Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 85

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Strategia cen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Punktem wyjścia każdej aktywności człowieka jest potrzeba. U postaw działań o charakterze informacyjnym leża zgłaszane przez jednostki potrzeby informacyjne. Chcąc rozpoznać zachowania informacyjne przedsiębiorstw, należy rozpocząć od analizy zgłaszanego przez nie zapotrzebowania na informacje. Przedmiotem tegorocznych badań własnych autorka uczyniła studia literaturowe nad problematyka potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw, traktując je jako punkt wyjęcia do przyszłych rozważań w sferze badań marketingowych. Niniejszy artykuł stanowi pierwsza część skróconego opracowania, w którym autorka podejmuje teoretyczny problem istoty potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw, odwołując się do istniejących w teorii informacji modeli zachowań informacyjnych. W drugiej części opracowania autorka dokonuje analizy zakresu informacyjnych potrzeb przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
XX
W ostatnim czasie, ze względu na spowolnienie tempa wzrostu, lub jego zupełne wyhamowanie w coraz większej liczbie przemysłów, nasila się zjawisko określane mianem wojny cenowej. Zanim dojdzie jednak do wybuchu wojny cenowej zidentyfikować można grupę czynników, które poprawnie zinterpretowane stanowią bezcenną informację o bliskości konfrontacji cenowej między graczami rynkowymi. Zgodnie z koncepcją O.P. Heila i K. Helsena (Early Warning Signals) czynniki te związane są z właściwościami sektora działalności, cechami produktu oraz charakterystyką przedsiębiorstwa, a także samych konsumentów. Wojny cenowe stanowią bezwzględnie najtragiczniejszą w skutkach formę walki konkurencyjnej. O tym, jak potężna jest ich siła destrukcyjna mogli przekonać się na przestrzeni ostatnich kilku lat, również wydawcy dzienników ogólnopolskich. To właśnie na przykładzie tego segmentu podjąłem próbę konfrontacji modelu strategii wojny cenowej z rzeczywistością biznesową. I tak, zaprezentowana w artykule sytuacja na rynku płatnej prasy codziennej w pełni potwierdziła słuszność opisanych w literaturze przyczyny i skutków wojen cenowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Recently due to slowing down of the growth rate, or its outright curbing in a greater and greater number of industries, the phenomenon defined as a price war has intensified. However, before the price war breaks out, we may identify a number of factors which, when correctly interpreted, provide priceless information about how close the price confrontation between market players is. In accordance with O.P. Heil and K. Helsen's Early Warning Signals theory, these symptoms are related to characteristics of the sector's activity, product features and company profile as well as the consumers themselves. As a form of competitive struggle, price wars undoubtedly have the most dramatic effects. Also Polish national dailies' editors over the last several years could experience their destructive powers. It is the example of this segment that I used in an attempt to confront the model of price war strategy with business reality. Anyway, the situation on the market of paid daily press presented in the article fully supported the validity of causes and effects of price wars as described in literature. (original abstract)
XX
Omówiono strategie cenowe stosowane w przedsiębiorstwach działających na rynku dóbr konsumpcyjnych. Wyróżniono strategie cen wysokich, strategie cen średnich oraz strategie cen niskich. Stwierdzono, że podstawą strategicznych wyborów przedsiębiorstw w sprawie cen nie jest informacja o tym, że w wielu różnych badaniach zaledwie kilka proceent Polaków wykazuje brak zainteresowania cenami, a zdecydowana większość preferuje możliwie niskie ceny, lecz są nią trudności w efektywnym korzystaniu z całego bogatego instrumentarium marketingowego i wykorzystaniu go w sposób optymalny dla swoich celów.
