Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest analiza aktywności turystycznej emerytów i rencistów zamieszkujących województwo zachodniopomorskie a w szczególności wykrycie powiązań pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi ich wyjazdy turystyczne. Jako narzędzie badawcze wykorzystano wielowymiarową analizę korespondencji. Ze względu na dość dużą liczbę wariantów analizowanych zmiennych zastosowano metodę Warda, która umożliwiła wyznaczenie powiązań pomiędzy wariantami zmiennych.
EN
The purpose of the article is an analysis of tourism activity and pensioners living in West County in particular, to detect relationships between variables characterizing their vacations. The study used a multidimensional analysis of the correspondence. Due to the relatively large number of variants of the analyzed variables using Ward method, which allowed setting the links between the variants of variables.
PL
Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu atrakcyjności podregionów w Polsce z punktu widzenia możliwości rozwoju w nich turystyki przyjaznej środowisku przyrodniczemu, tzw. ekoturystyki. Do analizy wykorzystano wskaźniki charakteryzujące atrakcyjność środowiska naturalnego podregionów (stymulanty) oraz wskaźniki mierzące poziom jego zanieczyszczenia (destymulanty). Klasyfikacji podregionów dokonano za pomocą analizy dyskryminacyjnej. Wstępnej klasyfikacji obiektów na grupy, a tym samym wyboru zmiennej grupującej, dokonano stosując metodę k-średnich.
EN
The main goal of this paper is the analysis of the spatial differentiation of Poland
PL
Celem artykułu jest próba wyodrębnienia zmiennych, które wpływają na podjęcie decyzji o wyjeździe turystycznym rencistów. W badaniu wzięto pod uwagę zmienne kategoryzacyjne i do wyboru optymalnego zbioru czynników decydujących o wyjeździe turystycznym wykorzystano analizę log-liniową. Informacje dotyczące aktywności turystycznej w gospodarstwach domowych rencistów zaczerpnięto z badań ankietowych „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych” przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2009 roku.
EN
The aim of this article is to set variables that influence to make decision about the travel of pensioners. To choose the optimal set of factors determining destination of departure was used log-linear analysis because the research includes categorization variables. The information about tourists activity in pensioners households were taken from survey „Tourism and recreation in households” conducted by the Central Statistics Office 2009.
PL
Celem artykułu jest analiza zależności między zmienną określającą wystąpienie wyjazdu turystycznego a zmiennymi ekonomicznymi i społeczno-demograficznymi charakteryzującymi gospodarstwa domowe seniorów w Polsce. Podstawą informacyjną badań są dane statystyczne dotyczące wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa jest w wieku 60 lat i więcej. Zostały one zaczerpnięte z przeprowadzonego w 2009 roku przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowego nt. „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych. W badaniu istotności wpływu czynników determinujących wystąpienie wyjazdu turystycznego wykorzystano test niezależności oraz model logitowy.
EN
Purpose of this paper is to present an analysis of the dependences between a variable determining occurrence of a tourist trip and economic and socio-demographic variables that characterize households of seniors in Poland. The study is based on statistical data regarding tourist trips taken by members of households, where half of the household is of the age of 60 or more years. It has been culled from a survey performed in 2009 by the National Statistical Office, called „Tourism and leisure at households”. In researches about significance of factors determining occurrence of a tourist trip were used independence test and logit model.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące klasyfikacji wyjazdów turystycznych seniorów ze względu na rodzaj wyjazdu oraz segmentacji gospodarstw domowych seniorów w Polsce ze względu na ich uczestnictwo w ruchu turystycznym. W badaniu uwzględniono indywidualne wyjazdy zrealizowane przez gospodarstwa domowe seniorów w okresie 1.10.2008-30.09.2009. Do klasyfikacji wyjazdów turystycznych ze względu na rodzaj wyjazdu wykorzystano drzewa klasyfikacyjne, natomiast do segmentacji gospodarstw domowych wykorzystano drzewo regresyjne.
EN
In the article the present results of the classification of touristic travels of seniors according to the kind of the travel and the segmentation of households of seniors according to their participation in tourist traffic. In the research were used the individual trips realized by seniors households in Poland in period 1.10.2008-30.09.2009. The classification of touristic travels of seniors was conducted by means of classification trees and the segmentation of households – by means of regression trees.
PL
Celem badań przeprowadzonych w artykule jest statystyczna analiza i modelowanie wydatków ponoszonych przez gospodarstwa domowe na artykuły żywno-ściowe i napoje. Do kwantyfikacji prawidłowości w kształtowaniu się tych wydatków pod wpływem wybranych zmiennych objaśniających wykorzystano model potęgowo- -wykładniczy. Badanie dotyczyło 2014 roku, a zintegrowany zbiór danych obejmował 20607 gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa miała 50 lat i więcej. Analizę dochodów i wydatków przeprowadzono na podstawie zbioru jednostkowych danych nieidentyfikowalnych o budżetach gospodarstw domowych, które zostały odpłat-nie udostępnione przez GUS. W badaniu wydatków na artykuły żywnościowe stwierdzo-no istotny dodatni wpływ poziomu wydatków ogółem na osobę, a ujemny liczby osób w gospodarstwie. Statystycznie istotny okazał się również wpływ klasy miejscowości zamieszkania, przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej, subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstwa oraz wykształcenia i wieku głowy gospodarstwa do-mowego.
