Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
100%
EN
The profession of correction officer in prisons undoubtedly requires specific abilities, skills and concrete knowledge, since from the very beginning of his or her work a correction officer is “sentenced” to interaction with people who often exemplify pathological models of personality. Thus, skills such as sensitivity to the issues concerning human beings, the willingness to understand their problems, and the ability to assist others in defining new directions in their lives in a way that will not precipitate pathology, have to be particularly well developed. Does it pose a challenge or is it the everyday routine of coping with a process referred to as “social rehabilitation” by some, while called into doubt by others? In the reality of everyday prison existence the notions of the so-called “mission” or “pedagogic vocation” are often referred to with a significant undertone of irony or even sarcasm. Are there any grounds for such an attitude? The nature of the profession of a specialist prison pedagogue is different from other people-oriented professions, as he or she is a pedagogue and a prison officer at the same time. In practice this means that pedagogical talents are forced to put on the “uniform” of everyday duties defined in the regulations and norms that govern a total institution, where issues that need solving are filled with emotions, dissatisfaction, affectation, resentment and frustration on the part of the convicted. Interpersonal communication in such a total institution and the awakening of motivation in a prisoner aimed at developing socially desirable behaviour seems to constitute elements that require continuous effort so as to keep faith in, talk about, and perceive the effectiveness of social rehabilitation. This article discusses the theoretical aspects of communication, motivation, efficiency of work, and also the boundaries in their successful implementation in everyday prison reality.
PL
Zawód wychowawcy w więzieniu bez wątpienia wymaga określonych zdolności, umiejętności i konkretnej wiedzy, bowiem od początku swojej pracy wychowawca „skazany” jest na kontakt z drugim człowiekiem, tym z patologicznymi wzorcami funkcjonowania. Uwrażliwienie na osobę ludzką, chęć zrozumienia jej problemów, pomoc w określaniu nowej drogi życiowej, która nie będzie pogłębiała patologii, muszą być zatem szczególne. Czy jest to wyzwanie, czy może codzienne zmaganie się z czymś, co jedni określają resocjalizacją, a inni podają w wątpliwość jej istnienie. W codziennej więziennej rzeczywistości mówi się o tak zwanej misji, powołaniu pedagoga, pedagogice resocjalizacyjnej z dużą dawką ironii, sarkazmu. Czy słusznie? Specyfika pracy pedagoga w więzieniu polega na tym, że w odróżnieniu od innych zawodów zorientowanych na drugiego człowieka wychowawca to pedagog i funkcjonariusz jednocześnie. W praktyce oznacza to, że talent i takt pedagogiczny ubrany jest w mundur codziennych powinności określonych przepisami kodeksowymi, normami, jakie panują w totalnej instytucji, a sprawy do rozwiązania pełne są emocji, niezadowolenia, pretensji, złości i frustracji skazanych. Komunikacja interpersonalna w instytucji totalnej, wzbudzenie motywacji u skazanego w celu kształtowania postaw prospołecznie pożądanych wydają się elementami, nad którym bezustannie należy pracować, by mieć wiarę, mówić i widzieć efektywność pracy resocjalizacyjnej. Celem artykułu jest refleksja nad teoretycznym rozumieniem komunikacji, motywacji, efektywności pracy a barierami w ich skutecznym realizowaniu w codzienności więziennej.
EN
This paper investigates one of the “posthumanist” propositions of redefining notion of community. It argues that in order to expand community as regards nonhuman animals (Haraway) and technology, things (Latour) it is necessary to go beyond dichotomy of means and ends, instrumental and communicative action.  
PL
Celem tekstu jest wskazanie przykładowych sposobów zredefiniowania pojęcia wspólnoty z perspektywy filozofii 'posthumanistycznej'. Osią rozważań będzie próba wyjścia poza dychotomię środków i celów,  działań instrumentalnych i komunikacyjnych jako warunek możliwości poszerzenia wspólnoty o aktorów pozaludzkich: zarówno nie-ludzkich zwierząt (Haraway), jak i technologię oraz rzeczy (Latour).
