Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3403

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 171 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zarządzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 171 next fast forward last
EN
The point of view of the considerations shows the main goal was to show the barriers, benefits, and motivators for taking action to build a new management strategy namely the green supply chain. To realize of the aims was used literature analysis, which let to the selections of the extracted factors, and their verifications were based on empirical research conducted in two industries: food and clothing manufacturers. The catalog of factors is the basis for consideration and recommendations for organizations and supply chains, what elements to avoid, or which ones may be a problem in creating the green supply chain, and on the contrary, and to shows they will be motivating for the implementation of the new business strategy.(author's abstract)
PL
Artykuł podkreśla znaczenie planowania budżetu w układzie zadaniowym dla Ministerstwa Obrony Narodowej i ogólnej działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowym przedmiotem zawartych w niniejszej pracy rozważań są zasady sporządzania analizy finansowej, opierające się na celowości wydatkowania powierzonych środków publicznych. Szczególną uwagę zwraca się na zakres zadań realizowanych w ramach poszczególnych funkcji działalności państwa oraz mierniki, które mogą być wykorzystane do pomiaru efektywności gospodarowania finansami wojska przez resort obrony, a co za tym idzie, do poprawy wydajności pracy całego ministerstwa oraz sił zbrojnych. Całość pracy opiera się na wykazie podstawowych wydatków związanych z szeroko pojętą obronnością państwa.
EN
The article stresses the importance of budget planning in the task ori-ented method for the Ministry of National Defence and general operation of the Armed Forces of the Republic of Poland. Special attention is drawn to the range of tasks performed within the framework of particular functions in the whole operation of the state and criteria that can be applied to measure the effectiveness of military financial management by the military sector, consequently leading to the work output improvement of the whole ministry and armed forces as well. The whole is based on the register of the basic expenditures connected with widely understood defence of the state.
XX
Przedstawiono różne koncepcje i ujęcia działania.
EN
Management science analyses innovations, productivity, quality, satisfaction of the work and it registers acts. They establish the manner of identification and explanation of acts. The article analyses the concept of the act from methodological point of view. (original abstract)
EN
The legislator gave to the building constructor the possibility to choose a legal form of garage in condominium. This decision brings important consequences for a potential buyer of garage. It refers to selling this garage separately and the manner of management of it. The main subject of this article is the presentation of varies legal forms of a garage under the Polish law and legal consequences, which are connected with the choice each of these form. The main goal of this paper is pointing out the differences in management of garages because of their forms. A specific goal is an explanation, which form of garage may be managed by the community of owners, but which of them, shall be managed by owners themselves. In last section of this paper, there is a legal analysis of the case-law. One of judgment state that a housing community may "take over" management of a garage, which is an separate premises co-owned only by some owners of residential premises. It is contentious, so in last point of this paper is explained, why a housing community cannot "take over" management of a such garage.(author's abstract)
EN
The functioning of the centres, where the places of religious worship are located, is connected with the occurrence of periodic impediments resulting from the large influx of pilgrims in selected periods, so called pilgrimage peaks. The research conducted is aimed at developing a functioning model of the centres in which large religious events are organized on a regular basis to facilitate more effective involvement of the city residents in providing services for arriving pilgrims - tourists and to contribute to the sustainable development of the centres with similar characteristics. The article presents selected procedures related to the organization and securing of seasonal pilgrimages and analysis of preparations for the celebration of the World Youth Day in Czestochowa, as well as presents the considerations on functioning of the city during this period.(author's abstract)
PL
Zarządzanie kompetencjami należy rozumieć jako proces złożony z działań praktycznych, polegający na ustaleniu kompetencji, określeniu ich oraz doborze pracowników do ustalonego modelu bądź też doskonaleniu personelu pod kątem pożądanych kompetencji. Zarządzanie kompetencjami winno odbywać się zarówno dla celów jednostki, jak i całej firmy. Kompe-tencje są to dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Ponadto kompetencje pozwalają odróżnić człowieka pasywnego od efektywnego, który z łatwością wykonuje swoje zadania. Najważ-niejszym postępowaniem w kwestii kompetencji jest ustalenie ich elementów składowych. Za podstawowe uznać należy wiedzę, umiejętności, wartości oraz postawy.
