Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 334

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  International economic relations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
1
Content available remote Unia Europejska a MERCOSUR: perspektywy współpracy
100%
XX
Autor prezentuje stosunki Unii Europejskiej z jednym z najważniejszych latynoamerykańskich ugrupowań integracyjnych: MERCOSUR. Ugrupowanie to zostało utworzone w 1991 roku, a jego członkami są Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj. Chile i Boliwia uzyskały status członków stowarzyszonych, co jest pierwszym krokiem ku pełnej integracji.
EN
The author presents the relations between the European Union and one of the most important integrational organizations in Latin America - MERCOSUR. The organization was established in 1991; its member countries are Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay. Chile and Bolivia got the status of associated members, which was the first step towards full integration.(MN)
XX
Artykuł poświęcony jest analizie współpracy gospodarczej pomiędzy Republiką Korei i Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną. Autorka przedstawia przebieg kontaktów gospodarczy pomiędzy krajami od początku ich nawiązania do chwili obecnej, analizuje uwarunkowania nawiązania współpracy ekonomicznej oraz przyczyny zmian w polityce obu państw. Autorka wykazuje, że dynamika relacji gospodarczych między krajami jest pochodną przeciwstawnych celów politycznych, które partnerzy próbują realizować. Korea Północna angażuje się we współpracę, aby uzyskać środki niezbędne do utrzymania urzędującej elity przy władzy. Celem Korei Południowej jest natomiast zwiększenie bezpieczeństwa na półwyspie, poprzez zmiany prowadzące do otwierania reżimu północnokoreańskiego na świat zewnętrzny i przemiany polityczne na północ od strefy zdemilitaryzowanej. Analiza opiera się na modelu decyzyjnym czerpiącym z teorii gier, który ujmuje dostępne krajom strategie działania w postaci różnych poziomów zaangażowania we wzajemną wymianę gospodarczą oraz przewidywane konsekwencje ich zastosowania. Model ten pozwala zarówno tłumaczyć dotychczasowe zmiany w międzykoreańskich stosunkach gospodarczych jak i prognozować przyszłe zachowania partnerów gospodarczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the topic of inter-Korean economic cooperation. The author describes the development of economic relations between the Republic of Korea and the Democratic People's Republic of Korea from their establishment to the present day. The focus of the paper is on determining both countries' underlying reasons for varying their level of engagement in joint business projects. The author argues that South Korea and North Korea established economic cooperation in order to achieve contradictory goals. North Korea decided to engage in economic cooperation with South Korea after the breakup of the Soviet Union. North Korean leaders were hard pressed to secure a new source of income in order to stay in power. South Korea welcomed North Korea's willingness to cooperate in the hope that gradual changes in the regime would lead to greater openness and democratization. The analysis uses a simple decision model based on game theory. It incorporates strategies of different levels of engagement of both countries and the consequences of their implementation. This model explains past changes in inter-Korean economic exchange and makes it possible to predict future trends. (original abstract)
XX
Prezydentura Donalda Trumpa rozpoczęła nową erę w stosunkach amerykańsko-chińskich. Pod rządami Trumpa amerykański kurs w stosunku do tego azjatyckiego giganta ulegał częstym zmianom, od nieprzyjaznego i konfrontacyjnego poprzez na pozór bliski i ciepły - aż w końcu przybrał postać otwartego politycznego i gospodarczego konfliktu. Obecna, zapoczątkowana przez administrację Trumpa faza sporu, mająca na celu "rozdzielenie" obu gospodarek, może być postrzegana jako próba dokonania podziału świata na dwa obozy i ten proces w najbliższych dekadach może kształtować światową politykę, kwestie gospodarcze i wojskowe. Te wyłaniające się zmagania o dominację nad światem mają wiele podobieństw do amerykańsko-sowieckiej zimnej wojny, z tym że ZSRR stanowił tylko zagrożenie wojskowe i ideologiczne, podczas gdy Chiny w szybkim tempie stają się gospodarczą superpotęgą i używają tego czynnika, by wyrwać całe regiony z amerykańskiej strefy wpływów. W sferze obrotów i finansów międzynarodowych Chiny stworzyły struktury, które stanowią wyzwanie dla dominacji kierowanych przez USA Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Azjatycki rywal podejmuje także kroki mające na celu zastąpienie na światowych rynkach amerykańskiego dolara przez swoją własną walutę. (abstrakt oryginalny)