EN
On 18th of April 1967 by the Ordinance of Minister of Higher Education, based on nonresident WUT’s departments: Construction Engineering’s Department and Mechanical Technology Department, there was appointed Branch of Warsaw University of Technology in Plock. The college started the didactic activity on 15.09.1967. In the same year in the WOT’s branch in Plock there was appointed a library, whose mission from the beginning is to support the College in the process of teaching engineers and economists. In 1995 based on proposal of Vice-Rector for Scientific and Didactic Center of Warsaw University of Technology in Plock, Library’s Council changed Department’s Library to Branch of WUT’s Main Library. On 26th of May 2010 by virtue of agreement contained between WUT’s Main Library and School of Technical and Social Sciences in Plock there were defined conditions of operation of STSS’s Library as Branch of Main Library.
PL
18 kwietnia 1967 r. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, na bazie dwóch zamiejscowych wydziałów Politechniki Warszawskiej (PW): Wydziału Inżynierii Budowlanej i Wydziału Mechanicznego Technologicznego, została powołana Filia PW w Płocku. Działalność dydaktyczną Uczelnia rozpoczęła 15 września 1967 r. W tym samym roku na filii PW w Płocku utworzono Bibliotekę, której misją od chwili jej powołania, jest wspieranie Uczelni w procesie kształcenia inżynierów i ekonomistów. W 1995 roku na wniosek Prorektora ds. Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego PW w Płocku, Rada Biblioteczna przekształciła Bibliotekę Wydziału w Filię Biblioteki Głównej PW. 26 maja 2010 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Biblioteką Główną PW a Szkołą Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku określono warunki funkcjonowania Biblioteki Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku, jako Filii Biblioteki Głównej.
EN
Teachers, including physical education (PE) teachers, are at risk of burning out in their work. The consequences of this syndrome have a negative impact on the teacher themselves and on their students. Therefore it is very important to identify factors that may prevent its occurrence. Self-efficacy is considered one such factor. The aim of the study was to determine if self-efficacy specific to PE teachers is related to their burnout. The study was conducted using a survey method, with the use of the Physical Education Teaching Efficacy Scale [PETES] and the Maslach Burnout Inventory. A total of 401 PE teachers were surveyed. PE teachers turned out to be rather moderately burnt out, except for one dimension - a reduced sense of personal accomplishments - which in almost the whole sample reached high values. Regression analyses conducted for all three dimensions of burnout were significant, explaining from 4% up to 10% of the variance. The dimension of accomplishments was positively predicted by two kinds of self-efficacy: applying scientific knowledge in teaching PE, and teaching students with special needs. Emotional exhaustion was significantly and negatively predicted by assessment efficacy, and using technology efficacy, and positively by accommodating skill level differences of efficacy. Finally, depersonalization was negatively predicted by instructional efficacy.
EN
In the paper management of Main Library of the Warsaw University of Technology collection during last decade has been discussed. It was discussed matter of collection (in classic and digital version), their development, dependence and autonomy. It was discussed dilemmas about creating library collections. The issue was raised about books collection for academic society, especially for foreign student. The matter was raised about cooperation between the Library and Academy in order to improve quality of education.
PL
W artykule omówiono zarządzanie księgozbiorem Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w kontekście zmian, które zaszły w nim na przestrzeni ostatnich 10 lat. Omówiono księgozbiór tradycyjny (w wersji papierowej) oraz zasoby elektroniczne, ich rozwój oraz wzajemne przenikanie się, zależności i autonomię. Przedstawiono problemy dotyczące kształtowania zasobów Biblioteki. Poruszono kwestie księgozbioru dydaktycznego, w tym dla studentów zagranicznych. Podjęto temat współpracy Biblioteki z Uczelnią w pracach nad polepszeniem jakości kształcenia.
EN
Background. The aim of the study was to analyze the phenomenon of stress among physical education teachers. Material and methods. A search of databases EBSCOhost and Virtual Library of Science. A review of the literature using the terms (keywords) “stress”, “stress of physical education teachers”. Results. There is a lot of research showing that teaching is a very stressful activity (Dunham, 1976;  Fejgin et al., 1995; Kyriacou i Sutcliffe, 1987a, b). No single, specific research tool was found in diagnostic tests on the stress of physical education teachers. Most of the research on the phenomenon of teachers’ stress is generally focused on teachers, there is little research on the stress of physical education teachers. The conducted research on the stress of physical education teachers concern factors that cause stress. The most important stressors in the physical education teacher’s profession are: low earnings and prestige of the profession, lack of a base to carry out the classes, inappropriate attitude of the school management to teachers, poor organization of work at school, treatment of physical education as a worse subject than others, lack of certainty of further employment or necessity taking extra paid work. Conclusions. In connection with the risks of stress, it is necessary for the individual as well as for children and adolescents to systematically monitor the phenomenon of stress among physical education teachers.
