Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 961

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Escherichia coli
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
EN
Introduction: Escherichia coli is a component of human physiological flora. Pathogenic E. coli strains are a significant etiologic factor for numerous infections, mainly the urinary system, digestive system, respiratory system as well as bacteraemia and post-operative infections. Purpose: To compare the genetic similarity of Escherichia coli strains, isolated from biological material collected for routine microbiological diagnostics. Materials and methods: The examination performed on the Escherichia coli strains, isolated from material collected from patients hospitalized in various clinics and delivered for routine laboratory diagnostics. The analysis was conducted using the ADRSSR method.Results: As a result of the analysis of genetic similarities of examined strains using the ADRSSR method, nine clones were distinguished, clones A and B considered being most numerous. Clone A was predominant in samples from internal diseases clinics while cloning B – from neonatological clinics. Conclusions: The results point to a significant role of monitoring of homogeneity of bacteria strains isolated in the range of the health care providers. It is directly connected with the safety of hospitalized patients as well as effectiveness and course of the treatment. The use of the ADSRRS method gives the opportunity of early detection of the moment of colonization in the monitored place
PL
W środowisku coraz powszechnej stwierdzana jest obecność lekoopornych szczepów Escherichia coli. Alternatywną drogę ich eliminacji mogą stanowić biodegradowalne i nietoksyczne substancje, między innymi olejki eteryczne. Celem pracy była ocena działania olejków eterycznych na środowiskowe lekooporne szczepy Escherichia coli. Materiał badawczy stanowiło 10 wyizolowanych ze środowiska naturalnego lekooopornych szczepów E. coli, w tym 8 glukuronidazo-dodatnich. Wrażliwość szczepów na takie antybiotyki, jak: ampicylina, amoksycylina, cefotaksym, chloramfenikol, cyprofloksacyna, ceftazydym, doksycyklina, gentamycyna, kanamycyna, trimetoprim, tetracyklina, streptomycyna, kwas nalidyksowy oraz na sulfonamidy, oznaczono na podłożu Mueller-Hinton. Metodą dyfuzyjną płytkowo-cylinderkową oceniono wrażliwość szczepów na olejki: tymiankowy, oregano, herbaciany, lemongrasowy, cytrynowy i kminkowy oraz tymol w stężeniach 1,5%; 1,0%; 0,5%; 0,25%. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że testowane szczepy E. coli wykazywały oporność na co najmniej połowę testowanych antybiotyków, a 90% z nich było oporne na ampicylinę i amoksycylinę. Także wrażliwość szczepów na testowane olejki eteryczne była zróżnicowana. Tylko olejek tymiankowy w stężeniach 1 i 1,5% zahamował rozwój 90% badanych szczepów E. coli. Olejki herbaciany, lemongrasowy, cytrynowy, oregano i kminkowy w testowanych stężeniach nie hamowały rozwoju testowanych szczepów Escherichia coli.
EN
In an environment increasingly common finding is the presence of antibiotic-resistant strains of Escherichia coli. An alternative way to eliminate them can provide biodegradable and non-toxic substances, including essential oils. The aim of this study was to evaluate the effect of essential oils on environmental, antibiotic-resistant strains of Escherichia coli. The research material consisted of 10 isolated from the environment, antibiotic-resistant strains of E. coli, including 8 glucuronidase-positive. Using the Mueller-Hinton medium was evaluated the sensitivity to antibiotics such as ampicillin, amoxicillin, cefotaxime, chloramphenicol, ciprofloxacin, ceftazidime, doxycycline, gentamycin, kanamycin, trimethoprim, tetracycline, streptomycin, nalidixic acid and sulfonamides. Using the platelet-cylinders diffusion method was assessed the sensitivity of the strains on essential oils: thyme, oregano, tea tree, lemongrass, lemon, and caraway, at concentrations of 1.5%; 1.0%; 0.5%, 0.25%. Based on the results, it was found that the tested strains of E. coli were resistant to at least half of the used antibiotics and 90% of them showed resistance to ampicillin, and amoxicillin. Also, the sensitivity of the strains to tested essential oils has been diverse. Only thyme oil in a concentration of 1.5% inhibited growth of 90% of the tested strains of E. coli. On the other hand, oregano oil in a concentration of 1.5% inhibited the development of 3 out of 10 tested strains. Oils of tea, lemongrass, lemon and caraway, at the mentioned concentrations have been not bactericidal against strains of Escherichia coli.
PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące występowania Escherichia coli w produktach spożywczych. Omówiono znane grupy serotypów chorobotwórczych tego gatunku i ich znaczenie jako czynników zatruć pokarmowych ludzi. Szczególną uwagę poświęcono serotypowi 0157:H7, którego znaczenie w wywoływaniu zatruć pokarmowych i ich komplikacji w postaci ciężkich chorób ludzi systematycznie wzrasta.
EN
The article presents data concerning the presence of Escherichia coli in food products. The known groups of pathogenic serotypes of E. coli, as well their meaning in foodborne infections are discussed. Especially the serotype 0157:M7 as the increasing cause of foodborne infections and diseases in humans is characterized.
EN
The aim of the study was to estimate the effect of the composting process in the container technology Kneer on E. coli inactivation. The bacteria placed in the special carriers were introduced into the composted material. The elimination rate of E. coli differed depending on both the carriers’ location in the biomass and the thermal conditions. The most effective hygienization of the material was noticed in summer-after 48 h in the middle layer, 6 days in the top layer and 10 days in the bottom layer. In spring and autumn, the bacteria survived the longest in the bottom layer - 83 and 45 days, respectively. Apart from the high temperature, the research points out the action of other factors such as competition, antagonism and antibiosis.
PL
Badano wpływ procesu kompostowania w kontenerowej technologii Kneer na inaktywacje pałeczek E. coli. Bakterie, w specjalnych nośnikach, wprowadzano do warstwy górnej, środkowej i dolnej kompostowanego materiału. Doświadczenia prowadzono w cyklu wiosennym, letnim i jesiennym. Tempo eliminacji pałeczek coli było zróżnicowane i zależało zarówno od usytuowania nośników w biomasie, jak i warunków cieplnych. Higienizacja materiału nastąpiła najszybciej w cyklu letnim – po 48 godz. w warstwie środkowej, 6 dniach w górnej i 10 dniach w dolnej. Wiosną i jesienią, bakterie najdłużej przeżywały w warstwie dolnej – odpowiednio 83 i 45 dni. Badania wskazują również na działanie, oprócz wysokiej temperatury, innych czynników, takich jak konkurencja, antagonizm czy antybioza.
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykrywania bakterii Escherichia coli w wodzie, oparte na konwencjonalnych i nowoczesnych metodach detekcji z zastosowaniem biosensorów. Zaprezentowano mechanizmy detekcji oraz techniki przetwarzania sygnału. Biosensory ze względu na szybki pomiar są alternatywą dla konwencjo-nalnych metod opartych na izolowaniu i hodowaniu bakterii. Pozwalają na szybkie reagowanie w przypadku stwierdzenia skażenia, chociaż granica wykrywalności Escherichia coli nie jest jeszcze wystarczająca w przypadku monitorowania jakości wody przeznaczonej do spożycia.
EN
Escherichia coli bacterium in water have been presented. They were based on conventional and modern detecting methods by applying biosensors. The mechanisms of detection and techniques of converting signal have been presented. The biosensors, on account of quick measurement, are the alternative to conventional methods which are based on insulating and breeding bacteria. Although the quantity sensitivity of Escherichia coli bacterium is not sufficient enough in case of monitoring the quality of drinking water, the biosensors allow to react quickly in case of the contamination.
