Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1243

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Handel międzynarodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
1
Content available remote Chińska Republika Ludowa - główny partner handlowy Unii Europejskiej
100%
XX
Celem artykułu jest udowodnienie, że Chińska Republika Ludowa jest głównym partnerem handlowym Unii Europejskiej. Dzięki stopniowym reformom gospodarczym przekształciła się w jedną z najszybciej rosnących gospodarek świata. Wzrastająca wymiana handlowa oraz akcesja Chin do Światowej Organizacji Handlu w 2001 roku spowodowały, iż kraj ten obecnie jest trzecim największym uczestnikiem handlowym na świecie i jednym z największych odbiorców bezpośrednich inwestycji zagranicznych.(fragment tekstu)
EN
A rise In the intensity of trade, capital and technological relations between subjects from different parts of the world can be seen as both a sing of and a result of internationalization and globalization. Asian economies represent and important group of subjects of the processes. Republic of China is an active participant of internationalization and globalization as well. Especially EU trade relations concentrate in Europe. The paper aims at analyzing the development of trade relations between China and EU partners from.(original abstract)
XX
Artykuł odnosi się do kwestii technologicznego zaawansowania handlu międzynarodowego (eksportu) krajów określanych mianem tygrysów azjatyckich drugiej generacji (Indonezji, Malezji oraz Tajlandii). Ze względu na fakt, iż wchodzą one w skład regionu Azji Południowo-Wschodniej, który stanowi ważne centrum przemysłowe współczesnej gospodarki światowej, ważne jest, by rozpoznać specyfikę ich wymiany w ujęciu zarówno geograficznym (najwięksi partnerzy handlowi oraz wymiana dwustronna), jak i sektorowym. W oparciu o materiał analityczny możliwe jest zidentyfikowanie głównych kierunków ich specjalizacji eksportowej oraz sprawdzenie, czy wynikają one z posiadanych ujawnionych przewag komparatywnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the issue of technological intensity of international trade (exports) of countries known as the second-tier Asian Tigers: Indonesia, Malaysia and Thailand. Due to the fact that they are the part of the South-East Asia region playing the role of an important industrial centre in the contemporary world economy, it seems important to explore the characteristics of their trade both from the point of view of its geographical structure (main trading partners, bilateral relations) as well as of the sectoral one. The empirical material makes it possible to identify main directions of their exports specialisation and to verify whether they originate from their revealed comparative advantages.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie tendencji w polskim handlu zagranicznym produktami ICT na tle międzynarodowych obrotów tymi dobrami. W pracy zebrano dane pokazujące zmiany wartości, tempo wzrostu oraz strukturę rodzajową tej wymiany, a także udział Polski w światowym handlu dobrami ICT w latach 2000-2013. Do obliczeń wykorzystano dane UNCTAD oraz GUS. Wyniki pozwalają zauważyć, że wartość handlu zagranicznego produktami ICT w Polsce rośnie, a tempo tego wzrostu znacznie przewyższa światowe tempo wzrostu obrotów tymi produktami. Udział produktów ICT w międzynarodowej wymianie towarowej w badanym czasie zmalał z około 16% do 11%, natomiast ich udział w polskim handlu wzrósł z 4% do niemal 7% w eksporcie, ale zmalał z 9,3% do 8,6% w imporcie. Przedmiotem zagranicznej wymiany w badanej grupie dóbr w Polsce, podobnie jak w ogólnym handlu światowym, są głównie: komputery i sprzęt do nich, elektronika domowa (telewizory, kamery, monitory) oraz części do nich. Pozycja Polski na międzynarodowym rynku dóbr ICT jest raczej słaba, ponieważ udział naszego kraju w światowym eksporcie oraz imporcie tych produktów nie przekraczał w badanym okresie 1%(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is the presentation of the main trends in the Polish foreign trade of ICT goods against a backdrop of the world trade in these products. The value, the rate of growth and the share of Poland in this trade have been presented in comparison to the other groups of countries. The analysis covers the years 2000-2013. In the calculations the data of UNCTAD and CSO have been used. The results indicate that the value of Polish trade in ICT goods was increasing faster than the total world trade value of these products. The share of ICT goods in the international trade decreased in the researched period from 16% to 11%, but their share in Polish exports increased from 4% to 7% and it decresead from 9,3% to 8,6% in imports. The main objects of this trade in Poland, as in the world trade, were: computers and peripheral equipment, electronic goods for consumers (tv sets, cameras, monitors) and the parts for this equipment. The share of Poland in the international trade of the ICT goods did not exceed in the reserched period by 1%(original abstract)
XX
Artykuł poświęcony polskiemu eksportowi i importowi towarów w handlu z dwunastoma krajami Unii Europejskiej. Przedstawiono listę najważniejszych produktów, które są eksportowane do Unii i importowane z Unii.