PL
Celem badań, których wyniki zamieszczono w artykule, jest statystyczna analiza i modelowanie wydatków związanych z zagospodarowywaniem czasu wolnego. Do kwantyfikacji prawidłowości w kształtowaniu się tych wydatków pod wpływem wybranych zmiennych objaśniających wykorzystano model potęgowo-wykładniczy. Badanie dotyczyło 2014 roku, a zintegrowany zbiór danych obejmował 20 607 gospodarstw domowych, w których głowa gospodarstwa miała 50 lat i więcej. Analizę przeprowadzono na podstawie zbioru jednostkowych danych nieidentyfikowalnych o budżetach gospodarstw domowych, które zostały odpłatnie udostępnione przez GUS. W badaniu stwierdzono istotny dodatni wpływ poziomu wydatków ogółem na osobę, a ujemny liczby osób w gospodarstwie. Statystycznie istotne okazały się również wpływ klasy miejscowości zamieszkania, subiektywna oceny sytuacji materialnej gospodarstwa oraz wykształcenie i wiek głowy gospodarstwa domowego.
EN
The purpose of the article is the analysis of transitory pensioners touristics departures. The research was carried out basing on a representative research result of individual transitory domestic departures in 2009 where pensioners participated in. As investigative instrument the autor chose the multidimensional correspondence analysis. The results of research were presented in a tridimensional area. The Ward's method was used in research due to bif number of variants of analyzed variables. This method permitted the assignment of coherence between variable variants.
EN
Tourist activity and travel constitute the function of the people's quality of life and indicate the level of civilizational development of the country. Tourism of young people has its separate, specific place in the trends in contemporary tourism. Students constitute a social group that has substantial free time resources at hand, and therefore, form one of the most touristically active society groups. This articles aims at analyzing tourist activity of Szczecin universities students, and in particular, in detecting the relations between the variables characterizing their holiday. Simple statistic methods in the field of structure analysis and multidimensional correspondence analysis were used as a scientific tool. The Correspondence Analysis module of STATISTICA 8.0 package was used for the purpose of calculations and graphic presentation.
EN
The purpose of this article is to determine the influence of various methods of selection of diagnostic features on the sensitivity of classification. Three options of feature selection are presented: a parametric feature selection method with a sum (option I), a median of the correlation coefficients matrix column elements (option II) and the method of a reversed matrix (option III). Efficiency of the groupings was verified by the indicators of homogeneity, heterogeneity and the correctness of grouping. In the assessment of group efficiency the approach with the Weber median was used. The undertaken problem was illustrated with a research into the tourist attractiveness of voivodships in Poland in 2011.
EN
Research in the area of the living conditions of the cities and communes is important, both from the point of view of residents and local authorities. To improve the residents’ satisfaction with the standard of life in a given unit, fi rst the most important areas have to be diagnosed. The article attempts to compare the living conditions of the rural communes of the Zachodniopomorskie voivodeship. Linear organisation and building of similar typological groups was conducted using the unitarisation zeroed method. Construction of synthetic indicators was performed using two separate sets of diagnostic variables characterising social and economic aspects of rural communes. In addition, rural communes were divided into similar typological groups, both in terms of the highlighted aspects, using a multi-criteria taxonomy. It turned out that in the majority of communes (76%) living conditions were similar. Apart from that the living conditions in various communes dependence on their position in space.
PL
Badania dotyczące warunków życia miast i gmin są istotne zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i władz samorządowych. Aby poprawić zadowolenie mieszkańców z życia w konkretnej jednostce, samorząd musi najpierw zdiagnozować obszary, które są pod tym względem najistotniejsze. W artykule podjęto próbę porównania warunków życia ludności mieszkającej w gminach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Liniowe porządkowanie i ustalenie grup typologicznych podobnych pod względem badanego zjawiska przeprowadzono metodą unitaryzacji zerowanej. Wskaźniki syntetyczne skonstruowano za pomocą dwóch odrębnych zestawów cech diagnostycznych, charakteryzujących aspekty społeczne i gospodarcze badanych gmin. Ponadto gminy wiejskie podzielono na grupy typologiczne, podobne jednocześnie pod względem wyróżnionych aspektów, wykorzystując w tym celu taksonomię wielokryterialną. Okazało się, że w większości gmin (76%) warunki życia mieszkańców są zbliżone. Widoczna była również zależność warunków życia w poszczególnych gminach od ich położenia w przestrzeni.
EN
The main goal of the study is the application of taxonomic analysis to assess the financial condition of companies. The analyzed group consisted of nineteen food sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange in 2012. Ordering and grouping of companies was done using taxonomic development measure in both the classical and positional approach. In addition, the effectiveness was verified by indicators of homogeneity, heterogeneity and clustering accuracy by taking into account the conception of Weber’s median. It turned out that better heterogeneity and accuracy groups were made using the position measure than classical approach. On the other hand groups homogeneity was worse than in the classical approach.
