Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Profession of a notary
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Artykuł ten poświęcony jest nieprawidłowościom w relacjach z obywatelami w zakresie czynności notarialnych w kontekście wymogów etycznych dotyczących notariusza. Głównym celem niniejszego artykułu jest zatem próba odpowiedzi na pytanie: czy notariusz jako osoba wykonująca "klasyczny" zawód prawniczy powinna funkcjonować w granicach ogólnych norm moralnych, poczucia przyzwoitości, kultury moralnej oraz wychowania obywatelskiego? Tezą główną artykułu jest stwierdzenie: "Notariusz, wykonując czynność zawodową, jest zobowiązany zachować lojalność wobec strony czynności notarialnej, jak również wobec państwa". Konkretyzacją wymienionego celu ogólnego, a także tezy głównej, są hipotezy szczegółowe, które zostały sformułowane w formie tez pomocniczych. Teza pierwsza: "Notariusz ma obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności prawnej". Teza druga "Zawód notariusza jest zawodem zaufania publicznego i jest czynnikiem zabezpieczającym prawa obywatelskie". (fragment tekstu)
EN
This article explores irregularities in notaries' relationships with citizens. The overall aim of the article is assess whether a notary as a person engaged within the "classic" legal profession should operate according to general standards of moral decency, culture, moral and civic education. The article reflects on the need to uphold professional ethics and respect the law. (original abstract)
2
Content available remote Status prawny notariusza we Francji
100%
EN
Notary in France was formed in substantial part by the Law Loi du Notariatcontenant organization (literally: the Act containing the notarial organization), whichwas proclaimed by Napoleon Bonaparte on 16 March 1803, by chich the Frenchnotary began to respond advancing the spirit of the nineteenth century . Founding of this Act by the French Republican calendar is 25 years Ventosa IX. The Act was supplemented by the Decree (the Regulation) of 2 Nivôse twelfth year (ie 24 December 1803) of the device and the organization of chambers of notaries, according to which the prototype was created as a local notary notary's chambers.This Act, amended several times, had a notary in the operation, a huge influence on the legislation of most EU Member States and continues to provide the basis for the functioning of the French notary despite numerous revisions. (original abstract)
3
Content available remote Nabywanie kwalifikacji i uprawnień przez notariusza w okresie średniowiecza
100%
XX
Artykuł ten stara się przybliżyć ogół zagadnień związanych z uzyskaniem tytułu notariusza w okresie średniowiecza. Opiera się on na konstrukcji pięciu części, których celem jest szczegółowe ukazanie procedur niezbędnych do zdobycia uprawnień notarialnych jak i podmiotów kreujących przyszłych notariuszy. Charakteryzuje profil osobowy ówczesnego notariusza, wskazując zarówno na wymogi formalne jak i predyspozycje fizyczne, umysłowe i psychiczne przyszłych kandydatów stanowiące kwalifikacje niezbędne do sprawowania tej funkcji w ówczesnym czasie. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is about a medieval notary. The article consists of five parts. It presents and takes us closer to the requirements of a personal as well as legal nature which the candidates have to comply. It focus also on the issues connected with the subjects responsible for creating notaries and discusses procedures determining starting notary activity consistent with the law of those times. (original abstract)
XX
Przedmiotowa uchwała podjęta została w odpowiedzi na wniosek Prezesa NSA, w którym zwrócił się on o wyjaśnienie przepisów prawnych, poprzez odpowiedź na pytanie "Czy na podstawie art. 10 § 1 i art. 16 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie w zw. z art. 106 i art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego izbie notarialnej przysługuje status strony w postępowaniu administracyjnym w sprawach w przedmiocie powołania lub odwołania notariusza?" Prezes NSA w uzasadnieniu swojego wniosku w rzetelny i obiektywny sposób przedstawił linię orzeczniczą oraz poglądy doktryny, co do zadanego pytania. W stosownym wniosku prokurator Prokuratury Generalnej wniósł o podjęcie uchwały potwierdzającej, iż izba notarialna posiada status strony. (fragment tekstu)
XX
