Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  water act
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Autorka przedstawiła główne założenia rządowego projeku ustawy Prawo wodne, akceptując najważniejsze zmiany w stosunku do dziś obowiązującej ustawy. Stwierdziła, iż mimo że projekt nie spełnia wszystkich pokładanych w nim nadziei, wydaje się, że generalne założenia w nim zawarte nie zostaną w toku prac legislacyjnych podważone.
EN
The authoress presents basic assumptions of the government's draft of the new water Act and points out the most important changes in relation to the hitherto obligatory law. She states that although the formulation of that proposal does not comply with all connected with it expectations, it seems nevertheless to be sure that the general assumptions of that document will not be changed in the course of thej legislation process.
PL
Przedstawiono rys historyczny ustawodawstwa wodnego w Polsce i na tym tle uwagi ogólne do ustawy Prawo wodne uchwalonej przez Sejm 18 lipca 2001 r. Artykuł stanowi pierwsze ogniwo cyklu artykułów, które będą się odnosić do wybranych, bardziej szczegółowych zagadnień, takich m.in. jak: własność wód i własność położonych w ich zasięgu nieruchomości, ograniczenia własności i korzystania z wód.
EN
The paper presents an historical sketch of water legislation in Poland and on that background - general comments to the Water Act passed by the Parliament on 18th of July 2001. The paper is the first part of a series of articles which will discuss such selected particular questions as e.g. the ownership of water bodies and the ownership of realties within the reach of a water body, limitation of the title to property and the use of waters.
PL
Autor reasumuje swoje rozważania na temat podstawowych zagadnień ustawy Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. prezentowanych w artykułach, które ukazały się w kolejnych numerach czasopisma. Omawia również nie poruszane dotychczas zagadnienia związane z budownictwem wodnym i ochroną przed powodzią oraz spółkami wodnymi. Wskazuje również na pewne niedostatki legislacyjne powodujące trudności w stosowaniu prawa wodnego i prawa ochrony środowiska.
EN
The Author recapitulates his considerations on the basic problems of the Water Act of July 2001 presented in a series of papers published in our magazine. He discusses also questions connected with hydrotechnics, flood protection and water partnerships which have not been treated in mentioned above papers. Besides it the Author points to some legislative shortcomings which are reasons for difficulties in application of the Water Act and the Environmental Protection Act.
PL
Autor podaje pierwszą u nas historię powstania i rozwoju prawa wodnego, poczynając od 1922 r., kiedy to ukazała się pierwsza w Polsce ustawa Prawo wodne - przetrwała ona 40 lat. Po II wojnie światowej pracom nad nowym prawem wodnym patronował Komitet Gospodarki Wodnej PAN. Ukazało się ono w 1962 r. dzięki zabiegom CUGW-u. W1974 r. powstała nowa wersja prawa, zaś w 1997 r. prawo to znowelizowano. Najnowsze polskie prawo wodne pochodzi z 2001 r.; opracowano je w Ministerstwie Środowiska. Prace nad jego udoskonalaniem wciąż trwają - wkrótce spodziewamy się kolejnej nowelizacji.
EN
The Author presents the first in this country history of origination and development of the water law, beginning from the year 1922 when appeared the first I Poland Water Act which was in force for 40 years. After the II World War the works on the new water legislation were carried on under the auspices of the Committee on Water Management of the PAN. In the year 1962 thanks to efforts made by the CUGW appeared the new version of the Act which was amended in 1997. The present Polish Water Act originates from 2001; it has been worked put by the Ministry of Environment. The works on its improvement are under way - and it a new amendment of the Act is expected to appear in the near future.
5
80%
EN
State Hydrogeological Survey was established in Poland according to the Water Act in 2002. One of the most important asks listed in the Water Act is the groundwater monitoring system to providing this Survey the basic data for forecasting and of evalua-son water resources changes. There are different monitoring systems in Poland dealing with groundwater; state observation net earned by Polish Geological Institute for 25, regional monitoring systems organised within 16 voivodeships (provinces) and monitoring system of the first aquifer (shallow groundwaters) implemented by Institute of Meteorology and Water Management. Local monitoring nstems exist in the area of large water intakes, mines and landfills. New Water Act requires comprehensive approach to the groundwa-vr observation system in Poland and demands creation of a new data bank in the hydrogeological survey. New standards ofobserva-xon must also be implemented in the practice of monitoring.