EN
The Donald Trump presidency ushered in a new era of Sino-American relations. Under Trump, American policies towards the Asian Giant evolved from antagonistic and confrontational to seemingly close and warm to eventually turn into an open economic and political conflict. The present "decoupling" of the two economies initiated by the Trump administration may be seen as an attempt to divide the world into two camps and this process may shape global politics, economics, and military affairs for decades to come. The emerging struggle for world dominance has features resembling the Soviet-American cold war. But the Soviet Union posed only a major military and ideological threat while China is quickly becoming an economic superpower and uses this strength to pry out entire regions from the American sphere of influence. China has created international trade and financial structures that challenge the dominance of the American-led World Bank and the International Monetary Fund. The Asian competitor is also taking steps to replace the U.S. dollar with its own currency in international markets. (original abstract)
XX
Dwubiegunowy podział świata po II wojnie światowej rozszerzył granice gospodarki centralnie kierowanej, które do 1945 r. pokrywały się w zasadzie z terytorium Związku Radzieckiego. System gospodarki planowej narzucony został państwom Europy Środkowej i zakorzeniony na Dalekim Wschodzie. Zapoczątkowanie "zimnej wojny" systematycznie pogłębiało procesy separacyjne w stosunkach między Wschodem a Zachodem i sprzyjało kształtowaniu odmiennych instytucji gospodarczych.Po stronie bloku radzieckiego do fundamentalnych organizacji należała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG), powołana przez przedstawicieli sześciu państw - Bułgarii, Czechosłowacji, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR - w Moskwie w styczniu 1949 r. Początkowo jej zadania sprowadzono do wymiany doświadczeń gospodarczych, udzielania wzajemnej pomocy technicznej, a także w surowcach, żywności, maszynach i urządzeniach przemysłowych. Do członków-założycieli dołączyły: Albania i Niemiecka Republika Demokratyczna (w 1950 r.), Mongolia (w 1962 r.), Kuba (w 1972 r.) i Wietnam (w 1978 r.). Z RWPG podjęły instytucjonalną współpracę: Jugosławia, Finlandia, Irak, Meksyk, Etiopia, Jemen, Angola i Afganistan. W 1988 r. podpisano wspólną deklarację o ustaleniu oficjalnych stosunków pomiędzy RWPG a Europejską Wspólnotą Gospodarczą.(fragment tekstu)
EN
Common currency of the member states of Comecon came into existence in 1964, 15 years after the organization itself was created. Transfer ruble had a parity in gold (0,987412 g), but still in essence was just a unit of account. Its character was fundamentally different than that of similar currencies of capitalist states.Transfer ruble did not have basic monetary functions, such as measuring worth, paying for expenses, or accumulating value. It was not exchangeable to gold or any other currency, and the official rate of exchange wasn't real. The transfer ruble was closely linked to planned mutual exchange of Comecon states. Multilateral clearing between Comecon states, proposed together with introduction of the transfer ruble, never came into existence. Transfer ruble, although a fictional creation, had a real impact on trade relations between Soviet bloc countries. The existence of transfer ruble resulted in different pathologies in trade relations, hindered integra- tion and influenced growing internal and external imbalance of Comecon states.(original abstract)
XX
Prezentowane są dokumenty z archiwum dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP dotyczące polsko-radzieckich stosunków gospodarczych w latach 1945-1956. Wszystkie dokumenty publikowane są po raz pierwszy.
