Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 111

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Tax fraud
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono działanie systemu opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Opisano oszustwa podatkowe jakie mogą wiązać się z tego typu transakcjami, podano konsekwencje takich oszustw i możliwości przeciwdziałania temu zjawisku. Zaprezentowano także wybrane koncepcje opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych.
EN
The aim of this article is to compare two mutually exclusive principles of taxation that may be applicable in case of intra-Community transactions, namely the origin and the destination principle. Moreover, the author reviews selected alternative concepts in this regard that emerged as result of criticism of solutions currently in force. The main weakness of the transitional system based on destination principle for intra-Community supplies is its vulnerability to fraud. Due to this fact, the scale of so called missing trader fraud is also a subject of analysis. For this purpose the author uses data provided by HM Revenue & Customs in UK or Court of Audit of Belgium. (original abstract)
2
100%
XX
Funkcjonujący w UE wspólny system podatku od wartości dodanej posiada elementy konstrukcyjne, które umożliwiają dokonywanie uszczupleń dochodów budżetowych z tego podatku. Szacuje się, że różnica między teoretycznymi wpływami z podatku VAT a rzeczywistymi dochodami budżetowymi z tego tytułu wynosi w całej UE ok. 100 mld EUR rocznie. Jednym z elementów konstrukcji podatku VAT umożliwiającym zaistnienie przedmiotowych uszczupleń jest mechanizm naliczenie-odliczenie, bez którego jednak nie byłoby możliwe funkcjonowanie podatku od wartości dodanej w obecnym kształcie. W Dyrektywie 2006/112/UE oraz przepisach ustawodawstw poszczególnych państw członkowskich zawarto jednak regulacje mające na celu przeciwdziałanie dokonywaniu nadużyć w tym podatku. Regulacje te utrudniają dokonywanie uszczupleń w dochodach budżetowych, jednak nie eliminują ich całkowicie.(abstrakt oryginalny)
EN
The construction of the common system of value added tax has numerous weaknesses that effect is tax abuse. According to studies and reports, VAT Gap in EU is estimated on about 100 mld EUR a year. VAT Gap is based on a comparison of accrued VAT receipts with a theoretical net VAT liability for the economy as a whole. Output VAT - input VAT principle constitutes the foundations of the construction of value added tax as well as enables VAT abuse. There are, however, certain regulations in the 2006/112/EU Directive and in EU Member States national regulations to prevent value added tax abuse. Even though those regulations hamper committing VAT abuse they do not prevent them in 100%.(original abstract)
XX
W wyniku transformacji ustrojowej zwiększyła się skala oszustw podatkowych. Jednym z instrumentów przeciwdziałania oszustwom podatkowym jest szacowanie podstawy opodatkowania. Regulacje wymieniają metody szacowania podstawy opodatkowania. Wskazują także na inne metody niż te wymienione w przepisach. W artykule oceniono stosowanie metod szacowania podstawy opodatkowania przez organy administracji skarbowej. W badaniach wykorzystano sprawy prowadzone przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sprawy dotyczyły różnego rodzaju działalności podatników. Metodą stosowaną przez organy podatkowe była inna metoda niż te wprost wymienione w przepisach. Jej wykorzystanie wymaga uwzględnienia różnych czynników. Zaproponowano wydanie wytycznych w zakresie stosowania innych metod niż te wprost wymienione w przepisach(abstrakt oryginalny)
EN
The effect of transformation is tax evasion. One way of diminishing tax evasion is tax base estimation. The provisions point out different methods of tax base estimation. They also allow using different methods than those indicated in the legislation. In the paper there is an assessment of using the method of tax base estimation by tax authorities. The study used cases heard by the Supreme Administrative Court. The cases concerned different types of activity of taxpayers. The common method used by the tax authorities was different from those indicated in the provisions. Its use requires taking into consideration different features. Issuing of the guidelines in the range of other than listed in provisions methods was proposed(original abstract)
4
Content available remote Problem oszustw podatkowych na przykładzie podatku VAT
80%
XX
