Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mokra metoda wapienna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Była Czechosłowacja należała do państw z największą emisją i depozycją ditlenku siarki. Decydujący udział miała w tej kwestii Republika Czeska (RCz), od 1993 r. samodzielne państwo. W związku z przyjęciem umów międzynarodowych i surowych limitów emisji do końca 1998 r. zrealizowano kompleksowe działania naprawcze w celu obniżenia emisji SO2. W ten sposób zobowiązanie międzynarodowe dotyczące obniżenia emisji, ustalone dla 2010 r., było spełnione już w 1998 r. Zasadnicze znaczenie miało odsiarczanie wielkich źródeł emisji, przede wszystkim elektrowni węglowych. Najważniejszym przyczynkiem był program odsiarczania przedsiębiorstwa CEZ, do którego są włączone największe elektrownie węglowe w RCz. W tym artykule oprócz ogólnych wyników obniżenia emisji SO2 w RCz szczegółowo scharakteryzowano efekty odsiarczania wielkich źródeł emisji. Chodzi zwłaszcza o wyniki programu odsiarczania elektrowni CEZ, zrealizowanego w latach 1993-1998. Porównano technologie odsiarczania spalin zastosowane w poszczególnych zakładach. Omówiono też wykorzystanie produktów odsiarczania, których część jest stosowana jako pełnowartościowy surowiec wtórny, przede wszystkim do produkcji materiałów budowlanych.
EN
Former Czechoslovakia ranked among countries with the highest emission and deposition of sulphur dioxide. A decisive share of emission belonged to Czech Republic (CR), which is an independent state since 1993. Before the end of 1998 global measures to reduction of SO2 emission were put into practice, in connection with acceptance of international agreements and tightened emission limits. In this way fulfilment of an international commitment (in matter of the emission reduction) for 2010 was achieved sooner - in 1998. The most important part played the desulphurization of big sources, especially the coal power stations. Contribution of a desulphurization programme of CEZ company, which unites the biggest coal power stations in CR, was decisive. Besides general results of SO2 emission reduction in CR, desulphurization rneasures at the big emission sources are minutely characterized in this paper. It concerns particularly the results of the desulphurization programme of CEZ company, which was carried out from 1993 to 1998. FGD technologies used in tbe individual plants are compared. Use of FGD products, in part exploited as a high-quality secondary raw materiaIs especially for the fabrication of building materials, is discussed too.
EN
For the sake of improving the technology and quality of engineering of the flue gas desulfurization (FGD) installations RAFAKO S.A. together with the Wroclaw University of Technology carry out research works, both on industrial and laboratory scale levels. The purpose of research is to develop and update RAFAKO S.A. own system of engineering wet limestone (FGD). Since research on the real object is limited by the impossibility of any changes in flue gas flow rate, the concentration of SO2 at the inlet to the absorber, the pH of the absorption suspension and other technical or technological parameters, it was de-cided to carry out the research also in a laboratory-scale plant built and operated by the Environmental Engineering Institute of Wroclaw University of Technology. This work presents the research programs, the range of process parameters used in them and the principles of modelling the efficiency of flue gas desulfurization in a vertical spray absorber.
PL
RAFAKO S.A. w trosce o doskonalenie technologii i jakości projektowania instalacji odsiarczania spalin kotłowych wspólnie z Politechniką Wrocławską prowadzi w tym zakresie prace badawcze, zarówno w skali przemysłowej jak i laboratoryjnej. Mają one na celu rozwój i aktualizację własnego systemu projektowania IOS metodą mokrą wapienną. Ponieważ prowadzenie badań na rzeczywistym obiekcie jest ograniczone brakiem możliwości dowolnej zmiany strumienia objętości spalin, stężenia SO2 na wlocie do absorbera, wartości pH zawiesiny absorpcyjnej i in. parametrów technicznych lub technologicznych, zdecydowano się prowadzić badania również w warunkach laboratoryjnych na instalacji zbudowanej w skali ułamkowo-technicznej. Instalacja taka powstała w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. W niniejszej pracy przedstawiono programy badań i zakresy zmian występujących w nich parametrów procesowych, podano również podstawy modelowania skuteczności odsiarczania spalin w pionowym absorberze natryskowym.