XX
Federacja Rosyjska jest najpotężniejszym sąsiadem Unii Europejskiej zarówno pod względem gospodarczym, politycznym, jak i wojskowym. Nazywana przez urzędników unijnych oraz licznych polityków jako "najistotniejszy partner strategiczny", z którym Unia chciała stworzyć strategiczny sojusz oparty przede wszystkim na wzajemnym poszanowaniu. Podejście do Rosji, w którym podkreślone zostało strategiczne znaczenie wzajemnych relacji, utrzymywało się od początku lat 90. Zarówno ze strony polityków, jak i analityków dało się słyszeć głosy, iż kooperacja z Rosją jest niezbędna. Zamysły oraz interesy Unii wobec Rosji miały trwały charakter, o którym świadczyły następujące czynniki: bezpośrednie sąsiedztwo, oczekiwane i pożądane współdziałanie w zakresie gospodarki oraz zbliżone stanowiska w istotnych kwestiach dotyczących wspólnych relacji i sytuacji na świecie. Charakter tego sąsiedztwa uległ jednak zasadniczym zmianom na skutek rozszerzenia Wspólnoty Europejskiej o kraje Europy Środkowej w 2004 i 2007 roku, jak również podjęciem przez Rosję kroków, które wymusiły zmiany w charakterze wzajemnych relacji w niemalże wszystkich dziedzinach. (fragment tekstu)
8
Content available remote Role Unii Europejskiej wobec Afryki Subsaharyjskiej
80%
XX
Celem artykułu będzie zatem identyfikacja ról, jakie Unia Europejska odgrywa wobec państw Afryki Subsaharyjskiej, a następnie ocena ich efektywności oraz potencjalnego wpływu na wzrost jej potęgi. Podstawą dla analizy badawczej będzie teoria ról międzynarodowych, która dostarcza ciekawych narzędzi analizy zachowań poszczególnych podmiotów w stosunkach zewnętrznych.(fragment tekstu)
EN
Nowadays, when the European Union is weak and faces the dilemma of how to overcome this weakness, it should pay more attention to the area of Sub-Saharan Africa and establish a set of roles that could be played in order to conduct an effective policy in the region. Taking the above into consideration, the main research problem of this study is the question of how the European Union is trying to take advantage of its activity in relation to Sub-Saharan Africa through international roles with regard to the increase of its power in the international arena. The aim of the article is, therefore, to identify the roles that the European Union plays towards the countries of Sub-Saharan Africa and assess their effectiveness and potential impact on the growth of its power. Unfortunately, it can be concluded that the actions undertaken by the European Union are a drop in the sea of the real needs of African societies and are often ineffective. (original abstract)
XX
Najważniejszym problemem dla Unii Europejskiej, w aspekcie jej polityki wschodniej, pozostaje redefinicja tej polityki wobec Rosji. Dotyczy to poszanowania demokracji w samej Rosji, równego traktowania poszczególnych państw unijnych przez Rosję oraz ograniczenia negatywnych działań w stosunku do poszczególnych jej sąsiadów, którzy często są również sąsiadami UE. Z uwagi na wzrastającą pozycję Chin w gospodarce światowej, interesujące dla Unii Europejskiej byłoby trójstronne partnerstwo gospodarcze, a mianowicie Unia Europejska - Stany Zjednoczone - Chiny. W przypadku stosunków gospodarczych z Chinami w dłuższym okresie dla Unii Europejskiej, podobnie jak dla Stanów Zjednoczonych, korzystna będzie współpraca gospodarcza oparta na odpowiednich porozumieniach. Ze względu jednak na perspektywiczne globalne uwarunkowania rozwojowe, duże znaczenie dla Unii Europejskiej, oprócz pogłębiania współpracy transatlantyckiej (UE-USA), będą mieć pozytywne rezultaty rokowań w sprawie dalszej liberalizacji handlu międzynarodowego w ramach WTO. (fragment artykułu)
EN
The article concerns the new tendencies in the economic development of the European Union at the beginning of the 21st century. It shows the new conditions which are connected with the increase of the Russian activity in energy sphere. For the European Union it is very important because of its dependence on Russian oil and gas. In this situation, the EU must diversify the energy sources. In the new circumstances of the development of the global economy and the global trade, the eyes of the world, and the EU too, have been turned to China. This country seems to be a production superpower, able to change the world trade. In many areas it possesses comparative advantages. The access of China to WTO was a historical decision, the evidence of evolution which was taking place within that organisation, giving it a more universal, global form. This means also that it expands on a huge market which can open itself up for foreign competition and for the EU. A long-termed stability of that country depends on the fast economic growth, which is possible only when the foreigners become convinced that China is a partner able to play global roles. Both the world and China should be properly prepared for this. China will overtake the United States in mid-century. Thus American dominance should endure until mid-century. Afterwards, Asian demands for modification to the international system will likely increase, and unless resolved, will be increasingly likely to be imposed by force. The question raised by this empirically grounded extrapolation is whether the West and the EU, will see China's rise as an opportunity for co-operation or for conflict. (original abstract)
XX
Problematykę międzynarodowej integracji gospodarczej Jan Tinbergen przedstawił jako jedną z wielu dziedzin międzynarodowych stosunków ekonomicznych, powiększając jednocześnie zakres teorii handlu międzynarodowego o rozważania dotyczące przemieszczania się czynników produkcji i koordynacji polityki gospodarczej tj. zagadnień, które zwykle nie są omawiane w ramach tradycyjnej teorii.