XX
Jest to informacja na temat perspektyw rozwoju sytuacji gospodarczej Krajów NAFTA-y w 1997 r. Przedstawiono materiały statystyczne na temat polsko-kanadyjskich obrotów handlowych w latach 1992-1996.
XX
Począwszy od 1996 roku Polska i Białoruś postanowiły, że rozliczenia między tymi krajami będą dokonywane w złotówkach. Białoruś ma wciąż niewielki udział w polskim handlu zagranicznym - tylko 0.8 procent. Polska jest trzecim co do wielkości partnerem zagranicznym Białorusi (11 procent .
EN
Beginning in 1996, Poland and Belaus will settle international accounts in zlotys. Belarus still has a minimal share in Polish foreign trade, only 0.8 procent Poland is Belarus' third largest trading partner with 11 percent of total value.
XX
Autor omawia treść umowy pomiędzy Unią Europejską a USA w sprawie wzajemnego uznawania certyfikacji i norm w wymianie handlowej. Umowy te ułatwiają obu stronom dostęp do rynku, usuwając bariery techniczne i przyspieszając dostosowywanie się do acquis Unii Europejskiej.
XX
Zdaniem autorki analiza handlu Polski, Węgier, Czech z Unią Europejską, na podstawie danych zdezagregowanych do jak najniższego poziomu pokazuje, że ma on charakter międzygałęziowy. W ramach handlu wewnątrzgałęziowego czyli dwukierunkowego, wymieniane są głównie produkty zróżnicowane jakościowo. Artykuł zawiera 1 rysunek i 3 tabele.
XX
Przedstawiono najważniejsze punkty uzgodnione w trakcie konferencji w Doha. Omówiono rosnące wykorzystanie instrumentów ochronnych w handlu., tendencje do regionalizacji w stosunkach handlowych oraz rosnące znaczenie organu rozstrzygania sporów.
EN
The paper presents some remarks of the author concerning the crisis in WTO after the failure of Cancun Conference. It was a point of reference for author's considerations on tendencies in the world trade and the performance of the latter since its origin. He points out, among other things, the following phenomena: increasing use of protectionist measures, tendencies to the regionalization of world trade and, in particular, excessive burdening of the WTO with tasks which are not directly related to trade relations. (original abstract)
XX
Przedstawiono przepisy prawne handlu międzynarodowego artykułami dotyczące etykietowania produktów we Francji. Omówiono kontyngenty importowe w Wielkiej Brytanii, a także uregulowania w zakresie handlu produktami żywnościowymi genetycznie zmodyfikowanymi.
XX
Omówiono rynek artykułów konsumpyjnych dla młodzieży, rynek bielizny damskiej we Francji, rynek nawozów sztucznych w Europie Zachodniej oraz przemysł rolno-spożywczy w Holandii.
XX
Omówiono warunki dostępu do rynku francuskiego, belgijskiego i włoskiego dla polskich towarów usług i rynku pracy. Opisano zasadnicze regulacje dotyczące kontyngentowania importu towarów przemysłowych i rolnych w Austrii oraz nowe uregulowania w zakresie obrotu towarowego z zagranicą.
