Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pozycja konkurencyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu kształtowania przez przedsiębiorstwo określonej pozycji konkurencyjnej na rynku. Szczególną uwagę poświęcono instrumentom konkurowania, które są bezpośrednimi narzędziami zdobywania przez przedsiębiorstwa przewag na określonych rynkach, a w konsekwencji pożądanych pozycji konkurencyjnych. Świadomie kreowane i stosowane są środkami osiągania rynkowych celów strategicznych przedsiębiorstw. Podstawą opracowania były studia literatury przedmiotu, dotyczącej konkurencyjności przedsiębiorstw oraz problematyki aktywności rynkowej szczególnie młodych konsumentów, a także wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę.
EN
The aim of this article is to present the process carried out by enterprises to form their competitive position on the market. The author focused especially on instruments of competing, which are direct instruments of gaining a competitive advantage on the market, and, as a consequence, desired competitive position. Deliberately created and implemented they are the means of reaching strategical, market targets of given enterprises. The article was written on the basis of literature studies concerning companies' competitiveness and issues connected with especially young consumers' activity on the market as well as on empirical studies carried out by the author.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie praktycznego wykorzystania wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny pozycji konkurencyjnej banków krajowych, notowanych na GPW w Warszawie S.A., przy wykorzystaniu finansowych i niefinansowych generatorów wartości. W wyniku przeprowadzonego badania autor zaproponował konstrukcje macierzy generatorów wartości po-zwalającej ocenić pozycje konkurencyjną spółek. Badanie przeprowadzone zostało na grupie 20 banków składającej się z banków krajowych i zagranicznych. Za banki krajowe uznano 10 największych banków giełdowych notowanych na GPW w Warszawie S.A. Za banki zagraniczne uznano 10 banków porównawczych po jednym dla każdego banku krajowego. Okres badania to lata 2006-2011.
EN
The issue of international competitiveness is crucial in today’s global economy. Moreover, the belief that the competitiveness of the national economy is created by various sectors is gaining popularity. The aim of the article is to indicate the competitive position of the Polish furniture industry using statistical analysis. The study indicates that Poland is one of the fastest growing furniture markets in the European Union in terms of production levels. The production potential of the industry places Poland in a high position among manufacturers and exporters. In addition, aggregated data confirm the improvement in the competitive position of the Polish furniture industry in the analyzed period.
PL
Zagadnienie międzynarodowej konkurencyjności ma kluczowe znaczenie we współczesnej gospodarce światowej. Przy tym coraz większą popularność zyskuje przekonanie, że o konkurencyjności gospodarki narodowej decydują jej poszczególne sektory, które tę konkurencyjność kształtują. Celem artykułu jest określenie pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu meblarskiego za pomocą analizy statystycznej. Przeprowadzone badania wskazują, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się pod względem poziomu produkcji rynków meblarskich w Unii Europejskiej. Potencjał produkcyjny branży sytuuje Polskę na wysokiej pozycji zarówno wśród producentów, jak i eksporterów. Ponadto zagregowane dane potwierdzają poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej branży meblarskiej w badanym okresie.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw oraz aktywnością firm w ramach odpowiedzialnego biznesu jako elementu umacniania ich pozycji konkurencyjnej. Zaprezentowano także przykłady firm w Polsce wdrażających strategię CSR (Corporate Social Responsibility) w zakresie środowiska naturalnego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że działania firm w ramach ochrony środowiska istotnie wpływają na ich pozycję konkurencyjną oraz stają się integralnym oraz biznesowo umotywowanym elementem w ich strategiach działania i podejmowanych inicjatywach.
EN
The article presents the basic issues of Corporate Social Responsibility and business activities within the CSR as a part of strengthening firm’s competitive position. It also presents examples of companies in Poland implementing a CSR strategy in the area of environmental protection. The analysis shows that activities within the environmental protection significantly affect companies’ competitive position and become an integral component of business motivated strategies and initiatives.