EN
Enterprises creating their own price strategies are obliged include many condition. This article presents the process of formulation and application of price strategies in polish enterprises. Author describes market penetration pricing, market skimming pricing and medium price strategies. With regard for low icomes of consumer the most popular price strategy implemented by polish enterprises is penetration strategy.(original abstract)
4
Content available remote Usage of Assumptions of Value-Based Pricing in Bundling Strategy
75%
EN
The purpose of this article is to present the bundling strategy on the background of pricing strategy based on value (value-based pricing, VBP). The authors have attempted to identify the convergence of the two approaches and specifically to show the possibilities of using the assumptions VBP strategy in bundled offerings. Service/product bundling is becoming more and more popular, however, it does not guarantee success if it is not based on the premise of offering and communicating real value for the customer. Popularity of bundled offers on the Polish market while also a lack of understanding of the bundling essence are the main reasons for choice of such a topic. The authors formulated for bundled offers providers some tips based on the crux of strategy based on values.(original abstract)
5
Content available remote Pricing and Financing Strategies and Costs of Transport Infrastructure
75%
XX
W artykule podjęto problematykę relacji między kosztami infrastruktury transportowej a wyborem strategii cenowej oraz strategii finansowania jej rozwoju. Przywołuje się stosowne w tej kwestii zapisy wybranych dokumentów Unii Europejskiej, w szczególności białej księgi i zielonej. (abstrakt autora)
EN
Transport infrastructure is still poorly used and underfinanced for lack of transparency in the costs paid by users, lack of adequate funds and the absence of a framework conducive to investment. The White Paper (2001) 'European transport policy for 2010 - time to decide' brought already attention to the clear mismatch between the stated objectives of the TEN-T1 and the financial resources available to the Community. On the other side with the immense growth of traffic and transport more investment in infrastructure is absolute necessary, without high-performance transport networks, economies cannot be competitive. The creation and smooth operation of TEN-T which became official Community policy 10 years ago, is a key condition for the success of the internal market to ensure sustainable mobility in an enlarged EU. (fragment of text)
XX
Celem niniejszego opracowania jest szczegółowa charakterystyka metod ustalania cen wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa usługowe funkcjonujące na terenie Polski. W pierwszej części opracowania omówione i przedstawione zostaną podstawowe elementy polityki cenowej przedsiębiorstw, a także najczęściej stosowane strategie wykorzystywane na rynku usług w Polsce. Druga część artykułu ma na celu przedstawienie wyników badań zrealizowanych w zakresie kształtowania cen produktów, które uzyskano w ramach grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski. Zaprezentowane w niniejszej pracy analizy koncentrują się na sektorze przedsiębiorstw usługowych, lecz ze względu na znacznie szerszy zakres prowadzonych badań możliwe było przedstawienie przedsiębiorstw usługowych na tle innych podmiotów gospodarczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this study is the detailed characterization of pricing methods used by service companies operating on the Polish market. In the first part of the article basic elements of pricing and business strategies most frequently used on the services market in Poland are discussed and presented. The second part of the article presents the results of studies carried out in the area of pricing of products. The results of the research were obtained under a grant of the Minister of Science and Higher Education entitled: Status and development of marketing in companies operating on the Polish market. The research was focused on the analysis of the corporate sector service. Because of a much broader range of research it was possible to provide information about service companies in comparison to other businesses.(original abstract)
XX
W latach 1998-2002 nastąpiły istotne zmiany struktury wydatków polskich gospodarstw domowych. W niniejszym artykule dokonano próby oceny zróżnicowania wydatków gospodarstw w wybranym okresie oraz odkrycia przyczyn tych zjawisk. Istotne miejsce zajmuje analiza zmian wydatków w badanym okresie w zależności od zamożności gospodarstw. Jako strukturę wydatków gospodarstwa domowego przyjęto udziały wydatków na poszczególne grupy wydatków w wydatkach ogółem gospodarstw. Tak rozumiana struktura wydatków gospodarstw należy do tzw. mierników struktury konsumpcji. Źródłem danych do analiz były wyniki zrealizowanych przez GUS, badań budżetów polskich gospodarstw domowych z lat 1998-2002. Wybór początku okresu spowodowany był istotnymi zmianami w metodologii badań od 1998 roku. (fragment tekstu)
EN
