Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 990

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  etyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
PL
Zagadnienia etyczne stanowią integralną część programów kształcenia przedsiębiorczości w szkołach średnich i wyższych. Fakt ten ma szczególne znaczenie, jeśli weźmie się pod uwagę zmiany cywilizacyjne oraz braki tradycji przedsiębiorczości w Polsce. W artykule przedstawiono refleksje związane z teoretycznymi i praktycznymi aspektami omawiania tych zagadnień przez nauczyciela - ekonomistę podczas zajeć dydaktycznych. Stały się one podstawą do prób określenia oczekiwań przyszłych przedsiębiorców wobec filozofów - etyków w zakresie możliwości praktycnego wykorzystania ich wiedzy w życiu gospodarczym i społecznym.
EN
The ethical issues are an integral part of economy teching syllabus in high schools and universities. This fact has great meaning, especialy when chenges of civilizaion and the lack of enterprise tradition in Poland are taken into consideration. I the article there are reflections connected with theoretical and practical aspects of discussing these issues by a teachereconomist during dydatic classes. The reflections have becom the base for specifying the expectations, of future businessmen toward pilosophes in the field o possibilities of taking advantages of thier knowledge in economic and social life.
PL
Sprawozdzanie z Międzynarodowej Konferecji "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej", Kraków 9-10 września 2011 r. Etyczny wymiar polityki
PL
W artykule przedstawiono koncepcję współczesnego australijskiego filozofa i bioetyka P. Singera. Twierdzi on, że stara tradycyjna etyka świętości życia nie może rozwiązać współczesnych problemów moralnych, dlatego jest konieczne opracowanie nowego podejścia do kwestii ludzkiego życia i śmierci. Fundamentem dla projektu etyki jakości życia jest utylitaryzm etyczny i krytyka antropocentryzmu. Po ukazaniu zasadniczych tez i argumentów Singera autorka dokonuje krytycznej oceny jego stanowiska.
EN
The article presents a concept developed by Peter Singer, a modern Australian philosopher and bio-ethic scientist. According to Singer, the old traditional ethic of life sanctity is unable to solve the contemporary moral problems, and therefore it is necessary to work out a new approach to the questin of human life and death. The life quality ethic concept is founded upon ethical utilitarianism and critcs of anthropocentrism. General principles and Singer's arguments have been presented and then critically discused.
EN
The environment includes the entire abiotic sphere as well as various live orgnisms, which form the biosphere surrounding the globe. When considering the problem of Man's responsibility for the Nautre, one has to ask about the subject of the responsibility. It is the state that has legal instruments and means to prevent destruction of the environment.
PL
W swoich działaniach ukierunkowanych na podwyższenie efektywności przedsiębiorstwa, coraz większą uwagę zwracają czynniki związane z szeroko rozumianą sferą zarządzania. Przedmiotem zainteresowania są tu systemy norm i wartości oraz wynikające z nich wartości zachowań pracowników przedsiębiorstw. Wywodzą się one ze sfery kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
EN
The role of business ethics is the main subject of this article. A lot of emphasis has been placed on this issue recently both in non-profit and profit activities, because it enhances managerial and employees’ sense of responsibility for compliance of their actions and results of business activities of a company with current ethical norms in the society. The article aims to highlight the role of business ethics in education and then applying it in business. It is a sign of proper treatment of employees and customers and creating value added, which is often neglected in a program of managerial studies. It is said that law limits enterprise activity “from outside”, while ethics limits it “from inside”. Is ethical behaviour a barrier though? This article presents business ethics as a chance to reinforce an enterprise image and build a corporate advantage on the market. It shows a necessity of behaviours in line with ethical rules behaviour in promotion, advertisement, sales promotion etc. that requires credible information without unethical manipulation. And where we can learn about business ethics – in education, especially because the analysis of businessmen behaviour in Poland requires work from scratch.
8
Content available Etyka biegłego rewidenta
63%
EN
Business ethics is a broad domain. The legislative entity defines its practice as a moralbusiness (that is advisable and recommended). Moral qualifications assure the clearness of thelaws in the insurances, in the environment preservation, and in the honesty of banking system.There is a strong relation between the companys ethics and the personal ethics of employees.It means that both the manager and the workers are responsible for the ethics. The choice of theemployees should take into account their style of life (and their characteristics) to promise theethics in the business.
