Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Poznawczy komponent turystyki przyrodniczej odzwierciedla więzi między turystyką i edukacją, niezależnie od motywu podróży, czy indywidualnych korzyści turysty. Na Roztoczu bardzo dobrą podstawę turystyki edukacyjnej stanowią jego unikatowe zasoby. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny aktualnej oferty w zakresie turystyki edukacyjnej, geoturystyki, sylwanoturystyki, birdwatchingu i apiturystyki na Roztoczu, a następnie pokazano możliwości zastosowania strategii aktywnego uczestnictwa (hands-on activity) w produktach turystyki przyrodniczej z myślą o ich rozbudowaniu lub dywersyfikacji. Cel ten zrealizowano stosując metody: desk research, odsiewu, analizy historycznej i analizy możliwości rozwoju, jak również inwentaryzacji terenowej oraz wywiadu środowiskowego z organizatorami produktów. Szczególne znaczenie dla rozwoju edukacyjnej turystyki przyrodniczej ma Roztoczański Park Narodowy, w którego ofercie łączy się kognitywizm z doświadczaniem wielozmysłowym i żywymi emocjami. Treści geoturystyczne odzwierciedlają produkty liniowe (szlaki i ścieżki edukacyjne), punktowe (muzea), a także produkty-rzeczy (mapy). Uprawianiu sylwanoturystyki służą ścieżki dydaktyczne na terenie roztoczańskich lasów państwowych. Najmłodszą formą turystyki jest na Roztoczu apiturystyka w gospodarstwach agroturystycznych. Zastosowanie strategii aktywnego uczestnictwa jest jednym z warunków niezbędnych w interpretacji dziedzictwa przyrodniczego w dobie nowych trendów 3 E, 4 H lub REAL travel. Uzyskane wyniki sugerują, że duże możliwości w tym zakresie ma obszar Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz takie produkty, jak: Ścieżka Edukacyjna „DINOZAURY Krasnobród”, Szlak Geoturystyczny Roztocza Środkowego, gospodarstwo pszczelarskie Ulik. Wydaje się, że zastosowanie strategii aktywnego uczestnictwa w tworzeniu/uzupełnianiu produktów turystycznych na Roztoczu, umożliwi uczestnikom/odwiedzającym skorzystanie z nich w sposób efektywny i wartościowy. Może być także podstawą dalszej aktywizacji gospodarczej regionu.
EN
The cognitive component of environmental tourism reflects the relation between tourism and education, irrespective of the purpose of travel or individual benefits for the tourist. The unique natural values of Roztocze provides a very rich basis for educational tourism. This paper attempts to evaluate the current offer in the scope of educational tourism, geotourism, sylvan tourism, aviotourism and apitourism in Roztocze. It also presents the possibilities of application of the hands-on activity strategy in products of environmental tourism in terms of their development or diversification. The objective was implemented by means of the following methods: desk research, elimination, historical analysis and analysis of possibilities of development, as well as field inventory and interview with the organisers of the products. The Roztocze National Park is of particular importance for the development of the educational environmental tourism. In the Roztocze National Park offer, it combines the cognitivism with sensory and emotional experiences. The geotourism aspect is represented by linear (educational trails and paths ), local products (museums ), and item products (maps ). Sylvan tourism is supported by didactic paths in the state forests of Roztocze. Apitourism is the youngest form of environmental tourism in Roztocze region. The application of the hands-on activity strategy is one of the conditions necessary in the interpretation of the environmental heritage in the era of new trends, namely 3 E, 4 H, or REAL travel. The results of the analysis of the functioning tourist products in Roztocze reveal its elements present in some of them. The obtained results suggest that extensive possibilities in the scope exist in the area of the Roztocze National Park, as well as in the scope of products such as: the Educational Trail “DINOZAURY Krasnobród,” Geotourist Trail of the Middle Roztocze, or bee farm Ulik. It seems that the application of the hands-on activity strategy in the development/supplementation of tourist products in Roztocze will allow the participants/visitors to benefit from such products in an efficient and valuable way. It may also provide the basis for the further economic activisation of the region.
2
Content available remote Tourism Potential of Giełczewska Elevation (Central-Eastern Poland)
100%
EN
Introduction. This study attempts to assess the tourism potential (natural resources of the geographical environment, cultural resources and tourism infrastructure) of Giełczewska Elevation. Material and methods. Based on research conducted in six municipalities, including one urban-rural (Piaski) and five rural (Jabłonna, Wysokie, Krzczonów, Żółkiewka, Rybczewice) the factors affecting the characteristics of tourist space of Giełczewska Elevation were examined. Using 48 features, grouped in four sections (tourist values, recreational and specialist qualities, tourist management, environment condition) the tourist potential of municipalities was assessed. It was expressed by synthetic numerical values of tourist attractiveness measures specified for each municipality. Results. Calculated using the method of multidimensional comparative analysis, the synthetic indices of tourist attractiveness ranged from 0.18 (Wysokie) to 0.47 (urban-rural Piaski). Their volume was significantly affected by characteristics of the group of recreational and special qualities and tourist management. Much less important were qualities of sightseeing, while the smallest - the condition of the environment. Conclusions. In view of the measures obtained, the tourism potential of Giełczewska Elevation values shapes the diverse recreational, specialist and sightseeing, and considerably varying tourist management. Less important is the environment.
