Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 338

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  controlling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
EN
In the initial stage the predominant controlling was the one decentralized in terms of organization and inconsistent in terms of methodology. Upon the implementation of the SAP essential changes were made and allowed for the integration of analyses at the basic level. Efforts are currently being made to implement the data warehouse and prepare simulation and prediction analyses.
PL
System informatyczny, który ma być nie tylko systemem księgowym, ale również skutecznym narzędziem w walce z niesolidnymi klientami, powinien dysponować funkcjonalnością zapewniającą analizę zarówno pojedynczych należności, jak i całego portfela należności firmy. Największym problemem w implementacji systemu jest poprawna analiza procesówr zachodzących w przedsiębiorstwie i ich odwzorowanie w aplikacji. Controlling należności przyniesie satysfakcjonujące efekty wówczas, gdy w przedsiębiorstwie będzie funkcjonował właściwy system informatyczny, który umożliwi pozyskiwanie i przetwarzanie informacji dotyczących należności, zautomatyzuje czynności związane z obsługą baz dłużników oraz umożliwi generowanie danych zagregowanych do analiz wskaźników windykacyjnych i ich trendów. Dobrym przykładem takiego systemu jest opisany powyżej Moduł Należności -Account Receivables Module- firmy Oracle, który można uznać za bardzo skuteczne narzędzie informatyczne wykorzystywanym w przez controllerów sterujących należnościami przedsiębiorstwa.
EN
Account receivables controlling is very important instrument for companies that take care about their finance and plan to improve the collection system. The proper operating account receivables controlling will contribute to cost reduce and correct the financial liąuidity. Account receivables controlling will bring the good results, if the informatics system operates correctły and enables to gather and transform information about account receivables, automate the service of debtor data bases, generate reports to the analysis of collection indicators and their trends. The aim of this article is presentation the functionality of Oracle Account Receivables Module as a effective informatics instrument used in account receivables controlling.
EN
The paper focuses on how to apply controlling in order to produce superior investments returns. The article consists of a number of practical recommendations and specifies a list of conditions which determine an effective implementation and application of controlling as a crucial part of the management system in a company.
PL
Artykuł traktuje o roli controllingu jako czynnika wspierającego proces zarządzania, a także jego wpływie na przebieg procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwie przemysłowym. Celem zaprezentowanych rozważań jest uwypuklenie pozytywnych skutków, jakie są udziałem controllingu na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa, jak również jego roli w przeobrażaniu firmy w sprawnie funkcjonujący organizm. Zaprezentowano problemy związane z jego wdrożeniem, a także uzyskane efekty. Zaprezentowano takie kierunki dalszego doskonalenia controllingu. Controling operacyjny jest systemem komplementarnych działań, wspierającym istotnie zarządzanie w firmie oraz procesy restrukturyzacyjne.
EN
The article treat of role of controlling as a factor assisting management process, and also about his influence on process of reorganiatizon in industry enterprise. The aim of this contemplates is presentation positive effects of controlling on operation level in enterprise as well as his role in reorganiatizon of company in efficiently working organism. This article presents also problems associate with his show in, effects and also directions of controlling improve. The operational controlling is a system of complementary acts assisting management in company.
5
Content available remote Zarządzanie kosztami zorientowane na procesy
80%
PL
Artykuł dotyczy systemu zarządzania kosztami, który jest zorientowany na procesy gospodarcze w przedsiębiorstwie. Zarządzanie kosztami jest ważnym elementem systemu controllingu. Procesowe zarządzanie kosztami jest działaniami podejmowanymi przez menedżerów w zakresie planowania i kontroli dla ciągłej redukcji kosztów. Centralnym elementem tej koncepcji jest rachunek kosztów działań.
EN
The paper deals with cost management system, which is oriented to economic processes in company. Cost management is an important component of controlling system. Process cost management is the actions menageries undertake to plan and controi for continuously cost reduction. Activity Based costing is a central element of the concept.
EN
The analysis of the application of controlling options with the implementation of the standard programmes for small and middle enterprises (SME) results in a "vicious circle": so on the one hand only few companies make use of the possibilities these systems offer, which is caused by unreasonable assumption that it is unprofitable (too high price of these systems). On the other hand the lack of the interest in the application of the systems on the wider scale makes their prices stay still. To solve the problem, however we can not take any of the "light versions" into consideration. That's why this article is meant to analyse the internal causes of the systems' unprofitability along with the implications as far as the payoff is concerned.
PL
Analiza wykorzystania rozwiązań controllingowych z wykorzystaniem standardowego oprogramowania w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) prowadzi do "błędnego koła": z jednej strony tylko niewielka liczba przedsiębiorstw wykorzystuje możliwości tych systemów - z powodu rzekomej nieopłacalności (zbyt wysoka cena systemów); z drugiej strony brak powszechnego zainteresowania systemami powoduje, że ich cena nie może być niższa. Jako rozwiązania tego dylematu nie mogą być brane pod uwagę żadne "Light-Versions" systemów standardowych. Dlatego też, w artykule przeanalizowane zostały wewnątrzzakładowe przyczyny nieopłacalności oraz pokazane zostały sposoby ich eliminacji.