The paper reflects on the phenomenon of price discrimination, evaluating the theoretical background, which is further adapted to the theory of tertiary education. The main focus is to identify the forms and levels of price discrimination in two selected business universities in Lithuania, as a fundamental comparative analysis discloses that pricing strategies differ from university to university, but the price discrimination fact stays constant as our study shows. The most popular way of price discrimination at the university level, as our study shows, is third-degree price discrimination. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu była analiza średnich cen past do zębów podzielonych na 8 grup cenowych: a) odświeżające, b) wybielające, c) ziołowe, d) dla zębów wrażliwych, e) przeciwpróchnicze, f) o kompleksowym działaniu, g) chroniące dziąsła h) przeznaczone dla dzieci. Wszystkie analizowane produkty są oferowane przez 14 krajowych i zagranicznych producentów działających na polskim rynku kosmetycznym. Polski rynek kosmetyczny jest rynkiem dużym, mało chłonnym, podzielonym pomiędzy konkurentów walczących o utrzymanie dotychczasowych oraz co jest bardzo trudne, pozyskanie nowych klientów. Silna konkurencja pozytywnie wpływa na dużą różnorodność oferowanych produktów. Krajowi konsumenci stawiają wysokie wymagania względem jakości past do zębów, jak również wykazują duże przywiązanie do zakupywanych i używanych past. Stąd też, głównym powodem powstania niniejszego artykułu była ocena wykorzystania strategii cenowych przez zagranicznych producentów past do zębów dostępnych na polskim rynku kosmetycznym. Wyniki analizy wskazują, że do podstawowych strategii zalicza się: strategię penetracji cenowej, strategię lidera straty, strategię przywództwa cenowego, strategię psychologicznej ceny oraz strategię zakupu wielopaku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was to examine the average price of toothpastes available on Polish cosmetic market in order to asses used pricing strategies by several large and medium international and domestic toothpastes' producers. The 8 leading cosmetics market participants include: Procter&Gamble (Blend-a-med), Colgate-Palmolive (Colgate, Colodent, Flurodent), Unilever (Signal), Henkel (Vademecum, Denivit), GlaxoSmithKli-ne (Aquafresh, Parodontax, Sensodyne), GABA International (Elmex, Meridol, Biodent), Church&Dwight (Pearls Drops) and Dr. Theiss Naturwaren (Lacalut). Polish cosmetics market is a very large, and because of the ongoing battle to hold on loyal but at the same time win new clients, a profitable one. Strong inside competition on domestic market broadens and expands the range and diversity of cosmetic products. Toothpastes' producers act in the highly crowded and fragmented marketplace. There is a large presence of both branded and private label companies. Major players seek to position their products on the basis of value addition, functionality, price premium and to a certain extent packaging. Polish consumers increasingly expect high-quality cosmetics at relatively low prices. That is the main reason why the examination of used pricing strategies is so important and taken under deep consideration in this article. The results showed that dominant strategies are: penetration pricing, loss leader, price leadership, psychological pricing as well as bundling and quantity discounts strategy. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ceny jako jednego z kluczowych elementów składających się na zintegrowany zbiór instrumentów i działań marketingowych. Szczególny nacisk położony został na czynniki pozwalające na wybór optymalnego poziomu i struktury cen produktów. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, które mają decydujący wpływ na wybór strategii cenowej poszczególny przedsiębiorstw. Analizie podano podstawowe strategie niskich, neutralnych i wysokich cen, które budują wartość przedsiębiorstw w długim okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of the paper is to outline the price as one of the most important components of integrated set of marketing instruments and activities. The paper presents the factors that let to choose the price level and its structure in the best possible manner. The author concentrates on the distinctive trait of low, neutral and high price strategies. (original abstract)
12
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie strategii handlowych, strategii kształtowania cen stosowanych w sektorze lotniczym. W pierwszej części pracy omówiono sektor lotniczy na świecie oraz wskazano na panujące tendencje. W kolejnej części scharakteryzowano strategie handlowe występujące u przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych oraz wakacyjnych. Każdy typ przewoźnika opiera się na dwóch systemach: Point-to-Point lub Hub-to-Spoke. Model biznesowy jest zatem zróżnicowany i inny dla każdego typu przewoźnika. Następnie skupiono się na strategii kształtowania cen oraz struktury kosztów u przewoźników lotniczych. Wskazano również najważniejsze czynniki kształtujące strukturę kosztów. Artykuł ma charakter poglądowy i opiera się na analizie źródeł wtórnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present and characterize trading strategies, pricing strategies for the aviation sector. The first part of the paper discusses the aviation industry in the world and shows trends in the industry. The following section outlines the trading strategies of traditional, low cost and holiday carriers. Each carrier type is based on two systems: Point-to-Point or Hub-to-Spoke. The business model is therefore differentiated and different for each type of carrier. Then focused on pricing strategies and cost structures for air carriers. The most important factors shaping the cost structure were pointed out. This article is based on an analysis of secondary sources. (original abstract)
XX
W artykule ukazano zagadnienia dotyczące nasilenia stosowania poszczególnych posunięć cenowych przez działające na polskim rynku firmy oraz uzasadnienia ich wyboru.