XX
Autor odnosi się do zagadnienia trzeciej fali regionalizmu w gospodarce światowej, skupiając uwagę na regionie Azji i Pacyfiku i analizie strategicznych motywów singapurskiej polityki zagranicznej i handlowej pchającej to państwo-miasto ku osiągnięciu pozycji regionalnego huba handlowego. Wynikają one zasadniczo z nieefektywności wielostronnej liberalizacji handlu opartej współcześnie na tzw. agendzie WTO-plus (zagadnieniach powiązanych z handlem). Priorytety Singapuru i samo ich wdrażanie są dobrym przykładem sprawnego równoważenia globalnych i regionalnych wyzwań. Przegląd oparto na źródłach pierwotnych: regulacjach zawartych w umowach handlowych, raportach, protokołach oraz statystykach odnoszących się do wymiany międzynarodowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the issue of the third wave regionalism in the world economy by focusing attention on the Asia-Pacific region and analysing strategic motives of Singapore's foreign and trade policy pushing this city-state to the position of a regional trading hub. They are basically the consequence of the ineffective multilateral trade liberalisation based contemporarily on the so-called WTO-plus agenda (trade-related issues). Singapore's priorities and their enforcement are a good example of the agile balance between global and regional pressures. The overview was based on the primary sources: provisions covered by trade agreements, reports, protocols and international trade statistics.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba oceny wpływu zawarcia przez Unię Europejską umowy o wolnym handlu (FTA) z krajami MERCOSUR na handel rolno-spożywczy Polski. Poprzedzono to charakterystyką handlu rolno-spożywczego Polski z krajami należącymi do ugrupowania, analizą barier we wzajemnej wymianie handlowej oraz omówieniem najważniejszych problemów pojawiających się podczas negocjacji. Badania wykazały, że kraje MERCOSUR są głównym pozaunijnym rynkiem zaopatrzenia Polski w produkty rolno-spożywcze, a jednocześnie mają marginalne znaczenie jeśli chodzi o sprzedaż tych produktów. Wymiana handlowa produktami rolno-spożywczymi jest głównym punktem wrażliwym negocjacji, szczególnie w kontekście wołowiny i drobiu, ale także etanolu i cukru. Każde zwiększenie importu spoza UE może stanowić zagrożenie dla polskich producentów mięsa wołowego i drobiowego. Marginalny eksport ograniczający się głównie do słodyczy może jednak świadczyć o niewykorzystanych możliwościach rozwoju polskiego eksportu do krajów Ameryki Południowej (np. produktów mleczarskich czy napojów). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to assess the impact of FTA between the EU and MERCOSUR on Polish agri-food trade. The article analyzes Poland's agri-food trade with the MERCOSUR countries, identifies barriers in mutual trade and discusses the most important problems arising during the negotiations. Studies have shown that MERCOSUR is the main non-EU market in terms of Polish agri-food imports, but is of marginal importance in the export of these products. Trade exchange of agri-food products is the main sensitive point of negotiation, especially in the context of beef and poultry, ethanol and sugar. The increase in EU imports from MERCOSUR may pose a threat to Polish producers of beef and poultry. However, marginal exports limited mainly to confectionery products may indicate unused opportunities for the development of Polish exports to Common Southern Market (eg. for dairy products or beverages).(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza pozycji państw azjatyckich w światowym eksporcie usług oraz jej zmian w latach 2000-2012. W badaniach uwzględniono wielkość oraz strukturę rzeczową i geograficzną eksportu usługowego kontynentu azjatyckiego, jego udział w światowym eksporcie poszczególnych gałęzi usług oraz zmiany zachodzące w poziomie i strukturze przewag komparatywnych państw azjatyckich w eksporcie usługowym. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż w badanym okresie pozycja krajów Azji w eksporcie usług uległa poprawie. Region specjalizuje się przede wszystkim w eksporcie usług klasyfikowanych jako tradycyjne i niewymagające wykorzystania wysoko wykwalifikowanej siły roboczej (budownictwo, transport, turystyka), a zmiany zachodzące w strukturze przewag komparatywnych nie wskazują na istotne przeobrażenia tego wzorca przewagi i specjalizacji eksportowej grupy państw azjatyckich.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the article is to analyse a position of Asiatic countries in the world's export of services at the beginning of the XXIst century. It analyses the volume and structure of this export in the years 2000-2012 as well as describes the areas of this continent's and individual Asiatic contries'export specialisation. The analysis shows that in the years 2000- -2012 Asiatic export of services was characterized by the raising share in the world's export of services, very high concentration as well as raising competitiveness of construction services, travel and computer and information services.(original abstract)
16
Content available remote Udział transportu lądowego w obsłudze polskiego handlu międzynarodowego
80%
XX
W gospodarowaniu transport spełnia funkcje: konsumpcyjną, produkcyjną i integracyjną, które świadczą o komplementarności transportu w stosunku do pozostałych działów gospodarki, co oznacza brak możliwości zastąpienia działalności transportowej inną działalnością.(fragment tekstu)
EN