EN
Competence management is understood as a process consisting of practical activities that include setting competence, defining them and em-ployees selection to a set model or the personnel improvement to acquire necessary competence. Competence management should be carried out to achieve both the individual’s and the whole company’s aims. Compe-tence is usually made up of knowledge, abilities and attitudes’ predisposi-tions to accomplish tasks on a given level. Moreover, competence allows distinguishing between a passive and effective person who performs his/her duties without difficulty. The most important action for competence is to set its components which include knowledge, abilities, values and attitudes.
XX
W artykule podjęto dyskusję o zmodyfikowanej terminologii zaproponowanej przez Project Management Institute w 2011r. w opracowaniu Practice Standard for Earned Value Management. Przedyskutowano szczególnie dwa pojęcia: Planned Value i Actual Cost, które zastąpiły odpowiednio Budgeted Cost of Work Scheduled oraz Actual Cost of Work Performed, a także terminy odnoszące się do budżetu projektu, takie jak: Budget at Completion, Performance Measurement Baseline, Distributed Budget, Undistributed Budget, Project Budget Base and Summary Level Planning Budget. Przedyskutowano krytycznie również pojęcia Contingency Reserve i Management Reserve w kontekście zarządzania projektami. Autor dowodzi, że sami twórcy standardu są niekonsekwentni w stosowaniu źle brzmiącego pojęcia Planned Value (wartość planowana), często używając zastępczo pojęć Planned Cost lub Budgeted Cost. Wysunięto propozycje rozumienia i używania związanych z projektem rezerw oraz zasugerowano polskie odpowiedniki omawianych pojęć.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper discuses the terminology presented by the revised Practice Standard for Earned Value Management issued by the Project Management Institute in 2011. Special attention is given to the terms of Planned Value and Actual Cost which replaced the well-known Budgeted Cost of Work Scheduled and Actual Cost of Work Performed, respectively. Next, terms relating directly to project budget are taken into account, such as: Budget At Completion, Performance Measurement Baseline, Distributed Budget, Undistributed Budget, Project Budget Base and Summary Level Planning Budget. Further, some constructive criticism is expressed when analyzing notions of Contingency Reserve and Management Reserve. In author's opinion it would be consistent if the standard operated a comprehensive terminology of Budgeted Cost, Earned Value and Actual Costs. The author points out that even the standard setters are inconsistent in reference to the Planned Value term which seems to be a wrong proposal for what should be better referred to as Planned Cost or Budgeted Costs. Linguistic suggestions of the Polish usage of the mentioned English terminology are put forward in the conclusion.(original abstract)
PL
Wytworzona przez globalizację rzeczywistość została nałożona na stare struktury międzynarodowe. Wiek XXI przyniósł przemianę obiektywnej i subiektywnej kondycji ludzkości oraz zmianę w komunikacji i oddziaływaniu ludzi na siebie. Obiektywnym poziomem nowej rzeczywistości jest pojawienie się problemów zagrażających całej populacji ludzkiej. Dostępność mediów powoduje wzrost świadomości upośledzania ekonomicznego poszczególnych grup i poczucie braku zgody na istniejące status quo. Dzisiaj znacznie łatwiej jest zabić milion ludzi niż rządzić milionem ruchliwych, pobudzonych, niecierpliwych ludzi. Brakuje pozytywnych idei jednoczących ludzkość, definiujących czym jest wspólny pierwiastek, który dzielimy ze wszystkimi ludźmi. Wyzwaniem staje się wypracowanie modelu, który umożliwi ludzkości rozwiązanie globalnych problemów.