Artykuł Pozycja prawna notariusza w  II RP - projekty reform. Okres 1918 -1923 omawia sposób kształtowania się notariatu i jego koncepcji bezpośrednio po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do roku 1923. Okres ten z uwagi na obowiązujące na poszczególnych terenach rozwiązania prawne państw zaborczych charakteryzował się różnorodnością przepisów prawnych oraz problemami w ich egzekwowaniu. W wyniku tego istniała pilna potrzeba unifikacji polskiego sytemu prawnego, w tym również przepisów o notariacie, które na nowo określiłyby pozycję prawną notariusza w II Rzeczypospolitej. Artykuł przedstawia rozważania na temat koncepcji i idei prezentowanych przez poszczególne Izby Notarialne oraz samych notariuszy ze Stefanem Górą i Władysławem Leopoldem Jaworskim na czele. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the manner of shaping the concept of the notary in the period following the restoration of Polish independence until 1923. This period, due to the legal solutions implemented by the partitioning states in various areas, was characterized by a multitude of provisions and the problems with their practical enforcement. As a result, there was an urgent need for unification of the Polish legal system, including the provisions on the notary, which would re-determine the legal position of this particular institution in the Second Polish Republic. This article presents the first part of the discussion on the concepts and ideas presented by individual Notary Chambers and notaries themselves. (original abstract)
6
Content available remote Słuszność jako wartość w pracy notariusza
75%
XX
Artykuł dowodzi, iż wartość słuszności nieustannie przenika do prawa stanowionego. Wkracza ona w regulacje normatywne i otwiera system prawa na wartości pozaprawne, czyniąc go bardziej wrażliwym na potrzeby otoczenia społecznego. Słuszność to również fundamentalna wartość leżąca u podstaw prawniczej etyki zawodowej. To doprowadza do wniosku, że stanowi ona punkt styczny pomiędzy prawem a etyką zawodową prawniczych profesji. Wyraża ona jednocześnie fundamentalny nakaz etycznego postępowania i wspólną płaszczyznę prawa oraz etyki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows that the value of the equity is incessantly penetrating into the constituted law. equity is becoming involved in the prescriptive regulations, it is opening the system of civil law to preterlegal values, making him more sensitive to the needs of the social environment. equity is also a fundamental value which is the underlying reason for legal professional ethics. it leads to the conclusion that the equity constitutes the contact point between the law and the professional ethics of legal professions. it is expressing simultaneously the fundamental imperative of ethical proceedings and the interface of the law and ethics of legal professions. (original abstract)
7
Content available remote Notariusz - urzędnik czy przedsiębiorca?
75%
XX
Pytanie o relację między publicznoprawnymi a prywatnoprawnymi aspektami działalności notarialnej od lat towarzyszy dyskusjom nad ustrojem polskiego notariatu. Przyczyną tego stanu rzeczy jest, rzecz jasna, swoisty "normatywny dwugłos" ustawodawcy, który ustrojowo umiejscowił notariuszy między tymi dwiema sferami. Z jednej bowiem strony, obowiązki zawodowe notariusza mają w istocie publicznoprawny charakter, z drugiej zaś, rejenci, będąc przedsiębiorcami, prowadzą działalność gospodarczą. Na styku tych dwóch sfer nieustannie pojawia się wiele istotnych pytań i wątpliwości. W niniejszym artykule zwracam uwagę na niektóre z nich. (abstrakt oryginalny)
EN
The question about the relationship between public and private aspects of the notarial activity has been accompanying discussions over the Polish notary system for years. The reason for this is, of course, a peculiar "normative double-dip" of the legislator, who has placed notaries between these two spheres. On the one hand, the notary's professional duties are in fact of a public character, on the other, as entrepreneurs, notaries run a business. At the meeting point of these two spheres many important questions and doubts arise. In this article I pay attention to some of them. (original abstract)
XX
Notariat spełnia rolę gwaranta bezpieczeństwa obrotu prawnego w Polsce, dzięki szczególnym zasadom jego funkcjonowania. Prawo o notariacie nakłada na notariuszy szereg obowiązków, których przestrzeganie jest niezbędne, aby notariat w praktyce mógł podołać nałożonym na niego zadaniom w tym zakresie. (fragment tekstu)
EN
