętrznych sprzeczności, charakterystycznych dla tej koncepcji. (fragment tekstu)
EN
The Mannheim's view concerning the characteristics of the intellectuals, their role in formation of the knowledge, and place in the society are presented. The main of the paper illustrates the intrinsic inconsistencya in the Mannheim's views. (original abstract)
EN
Terrorism and sabotage are not news ways of undermining security of the state, especially its internal security. Their dangerous impact results from their destructive effectiveness. Terrorism and sabotage threats are not limited to war time operations or crises preceding them. At any moment, representatives of political and administrative power, mobilization system as well as key political, economic and military objects may be the targets of sabotage or terrorist attacks. The aim of those actions is to disorganize state’s economy, its defensive potential, political life and administration, weaken country’s role on the international arena and undermine its alliances. An effective fight with the mentioned threats results from legal order in a given country and requires preparation of various specialized institutions. On account of the function that they play, the police (and armed forces) are predisposed to take that fight. The requirement for police to engage in combating terrorism and sabotage results from the great number of potential objects that can be attacked as well as from the police’s responsibility. The analysis and assessment of the before-mentioned threats indicates that preparations for terrorism and sabotage combat are similar. That refers mainly to principles and ways of counteracting terrorism and sabotage. Integration of preparations in those areas allows to prepare for sabotage combat during terrorism combat preparations and vice versa.
XX
Omówiono stosunek Polskiej Partii Socjalistycznej do inteligencji w latach 1918-1939.
EN
The article is on a question of intelligentsia which was frequent problem in the theory and practice of the Polish Socialist Party in the interwar period. (original abstract)
EN
Political achievements conduct in the result of secret services activity
EN
Study aim: the aim of the study was to identify differences between athletically trained and untrained subjects with respect to body composition, motor and cognitive abilities. Materials and methods: three groups of girls aged 12 to 14 years old participated in the study: young judokas (n = 42), volleyball players (n = 54) and their untrained peers (n = 54). Variables of interest were assessed through eight motor tests, nine anthropometric variables and the RSPM. Results: this study showed differences in some anthropometric characteristics and almost all motoric abilities between trained girls and untrained girls (p < 0.05), indicating that well-programmed activity can positively influence these characteristics and abilities. In addition, group of volleyball players presented significantly better results in cognitive abilities (p < 0.01), indicating a need for intelligence in complex sports like volleyball. Conclusions: generally, the trained groups of athletes possessed better coordination and strength than their untrained counterparts.
XX
Mają tylu zwolenników, ilu przeciwników. Chyba żadne inne narzędzie selekcji pracowników nie wzbudza tyle emocji zarówno wśród kandydatów, jak i pracodawców. Co się tak naprawdę kryje za badaniem inteligencji w procesach doboru personelu? (abstrakt oryginalny)
XX
Celem pracy jest analiza poglądów różnych autorów o naturze organizacji inteligentnej i sposobach pomiaru jej inteligencji. W oparciu o literaturę psychologiczną zaproponowano oryginalną definicję organizacji inteligentnej, przypisując jej kluczowe cechy konkurencyjne, takie jak: kreatywność adaptacyjność, uczenie się i przedsiębiorczość. Omówiono zasady funkcjonowania organizacji inteligentnej oraz przeprowadzono pomiar inteligencji organizacji działającej na rynku finansowym w Polsce(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyse views of different authors on the nature of an intelligent organization and the ways of its intelligence measurement. Based on psychological literature, the authors have proposed their original definition of intelligent organization, attributing such key features as: creativity, adaptability, learning and entrepreneurship to it. The authors discuss functioning of the intelligent organization. Moreover, the intelligence of the organization that works on the financial market in Poland has been measured.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie najistotniejszych barier utrudniających lub uniemożliwiających przedsiębiorstwom przekształcanie się w organizacje inteligentne. W opracowaniu przybliżono pojęcie organizacji inteligentnej, przedstawiono najistotniejsze bariery ich rozwoju, a także wskazano uniwersalne sposoby ich obniżania lub też redukowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to identify the most significant barriers preventing businesses from becoming intelligent organization. The study outlines the concept of an intelligent organization, presents the most significant barriers to their development, and indicates universal ways of lowering or reducing them.(original abstract)
XX
Obce państwo, które z małą przerwą rządziło Polakami od końca XVIII wieku, miało swego przeciwnika w narodzie. Naród polski był tworem wyjątkowym. Multietniczny i podzielony przez długie lata wpływem trzech różnych państw zaborczych, był pozbawiony nawet symbolicznej instytucji, która by go jednoczyła. (fragment tekstu)
XX
Jednym ze słów kluczowych, charakteryzujących rzeczywistość Web 2.0 jest "socjalizacja". Jest to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury. (fragment tekstu)
15
Content available remote Intelektualne rozleniwienie czy nowa strategia przetrwania pokolenia C?