PL
Pula farmaceutyków w środowisku powiększa się w wyniku kontaminacji wód, gruntów, ścieków, a także surowców pochodzenia zwierzęcego. Obecność antybiotyków w środowisku wpływa nie tylko na zahamowanie rozwoju mikroorganizmów, ale w stężeniu subinhibicyjnym może stymulować ekspresję genów wywołujących zjawisko antybiotykooporności. Celem pracy było porównanie wrażliwości na antybiotyki pałeczek Escherichia coli wyizolowanych z surowego mleka i zmieszanych odpadów drobiarskich. Materiał badawczy stanowiły szczepy E.coli wyizolowane z surowca mleczarskiego i zmieszanych odpadów drobiarskich. Ocenę wrażliwości izolatów na antybiotyki przeprowadzono metodą Kirby-Bauera. Profil oporności E. coli ustalano na podstawie rekomendacji CLSI. Wykorzystano krążki firmy BTL wysycone takimi antybiotykami, jak: ampicylina (AM10), chloramfenikol (C30), gentamycyna (CN10), tetracyklina (TE30) oraz mieszaniną sulfmetoksazolu i trimetoprimu (SXT25). Izolaty E. coli z surowca mleczarskiego charakteryzowały się większą opornością na ampicylinę i wyższą wrażliwością na pozostałe badane antybiotyki w porównaniu do izolatów z odpadów drobiarskich.
EN
Recently amount of pharmaceutical substances in the environment is getting higher due to spreading and relocation of water and soil contamination by sources such as a livestock production or sewage. The persistence of antibiotic in the environment may affect both the inhibition of microbial growth and also the stimulation of resistance gens expression, when antibiotics are in the subinhibitory concentration. The purpose of a study was to compare susceptibility of Escherichia coli isolates from two following sources: a raw milk from dairy and a poultry waste. The assessment of susceptibility on antibiotic was carried out by the Kirby-Bauer’s method. The resistance profile of isolates was estimated with using of CLSI standards. Antibiotic discs from BTL company were tested with particular type of substances: ampicillin (AM10), chloramphenicol (C30), gentamicin (CN10), tetracycline (TE30) and solution of sulfamethoxazole and trimethoprim (SXT25). Isolates of E. coli from raw milk were more resistant to ampicillin and characterised by higher susceptibility to the other antibiotics in the comparison to the isolates from poultry waste.
PL
Przealizowano liczebność szczepów Escherichia coli opornych na antybiotyki, najczęściej stosowanych w terapii. Spośród przebadanych siedmiu rodzajów antybiotyków w ściekach surowych i oczyszczonych znaleziono szczepy Escherichia coli oporne w stosunku do ampicyliny oraz amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Zarówno w ściekach surowych jak i oczyszczonych występował znacznie większy odsetek szczepów opornych na ampicylinę w stosunku do szczepów opornych na amoksycylinę, co mogło być spowodowane obecnością inhibitora jakim jest kwas klawulanowy.
EN
We analyzed the size of Escherichia coli strains resistant to antibiotics most commonly used in therapy. Of the seven types of antibiotics tested in raw and treated wastewater were found resistant strains of Escherichia coli for ampicillin, and amoxicillin with davulanic acid. Both in the raw wastewater and treated appeared much larger percentage of strains resistant to ampicillin against the strains resistant to amoxicillin, which could be caused by the presence of the inhibitor clavulanic acid, which is.
