Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Foster care system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Współczesny system pomocy dziecku i rodzinie ma być nastawiony przede wszystkim na pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny, tak by nie zaistniały okoliczności zmuszające do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej. Niestety, czasem takie rozwiązanie staje się koniecznością. Wówczas dobro dziecka wymaga właściwego zorganizowania współpracy z jego rodziną i podjęcia wysiłków zmierzających do odbudowania naturalnych więzi i normalizacji życia rodzinnego, aby przynajmniej w niektórych przypadkach doprowadzić do jego powrotu do rodziny. Skuteczna współpraca to realizacja działań z zaangażowaniem wszystkich podmiotów, zgodnie z określonymi zasadami i z wykorzystaniem zróżnicowanych jej form. (abstrakt oryginalny)
EN
The modern system of child and family help has to focus its attention on supporting troubled families before the circumstances force children to foster or residential care. Unfortunately sometimes such a solution is necessary. In such a situation child interest requires organizing adequate cooperation with his/her family and taking efforts leading to the reconstruction of natural ties and family life normalization. In some cases this enables a child to return to the family. Effective cooperation requires the engagement of all subjects, according to specified rules using different forms. (original abstract)
2
Content available remote Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
75%
XX
Artykuł przedstawia proces usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków opuszczających system pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej, jak i instytucjonalnej, w Polsce. W pierwszej części omówione są aspekty prawne zagadnienia, następnie przedstawiona została skala zjawiska w Polsce. W dalszej części artykułu opisany jest przebieg procesu usamodzielnienia, najważniejsze elementy, dostępna pomoc ze strony państwa. Część końcowa zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące efektywności procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the process of transition into independent living of mature people leaving foster care in Poland, both family and institutional. The first part discusses legal aspects, and then statistical data related to the foster care leaving process. In the next part of the article the process itself is being analysed as well as the main issues and the benefits available from the state. The last section contains conclusions and recommendations related to the efficiency of the process of transition into independent living of foster care leavers in Poland.(original abstract)
3
63%
XX
W niniejszym artykule poruszono problematykę przebiegu procesu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, powszechnie znanych jako domy dziecka. Zestawiono zagrożenia, które mogą wynikać z niewłaściwie przeprowadzonego usamodzielniania podopiecznych, co w konsekwencji zwiększa ryzyko ekskluzji i wykluczenia społecznego. Wśród elementów związanych z opuszczaniem pieczy zastępczej i wchodzeniem w dorosłość szczególną uwagę poświęcono trudnościom towarzyszącym absolwentom placówek mogącym skutkować marginalizowaniem ich w zakresie dostępu do cenionych powszechnie dóbr (rynek pracy, rynek mieszkaniowy, edukacja).(fragment tekstu)
EN
The article explores the process of transition into independent living of young people leaving institutional care system in Poland. The first section discusses the concept of autonomy as a crucial trait to the process of becoming independent from the others (institutions or individuals). In the next section this process is analysed together with its essential element, i.e. financial assistance. In the third section the author presents data related to the care institutions and the number of its beneficiaries in Poland. The final section contains an overview of the main issues experienced by the people becoming independent and a set of recommendations aimed at improving the efficiency of this process.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowane zostały kwestie związane z potrzebą diagnozy i terapii dzieci z FASD (Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych) wychowywanych w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W kolejnych akapitach opisano zaburzenia występujące u osób po prenatalnej ekspozycji na alkohol, przy uwzględnianiu długofalowych skutków w funkcjonowaniu społecznym. Opisany został mechanizm nakładania się różnych doświadczeń traumatycznych wpisanych w życie osób z FASD wychowywanych w pieczy. Wskazano także na trudności diagnostyczno-terapeutyczne i zaznaczające się potrzeby w obszarze pomocy osobom tym osobom.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents issues related to the diagnose and therapy children with FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) in the foster care system. The following paragraphs describe the disorders that occur in people after prenatal exposure to alcohol, taking into account long-term effects on social functioning. There has been described the mechanism of overlapping various traumatic experiences connected with FASD and living in institution. There also are indicated diagnostic and therapeutic difficulties and identified needs in the area of FASD.(original abstract)
