Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mental fatigue
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
Time-related changes in the speeded performance of complex cognitive tasks are considered to arise from the combined effects of practice and mental fatigue. Here we explored the differential contributions of practice and fatigue to performance changes in a self-paced speeded mental addition and comparison task of about 50 min duration, administered twice within one week's time. Performance measures included average response speed, accuracy, and response speed variability. The results revealed differential effects of prolonged work on different performance indices: Practice effects, being more pronounced in the first session, were reflected in an improvement of average response speed, whereas mental fatigue, occurring in both sessions, was reflected in an increase of response speed variability. This demonstrates that effects of mental fatigue on average speed of performance may be masked by practice effects but still be detectable in the variability of performance. Therefore, besides experimental factors such as the length and complexity of tasks, indices of response speed variability should be taken into consideration when interpreting different aspects of performance in self-paced speed tests.
EN
The importance of professional health is actualized. The structural-logical scheme of the genesis of the conceptual-categorical apparatus of the study was constructed and its axiological and structural-functional analysis of “professional burnout” was carried out. Specifies the author’s interpretation of the definition of “professional burnout”; the structural and logical scheme of the process of professional burnout is developed.
3
Content available remote Estimating mental fatigue based on electroencephalogram and heart rate variability
86%
EN
The effects of long term mental arithmetic task on psychology are investigated by subjective self-reporting measures and action performance test. Based on electroencephalogram (EEG) and heart rate variability (HRV), the impacts of prolonged cognitive activity on central nervous system and autonomic nervous system are observed and analyzed. Wavelet packet parameters of EEG and power spectral indices of HRV are combined to estimate the change of mental fatigue. Then wavelet packet parameters of EEG which change significantly are extracted as the features of brain activity in different mental fatigue state, support vector machine (SVM) algorithm is applied to differentiate two mental fatigue states. The experimental results show that long term mental arithmetic task induces the mental fatigue. The wavelet packet parameters of EEG and power spectral indices of HRV are strongly correlated with mental fatigue. The predominant activity of autonomic nervous system of subjects turns to the sympathetic activity from parasympathetic activity after the task. Moreover, the slow waves of EEG increase, the fast waves of EEG and the degree of disorder of brain decrease compared with the pre-task. The SVM algorithm can effectively differentiate two mental fatigue states, which achieves the maximum classification accuracy (91%). The SVM algorithm could be a promising tool for the evaluation of mental fatigue.Fatigue, especially mental fatigue, is a common phenomenon in modern life, is a persistent occupational hazard for professional. Mental fatigue is usually accompanied with a sense of weariness, reduced alertness, and reduced mental performance, which would lead the accidents in life, decrease productivity in workplace and harm the health. Therefore, the evaluation of mental fatigue is important for the occupational risk protection, productivity, and occupational health.
EN
The article is devoted to the development of criteria as to safety study load for the school-age children. The main methodological approach is to determine the influence of the factors of the educational process on the development of mental fatigue in children. In the 1092 school-age children we evaluated independent associations between educational load levels and the development of mental fatigue. It was established that the mental capacity and the mental fatigue are influenced by factors like the severity of subjects, the number of lessons per week, homework assignment time duration (the factors contributing is from 37,0 to 55,3 %; p < 0,05–0,01). The calculated risks of developing the severe mental fatigue that are influenced by too high level of the criterion indicators of the study load are 1,39–2,09 (p < 0,05–0,001). By developing predictive models was proven the school-age children proportions reduce with severe fatigue on 9 % with 5 lessons a day instead of 6–7. We developed specific hygienic recommendations for safe level of the quantitative and qualitative study load components, including homework assignment time duration which can be used to develop sanitary regulations for schools. The maximum permissible study load for the 1st grade students is 20 hours per week, the 2-nd – 21, the 3-rd – 22, the 4-th – 23, the 5-th – 27, the 6-th – 28, 7–9-th – 30, 10–11-th – 32. Homework assignment time duration is 1 hour for the 2–9-th grade students and 1,5 hours for the 10–11-th grade students. It is of current interest to review the content of the State Standard of Secondary Education in order to reduce the children’s perception of subjects as difficult, as well as to reduce the number of academic disciplines in the timetable up to 8 for junior students, 10–13 for middle and senior students. We developed and implemented an algorithm for calculating the mental fatigue assessment integral indicator for monitoring the school-age children’ organism functional condition. This will allow us to optimize the distribution of the study load during the school day and the week and improve the organization of the educational process in general, that will help preserve and strengthen school-age children’ health. The perspective of further research is to establish the optimal level of motor activity of students and the influence of lifestyle factors on the school-age children’ health.