60%
XX
W niniejszym artykule wyjaśniono, skąd wywodzi się nazwa pokolenie C oraz jakie są charakterystyczne zachowania jego przedstawicieli. Zwrócono przy tym szczególną uwagę na problem zauważalnego intelektualnego rozleniwienia młodych ludzi, wzrastających w świecie wszechobecnych mediów cyfrowych. Przedstawiono także wyniki polskich i światowych badań w obszarze wykorzystania mediów przez dzieci i młodzież oraz oddziaływania nowoczesnych technologii na funkcjonowanie przedstawicieli młodego pokolenia. Wskazano również główne założenia teorii podejmujących próbę wyjaśnienia tego niepokojącego zjawiska. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article the author explained the meaning of the name generation C and presented typical behaviors of its members. The main topic of the text is the intellectual laziness among young people who grow in a world of omnipresent digital media. Results of Polish and global research studies connected with using media by children and teenagers there are also described. The author presented also main assumptions of theories trying to explain the alarming phenomenon. (original abstract)
XX
Daniel Goleman w 1998 roku przedstawił wyniki badań przeprowadzonych na kilkuset liderach z ponad 200 największych ogólnoświatowych organizacji. Wynikało z nich, że oprócz czynników, takich jak: wysoki poziom inteligencji (IQ), samodyscyplina, strategiczne myślenie czy determinacja w realizacji celów - kluczowym elementem warunkującym skuteczne przywództwo był wysoko rozwinięty współczynnik inteligencji emocjonalnej (EQ). Goleman udowodnił, że nie tylko klasyczny iloraz inteligencji (IQ) czy wiedza merytoryczna decydują o osiąganiu ponadprzeciętnych wyników. O wiele bardziej pożądana jest wysoko rozwinięta inteligencja emocjonalna. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest określenie cech inteligentnej organizacji projektowej. W artykule zdefiniowane zostało pojęcie organizacji inteligentnej oraz omówiono elementy, które składają się na inteligencję przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiono ewolucję koncepcji zarządzania, wskazując przy tym na te modele organizacji, które w naturalny sposób sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstwa inteligentnego. Dalej zdefiniowano organizację projektową oraz dokonano porównania jej dwóch form (organizacji procesowej realizacji projektów oraz czystej organizacji projektowej) z organizacją inteligentną. Porównanie to pozwoliło wskazać cechy, jakie powinna rozwinąć inteligentna organizacja projektowa. W opracowaniu podkreślono znaczenie aspektów instytucjonalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to define the features of an intelligent design organisation. It defines the idea of an intelligent organization and elements comprised by the business intelligence. Next, it presents the evolution of management concept, pointing to these organisational models which, in a natural way, favour the development of an intelligent enterprise. Then, it defines a design organisation and compares two forms of it (design implementation process organisation and the design organisation proper) with an intelligent organization. This comparison allows for the indication of qualities to be developed by an intelligent design organisation. The study emphasizes the significance of institutional aspects. (original abstract)
EN
Polish military intelligence and counterintelligence was formed after the First World War. Its task was to protect the Polish army and defense industry. Polish state authorities made efforts to create an intelligence and counterintelligence service on the basis of idealistic people. Its development and operation in the years 1918-1939 were associated with Polish foreign policy. One of the main interests of these services was the activity of Soviet intelligence and counterintelligence agencies. These services conducted aggressive operations on Polish territory. This resulted in the eastern region was a priority in the activities of the intelligence and counter-intelligence services. However, it involved a lot of manpower and resources. It adversely affected the protection of the Polish against the activities of the security services of Germany. Polish security services in the years 1918-1939 uncovered illegal communist underground movements within the country. The communist movement in Poland was inspired by the Soviet secret service and constituted one of the main threats to national security. After World War II the activities of Polish military intelligence and counterintelligence became the subject of scrutiny by the communist military counterintelligence, which operated in Poland in 1945-1956. This formation was created on the model of the Soviet security services operating before World War II and adopting similar working methods. The soldiers involved in Polish military intelligence and counter-intelligence in the years 1918-1939 were exposed and subjected to brutal repression by the communist counterintelligence. They were seen as one of the main enemies of the Polish communist state.