W artykule zaprezentowano problem oszustw podatkowych w podatku VAT (podatku od towarów i usług). Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia oszustwa podatkowego. Następnie wskazano na definicje unikania i uchylanie się od opodatkowania. Kolejno zaprezentowano wielkość strat budżetu państwa z tytułu braku odprowadzonego podatku VAT w Polsce i pozostałych krajach UE. W ostatniej części artykułu wskazano na konsekwencje oszustw podatkowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the fraud tax problem of VAT tax. The article was started by defining the concept of fraud tax problem. Then pointed out the definitions of tax avoidance and evasion. In turn presented the amount of losses of the state budget for non-discharged VAT in Poland and other EU countries. In the last part of the article pointed out the consequences of fraud tax.(original abstract)
XX
Niektóre elementy systemu podatku VAT powodują, że podatek ten jest stosunkowo wrażliwy na uszczuplenia podatkowe. Jednym z takich elementów jest mechanizm naliczenie - odliczenie. Z kolei model odwróconej płatności (reverse charge) ma na celu zabezpieczenie systemu podatku VAT przed uszczupleniami. Istotą modelu reverse charge jest brak opodatkowania podatkiem VAT obrotu u dostawcy i opodatkowanie go na zasadzie samonaliczenia u odbiorcy w transakcjach między podatnikami VAT. Z modelem tym wiąże się brak obowiązku podatkowego u dostawcy przy jednoczesnym obowiązku podatkowym o odbiorcy, który ma jednocześnie prawo do odliczenia podatku, który naliczył. Eliminuje to możliwość wystąpienia uszczupleń w podatku VAT, w których dostawca nalicza VAT, ale go nie płaci, a odbiorca ten nie zapłacony VAT odlicza.
EN
One of key elements of the VAT system construction is input VAT - output VAT mechanism. It prevents commutation of the tax due VAT, at the same time making the VAT system fraud susceptible. In reverse charge model the supplier of taxable goods or services does not pay the output VAT. In the above model transactions are taxable by a purchaser who is obliged to report output VAT which at the same time constitutes a deductible input VAT for him. That eliminates the possibility of committing the abuse in which the supplier reports an output VAT but does not pay it, whilst the purchaser is entitled to deduct an input VAT which was not paid.(original abstract)
XX
Celem rozważań jest wskazanie na ryzyko związane z podejrzeniem przedsiębiorcy o zaangażowanie w proceder oszustw podatkowych. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia przestępczości gospodarczej. Kolejno zaprezentowano regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności karnej z tytułu oszustw podatkowych. Następnie wskazano na pojęcie zachowania należytej staranności jako elementu mogącego uchronić przedsiębiorcę przed odpowiedzialnością karną z tytułu ryzyka przestępczości gospodarczej. Metodykę badania oparto na krytycznej analizie literatury. W pracy wykorzystano literaturę krajową i zagraniczną. Rozważania oparto również na aktach prawnych obowiązujących na szczeblu krajowym i międzynarodowym. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano, że przedsiębiorcy muszą w sposób wydajny i przemyślany zarządzać ryzykiem związanym z przestępczością gospodarczą poprzez wdrożenie procedur, które pozwolą zapobiegać ewentualnym naruszeniom, a w razie ich zaistnienia, pozwolą na skuteczną reakcję(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the considerations is to indicate the risk related to the suspicion of an entrepreneur to engage in tax fraud. As a result, the risk of becoming involved in the swindling of value added tax is becoming ever greater. The research methodology was based on a critical analysis of literature. Domestic and foreign literature was used in the work. The considerations were also based on legal acts at the national and international level. As a result of the conducted analysis, it was pointed out that entrepreneurs must manage the risk related to economic crime in an efficient and well-thought-out manner by implementing procedures that will prevent possible violations and, if they occur, allow for effective reactions(original abstract)
XX
Zniesienie z dniem 1.01.1993 r. granic celnych między państwami członkowskimi UE było wyrazem praktycznej realizacji zasady swobodnego przepływu towarów wewnątrz Unii. Z jednej strony ułatwiło to handel wewnątrzwspólnotowy, z drugiej zaowocowało pojawieniem się nowych typów oszustw podatkowych w podatku VAT. Oszustwa te, zwane oszustwami w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, związane są przede wszystkim z dokonywaniem pozornych wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów, w których zaangażowanych może być wiele podmiotów. Oszustwa w transakcjach wewnątrzwspólnotowych przynoszą ogromne straty budżetom państw członkowskich UE. Szacuje się, że roczny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu wynosi ok. 100 mld euro na poziomie Wspólnoty. (abstrakt oryginalny)
EN