PL
Cel badań. Celem badań była analiza zjawiska stresu wśród nauczycieli wychowania fizycznego. Materiał i metody. Przeszukano bazy danych EBSCOhost i Wirtualnej Biblioteki Nauki. Dokonano przeglądu literatury wykorzystującej terminy (słowa kluczowe) „stres”, „stres nauczycieli wychowania fizycznego”. Wyniki. Istnieje wiele badań świadczących o tym, iż nauczanie jest bardzo stresującym zajęciem (Dunham, 1976; Fejgin i in., 1995; Kyriacou i Sutcliffe, 1987a, b). Nie znaleziono jednego, konkretnego narzędzia badawczego w badaniach diagnostycznych na temat stresu nauczycieli wychowania fizycznego. Większość badań nad zjawiskiem stresu nauczycieli skupia się ogólnie na nauczycielach, mało jest badań dotyczących stresu występującego u nauczycieli wychowania fizycznego. Prowadzone badania nad stresem nauczycieli wychowania fizycznego dotyczą czynników powodujących stres. Najistotniejszymi stresorami w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego są: niskie zarobki i prestiż zawodu, brak bazy do realizacji zajęć, niewłaściwy stosunek dyrekcji szkoły do nauczycieli, zła organizacja pracy w szkole, traktowanie wychowania fizycznego jako przedmiotu gorszego od innych, brak pewności dalszego zatrudnienia czy też konieczność podejmowania dodatkowej pracy zarobkowej. Wnioski. W związku z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą stres, zarówno dla samej jednostki, jak i dzieci i młodzieży konieczne jest systematyczne monitorowanie zjawiska stresu wśród nauczycieli wychowania fizycznego.
EN
Typical commercial restorative dental compositions in the form of medical resins contain in-organic fillers, multifunctional methacrylates and photoinitiators. The currently used resins for direct composite restoratives have been mainly based on acrylic chemistry to this day. The main problem with the application and radiation curing process is the shrinkage of photoreactive dental materials during and after UV curing. Shrinkage of restorative radiation curable dental composites is a phenomenon of polymerization shrinkage, typical behavior of multifunctional methacrylates during the polymerization process. The important factors in curing of dental composites are: the kind and concentration of the used methacrylate, its functionality, double bond concentration, the kind and concentration of the added photoinitiator and UV dose emitted by the UV-lamp. They are investigated multifunctional 1,3-butanediol dimethacrylate (1,3-BDDMA), diethylene glycol dimethacrylate (DEGDMA), triethylene glycol dimethacrylate (TEGDMA), trimethylolpropane trimethacrylate (TMPTMA), 2,2-bis-[4-(2-hydroxy-3-methacryxloyloxypropyl) phenyl]propane (Bis-GMA), ethoxylated Bis-GMA (EBPDMA) and dodecandiol dimethacrylate (DDDMA). Reduction of polymerization shrinkage of restorative dental compositions is at the moment a major problem of dental technology. This problem can be solved through an application of photoreactive non-tacky multifunctional methacrylates in the investigated dental adhesive fillings.
9
Content available remote Acrylic Pressure-Sensitive Adhesives Containing SiO2Nanoparticles
51%
EN
The use of acrylic pressure-sensitive adhesives (PSAs) is increasing in a variety of industrial fields. They have been applied in the manufacture of mounting tapes, self-adhesive labels, protective films, masking tapes, splicing tapes, carrier-free tapes, sign and marking films, and in diverse medical products, such as pads or self-adhesive bioelectrodes. In this study, the application of SiO2 nanoparticles in acrylic PSA was investigated. The properties of the newly synthesized and modified PSA were evaluated via the tack, peel adhesion, shear-strength and shrinkage. It has been found that the nanotechnologically-reinforced systems consisting of monodisperse non-agglomerated SiO2 nanoparticles and self-crosslinked acrylic PSAs showed a great enhancement in tack, peel adhesion, shear resistance and shrinkage, without showing the disadvantages known to result from the use of other inorganic additives. In this paper we evaluate the performance of SiO2 nanoparticles with a size of about 30 nm as inorganic filler into the synthesized solvent-borne acrylic PSA.