EN
Our study enable to confirm that there is a quite considerable change in pricing policy which not always can follow market expectation. (short original abstract)
XX
W artykule zaproponowano podział uwarunkowań promocji na ogólne i operacyjne. Pierwsze z nich obejmują elementy znajdujące się poza sferą promocji, a wynikające z rynku, cech produktu oraz samego przedsiębiorstwa. Drugą kategorię tworzą determinanty operacyjne (szczegółowe), które wynikają bezpośrednio z realizacji poszczególnych etapów promocji i wpływają na ostateczny zakres działań promocyjnych, tj. wybór instrumentów i środków oraz przekaz odbierany przez jej adresatów. Zaliczono do nich: cechy adresatów promocji, cele i budżet promocji, dotychczasową promocję oraz cechy jej instrumentów.
EN
The article shows the determiners, which have the influence on the choice of mix promotion tools and the difference of the importance among them. There has been proposed the division into two groups: general and detailed. The first group deals with elements shaping the main surface of establishing the promotion strategy. Company's marketing strategy and its aims, features of mix marketing tools, resources and the size of company, marketing environment, features and character of market are numbered among this group. The other group is formed from detailed determiners, which are the direct consequence of promotional stages. They determine the final range of promotional activities. This group include: features of promotional audience, aims and budged of promotion, promotion activities used so far and features of promotional tools. (original abstract)
15
Content available remote Strategia cen drapieżnych : jej efektywność i skutki dla konsumentów
75%
XX
Strategia cen drapieżnych jest jednym ze sposobów ograniczania dostępu do rynku. W pierwszym okresie firma obniża cenę i zwiększa poziom produkcji, aby zapobiec wejściu konkurencji lub ją wyrugować z rynku. Firma w ten sposób w krótkim okresie ponosi straty, ale po osiągnięciu celu podnosi cenę do poziomu, który pozwala na odrobienie tych strat. Strategia ta może prowadzić do monopolizacji rynku i w efekcie do ustanowienia ceny monopolowej, co nie leży w interesie konsumentów. Skuteczność strategii zależy od dwóch głównych czynników: przewagi kosztowej drapieżcy oraz niepełnej informacji. Szkoła chicagowska twierdzi, że obniżenie cen zawsze prowadzi do korzyści konsumentów a strategia cen drapieżnych jest tylko teorią i nie jest możliwa do zastosowania w praktyce. W niniejszym artykule przedstawiono argumenty, że obniżenie cen w wyniku zastosowania strategii cen drapieżnych w warunkach przewagi kosztowej i niepełnej informacji może prowadzić do monopolizacji rynku i nie może przynieść korzyści konsumentom w długim okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
Predatory pricing strategy is a way of restricting access to the market. In the first period, the company reduces the price to prevent the entry of competitor or supplant it. The company thus loses in the short run. In the second period the price is raised to a level that allows to make-up for short-term losses. This strategy can lead to monopolisation of the market and ultimately to the establishment of monopoly prices, which is not in the interest of consumers. The effectiveness of the strategy depends on two main factors: the cost advantage of the predator and incomplete information. Chicago School claims that lowering the price is always beneficial to the consumers, predatory pricing strategy is only a theory and it is not possible to be applied in practice. This article argues that the lower prices as a result of predatory pricing strategy in a cost advantage and incomplete information can lead to monopolisation of the market and can not be beneficial to consumers in the long run. (original abstract)
16
Content available remote Niecenowe bariery wejścia jako strategia obrony rynku
75%
XX
Struktura rynku w dużym stopniu zależy od istnienia barier wejścia. Można je podzielić na cenowe i niecenowe. W tym artykule przedstawiam analizę wybranych niecenowych barier wejścia takich jak: różnicowanie produktu, efekt pierwszeństwa, lojalność konsumentów, rabaty ilościowe, wielkość firmy oraz inwestycje, integracja pionowa, zaufanie klientów, podnoszenie kosztów konkurencji oraz własnych. Problem niecenowych barier wejścia rozpatruję również na gruncie teorii gier. Z analizy niecenowych barier wejścia przedstawionych w tekście płynie wniosek, że im skuteczniejsze bariery wejścia na rynku, tym wyższe zyski można na nim osiągnąć. (abstrakt oryginalny)
EN