EN
The reality created by globalization was put on old interna-tional structures. The 21st century has brought the transformation of objec-tive and subjective humanity condition and change in people’s communica-tion and interaction. The emergence of new problems which threaten the whole humanity is an objective level of new reality. Access to media caus-es the increase of selected groups’ economic impoverishment awareness and the feeling of lack of agreement to current status quo. Today it is easi-er to kill a million of people than manage a million of energetic, agitated and impatient people. There is a shortage of positive ideas unifying people which define a common element that we share with all people. Working out a model that will allow humanity to solve global problems has become a challenge.
XX
Uniwersytet Otago jest jednym z ważnych liderów promujących komercyjne wykorzystanie IP własnych pracowników naukowych. Buduje się w nim również inspirujące powiązania badawcze z sektorem prywatnym. Realizują je trzy wyspecjalizowane podmioty: Centrum Badań i Rozwoju, Otago Innovation Ltd., Centrum Innowacji Uniwersytetu Otago. Centrum Innowacji Uniwersytetu Otago (CIUO) jest ośrodkiem działającym na styku badań i biznesu, łącząc spin out Uniwersytetu Otago oraz firmy start-up z innymi podmiotami gospodarczymi, również często należącymi do MSP. W rezultacie CIUO od wielu lat skutecznie ułatwia implementację rezultatów kreatywnych technologii dostosowując je do zasad rynkowej komercjalizacji, dziś już zazwyczaj globalnej.(abstrakt autora)
EN
The Otago University is one of own researchers valid for leaders promoting the commercial IP application. He is building also inspiring research connections with the private sector. To facilitate this process appointed to life three entities. These are: Innovation Centre of the University of Otago, Centre for Research and Development , Otago Innovation Ltd. Centre of the Innovation of the Otago University (CIUO), he is a centre acting on the joint of examinations and the business, is linking spin-out of the Otago University and the company start-up with other business entities and offices of the University. As a result from the row of years effectively he to principles of the market commercialization, today is already usually facilitating the implementation of results of creative technologies global.(author's abstract)
EN
Abstract-Trust management is an approach to access control in distributed open systems, where access control decisions are based on policy statements made by multiple principals. The family of Role-based Trust management languages (RT) is an effective means for representing security policies and credentials in decentralized, distributed, large scale access control systems. It provides a set of role assignment credentials. A credential provides information about the privileges of users and the security policies issued by one or more trusted authorities. The main purpose of this paper is to show how extensions can make the RT family languages more useful in practice. It shows how security policies can be made more realistic by including timing information, maintaining the procedure or parameterizing the validity of credentials.(original abstract)
XX
W artykule omówiono założenia zintegrowanej koncepcji Lean Green. Wskazano obszary spójne dla obu paradygmatów, ale także zidentyfikowano potencjalne bariery jednoczesnej implementacji obu założeń do strategii firmy.(abstrakt autora)
EN
The article discusses the establishment of the integrated Lean Green concept. It highlights the areas consistent for both paradigms, but also identifies potential barriers to simultaneous implementation of both assumptions in the company's strategy(author's abstract)
12
Content available remote Nowe wyzwania współczesnego zarządzania - zarys problemu
100%
XX
W opracowaniu wskazywane są - z uwagi na szybki rozwój zarówno praktyki, jak i teorii zarządzania - nowe wyzwania, które zdaniem autora stają przed tą nauką: - wyzwania w sferze szybkości działania, - wyzwania w zakresie koncepcji zarządzania, - wyzwania kulturowe, - wyzwania w sferze społecznej. Słowa kluczowe: zarządzanie, koncepcje zarządzania, szybkość działania.(abstrakt oryginalny)
EN
The article points at the new challenges as a result of fast evolution of theory and practice of management. In Author's opinion, the main of those challenges are the following: - Challenges in an area of speed of activity - Challenges related to the management conception - Culture challenges - Challenges in a social area (original abstract)
13