The article presents and analyses a role of the notarial services as a guarantee of security of legal turnover in a democratic legal state. In the period between the two World Wars it was underlined that in the state's interests lies establishing a special institution preventing disputes, which would simultaneously guard stability and credibility of the legal turnover. A Notary is a person of public credibility, in spite of certain divergences in the doctrine, an adequate reconstruction of the existing system regulations allows to assume the status of a notary as a public official. The notaries fulfil the role of a guarantee of security of the legal turnover in Poland, thanks to particular principles of their functioning determined in law on notarial services from 1991. The author discusses and subjects to closer analysis the obligations entrusted to notaries, observance of which is indispensable in order the notaries could in practice manage tasks imposed on them in this scope. It results from his reasoning that because of the character of tasks entrusted to notaries the basic goal of their existence is conscientiousness for security of the legal turnover. The notaries constitute a logical and indispensable supplementation of the system of legal protection, without which we would have to do with an essential gap. A particular role of the notaries in guaranteeing the security of the legal turnover in Poland finds also confirmation in the results of social opinion research. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono proces nacjonalizacji usług notarialnych w pierwszych latach po II wojnie światowej w Polsce. Okres ten przyniósł przebudowę w zakresie prawa cywilnego i karnego, prawa procesowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz wszelkich instytucji prawnych. Już od 1944 r. zaczęto podejmować działania mające na celu dostosowanie instytucji notariatu do zmieniających się warunków politycznych, społecznych i gospodarczych.
EN
The article presents the process of the nationalizing of the notarial services in the first years after the Second World War in Poland. In this period the civil law, the criminal law, organization of justice and every legal institution has been changed because of social and economic conversions. (short original abstract)
10
Content available remote Notariusz - przedsiębiorca
75%
XX
Analizując obszerne regulacje prawne rządzące materią notariatu badacze zagadnienia dochodzą do dwojakich wniosków. Jedni zamykają notariusza w definicję przedsiębiorcy, wywodzoną z norm uprzednio obowiązującej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz kodeksu cywilnego. Inni z kolei, uważają, iż przez szczególny charakter notariatu i przypisania notariuszom statusu zawodu zaufania publicznego oraz ochrony przynależnej funkcjonariuszom publicznym nie można ich klasyfikować jak przedsiębiorców. Głos w tej dyskusji zabrały również dwa najważniejsze polskie sądu - Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Najwyższy. Na bazie ich poglądów uznać trzeba, że badanie statusu notariuszy jest niejednorodne, nie mniej jednak, a zawód notariusza nie mieści się wyłącznie w ramach jednej bądź drugiej definicji. (abstrakt oryginalny)
EN
Analyzing the extensive legal regulations governing the matter of the notary, problem researchers come to two conclusions. Some close the notary public in the definition of an entrepreneur, derived from the standards of the previously binding Act on the freedom of economic activity and the Civil Code. Others, believe that by the special nature of notaries and the attribution to notaries of the status of the profession of public trust and protection belonging to public officials, they can not be classified as entrepreneurs. The two most important Polish courts - the Supreme Administrative Court and the Supreme Court also took the floor in this discussion. On the basis of their views, it should be recognized that the examination of the status of notaries is heterogeneous, but nevertheless the profession of notary does not fall within one or the other definition. (original abstract)
11
Content available remote Samorząd zawodowy notariuszy w Polsce - wybrane zagadnienia
75%
XX
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje możliwość tworzenia samorządu zawodowego. W artykule omówiono wybrane zagadnienia związane z samorządem zawodowym notariuszy w Polsce, zwracając szczególną uwagę na charakter jego funkcjonowania, zakres uprawnień, kompetencje oraz strukturę organizacyjną.