6
Content available remote Luka konkurencyjna - koncepcja i metodyka badania
88%
PL
W artykule podjęto próbę wypracowania koncepcji luki konkurencyjnej oraz wskazania sposobu pomiaru tej luki. W zaproponowanym ujęciu konkurencyjność przedsiębiorstwa może być opisana za pomocą trzech wymiarów: pozycji konkurencyjnej, potencjału konkurencyjnego i strategii konkurencyjnej. Luka konkurencyjna występuje wtedy, gdy firma, której konkurencyjność badamy i mierzymy, różni się in minus od konkurenta (konkurentów) pod względem pozycji konkurencyjnej i/lub potencjału konkurencyjnego i/lub strategii konkurencyjnej. Każdy z trzech wyróżnionych wymiarów konkurencyjności (luki konkurencyjnej) wymaga operacjonalizacji, to znaczy opisu za pomocą zmiennych szczegółowych poddających się empirycznemu pomiarowi.
EN
In the paper the author tries to formulate the concept of competitive gap and proposes the way of measuring it. The competitiveness of the enterprise can be described using three dimensions: competitive position, competitive potential and competitive strategy. The competitive gap means the difference (in negative sense) between firm under investigation and its competitor (competitors) in respect of competitive position and/or competitive potential and/or competitive strategy. Each of the above mentioned dimensions of the competitiveness should be operationalised i.e. described with detailed variables which can be measured empirically.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw oraz aktywnością firm w ramach odpowiedzialnego biznesu jako elementu umacniania ich pozycji konkurencyjnej. Zaprezentowano także przykłady firm w Polsce wdrażających strategię CSR (Corporate Social Responsibility) w zakresie środowiska naturalnego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że działania firm w ramach ochrony środowiska istotnie wpływają na ich pozycję konkurencyjną oraz stają się integralnym oraz biznesowo umotywowanym elementem w ich strategiach działania i podejmowanych inicjatywach.
EN
The article presents the basic issues of Corporate Social Responsibility and business activities within the CSR as a part of strengthening firm’s competitive position. It also presents examples of companies in Poland implementing a CSR strategy in the area of environmental protection. The analysis shows that activities within the environmental protection significantly affect companies’ competitive position and become an integral component of business motivated strategies and initiatives.
EN
The paper issue involves on the possibility of improving the competitive position of enterprises through integration activities with other companies in the market. The paper presents the results of empirical research on the forms, extent and impact of the integration activities undertaken by trade and manufacturing enterprises.
PL
W artykule podjęta została problematyka możliwości poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez działania integracyjne z innymi podmiotami na rynku. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących form, zakresu i efektów działań integracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne.
PL
Infrastruktura jest jednym z podstawowych czynników wpływających na konkurencyjność jednostek terytorialnych. W pracy przedstawiono stan i zróżnicowanie wyposażenia obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kluczowe elementy infrastruktury gospodarczej w przekroju powiatów oraz wskazano ich pozycję konkurencyjną z punktu widzenia poziomu wyposażenia infrastrukturalnego. Grupę powiatów najbardziej konkurencyjnych pod względem poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej utworzyły cztery powiaty (poznański, jarociński, średzki i gnieźnieński), zaś w skład grupy jednostek o niskiej i bardzo niskiej sile konkurencyjnej weszło jedenaście powiatów, czyli 35% z ogólnej ich liczby.
EN
Infrastructure is one of basic factors influencing the competitiveness of a territorial unit. The state and disparity of development of rural areas in Wielkopolskie voivodship with reference to the key elements of economic infrastructure and the competitive position of districts from the perspective of their infrastructural equipment is indicated. A group of districts most competitive because of the level of their infrastructural development has been distinguished, composed of four districts (poznański, jarocinski, średzki and gnieźnienski). Eleven districts (or 35% of their total number) have been classified as a group of low and very low competitiveness with this respect.