XX
Celem opracowania jest charakterystyka infrastruktury jako istotnego uwarunkowania współpracy gospodarczej Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Autor przedstawił rolę infrastruktury w megaprzestrzeni społeczno-gospodarczej, poziom i perspektywy rozwoju infrastruktury w państwach Grupy Wyszehradzkiej.
12
Content available remote Partnerstwo Śródziemnomorskie
80%
XX
Państwa basenu Morza Śródziemnego stanowią dla Unii Europejskiej obszar o strategicznym znaczeniu. Wpływ na to ma zarówno położenie geograficzne, utrwalone powiązania gospodarcze i kulturowe będące w dużej mierze pozostałością okresu kolonialnego, jak i problemy, których rozwiązanie wymaga zaangażowania wielu państw (m.in. emigracja, terroryzm). Od początku współpracy z państwami Morza Śródziemnego UE zainteresowana była zarówno chęcią rozszerzenia rynków zbytu i zapewnienia sobie stałego dopływu tanich surowców oraz siły roboczej z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jak również zwiększenia strefy wpływów. Istotnym faktem sprzyjającym zainteresowaniu UE tym regionem jest, i była, świadomość tego, iż obszar ten stanowi potencjalne źródło zagrożenia dla stabilizacji i dobrobytu w Europie. (fragment artykułu)
EN
Barcelona Process, that was started in 1995, was continued on the meetings of Ministers of Foreign Affairs, which contributed to strengthening the co-operation between countries in order to create the area of respect for human rights and democracy and other common principles as well as political, security, social, cultural and human co-operation. It's not possible to evaluate the realization of the Barcelona Process in unambiguous way, because instead of numbers of success, the Middle East conflict still remains unsolved. The area, in which the biggest success was obtained is the institutionalization of Partnership. Extremely important is the fact of establishment of Euro-Mediterranean Parliament meetings, big success is also bringing into existence of the Anna Lindh Euro-Meditteranean Foundation for the Dialogue Between Countries, that is financed by all the members of Euro-Meditteranean Partnerships and by European Commission. In 2004 European Commission has presented the idea of the strategy of European Neighbourhood Policy. The main objective is to share with New member states the adventages of enlargement that has taken place in 2004. (original abstract)
13
Content available remote Stosunki transatlantyckie
80%
XX
Cechą charakterystyczną stosunków transatlantyckich jest to, że na kształt wzajemnych relacji na płaszczyźnie politycznej istotnie wpływają bieżące problemy polityczne. Odmienna zaś pozycja obu stron na arenie międzynarodowej i zróżnicowane cele strategiczne sprawiają, że UE i USA często wysuwają odmienne propozycje ich rozwiązania. Wydaje się jednak, że UE i USA mają dostatecznie wiele powodów, aby łączyć swoje potencjały zarówno wobec starych, jak i nowych wyzwań i zagrożeń. (fragment artykułu)
EN
Transatlantic relations have been recently characterized as strained, especially due to divergent positions on the Iraq war which prominent European nations, including France and Germany opposed. Another major issue is reducing pollution with the Kyoto protocol, which the whole European Union supports and the United States opposes. But, besides the political plane, there are economic relation between the USA and the EU which are the most important in the world. Both parties had recently decided to overcome the previous animosity. Co-operation seems to be very important nowadays, especially during the lasting changes of global power relations. (original abstract)
XX
Przedstawiono aspekt historyczny stosunków EFTA-EWG. Przybliżono koncepcję Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Omówiono stosunki między EFTA a krajami Europy Środkowo-Wschodniej.