EN
The article discusses and analysis selected issues from the public notaries professional association in Poland especially it considers on character and structure of the public notaries. The Profession on Notary Public belongs to "occupational group of public confidence" what means that the public notaries professional association refer to the provision of article 17 section 1 of the Polish Constitution. At determining the definition of essence and character of the public notaries professional association and scope of its entitlements the doctrine opinion as well as jurisdiction of Supreme Court and Constitutional Tribunal are taken into account. The article describes system rules and functioning of the public notaries professional association, especially organizational structure, entity competence and obligatory membership in the public notaries professional association. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest odkodowanie treści łączonych z pojęciami "nieskazitelność charakteru" i "nieposzlakowana opinia" w prawie prawniczych samorządów zawodowych. Autorzy koncentrują się na ustaleniu odpowiedzi na kilka szczegółowych pytań, zwłaszcza: 1) Jakie jest usytuowanie klauzul w systemie danej profesji i jak ta pozycja, a tym samym relacje z innymi powinnościami, na ogół także ujętymi w formę klauzul, wpływa na znaczenie przypisywane nieskazitelności charakteru i nieposzlakowanej opinii? 2) Jakie elementy modyfikują treść klauzul i jakie są kierunki tych modyfikacji? 3) Czy treść powinności jest różna w zależności od profesji (i ewentualnie w ramach profesji), do której jest adresowany wymóg? Co warunkuje możliwe różnice? 4) W jakim stopniu rolę elementu modyfikującego odgrywa czas? Niniejsze opracowanie wprawdzie opiera się na analizie wszystkich podstawowych źródeł poznania tytułowej problematyki (akty prawne, w tym kodeksy etyki zawodowej, orzecznictwo i literatura tematu), nie aspiruje jednak do całościowego jej ujęcia. Zdając sobie sprawę z obiektywnej niemożności przeprowadzenia kompleksowej i wyczerpującej analizy, autorzy przyznali sobie szeroką autonomię w doborze metod badawczych i wyważeniu roli poszczególnych pól naukowej eksploracji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to decode the concepts of impeccable character and good repute in the law of legal professional self-governing bodies. The authors focus on answering a few specific questions, particularly including the following: 1) What is the position of clauses in the system of a given profession, and how do this position, and thus the relations to other obligations that are usually also in the form of clauses, affect the significance attributed to impeccable character and good repute? 2) What elements modify the content of clauses and what are the directions of those modifications? 3) Does the content of obligation vary depending on the profession (or, perhaps, within one profession) that the requirement concerns? What determines the possible differences? 4) To what extent does time act as a modifying element? This text, although based on an analysis of all primary sources of knowledge of the relevant subject (legal acts, including the codes of professional ethics, judicial decisions and the relevant literature), does not aspire to fully cover it. Realising the impossibility of a complex and thorough analysis, the authors decided to remain autonomous in selecting research methods and determining the role of specific fields of scientific exploration. (original abstract)
XX
Początki współczesnego notariatu polskiego sięgają okresu Drugiej Rzeczypospolitej. Pod koniec I wojny światowej instytucja notariatu na ziemiach polskich była ukształtowana w sposób niejednolity. Obowiązywały trzy odrębne organizacje notariatu, w różny sposób regulujące pozycję ustrojową notariusza, jego zadania i funkcje. Wraz z odrodzeniem Państwa Polskiego powstało zagadnienie unifikacji notariatu. Prace nad tym przełomowym zadaniem trwały kilkanaście lat i zakończyły się powstaniem Prawa o notariacie z dnia 27 października 1933 r. Celem artykułu jest precyzyjne określenie pozycji ustrojowej notariusza na gruncie pierwszego polskiego Prawa o notariacie. Art. 1 rozporządzenia określał notariusza jako funkcjonariusza publicznego powołanego do sporządzania aktów i dokumentów, którym strony obowiązane były lub pragnęły nadać znamię wiary publicznej, a także do spełniania innych czynności zleconych mu przez prawo. Próby definicji pojęcia "funkcjonariusz publiczny" ujawniły liczne problemy terminologiczne i stworzyły konieczność przeprowadzenia badań nad zagadnieniem stanowiska notariusza zarówno pod kątem doktrynalnym, jak i w ujęciu dogmatycznym. W celu określenia pozycji ustrojowej notariusza w niniejszym artykule poddano szczegółowej analizie użyte w art. 1 Prawa o notariacie określenie "funkcjonariusz