EN
This manuscript describes dental compositions contain in-organic fillers, multifunctional methacrylates and photoinitiators. The main problem by application and UV curing process is the shrinkage of photoreactive dental materials during and after UV curing process. Total shrinkage of UV curable dental composites is a phenomenon of polymerization shrinkage, typical behavior for multifunctional methacrylates during polymerization process. The important factors by curing of dental composites are: kind and concentration of used methacrylates, their functionality, double bond concentration, kind and concentration of added photoinitiator and UV dose. They are investigated UV-curable dental compositions based on 2,2-bis-[4-(2-hydroxy-3-methacryxloyloxypropyl)phenyl]propane (Bis-GMA) and containing such multifunctional monomers as 1,3-butanediol dimethacrylate (1,3-BDDMA), diethylene glycol dimethacrylate (DEGDMA), tetraethylene glycol dimethacrylate (T3EGDMA), trimethylolpropane trimethacrylate (TMPTMA), polyethylene glycol 200 dimethacrylate (PEG200DA). Reduction of polymerization shrinkage of dental compositions is at the moment a major problem by dental technology.
EN
Ciclosporin is an immunosuppressive drug that is used in many fields of medicine, including e.g. gastroenterology in the treatment of inflammatory bowel diseases. Hypersensitivity reactions to cyclosporin medicines are rare and may be related to the drug's additional component - polyethyloxylated castor oil . In this paper, we present a case report of a 10-year-old girl and a 7-year-old boy who were both treated with cyclosporin because of ulcerative colitis. During the course of therapy we observed cutaneous and systemic reactions which may suggest hypersensitivity to the drug. The cases of both allergic and non-allergic hypersensitivity to cyclosporin medicines described in the literature are also presented.
PL
Cyklosporyna jako lek immunosupresyjny jest wykorzystywana w wielu dziedzinach medycyny w tym w gastroenterologii w terapii nieswoistych zapaleń jelit. Reakcje nadwrażliwości na preparaty cyklosporyny występują rzadko i mogą mieć związek ze składnikiem dodatkowym leku - polioksyetylowanym olejem rycynowym. W niniejszej pracy przedstawiamy opis przypadków 10-letniej dziewczynki oraz 7-letniego chłopca leczonych w naszej Klinice preparatami cyklosporyny z powodu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. U dzieci w trakcie terapii obserwowano objawy kliniczne, pod postacią reakcji skórnej i ogólnoustrojowej, mogące sugerować nadwrażliwość na lek. Przedstawiono także opisywane w literaturze przypadki zarówno alergicznej, jak i niealergicznej nadwrażliwości na preparaty cyklosporyny.
EN
The aim of the study was to reveal age differences in motives and barriers of women attending fitness centers. 157 women aged 17-83 (M=43.86±15.40) participated in the study. All of them were members of fitness centers in the Silesia Metropolis in Poland. The most common reported motives for exercising were health and revitalization. Four motives changed when comparisons were made between age groups: affiliations, competition, health pressure and avoiding diseases. All these motives were stronger in older women. The main barriers to exercising were time constraints and physical limitations. The severity of time barrier significantly decreased with age and in older women it fell into the second place in the hierarchy, giving priority to physical barriers.
13
45%
EN
Acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA) are non electrical conductive materials. The electrical conductivity is incorporated into acrylic self-adhesive polymer after adding electrically conductive additives like carbon black, especially nano carbon black. After an addition of electrical conductive carbon black, the main and typical properties of pressure-sensitive adhesives such as tack, peel adhesion and shear strength, are deteriorated. The investigations reveals that the acrylic pressure-sensitive adhesives basis must be synthesised with ameliorated initial performances, like high tack, excellent adhesion and very good cohesion. Currently, the electrical conductive solvent-borne acrylic PSA containing carbon black are not commercially available on the market. They are promising materials which can be applied for the manufacturing of diverse technical high performance self-adhesive products, such as broadest line of special electrically conductive sensitive tapes.