PL
W pracy podjęto próbę określenia pozycji konkurencyjnej na globalnym rynku rolno-żywnościowym trzech amerykańskich ugrupowań CACM, MERCOSUR i NAFTA w świetle wybranych mierników dotyczących PKB, wydajności i handlu zagranicznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w badanym okresie wzrosła pozycja konkurencyjna na globalnym rynku rolno-żywnościowym ugrupowania MERCOSUR. W ugrupowaniu tym, w porównaniu z NAFTA i CACM, nastąpiła największa poprawa PKB per capita oraz wydajności pracy w rolnictwie. Ponadto, tylko udział obrotów rolno-żywnościowych MERCOSUR w obrotach światowych wzrósł w warunkach większej dynamiki wymiany z krajami trzecimi w porównaniu z pozostałymi ugrupowaniami.
EN
The study attempts to determine the CACM, MERCOSUR and NAFTA competitive position in the agri-food market taking into account selected indicators related to GDP, productivity and trade. The analysis allowed to state that only for MERCOSUR the competitive position in global food-market improved. In that groupings, compared to NAFTA and CACM, there was a bigger increase in GDP per capita and labour productivity in agriculture. Furthermore, only the share of MERCOSUR agri-food trade in world trade increased which was accompanied by a greater increase of extra-regional agri-food trade than intra-regional ones.
EN
One of the dimensions of the competitiveness of an enterprise is the competitive position, which relates to competitive advantage, and often results from the competitive potential and skillfully applied instruments of competing. There are many ways enabling the evaluation of competitive position, which, among others, include a financial analysis. The main goal of a financial analysis in an enterprise is to evaluate the financial condition of the entity, which consequently allows to indicate deficiencies and strengths of the subject and the potential threats. The aim of this research paper was an attempt to evaluate the competitive position of one of the largest producers of poultry products in Poland – Indykpol S.A. – using the ratio analysis. This elaboration also applied the case study method to illustrate the situa-tion of Indykpol S.A. The analysis of the behaviour of various financial ratios led to a conclusion that the competitive position of Indykpol in its industry was relatively strong and quite stable. Moreover, during the survey period, the overall level of liabilities suggests that all the obligations are covered by a sufficient amount of assets at the firm’s disposal. The level of the financial results in 2018 allowed to make a positive evaluation of the company’s growth perspective, and coincided with the market launch of a new and higher quality product line – “Samo Dobro” – which contributed to an increase in the profit generation potential.
PL
Jednym z wymiarów konkurencyjności przedsiębiorstwa jest pozycja konkurencyjna, która jest związana z przewagą konkurencyjną, często wynika z potencjału konkurencyjnego i umiejętnie zastosowanych instrumentów konkurowania. Istnieje wiele sposobów umożliwiających określenie pozycji konkurencyjnej – zalicza się do nich m.in. analizę finansową. Głównym celem analizy finansowej w przedsiębiorstwie jest ustalenie kondycji finansowej jednostki, co w konsekwencji umożliwia wskazanie deficytów oraz atutów podmiotu, jak również ewentualnych zagrożeń. Celem opracowania była próba określenia pozycji konkurencyjnej jednego z największych producentów wyrobów z mięsa drobiowego w Polsce – Indykpolu SA – za pomocą analizy wskaźnikowej. W opracowaniu wykorzystano także studium przypadku, aby jak najlepiej zobrazować sytuację spółki Indykpol SA. Analiza kształtowania się poziomów poszczególnych wskaźników finansowych w latach 2008-2018 umożliwiła stwierdzenie, że pozycja konkurencyjna Indykpolu SA była relatywnie silna i stabilna w branży. Ponadto w badanym okresie ogólny poziom zadłużenia sugeruje, że wszystkie zobowiązania znajdują pokrycie w dysponowanych przez firmę aktywach. Poziom wyniku finansowego z 2018 r. pozwala na pozytywną ocenę perspektyw rozwoju firmy, a zbiegło się to z wprowadzeniem na rynek nowej, dobrej jakościowo linii produktów – „Samo dobro”, co przyczyniło się do zwiększenia możliwości generowania wyniku finansowego.