PL
Autorki komentują kwestie formalnoprawne towarzyszące utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, problemy związane z ocenami na środowisko dla inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, omawiają wykorzystanie do robót regulacyjnych lub utrzymaniowych gruzu budowlanego i ziemi z wykopów, a także problem występowania szkód w czasie korzystania z pozwolenia wodnoprawnego.
EN
The Authoresses comment on the formal and legal questions connected with maintenance of land melioration installations, problems connected with environmental impact assessement of projects particularly harmful for the environment and the people. They discuss also the utilization of crushed bricks and earth from excavation in regulating and maintenance works, as well as the problems of damages which arise during the period of the water licence.
EN
The paper discusses the competence regulations concerning granting of the licenses for particular use of waters. Special attention has been drawn to difficulties in interpretation of the obligatory legal regulations. There have been given also remarks concerning the administrative jurisdiction.
PL
Autorki komentują korekty w ustawie Prawo wodne wynikające ze zmian niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Omawiają niektóre problemy dotyczące udzielania pozwoleń wodnoprawnych (np. na rybackie korzystanie z wód, na wykonanie urządzeń wodnych).
EN
The Authoresses comment on amendments in the Water Act resulting from changes in some legal regulations connected with functioning of public administration. They discuss some problems concerning granting water licences (e.g. to use water for fishery, to build water objects).
PL
Drugi z cyklu artykułów dotyczących nowego prawa wodnego traktuje o prawie własności wody i jego ograniczeniach.
EN
The paper which is the second one from the series of papers concerning the new Water Act discusses the problem of the title to water property and its limitations.
PL
To już trzeci z cyklu artykułów nt. nowego prawa wodnego. Traktuje o ograniczeniach prawa własności nieruchomości, polegających na zmianie sposobu ich użytkowania, wynikających z ustawy Prawo wodne.
EN
This is the third paper of the series of papers discussing the new Water Act. It is treating on limitations of the title to property resulting from the Water Act and lying in the change in the way of utilization of the property.
PL
Piąty z cyklu artykułów nt. nowego prawa wodnego traktuje o zarządzaniu zasobami wodnymi, akcentując fakt, że zarządzanie zasobami wodnymi jest realizowane z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regionów wodnych, jak też trójstopniowego podziału administracyjnego państwa, wprowadzonego w 1998 r.
EN
The fifth following paper of the series of articles discussing the new Water Act treats of the water resources management. It accentuates the fact that realization of management of water resources takes into account the division of the country into catchment areas and water regions as well as the tree-stage administrative division of the state enforced in 1998.
PL
Odpowiedzialność za szkody budzi wiele kontrowersji. W związku z tym - mimo że w nr. 10 zamieściliśmy końcowe spostrzeżenia dotyczące nowego prawa wodnego -postanowiliśmy rozszerzyć cykl artykułów o te kwestie. Autor omawia wzajemne relacje pomiędzy przepisami prawa cywilnego a przepisami prawa wodnego, wskazując na różnice wynikające z trybów postępowania.
EN
The problem of liability for damage arouses controversial opinions. In this connection -although in the copy number 8 we have already published the final remarks concerning the new Water Act -we have decided to broaden the series of papers by this question. The Author discusses the mutual relations between the civil law regulations and the water act regulations and points to the differences resulting from kinds of procedure.
PL
W kolejnym artykule z tego cyklu autor koncentruje się na kwestiach korzystania z wód. Omawia m.in. szczególne korzystanie z wód w aspekcie zazębiania się przepisów prawa wodnego z przepisami ochrony środowiska, pozwolenia zintegrowane, instytucję ugody.
EN
It is the following paper from the series where the Author fixes his attention on problems of the use of waters. He discusses a.o. the particular use of waters in the light of relation between the Water Act and environmental protection regulations, the integrated licences, the institution of agreement.
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena zgodności przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Oz U nr 115, póz. 1229 ze zm.) z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 23 października 2000 r. Nr 2000/60/EG w sprawie stworzenia podstaw do przedsięwzięć Wspólnoty w zakresie polityki wodnej (ABI. d. EG Nr. L 327). Prezentowane rozważania ograniczają się do problematyki regulowanej w dyrektywie i nie podejmują całościowej oceny ustawy.
