Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Business tax
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Omówiono system podatków obrotowych obowiązujących w polskim systemie podatkowym tj. podatki obrotowe ogólne, selektywne, jednofazowe i wielofazowe. Porównano stawki podatku VAT w krajach EWG.
2
100%
XX
W artykule przedstawiono warunki uzyskania przez płatników podatku od wartości dodanej statusu podatkowej grupy kapitałowej w Niemczech. Podjęto w nim próbę oceny korzyści z konsolidacji podatników dla celów VAT z punktu widzenia przedsiębiorców. Przeprowadzono także analizę znaczenia podatkowych grup kapitałowych w niemieckiej gospodarce i określono ich udział w obrocie netto, transakcjach wewnątrzwspólnotowych i podatku do zapłaty według sekcji działalności gospodarczej(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains a review of VAT grouping conditions in Germany. The author describes advantages of fiscal consolidation for VAT purposes from the enterprises' point of view and evaluates the importance of capital groups in German economy. This evaluation is based on the analysis of their number, turnover, intra-community transactions and tax to be paid or refunded.(original abstract)
3
Content available remote Hybrid legal forms as the structuring instruments for outbound investments
100%
EN
The paper deals with the choice of a legal form by a foreign investor from a tax perspective. The analysis of direct investment in the target state - as in the example of Poland - is undertaken from the point of view of a German investor being a natural person. It is the liability limitation and the transparent taxation with the exemption in Germany (no recapture taxation) which are optimality criteria for the outbound investments of an investor. In the analysis some types of hybrid forms have been compared with the benchmark (this is a Polish general partnership) and assessed. By the establishment in particular of a limited partnership with a limited liability company as the general partner or of an atypical silent partnership in Poland it is possible to limit the liability of a German investor to his contributions and, at the same time, to reach the taxation which is very close to the benchmark. (original abstract)
XX
Przedstawiono ogólną charakterystykę podatku od wartości dodanej oraz możliwości wprowadzenia jego w warunkach gospodarki polskiej.
EN
The report presents the idea of the value-added tax, considered the most perfect kind of turnoyer tax, the principles of its formation and functioning, and its unquestionable merits. Against that background the author discusses the proposals to introduce the value-added tax into Polish economy (two variants), their advantages and disadvantages.(original abstract)
XX
Value added tax phenomenon is considered as highly actual and complex topic. Value added tax, VAT abbreviated, touches every aspect of nation´s, entrepreneur´s and non-entrepreneur´s economy. VAT is one of the national budget´s main income, from the point of view of a country. At the moment, every single European country has its system of VAT mechanism. Regrettably, large VAT frauds are committed within EU due to VAT administration and it´s bureaucracy system which is considered very complicated. Since last 6 years, EU average annual leak of VAT income is estimated at 150 EUR billion. Therefore, one of this article objective is to demonstrate the lack of VAT, that causes such enormous tax frauds and to propose a tax system which could be much efficient than the current system and could reduce tax frauds. A suitable tax that could be a substitution of the VAT is a turnover tax, based on our calculations showed below. Consequently, secondary article´s objective is scientific reasoning the benefits of turnover taxation.(abstrakt oryginalny)
EN
Zjawisko podatku od wartości dodanej jest uważane za wysoce aktualne i złożone zagadnienie. Podatek od wartości dodanej, w skrócie VAT, dotyka każdego aspektu gospodarki kraju, przedsiębiorstwa, jak i jednostki nieprowadzącej działalności gospodarczej. Podatek VAT jest jednym z głównych dochodów budżetu państwa. Obecnie każdy europejski kraj posiada swój własny system naliczania podatku VAT. W UE dochodzi jednak do istotnych oszustw związanych z podatkiem VAT, ze względu na niewłaściwą administrację skarbową i skomplikowany system biurokracji. Szacuje się, że w ostatnich sześciu latach średni roczny wyciek dochodów z tytułu podatku VAT w UE wyniósł 150 mld EUR. Dlatego też jednym z celów tego artykułu jest identyfikacja przyczyn tak poważnych oszustw podatkowych i zaproponowanie systemu podatkowego, który mógłby być znacznie skuteczniejszy od obecnego oraz który mógłby zredukować skalę dokonywanych oszustw. Zgodnie z przeprowadzanymi w artykule obliczeniami, podatkiem, który mógłby potencjalnie zastąpić VAT, jest podatek obrotowy. W związku z tym, drugorzędnym celem artykułu jest naukowe uzasadnienie korzyści płynących z opodatkowania z tytułu obrotów.(original abstract)
XX
Niniejszy artykuł podejmuje problematykę konsekwencji wprowadzania innowacyjnych usług finansowych, zawężając przedmiot rozważań do opodatkowania podatkami obrotowymi rodzimych transakcji sekurytyzacyjnych. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie podatki obrotowe w Polsce tworzą bariery dla rozwoju tego instrumentu finansowego. Jest to o tyle istotne, że ich ewentualne istnienie znajdzie następnie swoje odzwierciedlenie w kosztach i ryzyku całej transakcji. Rozważania te stanowić będą podstawę do wysunięcia wniosków de lege ferenda, odnoszących się do minimalizacji owych obciążeń. (fragment tekstu)
EN
Asset securitization, as a new financial instrument, faces with tax system of our country. This conducts to the creation of a tax burden, which finally results in cost of the whole transaction. Focusing on turnover taxes, the polish tax system introduces an entities' diversification of tax burden in securitization transactions. It generally results from tax exemption but with a group of exceptions. In practice, such a solution entails different consequences of tax burden for similar transaction in the structure of asset securitization. (original abstract)
XX
W artykule omówiono istotę i klasyfikację podatków obrotowych, zalety i wady ich poszczególnych form. Omówiono również problem dotyczący opodatkowania od towarów i usług małżonków nie mających zniesionej wspólnoty majątkowej, z których każdy prowadzi odrębną działalność gospodarczą, a oprócz tego prowadzą działalność wspólną. Autor omawia również problem zróżnicowania stawek podatkowych VAT i problem sankcji VAT.