5
Content available remote Piecza zastępcza nad dzieckiem w Polsce
63%
XX
Obowiązujący w Polsce system pieczy zastępczej nad dzieckiem pozbawionym bezpośredniej opieki rodziców jest efektem reform prowadzonych od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Niemniej zmiany jakie nastąpiły w ciągu dwudziestopięciolecia nadal trudno uznać za wystarczające, a system za w pełni realizujący potrzeby dzieci oraz dający wsparcie niewydolnym wychowawczo rodzicom. W opracowaniu przedstawiono genezę obowiązującego systemu pieczy zastępczej i wsparcia rodziny, wyznaczonego ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz analizę jego funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article reviews the history and current functioning of the alternative care and family support in Poland under the Alternative Care and Family Support System Act of June 9th 2011. The author claims that although the Polish system of alternative care was introduced in the early 1990s. and amended in the last 25 years, it still does not fully meet the children's needs and does not offer much needed support to the incapable parents. (original abstract)
XX
Pojawiające się w rodzinie problemy w zakresie właściwego wywiązywania się z realizacji podstawowych funkcji rodzicielskich stwarzają potrzebę zabezpieczenia wychowania dzieci w środowisku pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze są od lat praktykowaną formą zapewniania opieki i wychowania dzieciom opuszczonym i osieroconym. Bieżąca troska rodziców o dziecko i jego wychowanie stanowi istotę funkcjonowania rodziny zastępczej, która - mimo zmieniających się warunków społecznych, ekonomicznych oraz regulacji prawnych - jest trwałą i cenioną formą opieki dla dzieci i młodzieży. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące funkcjonowania rodziny zastępczej jako środowiska opiekuńczo-wychowawczego, rodzaje rodzin zastępczych, aspekty prawno-organizacyjne tej formy opieki, świadczenia, jakie otrzymuje, a także jej zadania i rolę, jaką spełnia w systemie pieczy zastępczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Families appearing in the family to properly perform their basic parental functions create a need to secure the upbringing of children in a foster care environment. Foster families have for many years been a practiced form of providing care and education for abandoned or orphaned children. The current concern of parents for the child and its upbringing is the essence of the foster family, which despite the changing social and economic conditions as well as legal regulations is a lasting and valued form of care for children and young people. The article presents the content of the foster family as a care and educational environment. The types of foster families, legal and organizational aspects of this form of care, the benefits it receives, as well as its tasks and role in the foster care system are presented. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest brytyjskiemu systemowi rodzinnej pieczy zastępczej. W artykule omówiono główne zasady i wartości, na których opiera się piecza zastępcza, Przedstawiono krajowe standardy minimum, które obejmują wiele kwestii związanych z realizacją pieczy zastępczej, w tym m.in. dotyczących zabezpieczenia i promowania dobra dziecka, rekrutacji, szkolenia i wspierania rodziców zastępczych, a także wymogów lokalowych czy finansowych. Na tle opisanej procedury stawania się rodzicem zastępczym zaprezentowano statystyki dotyczące rodzin zastępczych oraz dzieci znajdujących się pod opieką. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the British systems of family foster care. The article presents the main principles and values on which the foster care is based. National minimum standards have been presented, which cover a number of issues related to the implementation of foster care, regarding the protection and promotion of the child's good, recruitment, training and support of foster parents as well as housing or financial requirements. As compared to the described procedure of becoming a foster parent, the statistics on foster families and children in foster care are presented. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest systemowi pieczy zastępczej w Niemczech w zakresie rodzinnej długotrwałej opieki. W 2016 r. ponad 74 tys. dzieci objętych było opieką zastępczą. Pomoc w formie pieczy zastępczej wiąże się z przyzwoleniem na znaczne zaangażowanie instytucji w prywatne życie rodzinne. Podstawowym aktem prawnym jest Księga VIII (SGB VIII), w której zawarto prawa, metody i zasady wsparcia podmiotowego traktowania dzieci. Zwraca się również uwagę na inne cechy niemieckiego systemu, które przesądzają o oryginalności stosowanych rozwiązań, np. warunkowanie powrotu dzieci do rodziców, wybór sposobu i czasu realizacji opieki zastępczej, prawo doboru dzieci według kryteriów wskazanych przez rodzinę zastępczą, relatywnie duża liczba objętych opieką dzieci, długi czas i trwałość realizacji pieczy zastępczej. Temat zilustrowany jest informacjami statystycznymi o podopiecznych i rodzinach pochodzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is dedicated for foster care system in Germany, in range of family long-lasting caring. In 2016 there were over 74 thousands children cared. Help in form of alternative care is connected with consent on significant commitment of institution to private family life. The basic law act is VIII book (SGB VIII), in which rights are included, methods and rules of support of subjective children treatment. The attention is also focused on another features of German system, which prejudge the originally of used solutions, e.g. conditioning of children return to their parents, choose of way and time of foster care realization, right to assortment in accordance to criterions pointed out by foster family, relatively big number of children in care, long time and permanence of care realization. The topic is described by statistical information about charges and families of origin. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowana jest klasyfikacja funkcji rodziny adekwatna do sytuacji dziecka znajdującego się w pieczy zastępczej w odwołaniu do tradycyjnych klasyfikacji. Następnie przedstawione są wyniki dotychczasowych badań empirycznych przeprowadzonych na bazie tej propozycji teoretycznej. Badania składały się z wywiadów jakościowych uzupełnionych o badanie ilościowe. Badania wykazują, że rodzice biologiczni często nie są w praktyce włączeni w opiekę nad dzieckiem. Rodzina biologiczna w małym stopniu uczestniczy w naprawianiu błędów oraz budowaniu więzi, co nie jest zgodne z założeniami nowego systemu pieczy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper introduces the classification of family functions adequate to the situation of a child in foster care in reference to traditional classifications of family functions. Next, the results of the empirical research carried out on the basis of this theoretical proposal are presented. The research consisted of qualitative interviews supplemented by a quantitative study. Research shows that biological parents are often not actually involved in childcare. The biological family is involved only to a small extent in correcting mistakes and building relationships, which is not consistent with the assumptions of the new foster care system. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu profesjonalizacji opiekunów zastępczych. Przedstawia podstawowe przesłanki rozwoju tego kierunku reform rodzinnej pieczy zastępczej oraz bariery, jakie proces ten napotyka, odwołując się do doświadczeń zagranicznych i krajowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the issue of professionalization of foster carers. It presents the basic conditions for develop this direction of reform of foster care and the barriers that this process encounters on its way, referring to foreign and domestic experiences. (original abstract)
XX
Na podstawie ogólnopolskich informacji statystycznych dokonano analizy efektów zmian, jakie zaszły w systemie pieczy zastępczej po wprowadzeniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Odniesiono się do najważniejszych założeń ustawy: wzmocnienia pracy z rodziną w środowisku, ograniczenia liczb dzieci będących pod nadzorem sądów i umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej oraz usamodzielniania młodych dorosłych. (abstrakt oryginalny)
EN
Basing on a nationwide statistical information the effects of changes that took place in the system of foster care after the introduction of the law on foster and residential care system were analyzed. Reference was made to the most important assumptions of the Act: strengthening of work with family in the environment, limiting the number of children under the supervision of courts and placed in foster and residential care system and independence of young adults leaving care system. (original abstract)
XX
Celem artykułu było wskazanie, w jakim zakresie współczesna niezawodowa rodzina zastępcza stwarza dziecku osieroconemu odpowiednie warunki opiekuńczo-wychowawcze, umożliwiające zaspokajanie podstawowych jego potrzeb. Został on napisany na podstawie wyników własnych badań empirycznych przeprowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej. Główną metodą badawczą było jakościowe studium indywidualnego przypadku obejmujące 20 niezawodowych krakowskich rodzin zastępczych i ich 22 podopiecznych. W artykule przedstawiam wybrane wyniki badań empirycznych opisujących sytuację wychowawczą dzieci w krakowskich niezawodowych rodzinach zastępczych oraz rekomendacje użyteczne w optymalizacji funkcjonowania tej formy pieczy zastępczej w przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to indicate whether the contemporary nonprofessional foster family creates the right care and raising conditions to a child who has been abandoned by his or her biological parents. The spectrum of these conditions should enable a child to meet his o her basic needs as well as give preparation for further self-reliant existence. This article has been written based on an empirical research which was a part of my PhD thesis and included individual study cases of 20 non-professional foster families and their 22 children from Cracow. The article shows selected results of research and also some recommendations which may be useful in optimizing the support system of this form of foster care in future.(original abstract)
XX