9
Content available ETYKA W PRACY KSIĘGOWEGO
63%
PL
Artykuł podejmuje tematykę zachowań etycznych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tego zagadnienia w pracy księgowego. Zostały wskazane uwarunkowania społeczno-gospodarcze, które mają istotny wpływ na zwrot w kierunku uwrażliwienia na kwestie etyczne w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ponadto, została omówiona specyfika pracy księgowego w kontekście ryzyk o charakterze etycznym związanych z tym zawodem. W ostatnim rozdziale artykułu sporządzono zestawienie dobrych praktyk w obszarze profilaktyki i eliminacji zachowań nieetycznych w wykonywania zawodu księgowego.
EN
The issue of ethical behavior is of particular significance in business. The problem is crucial as regards the importance of ethical behavior of the accounting staff. The article indicates that this area is particularly sensitive to pathologies which may affect both the organization itself and its external stakeholders. The measures taken by the Association of Accountants in Poland seem to provide the opportunity to prevent the occurrence of unethical behavior. Among further directions of research on ethical issues in the accounting profession, one should consider the need to look for other tools that may contribute to the development of ethical behavior among accounting professionals. It seems that the classification of tools presented in chapter 2 may constitute the basis for the research on that issue.
PL
Zwrócono uwagę na znaczenie etycznego postępowania uczestników procesu inwestycyjnego. Podkreślono, że wynika to z wymagań ogólnie pojmowanej moralności, a poza tym przynosi wymierne efekty ekonomiczne firmom.
EN
The importance of ethical deal of partners who are taking part in investment process is pointed out. This attitude is resulting from general idea of morality and moreover the ethic behaviour for long time brings sizable economic profit for business.
EN
The negative image of business in the public opinion has drawn its attention, firstly in USA,and after that in Europe, to the ethical issues in business activity.The ethical behaviors of the companies have mostly the external importance they are thetools to build positive image of the company and trustworthy among its stakeholders: shareholders, customers, public opinion; and therefore they contribute to the economic growth of thecompany.Nevertheless, the ethical issues are important also inside the company, in the relations withthe employees. Codes of conducts are one of the instruments that besides building the positiverelations with the external environment may also strengthen the ties in organization. The way ofenacting the code and the employees identification with the values and rules it contains areimportant.The aim of this paper is to answer the questions: May the code of conduct be a tool ofmanaging the relations with employees, and under what conditions may it be a valuable tool, notonly another unimportant document? The first part of the paper focuses on the issue of ethics in business and genesis of this topic.After that, the deliberations focus on codes of conducts and their role in relations with environ-ment. The last part shows the evidences of the efficiency the codes of conducts in managingrelations with employees.Paper is prepared on basis of literature and researches, as well as on the authors surveys inbig international companies in some Polish cities (Kraków, Wroc³aw, Poznañ, and Warszawa).
EN
Od lat osiemdziesiątych Chiny dokonały ogromnych inwestycji w rozbudowę infrastruktury naukowej i technologicznej, a nauka i przedsiębiorczość oraz system finansowania przeszły długą ewolucję. Omawiając poszczególne etapy tego rozwoju – program TORCH, klastry innowacyjności, inkubatory biznesu ukierunkowane na nowe technologie, kapitał zalążkowy Innofund, źródła finansowania przedsięwzięć wysokiego ryzyka – autor dokonuje porównania z rozwojem tego sektora w USA po II wojnie światowej. Podkreśla analogie, ale również szczegółowo omawia różnice wynikające nie tylko z systemu gospodarczego Chin, ale przede wszystkim z odmienności kulturowych, tradycji oraz etyki w biznesie.
14
Content available Czy kodeksy etyczne mają sens?
51%
PL
Przedmiotem zainteresowania autora jest odpowiedź na pytanie o sens kodeksów etycznych. Aby udzielić odpowiedzi, autor zestawia ze sobą dominujące przeświadczenia o tym, jakie powinny być z ich rzeczywistymi i konkretnymi przykładami. Autor koncentruje się na najpowszechniej spotykanych odmianach kodeksów etycznych: firm oraz kodeksach etycznych radnych. Odpowiedź na tytułowe zapytanie jest raczej pesymistyczna. Struktura, zawartość oraz forma obu uwzględnionych odmian kodeksów nie gwarantują skutecznego przeciwdziałania występowaniu deficytów etycznych we wspomnianych obszarach.