PL
Polski wywiad i kontrwywiad wojskowy formował się po zakończeniu I wojny światowej. Jego zadaniem była ochrona polskiej armii oraz przemysłu zbrojeniowego. Władze państwa polskiego podjęły starania, aby tworzyć wywiad i kontrwywiad w oparciu o ludzi ideowych. Jego rozwój i działalność ulegały zmianom w latach 1918-1939 i były związane z polską polityką zagraniczną. Jednym z głównych zainteresowań tych służb była działalność sowieckiego wywiadu i kontrwywiadu. Służby te prowadziły agresywne działania na terenie Polski. Powodowało to, że kierunek wschodni był priorytetem w działaniach wywiadu i kontrwywiadu. Angażował jednak dużo sił i środków. Wpływało to negatywnie na ochronę Polski przed działalnością służb Niemiec.Polskie służby w latach 1918-1939 rozpracowywały również nielegalne podziemie komunistyczne w kraju. Ruch komunistyczny w Polsce był inspirowany przez sowieckie służby i stanowił jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Po II wojnie światowej działalność polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego była przedmiotem analizy ze strony komunistycznego kontrwywiadu wojskowego, który działał w Polsce w latach 1945-1956. Formacja ta utworzona została na wzór sowieckich służb specjalnych działających przed II wojną światową i stosująca podobne metody pracy. Żołnierze związani z polskim wywiadem i kontrwywiadem wojskowym w latach 1918-1939 poddani zostali rozpracowaniu i brutalnym represjom ze strony komunistycznego kontrwywiadu. Postrzegani byli jako jeden z głównych wrogów dla komunistycznej Polski.
XX
W artykule przedstawiono istotę organizacji uczącej się oraz scharakteryzowano szereg założeń identyfikujących organizację opartą na wiedzy. Porównano ją również z organizacją tradycyjną. W części empirycznej zadano sobie pytanie o poziom wdrażania modelu organizacji uczącej się w przedsiębiorstwie średnim, zlokalizowanym na terenie województwa łódzkiego. Jak wynika z badań przeprowadzonych metodą studium przypadku, choć przedsiębiorstwo charakteryzuje wiele cech organizacji inteligentnej, jeszcze w pełni nią nie jest.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the essence of a learning organization and characterizes a number of assumptions that identify knowledge organization. It is also compared with a traditional organization. In the empirical part the question about the level of implementation of the learning organization model in the medium company located in Łódź Voivodeship was asked. As the research shows, although the company has a number of features of intelligent organization, it is not fully such.(original abstract)
XX
Przedmiotem zainteresowania jest inteligencja przedsiębiorstwa rozpatrywana jako jego cecha opisująca zdolność sprostania zmiennym warunkom w otoczeniu. Wobec dynamicznych i złożonych zmian w otoczeniu inteligencja przedsiębiorstwa warunkuje konkurencyjność poprzez przynajmniej nadążne dostosowywanie się przedsiębiorstwa do zmian na rynku i w tzw. dalszym otoczeniu. Celem opracowania jest ustalenie sposobów przygotowywania się przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu w zakresie architektury zasobów i procesów oraz zdolności. Treść opracowania opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo nieustannie modyfikuje swoje zachowania na rynku jako skutek warunków w otoczeniu oraz wiedzy i uczenia się. W opracowaniu wykorzystano dane empiryczne, które są fragmentarycznymi wynikami badań z roku 2015. (abstrakt oryginalny)
EN
The interest is focused on the enterprise intelligence treated as a corporate quality with regard to the skill of coping with the changing environmental conditions. In view of dynamic and complex environmental changes, enterprise intelligence determines competitiveness through at least a follow-up adjustment of the company to the changes on the market and in the so-called further environment. The study is aimed to determine the ways pursued by companies to prepare for the environmental changes in the area of architecture of assets and processes as well as skills. The content of the study is based on the assumption that a company ceaselessly modifies its market behaviours as a result of environmental conditions as well as knowledge and learning. The study makes use of empirical data which are fragmentary results of research done in 2015. (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.