Instytucjami odpowiedzialnymi w Szwecji za zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej są Rady do Spraw Społecznych funkcjonujące w każdej gminie. Dziecko może zostać umieszczone w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczej, za własną lub rodziców zgodą albo bez takiej zgody. W większości przypadków do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej wymagana jest zgoda rodziców dziecka oraz jego samego w przypadku ukończenia przez nie piętnastego roku życia (pełnoletniość osiąga się wraz z ukończeniem 18 lat); niezależnie od wieku dziecka zawsze należy brać pod uwagę jego zdanie. W większości sytuacji dzieci, które, niezależnie od przyczyny nie mogą pozostać ze swoimi rodzicami, trafiają do rodzin zastępczych uznawanych za najlepszą formę alternatywnej opieki nad dzieckiem. Najnowsze doniesienia o przemocy wobec dzieci w środowiskach rodzin zastępczych uruchomiły proces zmian ustawodawstwa szwedzkiego dotyczącego systemu pieczy zastępczej. Badania przeprowadzone w zakresie wyrażania zgody na objęcie dziecka pieczą zastępczą oraz nadzoru nad nią wskazały na konieczność zmian tych procedur w celu zwiększenia ochrony dzieci przed nadużyciami w stosunku do nich. Zmiany te powinny dotyczyć określenia wymagań stawianych kandydatom na rodziców zastępczych, z uwagi na fakt, iż aktualne przepisy nie są wystarczająco przejrzyste w tej materii. Proponuje się również, by Rada do Spraw Społecznych nie tylko była uprawniona, ale przede wszystkim zobowiązana zbadać rejestry karne, w których mogą być ujawnieni kandydaci na rodziców zastępczych i podjąć stosowne dochodzenie w tej sprawie przed podjęciem decyzji o powierzeniu dziecka opiece takich osób. Ponadto, celem zwiększenia gwarancji zabezpieczenia jak najlepszego interesu dziecka, proponuje się uczestnictwo niezależnego inspektora w procesie wyboru rodziców zastępczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The Social Board of each municipality in Sweden is responsible for providing care for children in need of it. A child may be placed with a foster family or in an institution, with or without its own or its parents' consent. Most such placements are consensual, in which cases the child's consent as well as that of its parents is required if the child is 15 or older (adulthood is deemed to begin at 18); the child's views must be taken into account regardless of its age. The majority of placements are with foster families being considered the best alternative for a child who for whatever reason cannot remain with its parents. Recent revelations of child abuse in foster care environments have resulted in Swedish legislation on the subject undergoing certain amendments. An investigation of standing legislation on the approval and supervision of foster families makes clear that more needs to be done to prevent child abuse. Improvements must be made in specifying the requirements that need to be met in choosing a foster family; present legislation fails to state these with sufficient clarity. It is also proposed that the Social Board have not only the right but the obligation to inquire into any relevant criminal records and to take the findings of such inquiry into account in arriving at its decisions. It is further proposed that an independent professional supervisor should be brought in to oversee the selection process to better assure that the child's best interests are being served.(original abstract)
XX
Artykuł omawia zmiany, jakie zaszły w funkcjonowaniu pieczy zastępczej, począwszy od rozpoczęcia jej reformowania w 1999 roku. Akcent położono na pokazanie zmian polskiego prawa i ewolucji pedagogicznej oraz administracyjnej praktyki, w kontekście standardów prawnych pieczy zastępczej wyznaczonych w międzynarodowych dokumentach (Konwencja o Prawach Dziecka, Europejska Konwencja Praw Człowieka i wiele innych) oraz w konstytucyjnej zasady pomocniczości. Szczególnie wiele uwagi poświęcono uregulowaniom Ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nowym przepisom Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najistotniejsze znaczenie ma wynikające z międzynarodowych standardów prawo wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych do powrotu do rodziny (reintegracja rodziny). Na tym tle pokazano przemiany w pedagogice i znaczenie pracy socjalnej. Autor zwraca uwagę na emocjonalne problemy rodzin zastępczych, które odmawiają działań wspierających rodziców wychowanków.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discusses changes in the functioning of foster care since it was reformed in 1999. Its focus is to demonstrate changes in Polish law and evolution in pedagogical views as well as in administrative practice in the context legal standards of foster care set forth in international documents (Convention on the Rights of a Child, European Convention on Human Rights and many others) and in the constitutional principle of subsidiarity. Much attention was also devoted to provisions of the Act of 9 June 2011 on support for Families and Foster Care system as well as to new laws of the Family and Guardianship Code. Of paramount importance is the right of children in care to return to their families (family reintegration), a right that derives from international standards. In this context evolution in pedagogy and the significance of social care were emphasized. The author highlights emotional problems of foster families which hinder efforts aimed at supporting children's parents.(original abstract)