Content available remote Bariery upowszechniania modeli dojrzałości procesowej
80%
XX
W artykule podjęto próbę identyfikacji i klasyfikacji barier upowszechniania się modeli dojrzałości procesowej. W pierwszej kolejności przybliżono istotę dojrzałości procesowej i modeli dojrzałości procesowej. Odniesiono się do różnorodności powyższych modeli opisywanych w literaturze. Zaprezentowano korzyści płynące z ich implementacji. Następnie, bazując na przeprowadzonych studiach aktualnej krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu, analizie poddano zidentyfikowane ograniczenia ich stosowania. W końcowej części opracowania dokonano podziału barier stosowania modeli dojrzałości procesowej, dzieląc je na wewnętrzne i zewnętrzne. Szerszą uwagę skupiono na ograniczeniach o charakterze wewnętrznym, w nich upatrując głównych przyczyn braku zainteresowania, jak i wdrażania modeli dojrzałości procesowej. Podzielono je na: zarządcze finansowe, personalne, kulturowe, organizacyjne i techniczne. Wśród barier zewnętrznych uwagę zwrócono na cechy otoczenia rynkowego, branżę, w której funkcjonuje podmiot, trendy i mody na stosowanie określonych narzędzi wspomagających zarządzanie, oraz wymagania dostawców i odbiorców(abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to identify and classify barriers to the dissemination of process maturity models. First, the essence of process maturity and process maturity models were approached. The reference to the diversity of the models described in the literature was made along with the presentation of the benefits of their implementation. Next, based on the current domestic and foreign literature review, indicated restrictions in their implementation were analysed. In the final part, the division of the barriers to the use of process maturity models was made breaking them down to internal and external barriers. Closer attention was paid to the difficulties of the internal nature, to which the main reasons for the lack of interest in as well as implementation of process maturity models were ascribed. They were divided into: managerial, financial, personal, cultural, organisational and technical barriers. Among the external barriers, attention was given to the characteristics of the market environment, type of business in which the subject operates, trends in the application of certain tools supporting the management and requirements of suppliers and customers(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie wielowymiarowej koncepcji zarządzania zdrowiem na przykładzie profilaktyki, diagnostyki i terapii jednego z najczęstszych nowotworów w obrębie głowy i szyi człowieka - raka krtani w Polsce. Jest to choroba, którą w trakcie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chirurgicznego zajmują się otorynolaryngolodzy. Artykuł rozpoczyna się przeglądem definicji zdrowia w oparciu o literaturę przedmiotu. Następnie przeprowadzony został przegląd sposobów rozumienia zarządzania, który miał prowadzić do syntezy koncepcji zarządzania zdrowiem. W dalszej kolejności zaproponowano klasyfikację poziomów zarządzania zdrowiem. Artykuł zamyka ilustracja empiryczna opierająca się na zastosowaniu modelu zarządzania zdrowiem w odniesieniu do profilaktyki, diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Article is an attempt to present a multidimensional concept of health management on the example of prevention, diagnosis and treatment of larynx's cancer in Poland. It begins with a review of the definition of health, followed by an overview of the different ways of understanding the term management. This has led to the synthesis of the concept of health management, which became the starting point for the location of the concept of health management. Then in the proposed classification of levels of health management, which resulted in a clarification of the theme by the closing work of empirical illustration. It is based on the use of the health management model with regard to the prevention, diagnosis and treatment cancer of larynx in Poland. (original abstract)
15
80%
XX
