Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fluting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było porównanie metod eksperymentalnych służących do oznaczania chłonności papierów stosowanych na warstwy składowe tektury falistej. Porównano właściwości absorpcyjne linerów i flutingów zmierzone zgodnie ze znormalizowaną metodą Cobb oraz wyznaczone na podstawie dynamiki penetracji wody aparatem PDA. W toku badań zostało ustalone, że niektóre papiery - pomimo zbliżonych wartości wskaźnika Cobb - charakteryzowały się inną dynamiką penetracji. Całkowite objętości wody, jakie wniknęły w próbki po długim czasie pomiaru, były ze sobą porównywalne, jednakże szybkość penetracji była zróżnicowana, zwłaszcza w początkowym etapie absorpcji. Odmienne charakterystyki penetracji przy podobnych wartościach absorpcji wody Cobb mogą być przyczyną problemów podczas sklejania lub drukowania tektury falistej.
EN
The objective of the work was to evaluate the testing methods used for the determination of absorption characteristics of papers used for corrugated board production. Absorption properties of liners and flutings measured by traditional Cobb test were compared to those determined by water penetration dynamics method. During the investigation, it was found that - despite similar Cobb values - some papers exhibit different penetration dynamics. The total water volumes, absorbed upon long-time measurements, were comparable. However, penetration rates for different stages were not the same. Such a characteristics may be a reason for the problems occurring during gluing or printing of corrugated board.
PL
Wykonano badania nad otrzymywaniem półchemicznych mas słomowych na pofalowaną warstwę tektury falistej metodą sodową, sodowo-węglanową i sodową na zimno. Wykazano, że im niższa ich wydajność, tym wskaźniki charakteryzujące przydatność tych mas do wyrobu papieru na fluting są lepsze. Otrzymanie mas o możliwie wysokiej wydajności i zadowalających właściwościach wytrzymałościowych wymaga zachowania określonych warunków roztwarzania. Najbardziej sztywny fluting dały masy otrzymane metodą sodowo-węglanową i sodową na zimno. Dodatek półchemicznej masy słomowej do masy z makulatury mocnej (OCC) znacznie poprawia właściwości wytrzymałościowe flutingu otrzymanego z mieszanek tych mas. Przy pogarszającej się jakości makulatury i tendencji do obniżania gramatury flutingu, dodatek półchemicznej masy słomowej może być przydatny do utrzymania dobrej jakości papieru na pofalowaną warstwę tektury falistej.
EN
The research work on obtaining the semichemical straw pulps for corrugating medium using the soda process, soda-carbonate and cold soda pulping has been performed. It was found that at the lower yield of these pulps the indices characterising the suitability of these pulps for making the corrugating medium are better. An obtainment of the pulps with possible high yield and satisfactory strength properties requires to follow certain defined pulping conditions. The most stiff fluting obtained from the soda-carbonate and cold soda pulps. An addition of the semichemical straw pulp, to the OCC stock improves considerable the strength properties of the fluting made from the mixture of these pulps. At a deteriorating quality of waste paper and the trend to decrease the basis weight of fluting an addition of the semichemical straw pulp could be suitable for making the corrugating medium of good quality.
PL
W artykule przedstawiono wpływ warunków klimatycznych na mechaniczne właściwości papierów na tekturę falistą, takie jak: wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, sztywność rozciągania i moduł sprężystości. Wszystkie właściwości oznaczano w kierunku podłużnym (MD) i poprzecznym (CD) wstęgi papieru. Warunki klimatyzowania papieru były następujące: temperatura T=23°C, wilgotność wzgl. powietrza RH=25, 50, 65, 80 i 100%.
EN
The paper presents the influence of conditioning parameters on case materials mechanical properties: tensile strength, elongation, tensile stiffness and modulus of elasticity. All properties were measured in machine direction (MD) and cross direction (CD) of the paper web. The paper conditioning conditions were as follows: temperature T=23°C relative humidity RH=25, 50, 65, 80 and 100%.
EN
Corrugated packaging production is currently facing the challenge to ensure a satisfactory strength of packaging despite the continuous increase in recycled paper as the main fibrous component. This research addresses a very common technical problem for the corrugated board industry – the difficulty of predicting the properties of paper products produced from heterogeneous sources. Grammage and structural density, being easily available data, were examined as quality parameters of the most common categories of packaging paper in Europe. Grammage, ranging from 100 to 225 g/m2, has been found to be a dominant parameter for estimating the strength properties of paper.
PL
Obecnie produkcja opakowań z tektury falistej stoi przed wyzwaniem, którym jest zapewnienie ich zadowalającej wytrzymałości, pomimo stałego wzrostu udziału papieru z recyklingu jako głównego komponentu włóknistego. W niniejszych badaniach zajęto się bardzo powszechnym w przemyśle wytwarzania tektury falistej problemem technicznym, a mianowicie trudnością w przewidywaniu właściwości produktów papierowych wytwarzanych z heterogenicznych surowców. Gramatura i gęstość strukturalna, czyli łatwo dostępne dane, zostały przebadane jako parametry jakościowe najbardziej powszechnych kategorii papieru opakowaniowego w Europie. Gramatura, mieszcząca się w przedziale od 100 do 225 g/m2, okazała się być dominującym parametrem przy szacowaniu właściwości wytrzymałościowych papieru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.