The removal of border controls and customs boundaries between EU-Member States on 01.01.1993 was necessary to guarantee free movement of goods principle in the European Union. On one hand formal requirements in intra-community transactions for entrepreneurs has been therefore tempered, on the other new regulations have enabled to commit new types of VAT tax frauds. The new frauds, called by their nature Missing Trader Intra-Community VAT Frauds, bring huge losses to public finance in the EU. The estimates indicate the actual level of VAT fraud in the EU ca. 100 mld EUR per annum, which highlights the urgent need of changes in EU-VAT system. (original abstract)
8
Content available remote Zafałszowania w sprawozdaniach finansowych i sposoby ich ograniczania
80%
XX
W publikacji zaprezentowano wiele metod zaciemniania, fałszowania i fryzowania bilansu oraz rachunku zysków i strat w firmach. Przedstawiono również sposoby wykrywania, ograniczania i zapobiegania fałszerstwom w sprawozdaniach finansowych. W wykrywaniu oszustw księgowych może być pomocne badanie sprawozdań przez biegłych rewidentów, ale jedynie w dużych firmach. W procesie powstawania, ograniczania i zapobiegania fałszerstwom księgowym może być wykorzystany program monitorowania i wykrywania nadużyć, określany jako "czerwone flagi", który może zniechęcić zarówno pracowników, jak i zarząd firmy do oszustw. Skutecznym sposobem zapobiegania nadużyciom może być też audyt wewnętrzny(abstrakt oryginalny)
EN
The publication presents many methods of skewing, falsification and friction of the balance sheet and the profit and loss account in companies. There are also ways to detect, reduce and prevent fraud in financial statements. It may be helpful to look at reports by auditors, but only in large companies. A fraudulent monitoring and detection program, called "red flags", could be used to discourage both employees and the company's board of directors from cheating. An internal audit may also be an effective way to prevent abuse(original abstract)
9
80%
EN
One of the phenomena that can be observed in the economy is tax evasion. It has different forms like unreliable tax evidences. This problem concerns also income taxes. In order to protect the interests of the State Treasury and to ensure fair competition in the economy, measures must be available to prevent the occurrence of such attempts. The effect of unreliable tax evidences is estimation of the tax base. The provisions point out different methods of estimating of the tax base. Polish legislation provides tax authorities with a list of six tax base estimation methods they can use. In cases when none of these methods is applicable, tax authorities may use other methods serving the same purpose, but the law (the Tax Ordinance Act) does not indicate what these methods should be. The aim of the article is to evaluate the necessity of elaboration other methods of the tax base estimation than those indicated in the Tax Ordinance Act. The analyse of using the methods of estimating of tax base by the tax authorities was given. The scope of the analyse were different cases from the administrative court. The cases concerned different types of methods of tax estimation used by tax administration. In the majority of analysed cases the other methods than pointed out in the provisions or literature data were used. The implementation of rules concerning other methods of estimating of tax base was proposed. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, których wprowadzenie w ostatnich latach w Polsce miało przyczynić się do zahamowania wyłudzeń w podatku od towarów i usług spowodowanych funkcjonowaniem podmiotów biorących udział w przestępstwach karuzelowych. W artykule dokonano charakterystyki poszczególnych metod walki z przestępczym procederem oraz oceny wprowadzonych rozwiązań. Przeanalizowano również dane dotyczące luki podatkowej w latach 2006-2017, której wielkość w przeważającej mierze wynika z uszczupleń spowodowanych wyłudzeniami podatku od towarów i usług przez podmioty biorące udział w karuzelach VAT-owskich. W części podsumowującej przedstawiono wnioski i sugestie odnośnie do wprowadzenia kolejnych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, które mogłyby przyczynić się do jeszcze skuteczniejszej walki z tego typu przestępczymi działaniami.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present legal and institutional solutions, the introduction of which in recent years in Poland was to help to curb fraud in goods and services tax caused by the functioning of entities involved in carousel crimes. The article presents the characteristics of individual methods of combating criminal activity and the assessment of introduced solutions. The data regarding the tax gap in the years 2006-2017 was also analyzed, the size of which is largely due to depletions caused by the extortion of tax on goods and services by entities participating in VAT carousels. The summary section presents conclusions and suggestions regarding the introduction of further legal and institutional solutions that could contribute to an even more effective fight against this type of criminal activities.(original abstract)