XX
Celem artykułu jest analiza funkcjonowania podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce oraz zadań pozafiskalnych przez niego realizowanych.
EN
The products and services tax introduced in Poland on 5th July 1993, is a variation of VAT. This construction along with the excise tax is mainly directed at the fulfilment of fiscal tasks. Non-fiscal functions of the product and services tax resolve themselves principally to a protective treatment of certain areas by means of rate reduction or application of tax exemptions. The products and services tax is not suitable for subjective protection. Therefore it is practically not used. Nevertheless, objective preferences relating to products and services are favourable to salesmen. The use of 0 procent rate with reference to exports permits to preserve VAT neutrality in relation to international trade. (original abstract)
XX
Na fali globalnego kryzysu finansowego odżyła idea wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. Pod wpływem kryzysu zadłużeniowego w strefie euro Komisja Europejska we wrześniu 2011 r. zaproponowała wprowadzenie go w całej Unii od 2014 r. Wyliczono, że roczne wpływy z tego tytułu mogłyby wynieść 55 mld euro. Warunkiem spełnienia pokładanych w nim nadziei jest wprowadzenie go równocześnie we wszystkich liczących się krajach w świecie finansowym. W przeciwnym razie nastąpi przesunięcie realizacji transakcji finansowych do krajów, w których nie podlegają one opodatkowaniu. Autor artykułu prezentuje argumenty za oraz przeciwko wprowadzeniu podatku od transakcji finansowych oraz rozwiązania alternatywne w stosunku do wersji zaproponowanej przez Komisję Europejską.
XX
System podatkowy stanowi jedno z istotnych ogniw funkcjonowania państwa, a jednocześnie jest ściśle uzależniony od aktualnego systemu funkcjonowania gospodarki. W Polsce system ten uległ gruntownemu przeobrażeniu po 1990 r. wraz z rozpoczęciem wdrażania zasad gospodarki wolnorynkowej. W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy faktycznie realizowanej polityki fiskalnej w stosunku do przedsiębiorstw państwowych różnych branż i jej wpływu na sytuację finansowo-majątkową tych podmiotów gospodarczych w latach 1991-1995.
XX
Omówiono transformację opodatkowania obrotu w Polsce w kierunku rozwiązań występujących w gospodarce rynkowej od 1982 roku aż do wprowadzenia podatku VAT.
XX
Omówiono polski system podatkowy i działania podejmowane w ostatnich czterech latach zmierzające do właściwego zreformowania go, a także popełnione przez ustawodawcę - zdaniem autorki - błędne decyzje i konieczne kierunki zmian.
XX
Polski podatek od sprzedaży detalicznej miał zostać wprowadzony już kilka lat temu. Stosowanie przepisów dotyczących tego podatku jednak zawieszono z powodu podejrzenia ich niezgodności z przepisami unijnymi. Niedawno unijny sąd oddalił jednak skargę Komisji Europejskiej na Polskę, nie stwierdzając naruszenia przez przepisy dotyczące tego podatku unijnych regulacji odnoszących się do pomocy publicznej. Zdaniem autora nie oznacza to jednak automatycznie zgodności tych regulacji z prawem unijnym. Pozostają bowiem jeszcze inne (poza pomocą publiczną) obszary potencjalnej niezgodności.(abstrakt oryginalny)
EN
The Polish retail sales tax was to be introduced a few years back. Yet, the application of provisions regulating this tax was suspended, on the suspicion that they were incompatible to EU provisions. However, the EU court recently rejected a complaint of the European Commission against Poland, as it did not ?nd the provisions on this tax to infringe any EU regulations on state aid. The author believes that this does not automatically mean that these regulations are consistent with EU law. There remain other (than state aid) areas of potential incompatibility.(original abstract)
XX
Omówiono VI Dyrektywę Rady w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych. Dyrektywa ta zawiera wiele postanowień dotyczących transakcji między państwami członkowskimi, które tworzą system funkcjonujący tylko między tymi krajami. Każde państwo, ubiegające się o członkostwo w Unii Europejskiej - w tym Polska - powinno przyjąć ten system
EN
The significance of the VI EU Directive that consists of Member States turnover tax with regard to tax policy in general was discussed. The author comes to the conclusion that every candidate country should accept the tax system obliges in the European Union. (AŁ)
XX
Artykuł poświęcony jest opodatkowaniu przedsiębiorców podatkami lokalnymi w Polsce. Pokazano w nim, jakimi podatkami lokalnymi są oni opodatkowani i jaki jest wpływ tych podatków na działalność gospodarczą i jej wynik finansowy. Opracowanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej przedstawione zostały podatki, stanowiące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w drugiej zaś obciążenia wyniku finansowego przedsiębiorcy.