publiczny", poglądy najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa w Polsce na ten temat oraz przedmiotowy zakres czynności notariusza. Ujawnione w toku tych czynności wątpliwości i trudności terminologiczne doprowadziły do głębszej analizy przepisów Działu I Prawa o notariacie zatytułowanego "Ustrój notariatu" (przepisy Rozdziałów I-III) oraz orzecznictwa. Podjęta w opracowaniu próba jednoznacznego sprecyzowania stanowiska notariusza na gruncie pierwszego polskiego Prawa o notariacie nie przyniosła jednak w pełni zadowalającego rezultatu. Dokonana analiza pozycji ustrojowej notariusza w świetle Prawa o notariacie z 1933 r. wskazuje na istnienie poważnych trudności w precyzyjnym jej określeniu, zarówno wśród przedstawicieli doktryny, jak i judykatury. Do jej pełnego ustalenia niezbędna okazała się bliższa analiza postanowień Prawa o notariacie, dotyczących nadzoru nad notariatem i notariuszami, odpowiedzialności dyscyplinarnej i odszkodowawczej notariusza, samorządu zawodowego notariatu oraz zasad przygotowania do zawodu notariusza. Zagadnienia te mają istotny wpływ na ostateczny kształt pozycji ustrojowej notariusza. Ze względu na ograniczenia redakcyjne kwestiom tym i wnioskom końcowym poświęcona będzie druga część niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
The origins of the modern Polish system of notaries date back to the period of the Polish Second Republic. At the end of World War I, the institution of notaries in Polish lands was heterogeneous. There were three separate notary organizations, which regulated differently the systemic position, tasks and functions of the notary. The rebirth of the Polish State brought the issue of unification of the system of notaries. Works on this ground-breaking task took place for several years and ended with the creation of the Law on Notaries of 27 October 1933. The article is intended to precisely determine the systemic position of the notary under the first Polish Law on Notaries. Article 1 of the Regulation defined notary as a public functionary appointed to draw up acts and documents to which the parties were obliged or wanted to give the public attestation and to carry out other acts as entrusted to him by law. Attempts to define the concept of a public official revealed numerous terminological problems and generated the need to conduct research on the issue of the notary's position both in terms of scholarly reflection and dogmatic terms. In order to determine the systemic position of the notary, the article presents a detailed analysis of the term "public functionary" used in Article 1 of the Law on Notaries, views of the most eminent representatives of legal science in Poland on this subject and the scope of activities of the notary. The doubts and terminological difficulties identified in the course of these activities led to a deeper analysis of the provisions of Section I of the Law on Notaries, entitled "System of Notaries" (provisions of Chapters I-III) and of the case law. However, the attempt undertaken in the article to clearly define the position of the notary under the first Polish Law on Notaries did not bring a fully satisfactory result. The analysis of the position of the notary in the light of the Law on Notaries of 1933 indicates that there are serious difficulties in defining it precisely, both among the scholars in the field and the judicature. To fully define it, a closer analysis of the provisions of the Law on Notaries concerning the supervision of notaries, disciplinary and compensation liability of notaries, the professional self-government of notaries and the rules of preparation for the profession of notary was necessary. These issues have a significant impact on the final shape of the notary's position within the legal system. Due to editorial limitations, these issues will be addressed in the second part of this article, along with final conclusions. (original abstract)
XX
Historia polskiego notariatu dostarcza wielu argumentów przemawiających za tym, że z zawodem notariusza wiąże się zaufanie społeczne. Związane jest ono zarówno z rodzajem czynności, które są mu powierzane, jak i ze sposobem ich wykonywania - przyjmuje się, że notariusz będzie sumienny, staranny oraz bezstronny. Obecnie zainteresowanie prawniczymi etykami zawodowymi jest odzwierciedleniem zapatrywania, iż zasady etyki zawodowej powinny znaleźć swój wyraz w postaci norm prawnych, niezależnie od ustawowych regulacji dotyczących wykonywania określonego zawodu. Ustalone zasady etyki są jednak również nieodłączną cechą wykonywania zawodów zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 obowiązującej Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. W myśl tego artykułu samorządy zawodowe osób wykonujących zawody zaufania publicznego sprawują pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Uważa się przy tym, że zawody prawnicze są najbardziej etosowe spośród tej kategorii zawodów, co oznacza, że zasady etyki zawodowej należą do ich istoty. Kodeks etyki zawodowej notariusza, uchwalony przez Krajową Radę Notarialną w dniu 12 grudnia 1997 r., wszedł w życie 1 stycznia 1998 r. (fragment tekstu)