The structure of the particular market in a significant way depends on an existence of entry barriers. There are price and non-price entry barriers. In price entry barriers we can manipulate with the price. Among non-price barriers there are e.g.: product differentiation, patents, consumer confidence. Although firms don't use the price directly in non-price entry barriers they also aim to establish the highest possible price in order to gain the highest possible profits. On the markets where the entry barriers are ineffective the number of firms is higher but the level of profits is lower. In the opposite. If the barriers are effective the profits are higher. Therefore building barriers to entry are in the interests of each company. (original abstract)
17
Content available remote Cenowe bariery wejścia a struktura rynku
75%
XX
Cenową barierą wejścia jest takie świadome manipulowanie ceną, aby wejście na rynek potencjalnego konkurenta stało się nieopłacalne albo wyrugować go z rynku. W artykule przedstawiam dwie strategie wykorzystania ceny w celu utrzymania lub uzyskania dominacji na rynku: cen drapieżnych oraz zaporowych. Możliwość zastosowania tych strategii jest ściśle związana z przewagą kosztową, a szczególnie z kosztami wejścia. Dlatego, wykorzystując teorię gier, wykazuję, że na rynku współzawodniczym manipulowanie ceną nie jest skutecznym sposobem uzyskania dominacji nad konkurencją. (abstrakt oryginalny)
EN
Price barrier to entry is a deliberate manipulation of the price to make market entry for a potential competitor uneconomical or to remove him from the market. The article presents two strategies for the use of a price to maintain or obtain market dominance: limit pricing and predatory pricing. The possibility of using these strategies is strictly connected to a cost advantage especially to the entry costs. In the article we use a game theory. We argue that it is impossible to obtain a market domination in the contestable market using predatory pricing or limit pricing strategies. (original abstract)
18
Content available remote Ceny zaporowe jako bariera wejścia na rynek
75%
XX
Cenową barierą wejścia jest manipulowanie ceną w celu zapobieżenia wejściu na rynek potencjalnego konkurenta albo wyrugowania go z rynku. W cyklu artykułów, jakie już ukazały się w "Zarządzaniu Zmianami" [2010, nr 3 i nr 4] zostały przedstawione dwie strategie wykorzystania ceny w celu utrzymania lub uzyskania dominacji na rynku: cen drapieżnych oraz zaporowych. Rozważania na ten temat prowadzi się na gruncie teorii gier. W tym artykule staram się wykazać, że za pomocą modelu dynamicznego z niepełną informacją można udowodnić skuteczność cenowych barier wejścia jako strategii obrony rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
Price barrier to entry is manipulating the price in order to prevent market entry or expulsion of a potential competitor from the market. In a series of articles which have appeared in Zeszyty Naukowe there were presented two strategies for the use of price to maintain or gain dominance in the market: predatory pricing and limit pricing. Reflections on this subject are conducted on the basis of game theory. In this article, by using a dynamic model with incomplete information, the author proves that price barriers to entry can be effective as a strategy to defend market. (original abstract)
XX
Przedstawiono istotę cen drapieżnych i cen zaporowych. Przybliżono dyskusje toczące się wokół problemu cen drapieżnych. Omówiono uregulowania prawne oraz japońskie i amerykańskie podejście do cen drapieżnych. Zamieszczono interpretację zjawiska w modelu Tabety i Wanga.
EN
The predatory prices are applied by means of a price lowering followed by a price raise. This operation allows eliminating of competitors and gaining the market advantage. For the Chicago school this strategy is irrational. On the other part, the post-Chicago school by utilising the game theory sees a potential to increase profits in the predators' behaviour. Despite the dispute, in many countries the application of predatory prices is illegal. In the USA many lawsuits took place, in which the American companies accused their Japanese competitors of utilising this unfair strategy when seeking the market monopolisation. A new argument has been raised in the economic discussion on predatory pricing that urges the senselessness of those accusations: it is not the application of illegal practices, but the cultural differences in approaching the business targets that are the source of the Japanese success and the advantages over the Americans. The present paper delivers a polemic to this opinion.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono proces tworzenia i rodzaje strategii cenotwórczych. Analizie poddano czynniki determinujące ceny produktów. Omówiono zasady ustalania ceny na nowe produkty. Określono preferencje cenowe nabywców.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper is presented the process of formulating and types of price -related strategies. The factors determining the price of products was put through analysis. The rules of setting up the prices were under consideration. The customer's preferences was elaborated.(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.