EN
INTRODUCTION Endoscopic operations are classified as minimally invasive procedures. It means that the traumatization of skin, bone and brain tissue is reduced to a minimum. The endoscopic technique is used especially in the case of intraventricular system pathology or when precise manipulations in deep structures are to be performed (e.g. excising part of arachnoid cyst and its communication with arachnoid cisterns or ventriculostomy). The endoscopic method in Polish neurosurgery departments is still not widespread, therefore knowledge about the legitimacy of its use and effectiveness requires discussion and popularization. MATERIAL AND METHODS We have analyzed immediate and long-term results of treatment,operation time, postoperative hospitalization time, and complications in 62 patients operated on in the Department of Neurosurgery. Among them 25 were treated using an endoscope and 37 had a classical operation performed. The patients were divided into two groups according to the kind of treatment and pathology. RESULTS According to our observation, the mean operation time for tumors of the third ventricle was markedly shorter in the endoscpic operation (mean 119 minutes, median 102 minutes vs. mean 280 and median 265 minutes in classical operation). The mean hospitalization time was 25 days using the endoscopic vs. 33 in the classic method. In both methods we obtained improvement of the clinical state, which was higher in the endoscopic method. Similar results were observed in patients operated on for lateral ventricle tumors, or arachnoid cysts. CONCLUSION The endoscopic method is an effective and minimally invasive technique which might be applied in the treat- ment of brain disorders. The use of this modern technology shortens the treatment time and duration of ostoperative hospitalization. The effectiveness of the endoscopic method is comparable to the classical method, but the former is associated with fewer complications.
PL
WSTĘP Operacje endoskopowe należą do grupy zabiegów tzw. minimalnie inwazyjnych, co oznacza, że traumatyzacja powłok i tkanki mózgowej ograniczona jest do minimum. Technikę endoskopową stosuje się zwłaszcza w przypadkach patologii układu wewnątrzkomorowego (w których dojście klasyczne wiąże się z koniecznością przechodzenia przez zdrową tkankę) oraz gdy zachodzi potrzeba wykonania jedynie niewielkich manipulacji w obszarach zlokalizowanych głęboko (np. wycięcie części torbieli ściany pajęczynówki i połączenie jej ze zbiornikami pajęczynówki). Metoda endoskopowa w polskich oddziałach neurochirurgii nadal nie jest szeroko rozpowszechniona, tak więc wiedza co do zasadności jej zastosowania i skuteczności wymaga omawiania i popularyzacji. MATERIAŁY I METODY Analizie poddano wyniki leczenia bezpośrednie i odległe, czas operacji, okres hospitalizacji oraz powikłania u 62 pacjentów leczonych chirurgicznie w Klinice Neurochirurgii SUM w Katowicach. Wśród nich było 25 leczonych endoskopowo i 37 leczonych klasycznie. Chorych podzielono na dwie zasadnicze grupy, co do patologii i rodzaju zabiegu. WYNIKI W naszych analizach średni czas operacji pacjentów z guzem komory trzeciej był przy zastosowaniu metody endoskopowej (średnio 119 min, mediana 102 min) znacznie krótszy niż w metodzie klasycznej (średnio 280 min, mediana 265 min). Średni czas hospitalizacji pacjentów leczonych metodą endoskopową wynosił 25 dni, a pacjentów leczonych metodą klasyczną 33 dni. W obu metodach uzyskaliśmy poprawę stanu klinicznego, choć w grupie leczonych metodą endoskopową zaobserwowano mniejszą liczbę powikłań. Podobne wyniki uzyskano w grupie chorych leczonych z powodu torbieli pajęczynówki. WNIOSKI Metoda endoskopowa jest skuteczną i małoinwazyjną technika mogącą mieć zastosowanie w leczeniu schorzeń mózgu. Jej zastosowanie skraca czas zabiegu oraz czas hospitalizacji pooperacyjnej. Skuteczność metod endoskopowej klasycznej jest porównywalna, jednak pierwsza wiąże się z mniejszą liczbą powikłań.
EN
UV-crossinkable pressure-sensitive adhesives (PSA) materials are called, in the adhesives trade photoreactive self-adhesive. UV-crosslinkable PSAs are designed after the UV-initiated crosslinking reaction to stick to almost any surface by a simple contact under light pressure. This special class of adhesives does not undergo any physical transformation or chemical reaction during the bonding process. Because of the rheological properties the adhesive must be fi nely tuned for the application, combining a carefully chosen polymer architecture and monomer composition with the proper addition of small additives called photoinitiators. The best way is using the unsaturated copolymerizable photoinitiators and their direct incorporation into polymer chain during the polymerization process. Progress in the coating technology and the development of novel photoreactive acrylic adhesives will open the door to new applications and an extended market penetration of UV-crosslinkable acrylic adhesive raw materials containing unsaturated copolymerizable photoinitiators incorporated into the polymer backbone. Photoreactive UV-crosslinkable acrylic PSA are characterized by good tack, good adhesion, excellent cohesion and very low shrinkage.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.