11
Content available remote Szara strefa w Europie
80%
XX
Jednym z ważniejszych problemów występujących w gospodarkach krajów europejskich jest istnienie szarej strefy. Jej udział w PKB w najsłabiej rozwiniętych gospodarczo krajach Europy Wschodniej jest ponad trzykrotnie wyższy niż w najbogatszych krajach Europy Zachodniej. Ważnym aspektem funkcjonowania szarej strefy są oszustwa podatkowe lub też unikanie podatków w granicach prawa. Przedsiębiorstwami, które przede wszystkim prowadzą działania mające na celu unikania podatków, są korporacje transnarodowe. Wykorzystują w tym celu raje podatkowe oraz stosują ceny transferowe. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important problems in the economies of European countries is the existence of a shadow economy. Its share in GDP in the least economically developed Eastern European countries is more than three times higher than in the world's richest countries in Western Europe. Important aspects of the shadow economy are tax evasion or tax avoidance within the limits of law. Transnational corporations are the ones which most frequently take actions aimed at avoiding taxes. For this purpose, they make use of tax havens and transfer pricing.(original abstract)
12
80%
XX
Według opinii ekspertów podatkowych oszustwa karuzelowe stanowią aktualnie najpoważniejszą grupę przestępstw skarbowych w całej Unii Europejskiej. Skutkami działania przestępców jest znaczne uszczuplenie budżetów państw członkowskich. Tego rodzaju przestępczość wykorzystuje zaawansowane schematy transakcyjne związane z konstrukcją podatku od wartości dodanej (VAT) w celu uniknięcia zapłaty podatku VAT należnego lub wyłudzenie zwrotu VAT poprzez stworzenie fikcji gospodarczej polegającej na okrężnym ruchu towarów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wyrażenie "karuzela" odnosi się do takiego sposobu przeprowadzania transakcji pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w przestępstwo, by w ostatniej fazie łańcucha dostaw towar wrócił do podmiotu z państwa pochodzenia (pierwszej firmy w karuzeli).(abstrakt oryginalny)
EN
In the opinion of tax experts carousel fraud is currently the most serious crime group within the European Union. Consequently, we have observed a significant depletion of the budgets of the Member States. This kind of crime uses advanced transactional schemas associated with the construction of value added tax (VAT) in order to avoid payment of VAT or VAT refund scam by creating economic fiction consisting of a circular movement of goods between the Member States of the European Union. The expression "Carousel" refers to the way transactions between the entities involved in a crime take place, where in the last phase of the goods supply chain, produce is returned to the country of its origin (the first company in the carousel).(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono ostatnie zmiany w ordynacji podatkowej i w organizacji Urzędów Skarbowych. Sprawiają one, że narasta liczba potencjalnych pól do nadużyć. Zdaniem autora tym ważniejsze staje się patrzenie urzędnikom US i inspektorom kontroli skarbowej na ręce.
XX
Autor analizuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące związania sądów państwa członkowskiego zaświadczeniem o ustawodawstwie właściwym (E101 i A1) w razie stwierdzenia oszustwa. Zarówno w polskiej literaturze, jak i judykaturze orzeczeniom z tego zakresu przypisuje się różne skutki. Zdaje się dominować przeświadczenie o osłabieniu mocy wiążącej wspomnianych zaświadczeń. Artykuł ma na celu krytyczną analizę takiego zapatrywania, a także sformułowanie wniosków płynących z rysującej się linii orzeczniczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The author analyses case law of the Court of Justice of the European Union on the binding effect of a certificate on legislation applicable (E101 and A1) for courts of a Member State in the event of fraud. Both in Polish literature and in case law, judgments in this area are assigned with different effects. What seems to prevail is a believe that the binding force of the abovementioned certificates has been weakened. This study aims at critical analysis of such a view, as well as at establishing conclusions resulting from the emerging jurisprudence. (original abstract)
XX
Autor analizuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące związania sądów państwa członkowskiego zaświadczeniem o ustawodawstwie właściwym (E101 i A1) w razie stwierdzenia oszustwa. Zarówno w polskiej literaturze, jak i judykaturze orzeczeniom z tego zakresu przypisuje się różne skutki. Zdaje się dominować przeświadczenie o osłabieniu mocy wiążącej wspomnianych zaświadczeń. Artykuł ma na celu krytyczną takiego zapatrywania, a także sformułowanie wniosków płynących z rysującej się linii orzeczniczej. Pierwsza część artykułu została opublikowana w poprzednim numerze PiZS. (abstrakt oryginalny)