Wzrastające znaczenie co-rywalizacji jako regulatora hybrydowych kooperacyjno-konkurencyjnych interakcji w przestrzeni społecznej w jej biznesowym, usługowym czy sportowym wymiarze, uzasadnia podjęcie próby sformułowania kanonów (reguł) coachingowo wspieranego zarządzania kooperacją zespołową w warunkach konkurowania. W pracy przedstawiono w formie pragmatycznych postulatów, 10 zintegrowanych reguł coachingowego zarządzania i współdziałania w zespole zadaniowym będące wynikiem refleksji nad desygnatami efektywnego współdziałania ludzi w warunkach konkurowania i wieloletnich, interdyscyplinarnych badań, nad instrumentami usprawniania współdziałania zespołów zadaniowych działających w warunkach co-rywalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Since co-competition is perceived as a regulator of chain interactions in organizotial space which include business, service and sports, it is justified to make an attempt at presenting the canons (principles) of coaching- style management of team cooperation in a organizational game. The paper presents principles of coaching-style management of a task team in the form of pragmatic demands. They are based on the author's considerable experience and reflection on designations of effective cooperation between people acting under competition which he acquired while holding various positions in service organizations, for example in educational and consulting institutions and in team sports associations, as well as on his conclusions resulting from his long-standing, interdisciplinary research on the instruments improving the cooperation within task teams acting under co-competition. (original abstract)
XX
Internet to zdecentralizowana sieć sieci, składająca się z równoprawnych węzłów, przekazujących sobie wzajemne informacje zgodnie z określonymi procedurami1. Pod koniec ubiegłego wieku, w oparciu o Internet, zbudowana została sieć WWW . Wyszukiwanie, utożsamiane przez wielu z ruchem w sieci WWW , stało się siłą napędową wszystkiego, co ma związek z Internetem. Obecnie miliony osób, zasiadając każdego dnia przed monitorami komputerów, wpisują w okna wyszukiwarek zapytania, by po sprawdzeniu kilku wyników wyszukiwania odnaleźć poszukiwane informacje. Wyszukiwarki internetowe stają się więc interfejsem do ogromnego bogactwa sieci - witryn WWW 2. Mimo że z założenia wyszukiwarki internetowe służą wyszukiwaniu informacji, stanowią też doskonałe źródło danych niezbędnych do zarządzania witryną internetową(fragment tekstu)
EN
In the article results concerning the study on the inquiries referred to www searching engines redirecting internet users to Polish language www portal sites are presented. Particular attention has been paid to the growing tendencies of the number of words used to formulate such inquires and the number of entries to a site when the inquiry is rather long. As the study area five portals have been selected the entries in which are motivated mainly by the intention of using search engines. The data for the study, as keywords, the number and entry sources concerning the described portals originate from the Google statistics. It has been emphasised that the main element taken into consideration by search engines when they form their own rankings are keywords occurring in the portal. This makes the study related to keywords an indispensable element of www portal management(author's abstract)
XX
Arystotelesowska logika opiera się na zasadzie braku sprzeczności. Propozycja jest albo prawdziwa, albo nieprawdziwa. Aby spełnić tę zasadę, system musi być prosty, rozdzielny i musi spełniać zasadę wykluczonych środkowych. Takie systemy nazywane są kartezjańskimi. Dychotomia kartezjańska wynika często ze zbyt uproszczonej wizji naszego związku z rzeczywistością, ponieważ jeśli A jest prawdziwa, nie-A musi być często wzmacniana. System (A, nie-A) uzyskuje status duopolu (bieżącego i potencjalnego), którego jednolity charakter należy wziąć pod uwagę. Trzeci termin, jako wyraz intersesji i mediacji między obydwoma elementami, staje się wówczas konstytutywnym elementem reprezentacji rzeczywistości. Analiza oparta głównie na teorii kategorii oraz na teorii topoi bi-fibracji Grothendiecka pokazuje, że funkcje pośredniczące są konstytutywne dla duopolu. Mają one znaczenie tylko przez zawarty środek; "dusza" tego środka jest wtedy dynamiczna w złożonej płaszczyźnie. W tym przypadku prawda przyjmuje status ograniczeń, podczas gdy kłamstwo nadużywa statusu "neopaństwa", które w kontekście złożonych uwikłań staje się błędnym makijażem. Jako odniesienie do interpolacji podanej przez funkcję zeta Riemanna w złożonych systemach samopodobnych nazwaliśmy "zarządzanie zeta" możliwością zarządzania nierozdzielnymi systemami z udziałem włączonego środka. Wprowadzimy logikę zawartego środka, która ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia dynamiki złożonych systemów (systemów społecznych, ekosystemów badawczych, kontroli kryzysu itp.). Pokażemy również, że są to te same metody, które transponowane w dziedzinie społecznej są podstawą dynamiki mediacji (rola instytucji w mechanizmach rozwoju; rola badań w akceptacji niepewności empirycznej; rola nauczania