PL
W opracowaniu skoncentrowano się na ocenie pozycji konkurencyjnej Polski w handlu rolno-spożywczym. Z przeprowadzonej analizy wynika, że od kilkunastu lat rośnie udział Polski w międzynarodowym handlu towarami rolno-spożywczymi. Dobrą kondycję polskiego sektora rolno-spożywczego potwierdzają analiza ujawnionych przewag komparatywnych oraz analiza intensywności handlu wewnątrzgałęziowego.
EN
This study assess a competitive position of Poland in food and agricultural trade. The analysis that Polish share in international food and agricultural trade has been increasing for several years. Good condition of Polish agrarian and alimentary sector is confirmed by the analysis of exposed comparative advantage as well as the analysis of intra-industry trade intensity.
13
75%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie modelu konkurencyjności przedsiębiorstw, który umożliwia badanie związków przyczynowo-skutkowych w obrębie tego pojęcia. Prezentowany model zakłada, że pozycja konkurencyjna, rozumiana jako wynik konkurowania, jest determinowana przez potencjał konkurencyjności, czyli system procesów i zasobów przedsiębiorstwa. W artykule omówione zostały oba elementy modelu oraz możliwości ich operacjonalizacji. Ponadto przedstawione zostały ograniczenia i możliwości zastosowania modelu.
EN
The aim of the paper is to present model of enterprises’ competitiveness, which enable research on cause-effect relationship in frames of competitiveness. Presented model assume, the competitive position (understood as the result of competing) is determined by competitive potential (system of enterprise’s processes and resources). Both elements of the model are described in the paper, as well as possibilities of their measure. Moreover, the limitations and possibilities of application of the model are described.
PL
Infrastruktura jest jednym z podstawowych czynników wpływających na konkurencyjność jednostek terytorialnych. W pracy przedstawiono stan i zróżnicowanie wyposażenia obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kluczowe elementy infrastruktury gospodarczej w przekroju powiatów oraz wskazano ich pozycję konkurencyjną z punktu widzenia poziomu wyposażenia infrastrukturalnego. Grupę powiatów najbardziej konkurencyjnych pod względem poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej utworzyły cztery powiaty (poznański, jarociński, średzki i gnieźnieński), zaś w skład grupy jednostek o niskiej i bardzo niskiej sile konkurencyjnej weszło jedenaście powiatów, czyli 35% z ogólnej ich liczby.
EN
Infrastructure is one of basic factors influencing the competitiveness of a territorial unit. The state and disparity of development of rural areas in Wielkopolskie voivodship with reference to the key elements of economic infrastructure and the competitive position of districts from the perspective of their infrastructural equipment is indicated. A group of districts most competitive because of the level of their infrastructural development has been distinguished, composed of four districts (poznański, jarocinski, średzki and gnieźnienski). Eleven districts (or 35% of their total number) have been classified as a group of low and very low competitiveness with this respect.
PL
W artykule oceniono pozycję polskiej żywności na rynku Czech i Słowacji oraz jej zmiany w latach 2003-2012. Dokonano tego opierając się m.in. na dwóch miernikach pozycji konkurencyjnej, tj. wskaźniku pokrycia importu eksportem (TC), wskaźniku ujawnionych przewag komparatywnych (RCA) oraz obu wskaźnikach jednocześnie. Przeprowadzona analiza wykazała, że w okresie członkostwa Polski w UE zwiększyło się znaczenie Czech i Słowacji jako odbiorców polskiej żywności. Analogicznie wzrósł udział dostaw z Polski na rynek czeski i słowacki. W 2012 r. na rynku Czech i Słowacji konkurencyjne były m.in.: polskie mięso i podroby, produkty mleczarskie, przetwory zbożowe i pieczywo cukiernicze, różne przetwory spożywcze, odpady i pasze dla zwierząt. Ostatnie doniesienia o wykryciu niedozwolonych substancji w produktach rolno-spożywczych pochodzących z Polski mogą spowodować osłabienie konkurencyjnej pozycji polskiej żywności na omawianych rynkach.