EN
The author analyses case law of the Court of Justice of the European Union on the binding effect of a certificate on legislation applicable (E101 and A1) for courts of a Member States in the event of fraud. Both in Polish literature and in case law, judgments in this area are assigned with different effects. What seems to prevail is a believe that the binding force of the abovementioned certificates has been weakened. This study aims at critical analysis of such a view, as well as at establishing conclusions resulting from the emerging jurisprudence. The first part of the study was published in the previous issue of the Labour and Social Security Journal. (original abstract)
XX
Artykuł porusza kwestię uchylania się od płacenia podatku od wartości dodanej. Zjawisko to stanowi duży problem dla europejskich organów podatkowych. Każdego roku strata spowodowana uchylaniem się od płacenia VAT na terytorium Unii wynosi blisko 100 miliardów euro. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie i dokonanie oceny metod walki z oszustwami podatkowymi stosowanymi zarówno w pojedynczych krajach jak i w całej Unii. Ponadto w pracy została zawarta typologia oszustwa VAT oraz skali, w jakiej występuje ono w państwach członkowskich Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article explores the topic of VAT evasion. Its incidence is a problem to the European Union tax authorities. Annual revenue loss due to VAT evasion on EU territory equals nearly 100 billion euro. The basic aim of this article is to overview and evaluate antievasion measures being applied both nationally and internationally. Moreover, it presents the typology of VAT fraud and its scale in the European Union Member States.(original abstract)
XX
Autorzy omawiają natomiast problematykę opodatkowania dochodów nieujawnionych oraz dochodów pochodzących z czynów przestępnych. Autorzy wskazują, że wśród głównych przyczyn nieskuteczności postępowań w sprawach opodatkowania dochodów nieujawnionych należy na pierwszym miejscu wymienić małą efektywność działań w tym zakresie administracji podatkowej. Podkreślają jednocześnie, że celowe byłoby wprowadzenie do Ordynacji podatkowej konstrukcji tzw. kumulatywnego zbiegu przepisów, która regulowałaby kwestię zbiegu sankcji podatkowych z sankcjami karnymi.(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to identify shortcomings in the regulatory framework regarding the legal response to non-disclosure of subject of taxation under tax law and fiscal penal law in Poland. The authors first describe the historical background and discuss current legal arrangements. Next, they provide some recommendations on new regulatory measures that should be implemented in order to stay in compliance with the standards of the rule of law.(original abstract)
XX
W artykule podjęto bardzo kontrowersyjny, zarówno w teorii, jak i w praktyce, problem zbiegu przestępstwa skarbowego i przestępstwa. Autor uważa tę konstrukcję za szkodliwą i naruszającą zasadę ne bis in idem. Wskazując na dominujący w orzecznictwie pogląd, że reguły wyłączania wielości ocen mają zastosowanie jedynie w wypadku zbiegu przepisów ustawy, natomiast nie stosuje się ich w razie idealnego zbiegu czynów zabronionych, o którym mowa w art. 8 § 1 k.k.s., autor przedstawia jego ujemne następstwa w perspektywie karnoprocesowej. Ujawniają się one przede wszystkim w możliwości dwukrotnego prowadzenia postępowania karnego przeciwko osobie uznanej za sprawcę czynu zabronionego, realizującego ustawowe znamiona czynu zabronionego stypizowanego w Kodeksie karnym skarbowym i w innej ustawie karnej. Może to mieć szczególne negatywne skutki dla osób, które przyznają się do popełnienia przestępstwa skarbowego dlatego, że chcą skorzystać z instytucji zaniechania ukarania sprawcy i tym samym jak najszybciej zakończyć prowadzone przeciwko nim postępowanie. Osobami takimi mogą być zaś nie tylko podatnicy lub osoby zarządzające podatnikami będącymi jednostkami organizacyjnymi, lecz także księgowi czy doradcy podatkowi.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the highly controversial problem, both in theory and in practice, of the confluence of a tax offence and a crime. The author considers this construction as harmful and violating the ne bis in idem principle. Pointing to the view, dominant in case law, that the rules of exclusion of plurality of assessments apply only in the case of a coincidence of provisions of an act, while they do not apply in the case of an ideal coincidence of offences referred to in Article 8 § 1 of the Fiscal Penal Code, the author points to its negative consequences in the procedural perspective. They manifest themselves primarily in the possibility of conducting criminal proceedings twice against a person recognised as the perpetrator of a prohibited act realising the statutory attributes of a prohibited act stipulated both in the Fiscal Penal Code and in another criminal law. This may have particularly negative consequences for persons who admit to having committed a tax offence only in order to benefit from the institution of abandoning the punishment of the perpetrator and thus end the proceedings against them as soon as possible. In turn, such persons may not only be taxpayers or managers of taxpayers that are organisational units, but also accountants or tax advisors.(original abstract)