EN
The fundamental rules which should be followed by Notary Public are: honesty, reliability, detachment and impartiality, as well as keeping the professional secret. As a crucial participant in creating and carrying into effect legal structures of free market, Notary Public performs public functions. Therefore, he or she is authorized to give an official character to declarations of persons being their clients. In view of the foregoing, the notary should secure such documents in trading abiding by the rules and regulations of the governing law and ethics. With a view to a special role of the profession in question in economic trade, The National Notary Board passed a Notary Public Code of Professional Ethics, by virtue whereof a Notary shall with their attitude and actions give a good character to their profession and mind its dignity and honor. Any breach of the above - mentioned rules results in the Notary's liability. Notary Public, as a person whose functions play a crucial role in legal trade and who is trusted by the parties, is responsible for correctness and precision of their activities. Their liability as clients' confidant may result in civil, legal, disciplinary and tax liability. (original abstract)
XX
Ustawodawca w kodeksie spółek handlowych przewidział konieczność dokumentowania powstawania spółek prawa handlowego przy zastosowaniu formy aktu notarialnego. Wymaga to istnienia nie tylko instytucji gwarantującej bezstronne i fachowe dokonywanie tych czynności, lecz również norm służących ochronie interesów stron oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. W koncepcję tę wpisuje się notariusz będący osobą zaufania publicznego, któremu prawodawca powierza obowiązek ich wykonywania, jednocześnie wyposażając go w niezbędne narzędzia. W artykule przedstawiono rolę, jaką spełnia notariusz sporządzający umowę (statut) spółki, głównie w aspekcie jego obowiązków w postępowaniu notarialnym. Ustawodawca, przewidując uczestnictwo notariusza przy tworzeniu niektórych typów spółek, powierza mu jednocześnie sprawowanie funkcji ochronnej. Prawodawca zapewnia w ten sposób bezpieczeństwo obrotu cywilnoprawnego i gospodarczego oraz interes innych osób, dla których dokonywana czynność może powodować skutki prawne. Szczególna funkcja, jaką spełnia notariusz jako gwarant pewności w toku postępowania notarialnego, zabezpieczona jest przez ustawę Prawo o notariacie, w którym prawodawca nakłada na niego szereg powinności, takich jak: obowiązek starannego działania, obowiązek udzielania niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej czy bezstronności. Zwrócono także uwagę na szerokie spektrum powinności notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych (w tym dogłębną analizę aktualnego stanu prawnego) oraz na wysoce sformalizowaną procedurę tworzenia dokumentu notarialnego, a zarazem jego doniosłość prawną.(abstrakt oryginalny)
EN
In the Commercial Companies Code the legislature foresaw the need to document the creation of commercial companies by means of a notarial deed. This requires not only institutions that guarantee the impartial and competent execution of these acts, but also standards for the protection of the interests of the parties and other persons for whom these activities may result in legal consequences. A notary public, being a person of public trust, whom the legislator entrusts with the duty of exercising these activities, and equipped with the necessary tools, fits well into this concept. This paper presents the role played by the notary who draws up the contract (statute) of a company, mainly in terms of his duties in the notarial proceedings. The legislator, by introducing the participation of a notary public in creating certain types of companies, entrusts him with exercising a protective function as well. The legislature thus ensures the security of civil law, economic transactions, and the interest of the other persons, for whom the performing of these acts may result in legal consequences. The particular function performed by the notary as a guarantor of certainty in the course of a notarial act, is guaranteed by law - the Law of Notaries Public, in which the legislature imposes a number of obligations which are the subject of this paper, such as: the obligation of due diligence, the obligation to provide the necessary explanations concerning the carried out notarial acts, as well as, the obligation of professional secrecy and impartiality. In this paper, special attention has been paid to the broad spectrum of duties of a notary public in carrying out notarial activities (including an in-depth analysis of the current legal status) and the highly formalized procedure for creating a notarial document, along with its legal significance.(original abstract)