In article was presented meaning of transport and its role in country's economic development. Author described the functions of every transport branch at country's logistic network and in international shipping. In current work was characterized Polish foreign trade's turnover at last years including its geographical structure. Additionally was performed quantitative analysis of transport's means crossing separate road and rail border points.(original abstract)
17
Content available remote Penetracja importowa polskiego rynku przez towary pochodzące z Chin
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie nastąpiły w handlu zagranicznym Polski oraz analiza polskiej wymiany towarowej z Chinami - krajem, który w 2010 roku stał się drugą po USA gospodarką świata. Szczególną uwagę zwrócono na poziom penetracji polskiego rynku przez produkty przywożone z Chin, mierzony wskaźnikiem penetracji importowej.(fragment tekstu)
EN
The paper aims to discuss the changes in Poland's foreign trade with China between 1995 and 2008. It also attempts to analyze the level of import penetration rate of the Polish market by Chinese goods. The data quoted in the paper indicate that China became our significant supplier of the commodities. Share of this country in Polish imports increased from 1,6% to 8%. Characteristic phenomenon is the small growth of share of China in our exports. It was formed at the level of 0,2-0,7%. Generally, about 4% Poland's total demand for the industrial products in 2008 was supplied with commodities imported from China. The most important goods imported from this country are: optical and electrical equipment, textiles and textile products, leather and leather products, toys, literary articles. Also the import penetration rate is the highest for these groups of products (leather, leather products - 25,4%, optical and electrical equipment - 22%, textile products - 18,5%).(original abstract)
18
80%
XX
W opracowaniu przedstawiono ocenę wpływu nowych relacji cen na przekształcenia w strukturze geograficznej handlu międzynarodowego w ubiegłej dekadzie na przykładzie azjatyckich krajów rozwijających się. Po ukazaniu głównych cech ruchu cen oraz syntetycznym przedstawieniu miejsca azjatyckich krajów rozwijających się w handlu międzynarodowym dokonano analizy wskaźników unit value w przekroju wybranych krajów i regionów oraz zmian roli tych podmiotów w światowym eksporcie. Szczególny nacisk położono na analizę zróżnicowanej dynamiki wolumenu wywozu jako istotnego czynnika determinującego wartość obrotów. Przeprowadzone badania wskazują, że wpływ nowych relacji cen okazał się znacznie mniejszy niż można było przypuszczać na podstawie analizy ruchu samych tylko realnych cen surowców i żywności. Decydującą rolę odegrała natomiast silnie zróżnicowana - w przekroju poszczególnych krajów i regionów - dynamika wolumenu eksportu.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper evaluates the impact of new price relations on the changes in the geographical structure of international trade in the previous decade, based on the example of Asian developing economies. First, the general price tendencies are described and the role of Asian developing countries in international trade is discussed. These are followed by a cross-sectional analysis of unit value indicators for individual countries and regions as well as of the changes in their relevance to the world exports. Emphasis was put in particular on the analysis of the differences in export volume dynamics as a significant determinant of export value. The research carried out by the authors indicates that the impact of new price relations has proved much less significant than it might be conceived based on the analysis of changes in real commodity prices alone. It was the huge differences in export dynamics (between individual regions and countries) that turned out to be the most relevant factor.(original abstract)
XX
Przedstawiono rolę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w obrotach międzynarodowych Polski. Głównie uwagę poświęcono wielkości eksportu i importu tych firm, ponieważ rozwój drobnej przedsiębiorczości jest dużo bardziej dynamiczny, a jej wymiana handlowa odbywa się na coraz szerszą skalę.
EN
It present role of sector of small and medium enterprises in international turns polish. It devote main note largeness of export and import of this firm, as dynamic development of slight entreprises takes a stand and business exchange proceeds on more widest scale. (original abstract)
XX
Zaobserwowany empirycznie związek pomiędzy produktywnością przedsiębiorstwa i uczestnictwem w handlu międzynarodowym skutkował pojawieniem się hipotez próbujących wskazać przyczynowość tej relacji. W artykule omówiono pogląd, iż to zaangażowanie w handel prowadzi do wzrostu produktywności firmy. Zaprezentowano mechanizmy tego zjawiska: dostosowania w obrębie firm wieloproduktowych, zastosowanie lepszych technologii i czynników produkcji oraz międzynarodową fragmentaryzację produkcji. Przestawiono również wnioski płynące z wybranych badań empirycznych, a także zasygnalizowano potencjalne kierunki dalszych badań nad wpływem handlu na produktywność przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Empirically observed relationship between productivity and engagement in international trade has resulted in hypothesises aimed at establishing causality. In this article the author has discussed the view that international trade status leads to an increase in firm-level productivity. Mechanism of this phenomenon have been described: adjustments within multiproduct firms, adoption of better technologies and factors and international fragmentation of production. Results from empirical analyses and potential directions of future research have also been presented. (original abstract)
first rewind previous Strona / 63 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.