EN
This article addresses the impact of the Eastern Enlargement of the European Communities, which took place in 2004, on the operation of the European Economic Area. In the first part of the article, the author looks at the history of relations between the European Economic Community and EFTA. He presents the genesis of both these groupings, changes in their membership that took place during the analysed period, and the agreements signed between the European Economic Community and member-states of EFTA. In the second part of the article, the author describes the main features of the European Economic Area (EEA). He presents the processes that led to the emergence in the mid-1980s of the idea of creating the EEA, describes the course of the negotiations to establish the EEA, including the most problematic issues that were faced, and sets out the main provisions of the Treaty to establish the European Economic Area in 1992. The third part of the article is devoted to the issue of relations between EFTA countries and the countries of Central and Eastern Europe hoping to accede to the European Communities as well as the problem of the expansion of the European Economic Area due to the Eastern Enlargement of the European Union. The author presents here the development of cooperation between the above-mentioned countries, characterises the procedure for expanding the European Economic Area, and also analyses the course and results of negotiations in regard to expansion of the EEA conducted by European Union countries, EEA-EFTA countries, and the candidate countries of Central and Eastern Europe hoping to join the European Union in 2003-2004. (original abstract)
XX
W obecnych czasach nie można niemal niczego wyjaśnić bez uwzględnienia globalizacji. Odnosi się to również do postsocjalistycznych krajów transformujących się. Jedne z nich biernie adaptują się do tego procesu, inne zaś są aktywnymi podmiotami i w konsekwencji odnoszą sukcesy. Awangardą reform rynkowych w Azji Południowowschodniej są Chiny, które stworzyły alternatywę dla zachodniej demokracji liberalnej i gospodarki wolnorynkowej, ale Wietnam, Kazachstan, Laos, Mongolia również poszukują własnego modelu transformacji. Autor pokazuje i analizuje osiągnięcia tych krajów, wskazując na specyfikę wybranych przez nich strategii rozwoju, uwzględniających ich tradycję, kulturę, potencjał naturalny. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, it is nearly impossible to explain anything without taking globalization processes into account. It also applies to post-socialist countries in the process of transformation. Some of them adapt passively to this process, whereas others become active entities and, subsequently, achieve success. China, with its leading edge in the area of market reforms in Southeast Asia, has created an alternative for the western liberal democracy and free-market economy. However, Vietnam, Kazachstan, Laos, Mongolia are also searching for their own transformation model. The author presents and analyses the achievements of these countries, pointing to the specific character of their chosen development strategies, including their respective traditions, cultures and natural potential.(original abstract)
XX
Unia Europejska i Chiny odgrywają kluczową rolę w gospodarce światowej. Ich gospodarki należą do najbardziej zintegrowanych ze światem zewnętrznym. Przedmiotem opracowania jest analiza stosunków gospodarczych UE- -Chiny z uwzględnieniem zmian zachodzących w gospodarce chińskiej i w warunkach nasilającego się protekcjonizmu w handlu światowym. Autorzy przedstawiają podstawy traktatowe współpracy gospodarczej UE i Chin, omawiają najnowsze tendencje w rozwoju potencjału gospodarczego Chin i w ich relacjach gospodarczych ze światem, analizują stosunki handlowe UE-Chiny oraz rolę bezpośrednich inwestycji zagranicznych w relacjach ekonomicznych UE-Chiny. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Union and China play a key role in the global economy. Their economies are among the most integrated with the global economy. The subject of the study is the analysis of EU-China economic relations in the light of changes taking place in the Chinese economy and increasing protectionism in the world trade. The authors present the treaty basis for EU and China economic cooperation, discuss the latest trends in the development of China's economic potential and China's economic relations with the world, as well as analyze EU-China trade and investment relations. (original abstract)
XX
Omówiono realizację podstawowych celów CEFTA. Przedstawiono funkcjonowanie CEFTA w składzie ograniczonym do trzech krajów i zagadnienie rozkładu korzyści. Przybliżono perspektywy dalszego funkcjonowania CEFTA i możliwości rozszerzenia Układu na inne państwa.