EN
The paper is an attempt to determine mutual relations between the length and type of activity related to intellectual work and the degree of mental fatigue and the heart rate reserve. The tests were carried out on the group of 25 persons, who through realization of particular training stages concerning operation of modern farm tractors through special logical tests and measurement of the heart rate generated information on the mental fatigue and stress during the experiment. It was found out that along with the increase of the duration of intellectual work, the time necessary for accomplishing a logical task and number of mistakes increases. It was also reported that with each test of a similar logical structure, the stress factor decreased and the process of learning took place in case of learning persons. Thus, during the last measurement, the investigated group obtained relatively better results than in the previous test.
PL
W pracy podjęto próbę określenia wzajemnych relacji między długością i rodzajem czynności związanej z pracą umysłową a stopniem znużenia psychicznego i wskaźnikiem rezerwy tętna. Badania przeprowadzono na grupie 25 osób, które realizując poszczególne etapy procesu szkolenia dotyczącego obsługi współczesnych ciągników rolniczych poprzez specjalne testy logiczne i pomiar tętna generowały informację dotycząca zmęczenia psychicznego i występującego w czasie eksperymentu stresu. Stwierdzono ze wraz ze wzrostem długości pracy umysłowej zwiększa się czas potrzebny do wykonania zadania logicznego i liczba popełnianych błędów. Zaobserwowano również, że z każdym następnym testem o podobnej konstrukcji logicznej zmniejszał się czynnik stresu oraz następował proces uczenia się badanych osób, dlatego w czasie ostatniego pomiaru badana grupa uzyskała relatywnie lepsze wyniki niż w teście wykonanym wcześniej.
PL
W pracy podjęto próbę określenia wzajemnych relacji między rodzajem czynności związanej z pracą informatyka uwzględniającą hierarchię służbową osób a stopniem znużenia psychicznego i wskaźnikiem rezerwy tętna. Ba-dania przeprowadzono w firmie państwowej o podwyższonych standardach działania systemów informatycznych. Pracownicy realizując poszczególne etapy procesu pracy dotyczącej obsługi systemów informatycznych poprzez specjalne testy logiczne i pomiar tętna generowały informację dotycząca zmęczenia psychicznego oraz fizycznego jak również występującego w czasie eksperymentu stresu. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem długości pracy umysłowej zwiększa się czas potrzebny do wykonania zadania logicznego a liczba popełnianych błędów wzrasta. Zaobserwowano również, że w przypadku czynności, które były wykonywane pod presją czasu i o znacznym ryzyku popełnienia błędu charakteryzowały się największa zmiennością w wartościach tętna. Odnotowano, że z każdym następnym testem o podobnej konstrukcji logicznej następował proces uczenia się badanych osób, dlatego w czasie kolejnych pomiarów badana grupa uzyskała relatywnie lepsze wyniki niż w teście wykonanym wcześniej. Obciążenie fizyczne pracą informatyków określone przy pomocy wskaźnika WRT klasyfikowane było, jako małe.
EN
In the thesis there have been attempted to define mutual relations between kind of activity associated with computer work taking into consideration the office hierarchy of persons and psychological workload, heart rate reserve and blood pressure. Examinations had been tacked a place in the national company with increased the operation of information systems standards. Employees fulfilled stages of process concerned with information systems maintenance through specific logic test. Pulse and blood pressure measurements give information about psychological and psychical tiredness and about stress which also occurred during the experiment. The conclusion was as follows: with increasing the period of time of intellectual work, was increasing the period of time required for logic task execution and the number of mistakes was increasing too. Moreover, in case of activities which was performed under time pressure can be observed the highest heart rate variability. With each subsequent test of the similar logic construction followed learning process of examination people. This was the reason better scores in the following tests. Psychical load associated with computer work determined with the WRT rate was low.
EN
A phenomenon known well before the onset of modern society, registered as a medical term not until the second half of the 19th century, when physiologists and psychologists inquired into physical and mental exhaustion resulting from excessive work as well as that which had no work-related etiology. Such condition of the severe mental fatigue which entailed deficiency of nerve-force was defined by American neurologist George M. Beard as neurasthenia. Taking into account scientific studies of enervation, the article examines some late 19th-century literary treatments of exhaustion in Joris-Karl Huysmans’s Against Nature and Wilkie Collins’s The Woman in White to present them as peculiar, decontextualized cases of exhaustion for exhaustion’s sake.
EN
The paper presents an algorithm for detection of the eye-blinks in image sequences. The employed image processing methods include well-known solutions, such as Haar-like face detection and template matching based eye tracking, as well as newly developed algorithms for skin colour segmentation and modified active contour model with ellipse fitting for eye-blink detection. The developed algorithm was used for human fatigue monitoring and as a core of the eye-blink controlled human-computer interface.