EN
Most industries in developing countries of the world, especially hospitals and other clinical settings, lack wastewater treatment facilities, and as such, untreated wastewater from their operations are discharged into water bodies without any form of treatment. This study aimed at the antibiotic sensitivity profile and ESBL production in E. coli isolated from untreated hospital wastewater before discharge into the environment. Untreated wastewater from two hospitals, a State Government-owned hospital (SGH) and a privately-owned hospital (POH) with no wastewater treatment facilities were sampled for a period of four months. Isolation of E. coli was carried out using the pour plate technique on Eosin Methylene Blue agar, while identification was carried out using conventional methods. Determination of ESBL production was done by means of the Double Disc Synergy Technique and antibiotic sensitivity testing was carried out by employing the disc diffusion method. A total of fifty-eight (58) E. coli were obtained: SGH at 55 and POH at 3. Herein, in 100% of the total count, resistance was indicated for ampicillin and ertapenem, while 14%, 11%, 16% and 57% of the total count were resistant to ceftazidime, cefpodoxime, cefotaxime and amoxicillin-clavulanate, respectively. In addition, 94.8% showed resistance to tetracycline, 19% to ciprofloxacin, 6.9% to gentamycin, 39.7% to chloramphenicol and 55% and 47% to sulfamethoxazole-trimethoprim and nalidixic acid, respectively. Furthermore, 94.8% of all the isolates were multidrug resistant (MDR), while 29.3% were ESBL positive. Wastewater from the two hospitals under study contained ESBL positive and MDR E. coli, suggesting a need to forestall a potential threat to public health by treating the wastewater generated by both hospitals before discharge into the environment.
Herba Polonica
|
2000
|
tom 46
|
nr 3
141-144
PL
Houttuynia cordatajest byliną z rodziny Saururaceae i jest używana w tradycyjnej medycynie chińskiej jako lek przeciwzapalny, odtruwający, przeciwgorączkowy i moczopędny. Wpływ świeżej rośliny H. cordata na rozwój Escherichia coli oznaczano za pomocą pomiaru gęstości optycznej. 10% materiał otrzymany ze świeżo ściętej rośliny przedłużał fazę wzrostu logarytmicznego E. coli o około 7 h (p = 0,01) i obniżał swoisty stopień rozwoju o około 0,68 h"1 (p = 0,01) w porównaniu z kontrolą.
EN
Houttuynia cordata is a perennial herb from the family Saururaceae that is used in traditional Chinese phytotherapy as an antiinflammatory, detoxicant, antipyretic and diuretic agent. The influence of fresh plant material of H. cordata on the growth characteristics of Escherichia coli was measured by optical density. The 10% (w/v) of plant material extended lag time (L) about 7 h (p = 0.01) and decreased the specific growth rate (|i) about 0.68 h'1 (p = 0.01), compared with the control.
EN
Escherichia coli is not part of the natural microflora of aquatic products, however, it has been isolated from these organisms, and their presence indicates faecal contamination. The aim of this work was to evaluate the contamination of selected products of aquatic origin with Escherichia coli and coliform bacteria. The presence of Escherichia coli was found in 7,9% of the analysed products. Coliform bacteria in the amount of > 0,1 g, 1g, 0,01 g of product were present respectively in 81,6%, 10,5% and 7,9% of samples.
EN
In this study, antimicrobial resistance profiles were determined for 748 isolates of Escherichia coli from patients with acute nosocomial urinary tract infections (UTIs) at a Turkish Training Hospital. Thirteen antibiotics were included. Resistance to ampicillin alone (45.1%) and ciprofloxacin alone (20.6%) were the most commonly identified ‘single resistances’. Multiple resistance was found in 49.7% of the strains. The most common multiple antibiotic resistance profiles included ampicillin-sulbactam/amoxycilline-clavulonate (4.0%) and ampicillin-sulbactam/trimethoprim-sulfamethoxazole/amoxycilline-clavulonate (2.8%). From 2004 to 2006, ampicillin, trimethoprim-sulfamethoxazole and ciprofloxacin resistant strains increased to 76% from 57%, 53% from 43% and 55% from 41%, respectively. The percentage of extended-spectrum β-lactamase (ESBL) producing strains was 7.8% and imipenem resistance was seen in 5.2% of ESBL positive strains. We conclude that clinically important E.coli strains have now emerged with broader multidrug resistance. Periodical evaluation of laboratory results and clinical surveillance are crucially important for optimal antibiotic management of UTIs and infection control policies.