EN
The aim of the article was to analyse competitive position and its changes in Polish agri-food export to the Czech Republic and Slovakia in the period of 2003-2012. To make an assessment, the following trade indices have been used: the trade coverage index (TC), the index of revealed comparative advantage (RCA) and complex index of competitiveness being a combination of two former indices. The research results showed that after the EU accession the importance of the Czech Republic and Slovakia as recipients of Polish food increased. Similarly, the share of supplies from Poland to the Czech Republic and Slovakia was also increased. In 2012, a strong competitive position in the Czech Republic and Slovakia market was occupied by, inter alia, Polish meat and edible meat offal, dairy products, cereal products and confectionery bread, miscellaneous edible preparations as well as residuals and prepared animal fodder. However¸ the detection of forbidden substances in Polish food in the Czech Republic and Slovakia can weaken the competitive position of Polish agri-food products in the markets in question.
PL
Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania przeprowadzonego metodą sondażu w 2018 r. wśród przedsiębiorstw produkcyjnych zlokalizowanych w Polsce. Prezentowane wyniki pozyskano w pierwszym etapie badania, podczas którego zgromadzono 132 kwestionariusze. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników dotyczących samooceny przedsiębiorstw w zakresie wybranych determinant konkurencyjności. W opracowaniu, zarówno w jego części teoretycznej, jak i empirycznej skupiono się na trzech wymiarach konkurencyjności, tj. potencjale, strategii i pozycji konkurencyjnej. Dla realizacji postawionego celu w opracowaniu posłużono się wynikami samooceny przedsiębiorstw odnośnie do zajmowanej przez nie pozycji konkurencyjnej, zarówno w porównaniu do przedsiębiorstw konkurencyjnych z kraju, jak i z zagranicy. Pomocniczo zaprezentowano również wyniki oceny znaczenia wybranych elementów potencjału konkurencyjnego, wybranych celów konkurencyjnych, jak i stosowanych przez przedsiębiorstwa mierników konkurencyjności. W dalszej części artykułu stosując nieparametryczne testy Manna-Whitneya oraz Kruskala-Wallisa zbadano zróżnicowanie ocen pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw w odniesieniu do konkurencji w kraju, jak i za granicą względem wybranych cech przedsiębiorstw. Jako potencjalne zmienne mogące różnicować udzielone odpowiedzi uwzględniono: wielkość przedsiębiorstw, zakres przestrzenny działalności gospodarczej oraz poziom eksportu w sprzedaży. Jako dodatkowe zmienne rozpatrzono również fakt posiadania wdrożonych systemów zarządzania: jakością i środowiskowego. Większość z wymienionych zmiennych okazała w istotnie statystyczny sposób różnicować ocenę pozycji konkurencyjnej badanych przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia dla oceny pozycji konkurencyjnej okazały się skala działalności podmiotu, jego otwartość na rynki zagraniczne, ale i rozwiązania systemowe, jak znormalizowane systemy zarządzania (ISO 9001, ISO 14001).