EN
At present, effective city management requires the use of modern forms of communication. The progress that has been made over the Internet has provided huge opportunities for interactive communication and information transfer. The aim of the study is to review and characterize the activities carried out by the city of Lublin in creating its marketing communication over the last ten years. The basic methods used were expert interviews and quantitative and qualitative analysis of strategic documents and literature. The fi ndings concern on tools used in the process of shaping the image of the city and promoting urban tourism: the mobile application, profi les on FB and the Lublin Tourist Card. Activities undertaken in Lublin indicate that the huge role of social media and Web 2.0 tools in the promotion of the city has already been noticed. The tourist image of the city is being created by means of modern communication tools. This image is a key factor in decisions taken by tourists regarding their travel destination.
PL
Efektywne zarządzanie miastem wymaga wykorzystania nowoczesnych form komunikacji. Postęp, jaki dokonał się w Internecie, dostarczył ogromnych możliwości w zakresie interaktywnego komunikowania się i przekazywania informacji. Celem pracy jest przegląd i charakterystyka działań realizowanych w zakresie kreowania komunikacji marketingowej, podejmowanej w ostatnich dziecięciu latach przez miasto Lublin. W analizie wykorzystano metodę wywiadu eksperckiego oraz przeglądu literatury i dokumentów strategicznych. Opisane wyniki badań dotyczą najnowszych narzędzi stosowanych w procesie kształtowania wizerunku miasta i promowania turystyki miejskiej: aplikacji mobilnej, profi li na FB i Lubelskiej Karty Turysty. Działania podejmowane w Lublinie wskazują, iż dostrzeżono już ogromną rolę mediów elektronicznych oraz społecznościowych w jego promowaniu. Przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji kreowany jest turystyczny wizerunek miasta, stanowiący kluczowy czynnik wpływający na decyzje podejmowane przez turystę, dotyczące wyboru miejsca docelowego swojego wyjazdu.
EN
Introduction. The conducted study regarding the environmental and cultural tourism values, level of management and transport accessibility, as well as selected elements of the tourism policy of the local authorities involved the determination of the tourist potential of the łęczna-Włodawa Lakeland. Areas of the łęczna-Włodawa Lakeland most attractive in terms of landscape are under protection in the form of the Polesie National Park. The article discusses the issue of the tourist exploration of the PNP. It presents information on the tourism management and tourist traffic rate and variability in the years 1993-2013. Material and methods. The article was prepared based on direct observations and research by the authors in the łęczna-Włodawa Lakeland. The research procedure performed in 15 communes involved the analysis of factors influencing the features of the tourist space of the łęczna-Włodawa Lakeland. The tourist potential of the communes was assessed based on 18 features classified into three groups (tourist values, tourist management, and transport accessibility). The assessment was expressed in numerical values of synthetic measures of tourist attractiveness specified for each of the communes. The tourist attractiveness of the area and degree of development of the tourist and holiday function were assessed in the context of the description of its tourist potential. Results. The synthetic measures of tourist attractiveness calculated by means of the method of multidimensional comparative analysis varied from 0.142 (Hańsk) to 0.368 (Włodawa). Out of 15 communes located in the Lakeland, 5 communes were classified as very attractive, 7 as attractive, and 3 as moderately attractive. The very attractive communes include: Włodawa, Urszulin, Sosnowica, Uścimów, and Ludwin. Very attractive communes are distinguished by the highest degree of development of the holiday function. They show a varied degree of activity of the authorities - Włodawa (high activity), Sosnowica, Uścimów, Ludwin (moderate activity), and Urszulin (no activity). Very attractive communes show a varied degree of development of the tourist function. It is the basic function for Włodawa, supplementary function for Uścimów, and additional function for Sosnowica, Ludwin, and Urszulin. Conclusion. The organisation of tourism space in the łęczna-Włodawa Lakeland in the area of the Polesie National Park offers extensive possibilities of practicing various forms of tourism while maintaining the good condition of the environment.
PL
W opracowaniu podjęto próbę oceny osiągnięć naukowo-badawczych pracowników w zakresie geografii turyzmu, a także ich zastosowania w dydaktyce i praktyce. Podstawową metodą badawczą była kwerenda treści artykułów naukowych oraz opracowań i materiałów archiwalnych zgromadzonych w Zakładzie.
EN
The present paper is an attempt to assess academic research achievements in the field of the geography of tourism and their didactic and practical applications. The study method was a review of academic articles and archival compilations as well as materials collected in the department.
EN
The article presents the results of studies on the tourist space of the Lublin Region conducted so far by employees of the Department of Regional Geography and Tourism at the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management of the Maria Curie-Skłodowska University. The studies, regarding the environmental and cultural tourist values, the level of management and transport accessibility, as well as selected elements of the tourism policy of the local authorities, permitted the determination of the tourist potential of spatial units (administrative and physicogeographical) with various importance and character. Areas with varied degrees of attractiveness were distinguished based on their tourist potential. Those classified as attractive and very attractive were described in detail in terms of: the degree of development of the tourist function, functional types of spatial units, perception of tourist space by users, and attitudes of the local community towards the development of tourism.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.