EN
The author’s main objective in writing the article was to consider the answer to the question what is the sense of ethical codes. To find the answer, author correlates dominant perceptions of ideal-type codes with their real and particular examples. In his research project, author concentrated on the most commonly encountered kinds of ethical codes: codes of ethics for companies and codes of ethics for town councilors. The response to the title query is rather pessimistic. The structure, contents and form of both considered types of ethical codes do not assure effective reaction against ethical deficits in mentioned fields.
15
51%
EN
The author addresses the issue of the ethical aspects of research that are relevant to contemporary anthropological practice. They appear particularly in the study of “difficult problems”, which refer to the hard phenomenon (hidden, of people excluded and closed activities). The author refers to her own research experiences, talking about commitment to unfavorable changes for people affected by difficult situations (e.g. unemployment, poverty). Researcher knowledge came mainly from the experience from a dialogue with people, who cannot be treated objectively. She emphasize that anthropology should talk about such aspects with its own voice.
16
Content available NORMY ETYCZNE POLICJI II RP
51%
PL
Mówiąc o etyce zawodowej policjanta należy mieć na myśli pewien zbiór zasad moralnych, obejmujący zarówno powszechnie obowiązujące w określonej epoce i społeczeństwie jak i wynikające ze specyfiki wykonywanego zawodu. Analizując określony system wartości moralnych, przestrzegany w codziennej pracy zawodowej, przyjęty w mniej lub bardziej sformalizowanej postaci bierze się pod uwagę wiele czynników.
17
51%
PL
Problematyka artykułu dotyczy etyki memedżrskiej oraz etyki polityki realizowanej przez państwo. Dokonana w nim omówienia zawartości kodeksów etycznych stosowanych w przedsiębiorstwach przez pryzmat dziedzin, które regulują. Przedstawiono także zagadnienia rozwoju etyki w krajach o gospodarce rynkowej, etyki przedsiębiorczości i działań państwa na przykładzie Słowacji.
EN
The article refers to the ethics of a manager and ethics of state policy. There are discussed the contents of ethical codes used in firms. The author presents the problems of ethics development in countries of market economy, ethics of enterprise and state activities on an example of Slovakia.
PL
Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z perspektyw psychoterapeutycznych o najlepiej udowodnionej empirycznie skuteczności klinicznej, często jednak jest uważana za terapię związaną z redukcjonistycznym myśleniem o człowieku. Od lat 80. XX wieku rozwija się nurt religious/spiritual cognitive-behavioral psychotherapy (R/S CBT), w którym w proces psychoterapii celowo i planowo włączane są kwestie religii i duchowości. Artykuł stanowi prezentację R/S CBT, porusza też, w oparciu o wyniki badań empirycznych, zagadnienie jej skuteczności w leczeniu zaburzeń psychicznych i trudności egzystencjalnych. Istotnym tematem artykułu są także kwestie natury etyczno-zawodowej, związane z włączeniem treści religijnych w proces psychoterapii, a także wymagania, jakie stawia to przed terapeutą - zarówno w zakresie etyki zawodowej, jak i rozwoju kompetencji osobowych.
PL
Zbilansowana karta wyników stworzona przez Kaplana i Nortona ma za zadanie wspieranie realizacji strategii jednostki gospodarczej. Ze względu na swoją złożoność, a zarazem kompleksowe podejście zwracające uwagę na zależności występujące między wynikami osiąganymi w poszczególnych perspektywach w wielu przedsiębiorstwach BSC stało się wręcz sposobem zarządzania całą jednostką gospodarczą, mającym na celu jak najefektywniejsze jej działanie oraz skuteczną realizację przyjętych celów. Wydaje się jednak, że w literaturze zajmującej się tą koncepcją, jak również podczas jej wdrażania, pomija się jakże ważne w obecnych czasach problemy natury etycznej. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na możliwość nieetycznego postępowania zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników w jednostkach wdrażających i stosujących zbilansowaną kartę wyników.
EN
The author's intention was to engage the certification process in discussions about ethical aspects in context of sustainability development business. The author raised the issue of values and ethical standards of the certification process and its gradual depreciation. Is the pessimism of the author presented in this issue really legitimate?
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.