EN
CEFTA, created in 1992, may soon fade into history given that five signatory countries to the Agreement became European Union members on 1 May 2004. It is therefore high time to evaluate the accomplishments and shortcomings of its operations to date. The author also sets out possible scenarios for the future of CEFTA, given that it is not entirely certain that the Agreement will be terminated. The five Balkan countries that are striving towards EU accession may employ the proven mechanisms of CEFTA in order to intensify their trade relations and thereby to prove their maturity for significantly closer relations with the European Communities. (original abstract)
18
Content available remote The Current Economic Paradigm in the Light of Financialisation
80%
EN
The paper presents the direction of the mainstream economics paradigm shift and the evidence supporting the inadequacy of its several foundations. The author puts emphasis in particular on the aspects of financialisation in international markets and its impact on the current economic life. International commodity markets provide a good reflection of the effects of financialisation. Current price movements in these markets are determined to a large extent by the engagement of financial investors, which has serious implications to the practical aspect of the economy and contributes to the changes in the nature of several basic economic categories. These markets can be, therefore, considered a certain detailed case study illustrating the general theoretical problems analysed in the paper (directions of evolution of the current economic paradigm). (original abstract)
Transition
|
1996
|
tom 2
|
nr nr 3
36-37
XX
Węgry i Niemcy pozostają we wzajemnie korzystnych stosunkach polityczno-gospodarczych. Niemcy stają się głównym partnerem handlowym Węgier i ich kluczem do integracji z NATO.
20
Content available remote Unia Europejska - Chiny: najważniejsze stosunki na globie?
80%
XX
Przedstawiono historię stosunków dwustronnych między Chinami i UE, począwszy od gospodarki, poprzez kolejne dziedziny partnerstwa i współpracy na które składa się 20 różnych obszarów, począwszy od polityki makroekonomicznej do takich kwestii, jak migracja, nowoczesne technologie, zmiany klimatyczne, kwestie praw człowieka. Zdefiniowano najważniejsze cele obu stron w stosunkach wzajemnych.
EN
Modernising itself since late 1970's and recently recognised as emerging power, the People's Republic of China has obviously been on the rise. The awareness of this new factor on contemporary international arena is quickly growing everywhere, including the European Union, its Members States and institutions. The study presents the history of bilateral relations between China and the EU, starting from the economy, through the so-called "structural dialogue" between the two partners, which consists of over 20 different areas ranging from macro-economic management to such issues as migration, modern technology, climate change, local governments or the complex and controversial issue of human rights. It becomes more and more evident in official documents and statements that recently the parties started to declare enhanced and "strategic" partnership as their key objective. For the Chinese party Europe is necessary as an important and reliable partner on global arena, a source of modern technologies and crucial market (the EU-China trade has recently become the world-largest). For the EU, as the study points out and duly documents, more systematic relationships with China open up prospects for persuading that country's authorities (even if officially still calling themselves Communists) to adopt new rules and measures, not only in the economy, but also regarding law and democratic accountability. This way, Europe tends to shape a "more reliable" partner for itself. Both China and the EU are important, emerging players on the global scene in the new era, following an American "unipolar moment" (Charles Krauthammer) as two essential pillars of the new, "post-American" (Fareed Zakaria) global order. Thus their actions and interactions, their mutual dialogue, their respective strategies towards each other and regarding the most important global issues (including environment, climate change, new economic order, G-20), are growing more and more important - for the Europeans, the Chinese and for the whole world. (original abstract)
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.