EN
The subject of the paper is evaluation of compatibility of regulations contained in the Water Act of July 18, 2001 (Dz.U.nr115, item 1229) with regulations laid down by the directive of the European Parliament and the Council of October 23, 2000, No 2000/60/EG concerning creation of principles of the Community activities in the field of water politics (ABI.d.EG No L 327). The considerations presented in the paper are limited to problems being regulated by the directive and do not undertake the overall evaluation of the Act.
PL
Ustawa Prawo wodne z 2001 r. przyznała kompetencje kontrolne w zakresie gospodarki wodnej dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Artykuł ten jest ogólnym omówieniem dotychczasowych doświadczeń związanych z kontrolami przeprowadzanymi od 2002 r. w dorzeczu górnej Wisły przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i zasygnalizowaniem trudności, jakie występują szczególnie przy podejmowaniu działań pokontrolnych. Jest tylko próbą oceny obecnego stanu gospodarki wodnej. Okres czterech tat jest zbyt krótki na wyciąganie" ogólnych wniosków i ocenę generalną. Oceny i wnioski zawarte w artykule nie są oficjalnym stanowiskiem RZGW w Krakowie, ale uwagami Autora. Artykuł został napisany z myślą o zmianach ustawy Prawo wodne, które pozwolą na lepsze egzekwowanie prawa oraz ułatwią działania pokontrolne. Może zapoczątkować dyskusję na temat stanu gospodarki wodnej i tematyki związanej z kontrolami na łamach popularnego wśród hydrotechników czasopisma.
EN
The Water Act of 2001 has conferred the control authority in the field of water management to directors of regional water management administrations. The paper is a general discussion of the experiences gained in the framework of inspections carried out in the basin of the upper Vistula by the Regional Water Management Aministration in Cracow since the year 2002 and it signals difficulties encountered particularly in realization of control recommendations. The paper is only an attempt at evaluation of the present state of water management. The period of four years is to short as basis for drawing general conclusions and formulating a general evaluation. The opinions and conclusions contained in the paper do not present any official standpoint of the Regional Administration but they express only the personal view of the Author. The paper has been written having in mind the needed amendments to the Water Act which should allow for better execution of the regulations determined by the Act and for easier realization of the control recommendations. It can be a beginning of discussion on the state of the water management and on problems connected with ' inspection to be carried on in the columns of the popular hydrotechnical rnagazm.
PL
W artykule przedstawiono problematykę stosowania przepisów prawa wodnego dotyczących własności wód publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji na linii ustawa - rozporządzenie wykonawcze. Autor tekstu, ze względu na pojawiające się problemy podczas działań kontrolnych RZGW w Krakowie, poszukuje odpowiedzi na pytanie kto powinien wykonywać uprawnienia właścicielskie w stosunku do wód publicznych, a zwłaszcza potoków górskich. Interpretuje przepisy, gdyż nie znajduje, w wypadku niewielkich cieków, jasno sprecyzowanej odpowiedzi, jednocześnie postulując ich zmianę, w celu uniknięcia sporów pomiędzy organami administracji rządowej (regionalne zarządy gospodarki wodnej) a organami samorządu terytorialnego (marszałkowie województw). Przedstawia również własne stanowisko w sprawie niewielkich cieków, proponując korekty idące w kierunku zalegalizowania stanu faktycznego, który od lat pozostaje w sprzeczności ze stanem prawnym, przy zachowaniu gwarancji wynikających z priorytetu, jakim jest ochrona wód, jako elementu środowiska.
EN
In the paper there are presented problems of application of Water Act regulations concerning the ownership of public waters with particular regard to mutual relations on the line: act - executive orders. Because of the still arising problems in control actions carried on by the RZGW in Cracow the Author is looking for an answer to the question who is obliged to execute the ownership of public waters and especially of mountain streams. He didn't find any clearly formulated answer in respect to smali water-courses. Therefore he is looking for a proper interpretation of the existing regulations and at the same time he postulates introduction of changes in respective legislation in order to avoid the disputes between organs of state administration (regional water administration boards) and the organs of territorial autonomy (presidents of regional councils). He presents also his own opinion on the problem of small water courses and puts forward a proposal of corrections which aim at legalization of the reai state of the problem being since many years out of accordance with the legal state, with preservation of guarantees resulting from priority of protection of waters as an element of the environment.