8
Content available remote Tworzenie regułowej bazy wiedzy w systemach informatycznych zarządzania
80%
PL
W niniejszym opracowaniu przedstawiono koncepcję poszerzenia systemów klasy APS (Advanced Planning Systems). Sceptycznie oceniono możliwości zastosowania obecnie oferowanych rozwiązań APS w sektorze małych i średnich przedsiębiorstwach. Celem zwiększenia efektywności tych systemów zaproponowano ich rozbudowę o bazę wiedzy umożliwiającą interpretację uzyskanych wyników. Podane przykłady dowodzą, iż wskutek rosnącej wydajności sprzętu i oprogramowania komputerowego, możliwa jest implementacja eksperymentów modelowych w szerokim zakresie i przy mniejszym nakładzie. Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa dysponują coraz większymi archiwami danych zakładowych. Dane te mogą służyć walidacji danych doświadczalnych. W kontekście tych założeń przedstawiono koncepcję kształtowania stanów przedsiębiorstwa.
EN
In the following text is described the idea of broading Advanced Planning Systems (APS). Introducing of APS into small and middle companies was judged skeptically. In order to improve the performance of these systems it was suggested to build up the database, which would enable the analyses of obtained results. Given examples prove, that due to increasing performance of computer systems it is possible to simulate more complicated model s at a lower expense. Moreover, the small and middle companies have at their disposal larger company's data, which could be used to validate the experimental values. Taking into account above assumptions was described the concept of changing company's situations.
EN
General conditions determining the process of separating internal economic units have been presented in the article. Their role and place in the controlling system of a company have been discussed, as well as relations between the system constituted by a company, the controlling system and the separated centers. Basic formal and content-related problems concerning initiating and functioning of the separated responsibility centers have also been discussed, mainly in the form of conclusions following from empirical research.
EN
The main object of this paper is to present a method of assessment of the processes of making managerial decisions and the controlling model. The method is the new tool of management of enterprises, which helps make more effective and efficient decisions. It tries meets needs of users, particularly a top management, concerning the search of synthetic measures being characteristic of a state and changes of economic processes in enterprises. Characteristics of the method distinguishing it out of different methods are the fullness and the complexity. The fullness means the use a multilevel approach in assessment decision-making processes. It was suggested to make analysis in five areas: praxeological, ethical, economic, psychological-social, professional competence. In the method are using the criteria (five to area): the efficiency, the praxeological effectiveness, the care, the simplicity, the distributive justice, the neutrality, the sincerity, the honesty, the loyalty, the profitability, the laboriousness, the economy, the financial fluidity, the productivity of the cash, the promptness, the availability, the perseverance, the commitment, the self-reliance, the communicativeness, cooperation, the conducting, the innovation. Complexity of the method enables aggregation of outcomes of fragmentary assessments into more general. This task is being carried out through algorithms of the aggregation. In order to rationalize implementation and use of the multilevel method in enterprises the controlling tool was offered. The controlling is a system of the planning, the monitoring, the analysis, the assessment and the reporting of data and of the information concerning the assessment of processes of making managerial decisions. For these goals were constructed models of the module of the controlling and procedures for the nominal model (of universal character for applying reasons) and two real models (for case studies). Functioning of the method was verified on the basis of its simulation in two companies: the power station and a building enterprise.
11
Content available remote System controllingu - uniwersalny czy indywidualny?
80%
PL
Chociaż o koncepcji controllingu napisano już wiele, to i tak system ten nadal nie jest odkryty i narosło wokół niego wiele kontrowersji jak i polemik. Niniejszy artykuł jest jedną z takich polemik, która wyrażać ma nieco inny punkt widzenia na system controllingu. Opracowanie prezentuje rozróżnianie uniwersalnych oraz indywidualnych cech systemów controllingowych jak i możliwości ich zastosowania, przesłanki traktowania controllingu jako uniwersalnego lub indywidualnego. Wskazuje też czynniki, które mogą decydować o takim podziale. Korzyści oraz zagrożenia wynikające z podziału controllingu na indywidualny i uniwersalny charakter zamykają w całość niniejsze opracowanie.
EN
Although about the controlling conception have written many articles, this system isn't still discovered and accumulated around it more and more controversies and polemics. The present article is one of these polemics, what it has expressed some other point of view to the controlling system. The elaboration is presenting discern universal and individual features the controlling systems and the possibilities their preservation, the precursors treatment controlling as a universal and/or individual. It's also indicating the agents, which can decide about these share. The advantages and disadvantages which result from the share controlling to individual and universal character, they close totality the present elaboration.