EN
Entrepreneurs, regardless of the country in which they run their business, have to take into consideration many legal regulations, such as taxes. The entities running their business have to pay both the taxes that increase the state budget as well as those which raise the local budgets. The number of obligatory taxes depends on the size and type of business or operations; it can be one or more taxes. The purpose of this paper is to show what local taxes can be imposed on the entities running their business in Poland and to what extent these companies will feel the tax burden. In other words; can they charge their customers - services receipients or buyers of their goods - with those taxes? (original abstract)
XX
Podjęto próbę ustalenia właściwych strategii cenowych przedsiębiorstwa. Określono jak powinna zmieniać się cena sprzedaży po zmianie stawki VAT. Do przeprowadzonej analizy wykorzystano teorię gier, która pozwoliła ustalić optymalna decyzję cenową firmy z uwagi na cel, jakim jest maksymalizacja zysku.
EN
An indirect tax, VAT is by definition not neutral in relation to prices, since it is added on to net prices by the seller, thus increasing the price paid by the customer. When a change in VAT rates occurs or VAT is imposed on goods that were previously exempt, a company has to make a decision concerning price strategy. The company can maintain the gross price and itself absorb the tax burden or add the tax to the price (an increase in gross price) with the aim of shifting the tax burden onto the consumer. In a competitive consumer goods market, i.e., when the price decisions of competitors have a mutual impact on the size of sales and profits, optimum prices are rigid relative to VAT. In light of game theory, the winning strategy is to leave the gross price at an unchanged level and accept a lower net price. This enables a smaller reduction in profit, if competitors also apply this strategy, or even an increase in profit, if competitors decide to increase the gross price. The use of a cartel agreement with the aim of increasing prices by the rate of VAT causes a greater losses of profit than if the previous prices are collectively maintained. Where there is competition and elastic demand, attempts to shift the VAT burden onto consumers are ineffective, as some clients will be lost and there will be a greater burden on those remaining. Compensation for loss of profit can only be sought in winning inter-branch competition or through the growth in income of consumers and profitable expansion of demand. (original abstract)
XX
Artykułu prezentuje, w jaki sposób podatek od wartości dodanej może wpływać na rynek rolny. Przedmiotem analizy jest konstrukcja powszechnie obowiązującego w UE, wielofazowego podatku obrotowego od wartości netto - VAT. (oryg. streszcz.)
EN
The article presents how value added tax can influence the agricultural market. The subject of analysis is the structure of VAT which is generally applied in EU. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia wybrane zmiany legislacyjne związane z uchwaleniem oraz wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14.06.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Analizie poddane zostały istotne elementy nowego aktu prawnego, tj. zmiana formy regulacji z dyrektywy na rozporządzenie, a także nowe typy prospektów emisyjnych (prospekt UE na rzecz rozwoju oraz instytucja uniwersalnego dokumentu rejestracyjnego) oraz zmienione progi wyłączeń, od których aktualizuje się obowiązek prospektowy, zarówno w odniesieniu do ofert publicznych, jak i dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. W artykule wskazane zostały potencjalne szanse i możliwości, jakie oferuje emitentom nowe rozporządzenie prospektowe, w szczególności w zakresie wprowadzonych zmian, a także mankamenty nowej regulacji, odnoszące się przede wszystkim do wyboru formy regulacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected legislative amendments connected with the adoption and entry into force of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC. The analysis concerns important elements of the new legislative instrument, i.e. change of the normative form from a directive to a regulation, as well as new types of prospectuses (the EU Growth prospectus and the universal registration document) and the amended thresholds of exemptions from which the obligation to publish a prospectus arises, both with respect to public offerings and admission of securities to trading on a regulated market. The article indicates the potential changes and possibilities that the new Prospectus Regulation offers issuers, in particular with regard to the introduced changes, as well as the shortcomings of the new regulation, relating first of all to the chosen normative form. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.