XX
Materiał do niniejszego opracowania powstał jako efekt prac badawczych prowadzonych w ramach projektu Kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i edukacyjnych podopiecznych rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić istnienie pewnych braków w realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej w pieczy zastępczej na badanym terenie. Materiał i metody: W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując autorskie kwestionariusze ankiet. Badania realizowano na terenie powiatu bialskiego w trzech placówkach opiekuńczo-wychowawczych i dwóch rodzinnych domach dziecka. Celem artykułu uczyniono ocenę realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej w pieczy zastępczej na terenie powiatu bialskiego. Prezentowane w pracy podejście do omawianego zagadnienia ma charakter selektywny opierający się na wybranych przez autorów zadaniach (potrzebach) związanych z realizacją wspomnianej funkcji. Wyniki: Analiza otrzymanych wyników pozwoliła stwierdzić istnienie pewnych braków w realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej w pieczy zastępczej na terenie powiatu bialskiego. Wnioski: Na podstawie przedstawionych powyżej analiz można mówić o istnieniu pewnych problemów w realizacji funkcji biologiczno-opiekuńczej na terenie powiatu bialskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The material for this study was created as a result of research carried out under the project Education, compensating for development gaps and educational charges of family orphanages and care and education centers (on the example of the Biała Poviat) implemented by the Department of Pedagogy of the State University of Applied Sciences Pope John Paul II in Biała Podlaska.Material and methods. The research used the method of a diagnostic survey, with the use of proprietary questionnaires. The research was carried out in the Biała Podlaska poviat in three care and educational institutions and two family orphanages. The aim of the article was to evaluate the implementation of the biological and care function in foster care in the Biała Podlaska poviat. The approach to the discussed issue presented in the work is selective, based on the tasks (needs) selected by the authors related to the implementation of the mentioned function. Results. The analysis of the obtained results made it possible to state the existence of some deficiencies in the implementation of the biological and care function in foster care in the Biała Podlaska poviat. Conclusions. On the basis of the analyzes presented above, it can be said that there are some problems in the implementation of the biological and care function in the Biała Podlaska poviat. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest porównaniu rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w Polsce pod kątem skuteczności oddziaływań wychowawczych oraz efektywności ekonomicznej. Prezentowane wyniki badań ukazują przewagę rodzin zastępczych nad rozwiązaniami instytucjonalnymi w dwóch wskazanych wymiarach: rodzinna piecza zastępcza jest tańsza od instytucjonalnej 2-3-krotnie, a jej efekty dla rozwoju psychospołecznego podopiecznych są dużo wyższe. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the comparison of family and institutional foster care in Poland in terms of the effectiveness of care and economic efficiency. The presented results of studies show the superiority of foster families on institutional arrangements in the two mentioned dimensions: family foster care is less expensive than institutional 2-3 times, and its effects on psychosocial development charges are much higher. (original abstract)
17
63%
XX
W niniejszym artykule zaprezentowane zostały kwestie związane z potrzebą uwzględniania w pracy z dziećmi, objętymi pieczą zastępczą, idei wychowania i edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Wskazano, że idee zrównoważonego rozwoju bardzo silnie wpisują się w procesy edukacji nieformalnej wychowanków instytucji opiekuńczych oraz podopiecznych rodzin zastępczych. Ukazane zostały różne bariery efektywnej edukacji i wychowania wychowanków pieczy zastępczej w Polsce. Wskazane zostały także możliwości wspierania wychowanków objętych pomocą społeczną. W sposób szczególny podkreślono potrzebę interdyscyplinarnej współpracy na rzecz dziecka i rodziny, co koresponduje z ideą zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
This article shows the need to consider working with children in foster care the ideas of upbringing and education for sustainable development. It was pointed out that the ideas of sustainable development are important in non-formal educational system in institutional foster care and foster families. In article are shown various problems that arise when conducting the education and upbringing of children in orphanages in Poland. Also indicated possibilities of supporting pupils covered by social assistance. Strongly emphasized the need for interdisciplinary cooperation for the child and the family, which corresponds to the idea of sustainable development. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy o głównych problemach pieczy zastępczej w Polsce oraz zidentyfikowanie i podkreślenie najważniejszych wyzwań polityki społecznej w danym obszarze, a także ożywienie dyskursu wśród polityków społecznych wokół narastających problemów opiekuńczo-wychowawczych rodzin i sieroctwa społecznego. W pierwszej części przedstawione zostały główne etapy i uwarunkowania zmian systemu pieczy zastępczej w Polsce. Część druga artykułu obejmuje wyniki zogniskowanego wywiadu eksperckiego z przedstawicielami wybranych instytucji i organizacji na temat barier organizacji i funkcjonowaniu pieczy zastępczej. Przedstawione badania prowadzą do wniosku, że główne problemy i wyzwania w omawianym obszarze pozostają nierozwiązane od co najmniej kilkunastu lat. Ów stan rzeczy powinien skłaniać do ciągłego poszukiwania efektywnych sposobów poprawy sytuacji opisywanych rodzin i dzieci zarówno przez badaczy, jak i praktyków. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims is to systematize and deepen the knowledge about the major problems of foster care in Poland and to identify and highlight the key challenges of social policy in this area, as well as a revival of scientific and public discourse about the growing problems of dysfunctional families, orphanhood and foster care. The first part presents the main stages and circumstances of changes in field of foster care system in Poland. The second part of the article includes the results of focus group (expert) interview (FGI) with representatives of chosen institutions and organizations on the barriers the organization and functioning of foster care. These research provides to the key conclusion that the main problems and challenges in this area persist for at least several years. For this reason, it is essential to the continuous search for effective ways to improve the situation of described families and children by both researchers and practitioners. (original abstract)
19
63%
XX
Zainteresowania przygotowują do samorozwoju i samokształcenia przez całe życie, są istotnym wyznacznikiem drogi życiowej człowieka. Celem badań było pozyskanie informacji na temat zainteresowań i pasji podopiecznych pieczy zastępczej oraz uzyskiwanego wsparcia w zakresie ich rozwijania. Badania miały stanowić próbę odpowiedzi na pytania: Czy i jakiego rodzaju zainteresowania posiadają podopieczni pieczy zastępczej? Czym jest warunkowane posiadanie zainteresowań? Czy i jakiego rodzaju wsparcie otrzymują podopieczni pieczy zastępczej w zakresie rozwijania swoich zainteresowań i pasji? Materiał i metody: Badania realizowano od kwietnia do grudnia 2018 roku, miały one charakter ilościowy, wykorzystano w nich badania sondażowe przeprowadzone na terenie 3 województw. Badania opierały się na wywiadach z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na kwestionariuszu ankiety dla podopiecznych. Wyniki: Zainteresowania podopiecznych warunkowane były ich wiekiem, płcią, środowiskiem zamieszkania, zaś uzyskiwane wsparcie w ich rozwijaniu rodzajem pieczy zastępczej. Wnioski: Podopieczni otrzymują różnego rodzaju wsparcie w rozwijaniu swoich zainteresowań i pasji. (abstrakt oryginalny)
EN
Interests prepare both for self-education throughout life. They are an important determinant of a person's life path. The aim of the research was to obtain information in regard to the interests of foster care pupils but also in regard to the support obtained in developing them. The research was conducted in order to answer the following questions: Do pupils have any interests? What kind of interests do they have? Material and methods. The research was carried out in 2018 and it was of quantitative nature. The research includes the surveys carried out in three provinces. The survey questionnaire relied on interviews with directors of childcare centres and a questionnaire for the pupils. Results. The interests were determined by age, sex, or living environment. However, the support they obtained in the development of these interests consituted a type of foster care. Conclusions. Pupils receive variouse types of suport in developing their interests. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest podsumowanie funkcjonowania instytucji asystenta rodziny w pierwszym okresie obowiązywania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dane, na których oparto badania, wynikają ze sporządzonych przez gminy sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i obejmują okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku. Autorka dokonuje analizy wskazanych danych na poziomie krajowym oraz wojewódzkim. W niniejszym opracowaniu podjęta została również próba wstępnej oceny skuteczności formy wsparcia rodziny, jaką jest jej praca z asystentem rodzin. (abstrakt oryginalny)
EN
Family assistant - recapitulation of the first half of the year applying of Family Support and Substitute Care Act. The aim of this article is summary functioning of the institution of the family assistant in the first period of applying of Family Support and Substitute Care Act. Data on which examinations were based, results from material-financial reports produced by communes in supporting the family and the system of the substitute care and are covering the period since 1 January to 30 June 2012. The author is making analysis of shown data on the national level and provincial. In hereby elaboration was made a attempt a preliminary assessment of the effectiveness of form to support the family which is work with the family assistant. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.