XX
Poniższy artykuł stanowi głos w szerszej dyskusji na temat wskazania pożądanych kierunków zmian w finansach publicznych Unii Europejskiej, a szczególnie dotyczy problemów walki organów administracji publicznej z oszustwami podatkowymi występującymi w obrocie gospodarczym pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Celem opracowania jest krótkie przedstawienie problematyki najczęściej dokonywanych oszustw podatkowych dokonywanych w ramach systemu podatku od wartości dodanej (VAT) w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Opracowanie to wskazuje główne przyczyny tego zjawiska, krótki opis wybranych oszustw dokonywanych w ramach wymiany wewnątrzwspólnotowej, jego skalę oraz najważniejsze skutki. W niniejszym artykule przy okazji opisu wybranych oszustw podatkowych spróbowano odpowiedzieć na pytanie: czy obecne rozwiązania prawne i organizacyjne na szczeblu Unii Europejskiej są wystarczające, żeby skutecznie walczyć z tym zjawiskiem? Ze względu na złożoność tematu w niniejszym opracowaniu nie omówiono wszystkich oszustw podatkowych występujących w ramach wymiany towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Przedstawiono jedynie najprostsze schematy dokonywanych oszustw i tylko te, które najczęściej występują w praktyce. (fragment tekstu)
EN
The article concerns the discussion about showing the directions of changes in the public finance of the European Union, particularly the problems of the fight of bodies of public authority with tax frauds appearing in business trading among the states of the European Union. The aim of the article is a short description of the problem of most often tax frauds committed within the frames of value added tax in intra-Community transactions. This study shows the main causes of this phenomenon, a short description of chosen frauds committed as part of exchange, its scale and the most important effects. The article tries to answer the question: whether current legal and organizational solutions at the European Union level are enough in order to struggle effectively against this phenomenon? Because of the complexity of the problem the hereby article does not discuss all tax frauds appearing as part of an exchange of goods among member states. It presents only the simplest outlines of committed frauds and only the ones which most often appear in practice. (original abstract)
XX
Istnienie szarej strefy jest uwarunkowane swobodnym i niekontrolowanym przepływem gotówkowym. Wprowadzone zmiany w ustawie SDG dotyczące obniżenia limitu płatności gotówkowych wpływa na większość przedsiębiorców. Dotychczasowa liberalna polityka państwa w tym zakresie stwarzała możliwości swobodnego regulowania zobowiązań gospodarczych w formie płatności gotówkowej. Sprzyjało to możliwości dokonywania nadużyć i oszustw podatkowych. Zmiana stanowiska ustawodawcy, tj. ograniczenie limitu płatności gotówkowych, jest ukierunkowana na monitorowanie transakcji w formie bezgotówkowej. Odstępstwo od tej formy płatności może skutkować obowiązkiem skorygowania kosztów uzyskania przychodów, zwiększeniem podstawy opodatkowania i w rezultacie koniecznością zapłaty do budżetu wyższego podatku. Celem artykułu jest przedstawienie skutków podatkowych ograniczenia limitu płatności gotówkowych w obrocie gospodarczym, w kontekście możliwości zwiększenia wpływów do budżetu na skutek ograniczenia szarej strefy(abstrakt oryginalny)
EN
The existence of grey area is conditioned by free and uncontrolled cash turnover. All the changes that were introduced in the act on freedom of business activity to reduce the limit of cash payments in a significant way will influence most entrepreneurs. Previous liberal state policy in this field created possibilities for free regulations of commitments on introducing economic transactions in a form of cash payments. The change of legislator's attitude i.e. the reduction of cash payment limit is oriented to monitor a transaction in a cashless form. Deviation from this form of payment may have an effect in an obligation to correct tax deductible expenses, increase the taxation base and as a result it will be inevitable to pay higher tax to the state budget(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.