XX
Zawód notariusza jest zawodem zaufania publicznego, zaś osoba, która wykonuje tę profesję ma obowiązek respektować najwyższe standardy etyczne, jak również być poza wszelkim podejrzeniem, co do swojej bezstronności, co zaś uprawnia do sankcjonowania wszelkich zachowań, stwarzających choćby ryzyko podważania tego zaufania. Wykonując swe obowiązki czuwa nad bezpieczeństwem obrotu prawnego nieruchomościami i w tym zakresie traktowany jest jako tzw. osoba zaufania publicznego. Notariusz nie działa jako mandatariusz żadnej ze stron czynności notarialnej. Notariusz jest jedyną profesją niemającą statusu urzędnika państwowego, którego czynności dokonywane zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego, jednakże żaden ze sporządzonych przez niego dokumentów nie jest jego własnością, a stanowią one własność państwa, zaś notariusz ma jedynie obowiązek ich przechowywania i zabezpieczenia. Notariusz nie świadczy typowej obsługi prawnej, jak np. adwokat, radca prawny, czy doradca podatkowy, a w związku z tym nie łączy go ze stroną czynności prawnej umowny stosunek zobowiązaniowy. Pojawia się zatem pytanie, czy notariusz jako profesjonalista może być gwarantem bezpieczeństwa podczas obrotu nieruchomościami. Bezpieczeństwo bowiem w istocie nadaje jednostce pewności, jakkolwiek pewne ryzyko zagrożeń jest wpisane w każdą z profesji prawniczych. Ustawodawca zatem stworzył takie rozwiązania prawne, aby eliminować w pełni bądź znaczącą ograniczyć ryzyko narażenia na jakąkolwiek szkodę dla potencjalnego klienta notariusza bądź jego mienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The notary profession is a profession of public trust and the person performing this profession is obliged to respect the highest ethical standards and be beyond any suspicion as to their impartiality, which entitles to sanctioning any behavior, posing at least the risk of undermining that trust. While performing his duties, he supervises the security of legal transactions in real estate and in this respect he is treated as the so-called "A person of public trust". The notary does not act as a mandate of any of the parties to the notarial act. A notary is the only profession that does not have the status of a civil servant whose activities are lawfully carried out in the form of an official document, but none of his documents is his property and they are state property, and the notary only has the obligation to store and secure them. A notary does not provide typical legal services, such as a lawyer, legal advisor or tax advisor, and therefore he does not combine the legal relationship with the contractual relationship. The question then arises as to whether a notary public as a professional can be a guarantor of security during real estate transactions. Security in fact gives the individual certainty, although some risk of danger is included in each of the legal professions. Therefore, the legislator created such legal solutions to eliminate the risk of exposure to any damage to a potential notary client or his property in full or significant terms. (original abstract)
XX
Na początku artykułu omówiono przesłanki podmiotowe powołania na notariusza i status ustrojowo-prawny notariusza. Następnie opisano kwalifikację prawną notariusza jako wystawcy dokumentów urzędowych. Przedstawiono również problemy związane z wynagradzaniem notariuszy.
EN
Due to the subject matter, the article presents in detail the structure of notariate according to the Constitutional Tribunal jurisdiction (Constitution of 2 April 1997). Pursuant to Article 1 of the Law of 14 February 1991, Law on the Notariate, notaries shall be appointed to conduct legal transactions which the parties to such transactions have to or wish to notarise. Authors lay out the interplay between the position of the notary (civil law notary) as the public confidence person and independent profession.(original abstract)
XX
Korporacje zawodowe powołując się na interes publiczny, robią, co mogą, by utrzymać monopol i ograniczać konkurencję. Dotyczy to zwłaszcza rynku usług prawniczych, który wydaje się zbyt hermetyczny, co obniża konkurencyjność całego sektora usług. Jedną z plag występujących w szeregach polskiej palestry jest też nepotyzm.
XX
Celem niniejszego opracowania jest uwypuklenie najważniejszych problemów wynikających z uznania notariusza za przedsiębiorcę na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W celu zobrazowania poprzednich zmian, przeanalizowano dotychczasowy stan prawny w tym zakresie, porównując go z aktualnie obowiązującym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.