14
80%
EN
Rzeka Wilga należy do najbardziej zanieczyszczonych rzek w Krakowie. Zanieczyszczenie tej rzeki wynika głównie z obecności obiektów przemysłowych w jej pobliżu. Analizy miana coli próbek wody pobranych w 16 miejscach (począwszy od źródła rzeki w Raciborsku aż do Podgórza w Krakowie) wzdłuż rzeki przeprowadzone zostały w 2014 roku. Analiza ta jest podstawową metodą służącą do wykazania obecności ścieków w ciekach wodnych i jest oparta na pojawieniu się pęcherzyka powietrza w rurce Durhama, co z kolei jest efektem fermentacji laktozy prowadzonej przez bakterie Escherichia coli. Wodę o największej czystości wykazano w środkowym biegu rzeki, gdzie zaobserwowano szybki nurt oraz brak zabudowań gospodarczych w pobliżu rzeki. Wodę złej jakości stwierdzono nawet przy źródle rzeki, gdzie miano coli wynosiło 0,1. Wilga wykazuje tendencję do samooczyszczania się, co można było zaobserwować na odcinkach: Janowice-Sygneczów-Gołkowice oraz Swoszowice-Łagiewniki. Rzeka ta wykazałaby sporą tendencję do samooczyszczania się w przypadku braku ścieków odprowadzanych w sposób pośredni i bezpośredni. Samooczyszczanie się rzek jest procesem długotrwałym, dlatego przy znacznym dopływie ścieków proces ten jest hamowany i przez to trudny do zaobserwowania.
EN
World-wide, urinary tract infections (UTIs) are an important clinical problem. In such, the most frequently isolated uropathogen is Escherichia coli. In the treatment of uncomplicated UTIs, e.g. cystitis, the widely used antibiotics are nitrofurantoin, trimethoprim/sulfamethoxazole, fosfomycin trometamol or ciprofloxacin, while the treatment of pyelonephritis requires the usage of antibiotics with a broader spectrum of activity, such as cephalosporins of the 3rd and 4th generation, aminoglycosides or even carbapenems. The aim of this study was to assess the susceptibility to aminoglycosides (such as amikacin, gentamicin, netilmicin and tobramycin) of E. coli isolated from UTIs in adult community patients living in Lubelszczyzna. We found that all of the 86 strains of E. coli encountered were susceptible to amikacin. Moreover, the prevalence of susceptibility to tobramycin, gentamicin or netilmicin among the tested strains was found to be 89,5%, 90,7% or 94,2%, respectively. The data obtained in the present study shows the high susceptibility to aminoglycosides of E. coli isolated from the community-acquired UTIS in adults. These data, together with that derived from current literature, indicate that aminoglycosides, when employed in combination therapy with other antibiotics, may still be very useful group of antibacterial agents in the treatment of UTI’s in Poland.
EN
The most frequent cause of salmonelloses are food poisonings. However, many studies prove the occurrence and possibility of survival of rods of the genus Salmonella in lakes. The bacteria are often isolated from water sources, which act as a bacterial reservoir. Rods of Salmonella are constantly released to the environment, which results in infections of people and animals. In comparison with other microorganisms, bacteria of the genus Salmonella are characterized by a high survival rate in water environments, particularly in waters of highly eutrophicated lakes. Temperature, the shortage of nutrients, osmotic stress and light has the most negative effect on their survival. Due to its common accessibility, water is an environment which plays an essential role in spread of diseases. The aim of this study was to estimate the effect of selected temperatures on the survival rate of bacilli Salmonella Enteritidis, and the dynamics of quantitative changes of the bacteria in time in bathing waters used for recreation, tested under laboratory conditions. As well as to determine the dynamic of quantitative changes of the bacteria in time under laboratory conditions. The samples for the study were collected from a lake in the Bydgoszcz district. In the conducted experiment it was indicated that Salmonella Enteritidis survived longer in water at 4°C (51 days), as compared with 20°C (39 days). In the present study the elimination rate of bacteria population, according to the analysis of regression, amounted to 0.16 log daily at 4°C, whereas at 20°C it assumed a value of 0.15 log daily. Consequently, it may be concluded that a lower temperature has a more stabilizing effect on rods of the genus Salmonella.
first rewind previous Strona / 49 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.