PL
Stwierdzenie, że gospodarka wodna jest najważniejszym działem gospodarki narodowej, jest oczywiste nawet dla niespecjalistów. Wywoła ono sprzeciw, co najmniej kilku innych, kluczowych obszarów działalności, jak chociażby rolnictwa czy budownictwa, ale odcięcie im dostępu do wody, całkowicie paraliżuje ich technologie wytwarzania. Trudno chyba znaleźć drugi obszar nauki i działalności, skupiający tak wiele dyscyplin od podstawowych, jak biologia, chemia czy fizyka, przez bezpośrednio związane z wodą, jak hydrologia czy hydraulika, do wywodzących się z innych dziedzin, jak budownictwo wodne, ekonomika wodna czy prawo wodne. Obok głównych, wspomnianych obszarów gospodarki również liczne dalsze, jak przemysł, a w nim głównie energetyka czy górnictwo, transport wodny czy balneotechnika, tracą podstawy działalności bez dostępu do zasobów wodnych.
EN
It is hard to find other area of science and business, bringing together so many disciplines from basic like biology, chemistry and physics, by directly involving water, such as hydrology and hydraulics, for coming from other areas as hydraulic engineering, water economics and water law. Apart from the main, mentioned areas of the economy there are also many more, such as industry, including mainly energy and mining industry, water transport or balneotechnology, which are losing basics of their functioning without access to water resources. A governance of water economy in Poland as a part of the national economy has been - since the beginning of 90s a period of political and economic transition - in a process of a permanent reforming changes. With the decision to join the European Union and especially after the accession (2004) this process became an obligatory due to the Water Framework Directive. The paper is presenting the pending process of reforming of a current water management system in Poland by presenting some draft documents on that issue and discussing their main proposals. The draft of water policy assumed non-public funds as the main source of funding for state water management. It is difficult to agree with this assumption. After all public funds may be spent only on: financing of public expenditure, financing of expenditures of the state budget or the budgets of local government units. The draft of state water policy assumes that investments in water management, in the period 2011-2030, will amount to 262 billion PLN and will come mainly from non-public funds. This means that for the management of water average of 13 billion PLN will be allocated annually for the whole period covered by this document, and 10.3 in the period to year 2016. It seems that the state water policy framework is based on unrealistic financial instruments, which undermines the feasibility of implementation of planned projects.
PL
Przedstawiono korelacje pomiędzy prawem wodnym a prawem ochrony środowiska ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia opłat i kar.
EN
There has been presented correlation between the water legislation and the environmental protection legislation with special regard to the problem of fees and fines.
PL
Instrukcja gospodarowania wodą, jako opracowanie stanowiące podstawę do określenia sposobu gospodarowania wodą w wypadku korzystania z wody za pomocą urządzeń do jej piętrzenia, funkcjonowała już we wcześniejszej ustawie Prawo wodne. Nie była ona jednak obligatoryjna, a o potrzebie jej opracowania decydował organ właściwy do wydania pozwolenia wodno-prawnego. Powodzie, jakie wystąpiły w ostatnich latach ubiegłego wieku, wykazały, że sposób gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych w istotny sposób wpływa na skutki powodzi. Z drugiej strony ograniczone zasoby wodne, szczególnie w okresach długotrwałej suszy, wymagają ustalenia priorytetów w zaspokajaniu potrzeb i wprowadzaniu uzasadnionych ograniczeń. Wszystko to spowodowało, że w obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ustawie Prawo wodne podniesiono rangę instrukcji gospodarowania wodą i w wypadkach wymienionych w ustawie uznano ją dokumentem obligatoryjnym.
EN
Instruction for management of water as en elaboration constituting the basis for determination of the way of water management in case of utilization of water by means of damming it up was provided for by the earlier Water Act. It did not have however an obligatory character and the authority competent to grant water licenses had the right to decide on the need for developing of such an elaboration. The floods which occurred in the last years of the last century revealed that the way the water in retention reservoirs is managed has an essential impact on effects of the flood. On the other hand the limited water resources particularly in the periods of long-lasting droughts require that priorities in meeting the needs should be determined and justifiable limitations should be introduced. Therefore in the Water Act of January 2002 the mentioned above instruction has been recognized as an obligatory document.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.