PL
W pracy przedstawiono wizyjny system detekcji i analizy mrugnięć powiekami. Zastosowano rozwiązania, takie jak: wykrywanie twarzy za pomocą kaskady klasyfikatorów wykorzystujących cechy obliczane na podstawie masek Haara, dopasowanie wzorca oraz metodą aktywnego konturu. Zaproponowano nowy algorytm segmentacji koloru skóry. Opracowany zestaw algorytmów pozwala na bieżąco wykrywać i analizować mrugnięcia dla ~27 klatek na sekundę dla sekwencji obrazów o rozdzielczoci 320x240 pikseli. Implementacja opracowanego algorytmu została wykorzystana w programie komputerowym do oceny poziomu zmęczenia osoby. Przeprowadzone badania wykazały, że opracowany system wizyjny umożliwia skuteczną detekcję mrugnięć w sekwencjach obrazów twarzy oraz pozwala na analizę zmian parametrów mrugania w czasie, wystarczającą do oceny poziomu zmęczenia osoby. Zaproponowany algorytm detekcji mrugnięć został wykorzystany do budowy interfejsu człowiek-komputer sterowanego mruganiem. Zbudowany interfejs poddano testom z udziałem osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Wyniki testów pokazały, że opracowany algorytm może służyć do kontroli kursora myszy oraz emulacji przycisków myszy i klawiatury poprzez zamierzone mruganie, a dzięki temu pozwala na skuteczną komunikację z komputerem.
9
Content available Zmęczenie pracą u kierowców autobusów miejskich
58%
EN
Background Bus drivers are a special group of professional drivers who are at a very high risk of fatigue. The aim of the study was to examine whether the driver’s subjective assessment of fatigue allows for the determination of its level and identification of its causes. Material and Methods The study group comprised 45 randomly selected bus drivers (mean age – 43.7±7.9 years, period of employment as drivers – 14.7±8.6 years). Examinations were performed in all subjects four times – before and after work on the “easy” route (outside the city center, small traffic intensity) and before and after work on the “difficult” route (city center, heavy traffic). The fatigue test questionnaire, based on the list of symptoms of fatigue prepared by the Japan Research Committee of Fatigue, was used in the study. Results The rating of fatigue after the work was significantly higher than that before the work. The profile of fatigue after work was not influenced by the type of route, but the assessment of most symptoms of fatigue reached a higher level after the “difficult” routes and the differences were statistically significant for 7 symptoms. Only the ratings of leg fatigue, feeling of heaviness, and the necessity to squint eyes and gaze with effort reached the higher levels after driving the “easy” routes. It has been found that the level of fatigue was significantly correlated with the job characteristics (driving time, the length of the route, number of stops, etc.) and with the abundance of food ingested and type of beverage (coffee vs. others) drunk prior to driving. Conclusions The questionnaire used in our study to assess the subjective feeling of fatigue has proved to be a sensitive and useful tool for indicating the level and causes of fatigue. The relationship between the symptoms of fatigue and the characteristics of job and lifestyle shows that actions must be taken by both the employers and employees to prevent fatigue in bus drivers. Med Pr 2015;66(5):661–677
PL
Wstęp Kierowcy autobusów miejskich są grupą zawodową, w której ryzyko wystąpienia zmęczenia jest szczególnie duże. Celem badania było sprawdzenie, czy subiektywna ocena kierowców dotycząca zmęczenia pozwala na określenie jego poziomu, uwarunkowań i przyczyn. Materiał i metody Badanie przeprowadzono w grupie losowo dobranych 45 kierowców autobusów (średni wiek – 43,7±7,9 lat, staż na stanowisku kierowcy – 14,7±8,6 lat), zatrudnionych w przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej w dużej aglomeracji. U wszystkich badanie wykonano 4-krotnie – przed pracą i po pracy na trasie „łatwej” (poza centrum miasta, małe natężenie ruchu) oraz przed pracą i po pracy na trasie „trudnej” (centrum miasta, duże natężenie ruchu). Zastosowano „Kwestionariusz do badania zmęczenia” wzorowany na liście objawów zmęczenia przygotowanej przez Japan Research Committee of Fatigue. Wyniki Kierowcy ocenili, że ich zmęczenie po pracy było znacząco większe niż przed pracą. Rodzaj zmęczenia po pracy nie był zależny od rodzaju trasy, ale oceny większości symptomów zmęczenia były wyższe po trasach „trudnych” (dla 7 symptomów różnice były statystycznie istotne). Jedynie oceny zmęczenia nóg, uczucia ociężałości, mrużenia oczu i konieczności wytężania wzroku osiągały wyższy poziom po pracy na trasach „łatwych”. Stwierdzono, że poziom zmęczenia był istotnie skorelowany z cechami pracy (czas pracy, długość trasy, liczba przystanków itp.) oraz z obfitością posiłku i rodzajem spożywanego napoju (kawa vs inne) przed pracą. Wnioski Zastosowany „Kwestionariusz do badania zmęczenia” okazał się narzędziem czułym i przydatnym do oceny poziomu i przyczyn zmęczenia. Związek symptomów zmęczenia z cechami pracy i stylem życia wskazuje, że w zapobieganiu zmęczeniu kierowców autobusów niezbędne są działania zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Med. Pr. 2015;66(5):661–677
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.