EN
The paper presents selected results of a survey conducted in 2018 among production companies located in Poland. The results were obtained at the first stage of the study, during which 132 questionnaires were collected. The aim of the paper is to present the results of companies’ self-assessment regarding the selected competitiveness determinants. The paper, both in its theoretical and empirical part, is focused on three dimensions of competitiveness, i.e. competitive potential, competitive strategy and competitive position. In order to achieve the stated objective, the study used the results of the self-assessment of companies regarding their competitive position, both compared to competing companies from the country and abroad. Additionally, the paper shows the results of the assessment of the significance of selected elements of competitive potential, selected competitive objectives, as well as the applied measures of competitiveness in the examined companies. In the following part of the paper, non-parametric Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests were applied to examine the differentiation of assessments of the competitive position of companies, both in comparison to competition in the country and abroad, regarding selected characteristics of companies. The following factors were considered as potential variables that could differentiate the given responses: the size of enterprises, the spatial scope of business activity and the level of export in sales. The fact of having implemented quality and environmental management systems was also considered as an additional variable. Most of these variables turned out to have statistically significantly differentiated the assessment of the competitive position of companies. The scale of the entity's activity, its openness to foreign markets, as well as system solutions, such as standardized management systems (ISO 9001, ISO 14001), were not without significance for the assessment of the competitive position of companies.
EN
Polish credit unions have been operating on the Polish financial market for nearly twenty five years and have been providing services to nearly two million of their members, which may be an indicative of their competitiveness. The analysis of their situation points out that the market is heterogeneous and diversed by the unions’ size, number of members as well as the quality of their resources. Due to the fact that environmental factors for most Polish credit unions are similar, it is necessary to search for reasons of differences in the achieved competitive position within these organizations. In this context, the question arises about the factors that cause some credit unions to achieve significantly better competitive positions than others. A literature review suggests that the intangible resources might have an influence on the achieved competitiveness. The purpose of this paper is to empirically verify the relationship between intangible assets and the competitive position achieved by Polish credit unions. The author conducted a study in which she examined whether the intangible resources of credit unions could differentiate them in terms of achieved competitive position. The article is a presentation of the results of research in this area.
PL
Polskie unie kredytowe działają na polskim rynku finansowym od prawie dwudziestu pięciu lat i świadczą usługi blisko dwóm milionom swoich członków, co może świadczyć o ich konkurencyjności. Analiza ich sytuacji wskazuje, że rynek jest heterogeniczny i zróżnicowany pod względem wielkości kas, liczby członków oraz jakości ich zasobów. Ze względu na to, że czynniki środowiskowe dla większości polskich SKOK-i są podobne, należy poszukiwać przyczyn różnic w osiągniętej przez nie pozycji konkurencyjnej. W tym kontekście pojawia się pytanie o czynniki, które powodują, że niektóre unie kredytowe osiągają znacznie lepsze pozycje konkurencyjne niż inne. Przegląd literatury sugeruje, że zasoby niematerialne mogą mieć wpływ na osiągniętą konkurencyjność. Celem niniejszego opracowania jest empiryczne zweryfikowanie zależności między zasobami niematerialnymi a pozycją konkurencyjną osiąganą przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Autorka przeprowadziła badanie, w którym zbadała, czy zasoby niematerialne SKOK-ów mogą je różnicować pod względem osiągniętej pozycji konkurencyjnej. Artykuł stanowi prezentację wyników badań w tym obszarze.
PL
Zdefiniowano model lokalnej pozycji konkurencyjnej na podstawie subiektywnych ocen wykonanych w badaniu ankietowym. Dla każdego badanego obszaru działalności określono model ogólny dla badanej próby. Opracowanie ogólnego modelu pozwala na bezpośrednie wykorzystanie go przez rolników w celu rozwijania dysfunkcyjnych obszarów działania własnego gospodarstwa i tworzenie własnej strategii, natomiast diagnoza ogólna tego modelu pozwali na kształtowanie go przez lokalne strategie rozwojowe.
EN
This paper aims to present an attempt to define the local strategic position of farms, based on pilot sample collected in 60 farms in the West Pomeranian. On the basis of subjective evaluations performed during the survey for each subject area was developed a general business model for the test sample. The general model allows a direct use by farmers in order to develop their own areas of activity dysfunction and create their own strategy, but the overall diagnosis of the model enables it to shape local development strategies.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.