dla poprawy świadomości obywatelskiej itp.). Na końcu przedstawimy, w jaki sposób systemy klanowe lub nadmierne kartezjańskie trendy edukacyjne prowadzą do ograniczenia kreatywności i doprowadzają cywilizację do upadku z powodu braku zdolności adaptacyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Aristotelian logic is based on the principle of non-contradiction. A proposition is either true or not true. To match this principle, a system must be plain, separable and it must meet the principle of the excluded middle. Such systems is said Cartesian. The Cartesian dichotomy stems from an often far too simplistic vision of our relationship to reality because if A is true, no-A must often be potentiated. The system (A, no-A) acquires the status of a duopoly (current & potential) whose monadic and unitary character must be considered. The third term, as an expression of intersession and mediation between both items, becomes then a constitutive element of the representation of the real. The analysis mainly based on category theory and on Grothendieck's bi-fibration of topoi shows that mediating functions are constitutive of duopoly. They only have meaning through an included middle; the "soul" of this middle is then a dynamic in complex plane. Here, the truth assumes the status of limits, while the lie misuses the status of a "neo-state" that, seen, in the context of complex entanglements, becomes a fallacious make up. Taking as reference the interpolation given by the Riemann zeta function in complex self-similar systems, we have termed "zeta management" the ability to manage the non-separable systems involving the included middle. We shall introduce the logic of the included middle which is fundamental for understanding the dynamics of complex systems (social systems, research ecosystems, control of crisis, etc). We will also show that it is the same methods which, transposed on the social field, are the basis of the dynamics of mediation (role of institutions in development mechanisms; role of Research in the acceptance of empirical uncertainty; role of the teaching for improving the citizen consciousness, etc.). Finally, we will preview how clan systems or unduly Cartesian educational trends, lead to restrain creativity and lead civilizations to decline for lacking adaptability.(original abstract)
XX
Podstawą konstrukcji modelu dynamiki systemu zarządzania organizacją gospodarczą i jego symulacji jest teoria i metodologia dynamiki systemów opracowana przez Jaya W. Forrestera, co jest logiczną konsekwencją zastosowania w badaniach i opracowaniu myślenia systemowego (Forrester 1961; 1968; 1978; 1990). Myślenie systemowe zakłada, że nie można zrozumieć jakiejś większej całości, badając jej elementy składowe w oderwaniu od funkcjonowania całości obiektu (rzeczy, zjawiska, procesu), gdyż wówczas mogą się one zachowywać inaczej niż w rzeczywistości jako składniki tej całości. Myślenie systemowe jest sztuką widzenia całości, z wyeksponowaniem interakcji (zależności i oddziaływania) jej elementów składowych ze sprzężeniami zwrotnymi, a nie rozpoznawaniem pojedynczych składników w oderwaniu od (co też daje myśleniu niepowtarzalny charakter). Funkcjonowanie całości to ciąg zdarzeń niekiedy bardzo odległych od siebie w czasie i przestrzeni, przy czym związki pomiędzy elementami systemu nie zawsze są jasne i proste, często są też niewidoczne dla badacza. Jednak istnieją i mogą wywierać poważny wpływ na cały system. Myślenie systemowe bazuje również na twierdzeniu, że rzeczywistość nie jest linearna, lecz wielokierunkowa, złożona z elementów i różnorodnych zależności także w postaci pętli sprzężeń zwrotnych. Sprzężenia zwrotne w systemie powodują, że skutek jego zachowania jest jednocześnie przyczyną tego zachowania. Problem polega tylko na naszej percepcji systemu, przyzwyczajeni jesteśmy bowiem do linearnego widzenia świata, a tymczasem w zachowaniu systemu najważniejsze jest zaobserwowanie sprzężeń zwrotnych oraz ich pętli, a także jego historii (którą one opowiadają). (fragment tekstu)
EN