14
63%
PL
Celem artykułu jest statystyczna ocena atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich w 2011 r. Analizę rozpoczęto od charakterystyki ruchu turystycznego w miastach. W tym celu posłużono się wskaźnikami rozwoju tego zjawiska, pozwalającymi na określenie roli badanego tematu w rozwoju sektora turystycznego w Polsce. Ponadto, przeprowadzono badanie przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich. Ich liniowe porządkowanie i ustalenie grup typologicznych obiektów przeprowadzono za pomocą metody opartej na medianowym wektorze Webera. Na czele rankingu znalazł się Poznań ze względu na dobre zagospodarowanie turystyczne i dostępność komunikacyjną, zarówno zewnętrzną jak i i wewnętrzną.
EN
The main goal of the article is to make a statistical evaluation of tourist attractiveness of provincial (voivodship) capitals in Poland in 2011. The analysis was started from the characteristics of tourist flows, which were registered in accommodation facilities located in the analized cities. For this purpose, indicators of the development of tourism were used, which allowed authors to determine the role of the study area in the development of the tourism sector in Poland. In addition, was conducted a study of the spatial diversity of tourist attractiveness of provincial cities. The Weber's median vector was used to linear organization and detection typological groups of objects. In result of analysis, were detected differences between provincial capitals, in level of tourist attractiveness due to the diversity of tourist values and uneven development for tourism needs, which affects the distribution of tourist flows.
RU
Целью статьи является статистическя оценка туристической привлекательности воеводсксих городов в 2011 г. Анализ начался с характеристики туризма в городах. Для этой цели были использованы показатели развития этого явления, которые позволили определить роль обследуемого вопроса в развитии туристического сектора в Польше. Кроме того, было проведено обследование пространственной дифференциации туристической привлекательности воеводских городов. Их линейный порядок и определение типологических групп объектов были проведены с использованием метода опирающегося на медианном векторе Вебера. В начале рейтинга находится г. Познань в отношении к хорошему развитию туризма и доступности транспорта, так внешнего как и внутреннего (городского).
PL
W Polsce do instytucji realizujących zadania publiczne w zakresie rynku pracy należą publiczne służby zatrudnienia, w tym powiatowe urzędy pracy (PUP‑y). Urzędy te, stosując aktywne formy aktywizacji osob bezrobotnych, starają się przywrocić je na otwarty rynek pracy. Działania PUP‑ow w zakresie aktywizacji klientow podlegają corocznej ocenie. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do oceny funkcjonowania urzędow pracy w latach 2015–2017 wybrane zostały cztery wskaźniki. Wśrod nich istotne znaczenie ma wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, gdyż jego poziom pozwala ocenić, w jakim stopniu aktywne formy aktywizacji osob bezrobotnych, realizowane przez PUP‑y, przyczyniają się do powrotu bezrobotnych do zatrudnienia. Ta ocena jest na tyle istotna, że w Polsce i w innych krajach prowadzone są badania dotyczące zarowno działań aktywizujących bezrobotnych, jak i polityki zatrudnieniowej. Celem badań, ktorych wyniki zaprezentowano w artykule, była identyfikacja czynnikow wpływających na wskaźnik efektywności zatrudnieniowej uzyskiwany przez powiatowe urzędy pracy (PUP‑y) funkcjonujące w Polsce w 2016 roku. Wykorzystano wybrane metody statystyczne, w tym analizę korelacji i regresji oraz wielowymiarową analizę korespondencji. Okazało się, że zastosowane metody nie pozwoliły na jednoznaczne zidentyfikowanie czynnikow, ktore w znaczący sposob wpływają na wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, obliczanej na podstawie wszystkich form aktywizacji. Może się okazać, że wyraźniejsze zależności udałoby się zidentyfikować, gdyby rozpatrywać ten wskaźnik odrębnie dla poszczegolnych form.
EN
In Poland, institutions that perform public tasks in the field of the labour market are state employment services, including District Labour Offices (PUPs). They try to restore the unemployed to the open labour market using active forms of their activation. The activities of PUPs in the field of customer activation are subject to annual evaluation. According to the “Act on Employment Promotion and on Labour Market Institutions”, four indicators were selected for the evaluation of the functioning of labour offices in 2015–2017. Among them, the employment effectiveness index is very important, as its level allows us to assess to what extent active forms of activation of the unemployed implemented by PUPs contribute to the return of the unemployed to employment. This assessment is so important that in Poland as well as in other countries research has been conducted on both active forms of activation of the unemployed and employment policies. The aim of the research whose results are presented in the article was to identify factors influencing the employment effectiveness index achieved by District Labour Offices (PUPs) operating in Poland in 2016. Selected statistical methods were used, including correlation and regression analysis as well as multidimensional correspondence analysis. It turned out that the methods applied did not make it possible to unambiguously identify factors which had significantly affected the employment effectiveness index calculated on the basis of all forms of activation. It may turn out that clearer relations could be identified if this indicator was considered separately for particular forms of activation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.