PL
Elektrownie Prunerov są największą elektrownią węglową w Republice Czeskiej z mocą zainstalowaną 1490 MW. Do 1995 r. elektrownie te były największym źródłem emisji S02 w państwie. Od 1996 r. wszystkie bloki elektrowni są wyposażone w urządzenia do odsiarczania spalin za pomocą mokrej metody wapiennej ze sprawnością odsiarczania przeszło 96%. Część bloków (Elektrownia Prunerov I) korzysta z niemieckiej technologii Gottfried Bischoff, natomiast część bloków (Elektrownia Prunerov II) wykorzystuje japońską technologię Mitsubishi. Większość produkcji energogipsu miesza się z popiołem i żużlem i układa się na składowisku. Pozostałą część sprzedaje się jako surowiec do produkcji gipsu sztukatorskiego oraz do przerobu na płyty gipsokartonowe, ewentualnie jako domieszkę do cementu.
EN
Prunerov Power Plants (PPP) is the largest thermal power station in the Czech Republic (total installed capacity is 1490 MW) and until 1995 they represented also the biggest source of sulphur dioxide emission in the country. Since 1996 this plant has been furnished with equipment for FGD by the wet limestone method, operated with efficiency min. 96%. In one part of PPP (PPP I) is used the German technology Gottfried Bischoff, in the other part (PPP II) is used the Japanese technology Mitsubishi. The greater part of the produced FGD gypsum is mixed with the fly-ash and deposited on the dumping site. The smaller part of the FGD gypsum is sold as a raw material either for the production of plaster of Paris for the gypsum wallboards manufacturing or as a gypsum for use in cement industry as a cement setting stabilizator.
PL
Elektrownia Melnik jest ostatnią w Republice Czeskiej elektrownią cieplną, w której wprowadzono odsiarczanie spalin. W elektrowni tej znajduje się największy w Czechach blok energetyczny o zainstalowanej mocy 500 MWeI. Od 1999 r. spaliny są odsiarczane mokrą metodą wapienną wg austriackiej technologii AEE. Sprawność odsiarczania zwykle przewyższa 95%. Zdecydowaną większość uzyskiwanego gipsu przerabia się w zakładzie RlGIPS SA (położonego obok elektrowni) na gips sztukatorski, a następnie na płyty kartonowo-gipsowe dla budownictwa. Elektrownia jest wyposażona w urządzenie do brykietowania gipsu dla cementowni. Tylko mała część wyprodukowanego gipsu nie ma zbytu i jest składowana. Również inne odpady z elektrowni są wykorzystane jak surowiec wtórny. Z popiołu lotnego wyrabia się aglomerat, który transportowany jest do wyeksploatowanych kopalni lub ewentualnie gromadzony na własnym składowisku popiołu. Podjęto także prace zmierzające w kierunku dostawy popiołu lotnego do cementowni.
EN
The Melnik Power Plant [MPP] (joint-stock company CEZ) is the last thermal power station in the Czech Republic to be desulphurized. MPP includes the largest unit in the Czech Republic, whose installed capacity is 500 MWel. Since 1999 this plant has been furnished with equipment for FGD by the wet limestone method (Austrian technology AEE), usually operated with efficiency min. 95%. Majority of obtained FGD gypsum (DSG) is processed in the plasterboard manufacturing plant RIGIPS, joint-stock company, located next to the power plant. There is the FGD gypsum converted into plaster of Paris (stucco) and subsequently processed into plasterboard for building industry. MPP is also furnished with briquetting equipment for gypsum briquet production for cement industry. Only small part of the produced FGO gypsum is not sold and is deposited on the dumping place. The other solid wastes from MPP are also used as secondary raw materials. Agglomerate, which is transported into exploited mines or into the proper ash matters dump, is produced from fly ash. The fly ash is also delivered to cement works.
7
Content available remote Scalanie gipsu z instalacji odsiarczania spalin w prasach walcowych
80%
PL
Zaprezentowano eksperymentalne wyniki scalania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w laboratoryjnej prasie walcowej LPW 450 wyposażonej (zamiennie) w dwa rodzaje pierścieni formujących umożliwiających uzyskanie brykietów w kształcie „siodła” o objętości 4 cm³ i 6,5 cm³. Sprawdzono również możliwość kompaktowania tego gipsu przy zastosowaniu gładkich walców. Próby przeprowadzano dla gipsu o zróżnicowanej wilgotności przy udziale by-passowych pyłów cementowych do 15% mas. Wyniki badań dostarczyły informacji o wpływie wilgotności, ilości dodawanych by-passowych pyłów cementowych i rodzaju zastosowanej konfiguracji układu zagęszczania na jakość otrzymanych brykietów i wyprasek.
EN
Gypsum from flue gas desulfurization plants was blended with cement by-pass dust (5–15% by mass) and compacted to saddle-shaped briquettes (vol. 4 cm³ and 6.5 cm³ in smooth forming rolls under varying moisture content in the blend. The briquettes met the strength requirements after storage for 168 h.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.