In the work chapter, after discussing issues related to systems thinking, mental models, system dynamics and procedure of modeling, presents the socio-mathematical description of the dynamics of economic organization management system based on system dynamics methodology developed by Jay W. Forrester, as a creative concept used for researching system thinking. The purpose of this description is to illustrate the methodology and characteristics the construction this type of that models. This description is a simply way represent any economic organization (production), which show the organizational units (departments and production department), the flows of orders, the streams of information about materials and prefabricates, final products and their storage and sales. Built model of system dynamics allow management to analyze the causes of fluctuations In the processes of economic organization changes observed at the urgen changes to take new orders for final products. The simulation made on the basic experimentally constructed model revealed certain properties characteristic of the dynamic behavior of economic organization (formation of the characteristic and interesting letter size) at its manufacturing operations in case of adoption of new orders for final products. (original abstract)
19
Content available remote Actual Rate of the Management Fee in Mutual Funds of Different Styles
80%
Equilibrium
|
2022
|
tom 17
|
nr nr 4
969-1014
EN
Research background: Exponential growth of passive mutual funds after 2007-2008 global financial crisis put pressure on active fund managers to lower the management fees. The real costs of active fund management are, however, very often higher than the values of management fees reported publicly. Thus it is not easy to decide on the quality of the fund management and estimate the level of management charges optimal for the future fund performance. Purpose of the article: In this study, we propose to utilize an actual rate of the management fee (ARMF) disclosed in the management company financial statements as a measure of the real value of the management costs and investigate its determinants in mutual funds of different styles.Methods: Using a dataset of 21,618 monthly observations for 500 mutual funds from a market of diversified structure and high management fees charged we test the operating model of a mutual fund performance, and derive the formula of a before-fee return with the ARMF as its component. The fund performance is measured by a raw before-fee return and two types of risk-adjusted alphas based on the multifactor model of Carhart (1997) and the fund attributes. Later, using panel data we explain ARMF by mutual fund performance and attributes. We also compare the results to the ones obtained for the total operational cost (TOC) - a value similar to ARMF that is disclosed in mutual fund financial reports.Findings & value added: We find that the proposed ARMF is related more to the size and not to the performance, age or a cash flow of mutual funds. We observe it among all studied fund styles. The largest deviations of the average ARMF are seen in the management companies that belong to the banks' capital groups. The proposed measure of the management fee included in the operating model of a mutual fund performance can be used for any local mutual fund worldwide, and compared with other fund markets of more or less diversified style structures. (original abstract)
PL
W opracowaniu o charakterze teoretycznym podjęto próbę uzupełnienia, z perspektywy wymagań współczesnej metodologii zarządzania, dorobku teorii metod zarządzania o zespół determinantów ich doboru oraz o dostrzegane ich miejsce i funkcje w procesie zarządzania organizacyjnego. We wstępie przedstawiono uzasadnienie wyboru tematu oraz główne cele podjętego opracowania, za które przyjęto po pierwsze przedstawienie wymagań współczesnego podejścia do zarządzania oraz typów determinantów, które powinny być uwzględnione przy doborze metod zarządzania według reguł współczesnej metodologii zarządzania, po drugie ukazanie miejsca i funkcji metod zarządzania w sferach objętych metodologią zarządzania oraz przedstawienie proponowanych metod zarządzania ukierunkowanych na rozwijanie niematerialnych zasobów organizacji i uznanych za określone uzupełnienie dominującego zbioru metod. W części opracowania zawierającej materiały i metody opisano główne podejścia do zarządzania, kierunki ich ewolucji, postulowane reguły dobrego zarządzania oraz dyskusję dotyczącą metod zarządzania. W zakresie wyników i dyskusji przedstawiono typy determinantów metod zarządzania ze sfery epistemologicznej, praktyczno-koncepcyjnej i praktycznej oraz dostrzegane ich miejsce i funkcje w postulowanej metodologii zarządzania. We wnioskach, na podstawie przeprowadzonej analizy, przedstawiono proponowane metody zarządzania zorientowane na rozwijanie niematerialnych zasobów, które z jednej strony stanowią podstawę konkurencyjności współczesnych organizacji, z drugiej strony mogą stanowić uzupełnienie funkcjonującego zbioru metod zarządzania.
first rewind previous Strona / 171 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.