EN
The controlling idea has very old roots, coming out even from XIX century, when the position of comptroller in transportation firms was introduced. It must be to quality management related, specially in search of effectiveness for business organizations. So simple calculation of quality cost is not so easy, practically. The establishment of information bases or data bases, is here very useful. In the consideration of benefits and threats, should be a comparison of both ideas, controlling and quality management, very strongly included and applied. The concept, joining advantages of two ideas, would be the best for any organization, which strives to much better market results. It influences on economic-financial aspects and social-organizational elements as well, functioning very positively. Such performance is possible, but it needs practical methodology and convergence in detailed objectives only. The university and complexity is here obtained. All conclusions are presented.
PL
Stworzenie odpowiedniego systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie wymaga objęcia wszystkich sfer jego działalności. Teoretyczne koncepcje wydzielonych, oddzielnych systemów, takich jak rachunkowości, logistyka i controlling powinny dążyć do integracji wzajemnych powiązań i zadań. Controlling logistyki ma za zadanie wspierać realizację procesów logistycznych oraz przyczyniać się do zwiększenia i utrwalania wkładu logistyki w sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. Obejmuje on swoim zakresem nie tylko koszty funkcjonowania wydziałów logistycznych, ale przede wszystkim nadzoruje i steruje efektywnością całego obszaru przepływu dóbr i usług w przedsiębiorstwie. Controlling spełnia swoją funkcje koordynacyjną w przekroju podejmowania decyzji (zarządzania), co umożliwia z kolei właściwą realizację procesów logistycznych warunkujących czasowo przestrzenne prowadzenie działalności gospodarczej.
EN
The creation of suitable informative system helping the management in enterprise requires assumption of all spheres of his activity. Theoretical conceptions dealt out, separate systems, such how accountancy, logistics and controlling should aim to integration mutual connections and tasks. The Controlling of logistics has for task to support the realization of logistic processes as well as to contribute to enlargement and the strenghten in market success of enterprise the contribution of logistics. He hugs his range the not only costs of functioning the logistic departments, but it first of all supervises and it steers with efficiency of whole area of flow goods and the services in enterprise. The Controlling fulfils one's the function the cordination in section undertaking the decision ( the management), which makes possible in turn the proper realization of logistic processes conditioning temporarily - the spatial leadership of economic activity.
EN
On the basis of his research on three selected companies the author concludes that in the future the key person in organisations will be the Board's representative in charge of management. He will become the leader of the information and controlling processes with a capacity for taking strategic decisions. His activity will be based on controlling with the following characteristics: concentration on all aspects and their related records, defined processes with determined responsibility centres, and concentration on the future and the ineffective processes.
EN
The article discusses the rules for the application of selected tools of financial controlling, and comparison of their impact in relation to accounting and financial management of enterprises. In this aspect the Author considered tools important in implementing the controlling concept DROGA (from Polish: revenue - development - growth - thriftiness - activity).
PL
Planowanie w przedsiębiorstwie jest jednym z warunków efektywnego działania. Ma ono szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają ograniczone zasoby, zarówno rzeczowe, jak i finansowe. W artykule przedstawiono możliwość zastosowania w procesie planowania metody symulacji komputerowej. Problematykę zastosowania symulacji komputerowej przedstawiono na przykładzie planowania wielkości zdolności produkcyjnych oraz planowania płynności finansowej. Sposób implementacji metody stwarza możliwość jej zastosowania w małych i średnich przedsiębiorstwach.
EN
Planning is one of the important conditions of company efficient, especially for small and medium enterprises. There are limited resources in companies of this kind and planning have significant roll. Article presents the way, how can be used in planning a computer simulation. There are presented a solution sampIes: capacities planning and cash flow planning. The method of the implemen. tation makes this way as particles for small and medium enterprises.
EN
Articles presents outline concept of controlling in enterprises. They have been discussed controlling's foundation and definitions. It exert differences among control and controlling and describes specificity in enterprise strategie and operational controlling as well. On relationships with system and process approach in guality management indicate also. In conclusions ascertain that controlling it can contribute for improvement of quality system management in enterprise.
20
Content available remote Model oceny jako narzędzie controllingu działalności systemu
70%
PL
W artykule przedstawiono zarys problematyki związanej z tworzeniem modeli oceny zjawisk i procesów gospodarczych. Szczególną uwagę skierowano na zagadnienie identyfikacji celów - kryteriów oceny niezbędnych do realizacji filozofii controllingu obiektów systemowych. Rozwój modeli oceny, zwłaszcza przy współczesnych możliwościach techniki mikrokomputerowej, jest podstawą burzliwego rozwoju systemów diagnostycznych, czuwania i wczesnego ostrzegania.
EN
The paper presents the issue outline of creation of economic phenomena and processes evaluation models. The main attentions is paid to problem of identification of aims - evaluation criteria essential for realization of system objects controlling philosophy. Development of evaluation models, especially in contemporary possibilities of microprocessor technique, is the basis of the boom in diagnostic system of vigil and early warning.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.